Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ Mẫu số 05 – TSCĐ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ Mẫu số 05 – TSCĐ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Báo cáo kiểm kê tài sản cố định3. Sổ TSCĐ4. Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ5. Báo cáo tăng, giám TSCĐ (Mẫu số B03 - BH)PHỤ LỤC C

MỘT SỐ ĐOẠN CODE CƠ BẢN

1. Code chương trình chính

CLOSE ALL

**************************************

SET SAFETY OFF

SET DATE TO French

SET DATE DMY

SET CENTURY ON

SET NOTIFY OFF

SET TALK OFF

SET DELETED ON

SET DEFAULT TO SYS(5)+ CURDIR()

SET EXACT OFF

SET NULL OFF

SET SYSMENU ON

SET STATUS BAR OFF

SET UDFPARMS ON

PUBLIC m.quyen,m.taikhoan

STORE '' TO m.quyen

STORE '' TO m.taikhoan

SET PROCEDURE TO prg\docchu.prg

**************************************

DO FORM form\frm_dangnhap

READ EVENTS2. Code hàm đọc chữ

FUNCTION docchu

LPARAMETERS sotien

*PRIVATE ALL EXCEPT sotien

IF (sotien=0) THEN

chuoi2="Không đồng"

ELSE

IF ABS(sotien)>999999999999 THEN

chuoi2="Số quá lớn"

ELSE

IF sotien<0 THEN chuoi2="Trõ"ELSE chuoi2=""

ENDIF

chuoitien=STR(ABS(sotien),12)

DIMENSION chuso(9),donvi(4)

STORE "tû" TO donvi(1)

STORE "triÖu" TO donvi(2)

STORE "ngàn" TO donvi(3)

STORE "đồng" TO donvi(4)

STORE "một" TO chuso(1)

STORE "hai" TO chuso(2)

STORE "ba" TO chuso(3)

STORE "bốn" TO chuso(4)

STORE "năm" TO chuso(5)

STORE "sáu" TO chuso(6)

STORE "bảy" TO chuso(7)

STORE "tám" TO chuso(8)

STORE "chÝn" TO chuso(9)

FOR i=1 TO 4

nhom=SUBSTR(chuoitien,i*3-2,3)

IF nhom<>SPACE(3) AND nhom<>"000" then

chuoi2=chuoi2+baso(nhom)+donvi(i)+SPACE(1)

ELSE

IF i=4 then

chuoi2=chuoi2+" đồng"

ENDIF

ENDIF

ENDFOR

ENDIF

ENDIF

RETURN ALLTRIM(chuoi2)

function baso

PARAMETERS nhom

tram=VAL(LEFT(nhom,1))chuc=VAL(SUBSTR(nhom,2,1))

dv=VAL(RIGHT(nhom,1))

chuoi=""

IF tram<>0 then

chuoi=chuoi+chuso(tram)+" trăm "

IF chuc=0 AND dv<>0 then

chuoi=chuoi+" lỴ "

ENDIF

ENDIF

IF chuc<>0 AND chuc<>1 then

chuoi=chuoi+chuso(chuc)+" m¬i "

ENDIF

IF chuc=1 then

chuoi=chuoi+" mêi "

ENDIF

DO case

CASE dv=1

IF chuc<>0 AND chuc<>1 then

chuoi=chuoi+" một "

ELSE

chuoi=chuoi+chuso(dv)+SPACE(1)

ENDIF

CASE dv=5

IF chuc=0 then

chuoi=chuoi+chuso(dv)+SPACE(1)

ELSE

chuoi=chuoi+" lăm "

ENDIF

CASE dv<>1 AND dv<>5 AND dv<>0

chuoi=chuoi+chuso(dv)+SPACE(1)

ENDCASE

RETURN chuoi3. Form đăng nhập

Code sự kiện Click nút Đăng nhậpSELECT nguoidung

IF EMPTY(thisform.txt_tk.Value) .or. EMPTY(thisform.txt_mk.Value)

=MESSAGEBOX("B¹n cha nhập đủ thông tin !!!",0+16)

ELSE

LOCATEFOR(ALLTRIM(UPPER(thisform.txt_tk.Value))==ALLTRIM(tk).or.ALLTRIM(LOWER(thisform.txt_tk.Value))==ALLTRIM(tk))

IF !FOUND()

=MESSAGEBOX("Tài khoản không tồn tại. Vui lòng nhập

lại!",0+16)

thisform.txt_tk.Value =''

thisform.txt_mk.Value =''

thisform.txt_tk.SetFocus

ELSE

LOCATEFOR(ALLTRIM(UPPER(thisform.txt_mk.Value))==ALLTRIM(mk)

ALLTRIM(LOWER(thisform.txt_mk.Value))==ALLTRIM(mk)).or.

WHILE(ALLTRIM(UPPER(thisform.txt_tk.Value))==ALLTRIM(tk).or.ALLTRIM(LOWER(thisform.txt_tk.Value))==ALLTRIM(tk))

IF !FOUND()

=MESSAGEBOX("Mật khẩu bạn nhập không đúng",0+16)

thisform.txt_tk.Value =''

thisform.txt_mk.Value =''

thisform.txt_tk.SetFocus

ELSE

PUBLIC m.quyen,m.taikhoan

m.quyen = ALLTRIM(nguoidung.quyen)

m.taikhoan = ALLTRIM(nguoidung.tk)

thisform.Release

=MESSAGEBOX([XinChào+thisform.txt_tk.value,4096,[Hân hạnh chào ®ãn],1000)]DO FORM form\frm_hethong

READ EVENTS

ENDIF

ENDIF

ENDIF4. Form đăng ký

Code sự kiện Click nỳt ng ký

x1=ALLTRIM(thisform.txt_ten.Value)

x2=ALLTRIM(thisform.txt_mk.Value)

IF EMPTY(x1) OR EMPTY(x2)

=MESSAGEBOX("Bạn cha nhập đủ thông tin",0+16,"Chú ý")

ELSE

SELECT nguoidung

x3='2'

INSERT INTO nguoidung(tk,mk,quyen) VALUES (x1,x2,x3)

thisform.txt_mk.Value=''

thisform.txt_ten.Value=''

thisform.txt_nlmk.Value=''

=MESSAGEBOX("Đăng ký thành công",0+64,"Thông b¸o")

thisform.Release

DO FORM form\frm_dangnhap.scx

ENDIF5. Form đổi mật khẩu

Sự kiện Click nút i mt khu

SELECT nguoidung

x1=ALLTRIM(thisform.txt_mkm.Value)

IFEMPTY(thisform.txt_mkc.Value).or.EMPTY(thisform.txt_mkm.Value) .or. EMPTY(thisform.txt_xnmk.Value)

=MESSAGEBOX("Bạn cha nhập đủ thông tin",0+64)

ELSE

LOCATE FOR tk = m.taikhoan WHILE thisform.txt_mkc.Value=mkIF !FOUND()

=MESSAGEBOX("MËt khÈu cò không đúng.Nhập lại!",0+64)

thisform.txt_mkc.Value=''

ELSE

IFALLTRIM(thisform.txt_mkm.Value)<>ALLTRIM(thisform.txt_xnmk.Value)

=MESSAGEBOX("Mậtkhẩuxácnhậnkhôngkhớp",0+64)

thisform.txt_mkm.Value=''

thisform.txt_xnmk.Value=''

ELSE

UPDATE nguoidung SET mk=x1 WHERE tk=m.taikhoan

=MESSAGEBOX("Đổi mật khẩu thành công",0+64)

thisform.txt_mkc.Value=''

thisform.txt_mkm.Value=''

thisform.txt_xnmk.Value=''

ENDIF

ENDIF

ENDIF6. Form danh mc loi ti snCode s kin Click nỳt Thờm

SELECT loaits

IF EMPTY(thisform.txt_tenloai.Value)

=MESSAGEBOX("Bạn cha điền đủ thông tin!",0+16)

ELSE

x1=ALLTRIM(thisform.txt_maloai.Value)

x2=ALLTRIM(thisform.txt_tenloai.Value)

INSERT INTO loaits(maloai,tenloai) values(x1,x2)

thisform.Refresh

=MESSAGEBOX("Thêm mới thành công!",0+64)

ENDIFCode s kin Click nút Sửa

SELECT loaits

x1=ALLTRIM(thisform.txt_maloai.Value)

x2=ALLTRIM(thisform.txt_tenloai.Value)

UPDATE loaits SET tenloai=x2 WHERE maloai=x1

thisform.Refresh

=MESSAGEBOX("CËp nhËt thành công!",0+64)Code s kin Click nỳt Xúa

SELECT loaits

IF MESSAGEBOX("Bạn có chắc muốn xóa không?",4+32)==6

SET DELETED ON

DELETE

PACK

Thisform.grd_loaits.RecordSourceType = 1

Thisform.grd_loaits.RecordSource="loaits"

thisform.grd_loaits.column1.ControlSource="maloai"

thisform.grd_loaits.column1.header1.FontName=".VnTime"

thisform.grd_loaits.column1.header1.caption="Mã loại tài sản"

thisform.grd_loaits.column1.Width=200

thisform.grd_loaits.column2.ControlSource="tenloai"

thisform.grd_loaits.column2.header1.FontName=".VnTime"

thisform.grd_loaits.column2.header1.caption="Tên loại tài sản"

thisform.grd_loaits.column2.Width=257

=MESSAGEBOX("Xóa thành công",0+64)

ENDIF

thisform.Refresh

thisform.grd_loaits.RefreshCode cho s kiện Click nút Xuất Excel

SELECT * FROM loaits;

into CURSOR tTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ Mẫu số 05 – TSCĐ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×