Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sông Lô, sông Mây, Suối Tam Đảo

Sông Lô, sông Mây, Suối Tam Đảo

Tải bản đầy đủ - 0trang

6. Các hồ, đầm

Bảng 86: Bảng tổng hợp kết quả quan trắc các hồ, đầmTTChỉ tiêu quan trắc1

2

3pH*

Nhiệt độ

Độ đục4Hàm lượng oxy hòa tan (DO)6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17Nhu cầu oxy sinh hóa

(BOD5)*

Nhu cầu oxy hóa học (COD)*

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)*

Phơtphat (PO43-)

Nitrit (NO2-)*

Amoni (NH4+)*

Chì (Pb)*

Asen (As)*

Cadimi (Cd)*

Đồng (Cu)*

Thủy ngân

Chất hoạt động bề mặt

Tổng dầu mỡ18Tổng coliform*5Đơn vị

tính

0

C

NTUNM42NM43NM44NM45NM46NM477,35

21,7

40,56,9

22,0

28,17,43

20,5

49,67,08

20,4

40,56,82

23,1

50,26,81

22,25

32,55Giới hạn cho

phép (Cột B1)

5,5 - 9

-mg/l5,075,345,275,644,885,23≥4mg/l7,5410,378,8410,249,38,7415mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

MPN/

100ml13,5

8

0,008

0,007

0,3

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,075

0,423,1

13

0,058

0,025

0,89

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,037

1,219,3

9

0,04

0,006

0,52

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,078

1,225,7

81

0,007

0,02

0,7

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,021

0,620,7

51

0,63

0,03

1,2

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,043

0,617,9

10,5

0,008

0,021

0,89

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,171

0,5530

50

0,3

0,05

0,9

0,05

0,05

0,01

0,5

0,001

0,4

17003.4001.4007.9003.4002.1507.500TTChỉ tiêu quan trắc1

2

3pH*

Nhiệt độ

Độ đục4Hàm lượng oxy hòa tan (DO)6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17Nhu cầu oxy sinh hóa

(BOD5)*

Nhu cầu oxy hóa học (COD)*

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)*

Phơtphat (PO43-)

Nitrit (NO2-)*

Amoni (NH4+)*

Chì (Pb)*

Asen (As)*

Cadimi (Cd)*

Đồng (Cu)*

Thủy ngân

Chất hoạt động bề mặt

Tổng dầu mỡ18Tổng coliform*5Bảng 31: Bảng tổng hợp kết quả quan trắc các hồ, đầm (tiếp)

Đơn vị

NM48

NM49

NM50

NM51

NM52

tính

7,76

6,91

7,42

6,9

7,14

0

C

23,3

22,5

23,7

23,5

20,5

NTU

51,6

34,1

47,5

49,8

38,67,48

20,3

53,8Giới hạn cho

phép (Cột B1)

5,5 - 9

-NM53mg/l6,35,375,185,25,485,17≥4mg/l10,0811,289,9910,5211,9411,1215mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

MPN/

100ml18,2

24

<0,005

0,139

1,2

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,078

1,421,5

13

0,007

0,006

1,7

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,105

1,416,3

18,5

0,045

0,007

0,81

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,24

0,5523,8

9

0,033

0,004

2,32

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,134

0,428,1

51

0,007

0,016

1,89

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,033

0,424,5

7

0,012

0,003

1,6

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,096

0,430

50

0,3

0,05

0,9

0,05

0,05

0,01

0,5

0,001

0,4

11.1006.3008001.70014.00090007.500Ghi chú:

- Giá trị giới hạn: Trích theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT(Cột B1) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”- Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và kiểm soát chất lượng của nguồn nước mặt, làm căn cứ cho việc bảo vệ và sử dụng nước một

cách phù hợp.

-Việc phân hạng nguồn nước mặt nhằm đánh giá và kiểm soát chất lượng nước, phục vụ cho các mục đích sử dụng nước khác nhau,

trong đó;

+ B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có u cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích

sử dụng như loại B2.

- (-) Quy chuẩn không quy định cụ thể.

- Các chỉ tiêu có dấu (*) đã được cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005 mã Vilas 329.Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh PhúcTrang 141II. Kết quả nước dưới dưới đất

Bảng 87: Bảng tổng hợp kết quả phân tích nước dưới đất

Chỉ tiêu

phân tíchTT

pH*

2Đơn vị

tínhNN1NN2NN3NN4NN5NN6NN7NN8NN9NN10Giới hạn

cho phép-6,526,66,656,716,56,96,76,86,716,755,5 - 8,5mg/l7225164,574115,513050415012500mg/l11582198,5115445173417791-mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l0,19

5,9

0,004

44,86

<0,001

<0,003

<0,001

<3.10-4

<0,02

0,0440,12

11

<0,003

19,76

<0,001

<0,003

<0,001

<3.10-4

0,077

0,0150,19

0,94

0,014

28,46

<0,001

<0,003

<0,001

<3.10-4

<0,02

<0,0120,26

0,21

0,011

13,58

<0,001

<0,003

<0,001

<3.10-4

0,045

<0,0120,34

0,15

0,02

24,7

<0,001

0,003

<0,001

<3.10-4

0,038

0,0241

15

1

400

0,05

0,01

0,005

0,001

0,5

5

Không

phát hiện

thấy4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Độ cứng*

Chất rắn tổng số

(TS)*

Amoni (NH4+)*

Nitrat (NO3-)*

Nitrit (NO2-)*

Sunfat (SO42-)*

Asen (As)*

Chì (Pb)*

Cadimi (Cd)*

Thủy ngân (Hg)

Mangan (Mn)*

Sắt (Fe)*14E-ColiMPN/

100mlKPHKPH22KPHKPHKPH1111KPH1415Tổng coliform*MPN/

100mlKPHKPH34KPHKPHKPH1721221730,13

0,56

0,165

0,185

0,22

11,8

11,13

0,092

0,045

0,018

<0,003 0,005

0,007

0,004

0,02

29,84

15,64

26,76

15,23

29,63

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

<0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

<3.10-4 <3.10-4 <3.10-4 <3.10-4 <3.10-4

<0,02

0,221

0,087

0,033

<0,02

0,023

0,018

0,41

<0,012 <0,0123Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”Bảng 37: Bảng tổng hợp kết quả phân tích nước dưới đất (Tiếp)

Chỉ tiêu

phân tíchTTĐơn vị

tínhNN11NN12NN13NN14NN15NN16NN17NN18NN19NN20Giới hạn

cho phép-6,836,927,057,26,726,766,416,796,816,845,5 - 8,5mg/l14,51534,576135137,55513149204500mg/l45485891403967516250-0,17

1,92

0,005

21,81

<0,001

<0,003

<0,001

<3.10-4

0,06

0,060,182

1,5

0,005

15,64

<0,001

<0,003

<0,001

<3.10-4

<0,02

<0,0121

15

1

400

0,05

0,01

0,005

0,001

0,5

5,0

Khơng

phát hiện

thấy1pH*24

5

6

7

8

9

10

11

12

13Độ cứng*

Chất rắn tổng số

(TS)*

Amoni (NH4+)*

Nitrat (NO3-)*

Nitrit (NO2-)*

Sunfat (SO42-)*

Asen (As)*

Chì (Pb)*

Cadimi (Cd)*

Thủy ngân (Hg)

Mangan (Mn)*

Sắt (Fe)*14E-ColiMPN/

100ml3217KPHKPH14KPHKPHKPHKPHKPH15Tổng coliform*MPN/

100ml4531KPHKPH34KPHKPH2226KPH3mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l0,15

0,22

0,26

0,32

0,35

0,28

0,35

0,26

4,9

2,5

0,175

4,25

0,1

0,11

1,27

0,14

0,005

0,006

0,005

0,012

0,005

0,013

0,007

0,006

16,88

25,11

19,76

19,76

20,58

21,61

48,16

21,81

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

<0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

<3.10-4 <3.10-4 <3.10-4 <3.10-4 <3.10-4 <3.10-4 <3.10-4 <3.10-4

0,09

0,092

<0,02

0,241

0,125

0,099

2,21

0,362

0,069

0,16

<0,012 0,052

0,11

0,258

0,046 <0,012Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh PhúcTrang 1433Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sông Lô, sông Mây, Suối Tam Đảo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×