Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.3.2. Phương pháp phỏng vấn sâu

Là phương pháp thu thập thông tin dựa trên cơ sở giao tiếp bằng lời có tính đến

mục đích đặt ra.

Đối tượng thực hiện phỏng vấn: người dân am hiểu về tác hại của pin, ban quản lý

tổ dân phố, ban quản lý tại BigC, ban quản lý công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà

Nẵng,… Từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng bảng câu hỏi. Lấy ý kiến thông qua các câu

hỏi liên quan. Từ đó tổng hợp thơng tin dựa vào kết quả khảo sát, q trình phân tích và

đánh giá.

2.3.3. Phương pháp điều tra bảng hỏi

Phương pháp này được thực hiện với các bước như sau:

- Thiết kế bảng hỏi: Phiếu điều tra được thiết kế với hệ thống câu hỏi phù hợp về

cả cấu trúc, thời gian với các đối tượng là người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Điều tra thử: nhằm khảo sát địa bàn, xác định số lượng mẫu khảo sát, phân tích

kết quả về cấu trúc và nội dung bảng hỏi. Trên cơ sở đó điều chỉnh lại bảng hỏi cho phù

hợp, thu được thông tin hiệu quả.

- Lựa chọn địa bàn điều tra.

2.3.4. Phương pháp xử lý số liệu

Tất cả được xử lý bằng phần mềm excel và biểu đồ. Nhằm mô tả hiện trạng sử

dụng pin, mức độ quan tâm và hiểu biết của người dân thành phố đối với pin. Từ đó so

sáng mức độ sử dụng, mức độ nhận thức của người dân tại nội thành và ngoại thành

thành phố Đà Nẵng.

2.4. Khung nghiên cứuBảng 2. 2 Khung nghiên cứu của đề tài

Mục tiêuNội dung NCĐánh giá hiện

trạng các hoạt

động xả thải pin

của người dân

thành phố Đà

Nẵng- Mô tả hiện

trạng các hoạt

động xả thải

pin và đánh

giá mức độ

hiểu biết và

nhận thức của

người

dân,

đánh giá công

tác quản lý

cũng

như

truyền thông

về tác hại của

pin đối với

người dân ở

thành phố Đà

NẵngPhương pháp

NC

- Phương pháp

thu thập dữ liệu

thứ cấp.

- Phương pháp

phỏng vấn sâu.

- Phương pháp

điều tra bảng

hỏi.

- Phương pháp

khảo sát thực

địa.

- Phương pháp

xử lí và phân

tích số liệu.15Kết quả dự kiến

- Mơ tả tình hình xả thải pin của

người dân Đà Nẵng

- Đưa ra vai trò của người dân

vào q trình thu gom và xử lí

pin.

- Xác định lợi ích của người dân

khi tham gia vào mơ hình thu

gom và xử lí pin.

- Xác định mức độ hiểu biết của

người dân về khái niệm, phân

loại và phát triển mơ hình thu

gom pin tại thành phố

- Xác định mức độ quan tâm tác

hai của pin đến môi trường và

sức khỏe của con ngườiĐề xuất các giải

pháp thu gom,

xử lí pin và nâng

cao nhận thức

của người trong

q trình thu

gom và xử lí

pin.Xác định các

vấn đề tồn tại,

nghiên

cứu

tiến hành đề

xuất giải pháp

phát thu gom

pin và nâng

cao nhận thức

của người dân

về pin thải- Phương pháp

khảo sát thực

địa và thu nhập

số liệu

- phương pháp

phỏng vấn sâu

- phương pháp

điều tra bảng

hỏi

- phương pháp

xử lý số liệu16- Định hướng hoạt động phát

triển mơ hình thu gom pin và xử

lí pin

- Đề xuất giải pháp nâng cao

nhận thức của người dân tại khu

vực nghiên cứu.

- Định hướng, xây dựng các giải

pháp thu gom và xử lý pin tại các

địa phương.CHƯƠNG III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3.1. Tổng quan về mẫu khảo sát

Quá trình khảo sát hiện trạng sử dụng pin của thành phố Đà Nẵng được thực hiện

dựa trên các yếu tố như: Đối tượng là người dân của các quận huyện trên địa bàn thành

phố (quận Hải Châu, quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn, quận Liên Chiểu, quận Thanh

Khê, quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang), số lượng là 150 mẫu đối với mỗi quận huyện và

tổng cộng 1.050 phiếu khảo sát người dân về hiện trạng sử dụng pin của các quận, huyện

trên Đà Nẵng. Qua khảo sát thực địa thì đối tượng nghề nghiệp được chia thành các nhóm

chính là hưu trí, cơng nhân, kinh doanh, tri thức và nội trợ, nhóm tuổi được phỏng vấn tại

hộ gia đình chủ yếu là nhóm tuổi trẻ trung niên và lớn tuổi. Cụ thể các đối tượng khảo sát

được thể hiện ở các bảng sau:Bảng 3. 1 Độ tuổi phỏng vấn

Nhóm tuổiSố lượngPhần trăm18 - 2316916.10%24 - 4553851.20%46 - 5925924.70%> 60848.0%Khi thực hiện khảo sát các hộ dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì thu được kết

quả như sau: Tuổi từ 24 - 45 chiểm tỉ lệ cao nhất (51.20%). Tỉ lệ thấp nhất thuộc độ tuổi

trên 60 chiếm (8.0%) còn lại độ tuổi từ 18 – 23 và 46 – 59 chiếm tỉ lệ lần lượt là (16.10%

và 24.70%).11.99%

10.09%

22.98%28.37%Hưu trí

Cơng nhân

Kinh doanh

Tri thức

Nội trợ26.57%Hình 3. 1 Biểu đồ thể hiện phần trăm đối tượng nghề nghiệp khảo sát

17Đối tượng khảo sát thuộc nhiều ngành nghề khác nhau phần lớn rơi vào các nhóm

như: cơng nhân, kinh doanh và tri thức là nhóm các đối tượng chiếm tỉ lệ cao nhất 28.0%,

27.0%, 23.0% còn hưu trí và nội trợ chiếm tỉ lệ thấp nhất là 10.0%, 12.0%.Bảng 3. 2 Trình độ hoc vấn của người được phỏng vấn

Quận

Số lượngPhần trăm5/12706.7%9/1212211.6%12/1225123.9%Trung cấp20419.4%Cao đẳng21820.8%Đại học18517.6%Trình

ĐộTừ quá trình khảo sát người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng và các

quận huyện nói chung (quận Ngũ Hành Sơn, quận Sơn Trà, quận Liên Chiểu, quận Cẩm

Lệ, quận Hải Châu, quận Thanh Khê và huyện Hòa Vang). Cho thấy số lượng phỏng vấn

có trình độ 12/12 là cao nhất có tỉ lệ 23.9%; bên cạnh đó ta thấy trình độ 5/12 có tỉ lệ thấp

nhất chỉ đạt 6.7% thấp hơn rất nhiều so với các trình độ còn lại.

3.2. Kết quả khảo sát

3.2.1. Kết quả khảo sát hiện trạng sử dụng pin của người dân Đà Nẵng

Các thiết bị điện tử có sử dụng pin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ được thể

hiện cụ thể trong bảng sau:Bảng 3. 3 Số lượng và thành phần pin sử dụng tại Đà Nẵng

Quận

Loại

Pin

Điện

thoại

di

độngQuận

Than

h Khê586Quận

Hải

ChâuQuận

Liên

ChiểuQuận

Ngũ

Hành

Sơn57259953918Quận

Sơn

TràQuận

Cẩm

LệQuận

Hòa

Vang583523542Tổng3944Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×