Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Việc nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay KHCN bị ảnh hưởng và chi phối bởi các nhân tố khách quan sau :

Việc nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay KHCN bị ảnh hưởng và chi phối bởi các nhân tố khách quan sau :

Tải bản đầy đủ - 0trang

Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định là điều kiện tiên quyết để hoạt động cho vay ổn

định, nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay nói chung và hoạt động cho vay KHCN nói

riêng. Vì vậy, nhiệm vụ của các ngân hàng là phải làm tốt công tác dự báo và tăng khả

năng thích ứng khi có biến động nhằm đảm bảo hiệu quả của hoạt động cho vay.

- Mơi trường pháp luật :

Các nhân tố chính trị pháp luật có ảnh hưởng mạnh mẽ tới NHTM, một NHTM khi

hoạt động phải tuân thủ đầy đủ các quy định về pháp luật của nhà nước và NHNN. vì

vậy, có thể nói mơi trường pháp lý có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, hiệu quả hoạt

động tín dụng của ngân hàng. Một hệ thống pháp lý đầy đủ, đồng bộ và ổn định sẽ

giúp các ngân hàng dễ dàng hơn trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh của mình,

ngăn chặn kịp thời các rủi ro, tiêu cực có thể xảy ra, góp phần vào việc nâng cao hiệu

quả cho vay KHCN.

- Mơi trường chính trị xã hội :

Mơi trường chính trị xã hội ổn định sẽ là một nhân tố quan trọng thúc đẩy hoạt

động đầu tư và mạnh dạng mỡ rộng hoạt động tín dụng. Là điều kiện để khách hàng

sẵn sàng hay không sẵn sàng sử dụng khoản tín dụng đầu tư sản xuất kinh doanh. Tác

động của mơi trường chính trị - xã hội tới hiệu quả hoạt động cho vay không thường

xuyên, nhưng khi có những biến động về chính trị, tác động của nó tới các Ngân Hàng

là vơ cùng lớn .

Mặc dù, các nhân tố khách quan trên không ảnh hưởng sâu sắc đối với đối tượng

KHCN nhưng lại tác động lớn tới hoạt động từ phía Ngân Hàng dẫn tới ảnh hưởng tới

hiệu quả hoạt động cho vay KHCN.

1.3.4.2. Các nhân tố chủ quan

- Chính sách tín dụng

Chính sách tín dụng là định hướng cơ bản cho hoạt động tín dụng của Ngân hàng,

đóng vai trò then chốt điều tiết các hoạt động như : huy động vốn và cho vay, lãi suất,22sản phẩm tín dụng và thu hút khách hàng. Vì thế nó có quyết định to lớn đến sự thành

cơng hay thất bại của NHTM. Một chính sách tín dụng đúng đắn sẽ kích thích tiết

kiệm và đầu tư, thu hút nhiều khách hàng, đảm bảo khả năng sinh lời cho NHTM,

đồng thời tuân thủ theo pháp luật và đường lối chính sách của đảng và nhà nước đề ra.

Bất cứ một ngân hàng thương mại nào muốn có tín dụng tốt đều phải có một chính

sách tín dụng rỏ ràng phù hợp với Ngân Hàng mình.

Lãi suất và quản lý rủi ro lãi suất

Lãi suất là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động cho vay

KHCN. Bên cạnh đó, lãi suất đầu vào và đầu ra quyết định đến lợi nhuận của NHTM.

Lãi suất còn ảnh hưởng đến quyết định của KHCN có sử dụng sản phẩm, dịch vụ

của ngân hàng hay không.

- Cơng tác tổ chức hoạt động tín dụng của Ngân Hàng

Phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô của Ngân Hàng, chính sách tín dụng của

Ngân hàng, quy mơ và loại hình tín dụng, quy trình tín dụng tại Ngân hàng đó. Trong

quy trình hoạt động tín dụng, CBTD sẽ tiếp xúc trực tiếp với người vay, nhận đơn xin

vay, phỏng vấn khách hàng, thu thập thông tin về khách hàng và dự án trước khi có

quyết định chính thức trình cán bộ cấp cao hơn. Những thơng tin về khách hàng và dự

án sau khi được các phòng ban chức năng của Ngân Hàng xem xét nếu thấy đủ điều

kiện thì sẽ quyết định cụ thể giải ngân và thu nợ sau này. Trong quá trình này, nếu các

khâu được thực hiện tốt sẽ giúp cho Ngân hàng lựa chọn được các dự án tốt để cấp tín

dụng, cũng như tạo uy tín trong lòng khách hàng.

Như vậy, cơng tác tổ chức thực hiện họat động tín dụng có thể hổ trợ đắc lực cho

Nhân Viên tín dụng thực hiện cơng việc của mình và nó ảnh hưởng quan trọng đến

chất lượng hoạt động tín dụng của NHTM.

- Chất lượng của đội ngũ nhân sự23Yếu tố này mang tính quyết định đến việc nâng cao hay suy giảm hiệu quả hoạt

động cho vay. Một NHTM với một đội ngũ lãnh đạo tốt sẽ đựa ra những chính sách

hợp lý và phương thức phát triển phù hợp với khuynh hướng phát triển của nền kinh

tế. Một đội ngũ CBTD giỏi sẽ giúp Ngân Hàng có được những khoản vay với chất

lượng cao nhất. Các cán bộ của các phòng ban, các bộ phận chức năng khác sẽ giúp

cho NHTM mở rộng các hoạt động kinh doanh của mình, tạo dấu ấn trên thị trường.

- Các yếu tố từ khách hàng

+ Thu nhập của khách hàng

Thứ nhất, KHCN có thu nhập khác nhau thì có nhu cầu sử dụng dịch vụ, mục đích

vay vốn khác nhau nên ảnh hưởng khơng nhỏ đến hiệu quả vay vốn.

Thứ hai, thu nhập của khách hàng là điều kiện tiên quyết trong một số loại sản

phẩm cho vay như vay tín chấp, vay tiêu dùng, phát hành thẻ tín dụng, thấu chi... Phụ

thuộc vào mức độ ổn định của thu nhập, cán bộ Ngân Hàng có thể căn cứ thẩm định,

xét duyệt hoặc từ chối đề nghị vay của khách hàng.

Thứ ba, thu nhập của khách hàng còn là nguồn trả nợ hàng đầu cho các khoản

vay; nên nếu thu nhập càng cao thì mức độ ưu tiên và giá trị khoản vay được xét duyệt

sẽ càng lớn, khả năng sinh lời cho Ngân Hàng càng cao.

+ Nghề nghiệp

Nghề nghiệp của khách hàng là một trong những tiêu chí quan trọng ảnh hưởng tới

hiệu quả và chất lượng khoản vay của khách hàng. Đầu tiên, nếu khách hàng đang

công tác, hoạt động trên các lĩnh vực thương mại thị trường thì mức độ ổn định của thu

nhập bị phụ thuộc vào biến động kinh tế, ít nhiều tác động tới khả năng trả nợ của

khách hàng. Ngược lại, nếu khách hàng công tác trong các cơ quan Nhà Nước, đặc biệt

là những khách hàng trong biên chế, khả năng trả nợ luôn được đảm bảo hơn. Thứ hai,

nghề nghiệp phản ánh một phần trình độ văn hóa, khả năng của khách hàng. Thơng

qua đó, Ngân Hàng có thể phán đốn được khả năng quản lý vốn, hiệu quả sử dụng

vốn và khả năng trả nợ của khách hàng.Thứ ba, nghề nghiệp đóng vai trò lớn trong24việc ưu tiên xét duyệt các khoản vay tín chấp, vay tiêu dùng. Điển hình, nếu nghề

nghiệp của khách hàng là cơng an, bộ đội thì sẽ ln được ưu tiên cấp tín dụng hơn là

các đối tượng thơng thường khác.

+ Độ tuổi

Độ tuổi của khách hàng ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động cho vay KHCN, khách

hàng càng cao tuổi thì sự chín chắn, kinh nghiệm nghề, kinh nghiệm sống, sự cẩn

trọng càng cao, khả năng quản lý tài chính càng tốt nên có thể giảm các yếu tố rủi ro

cho NHTM và tăng tính đảm bảo, sinh lời cho khoản vay.

+ Thành phần gia đình

Thành phần gia đình KHCN cho thấy trách nhiệm và nghĩa vụ hiện thời của

KHCN, đồng thời ảnh hưởng cả tới khả năng và thời gian trả nợ của khách hàng. Nếu

gia đình KHCN có cả bố mẹ già và con nhỏ thì thu nhập của KHCN phải chi trả cho

các khoản chi phí sinh hoạt của cả gia đình trước tiên rồi mới tới trả nợ Ngân Hàng;

trong khi, nếu gia đình chỉ có một mình khách hàng thì giá trị thu nhập có thể đem ra

chi trả cho các khoản nợ. Điều này cho thấy nếu khách hàng còn độc thân thì khả năng

trả nợ là tốt nhất.

+ Mức độ hiệu quả sử dụng vốn vay của khách hàng

Khách hàng sử dụng vốn vay để hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng từ Ngân

Hàng hiệu quả, sinh lời sẽ mang lại lợi nhuận cho Ngân Hàng và tăng hiệu quả của

hoạt động cho vay KHCN. Tuy nhiên, ngược lại, nếu khách hàng không sử dụng hiệu

quả sẽ không sinh lời, khách hàng không trả được gốc và lãi, dễ dẫn đến nợ quá hạn

cho Ngân Hàng.

+ Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích

Nhiều khách hàng sử dụng vốn vay Ngân Hàng khơng đúng phương án, mục đích

xin vay vốn. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch trả nợ của KHCN vì

Ngân Hàng khơng thể thẩm định được tính khả thi, hiệu quả từ mục đích nằm ngồi25mục đích ban đầu khách hàng đệ trình, ảnh hưởng khả năng thu hồi gốc và lãi từ khoản

vay, dễ dàng tạo ra rủi ro cho Ngân Hàng.26CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á - CHI

NHÁNH TP.HUẾ

2.1. Khái quát về Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần Đơng Á – Chi Nhánh TP.Huế.

2.1.1. Q trình hình thành và phát triển Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông

Á Chi Nhánh TP.Huế

Ngày 29/7/2009, DongA Bank chính thức khánh thành tòa nhà trụ sở mới và

nâng cấp Phòng giao dịch Huế thành Chi nhánh Thành phố Huế tại số 26 Lý Thường

Kiệt, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế.

Tiền thân là Công ty Kiều hối Đông Á – Chi nhánh Huế thành lập ngày

24/06/2002 và năm 2006 chuyển sang thành DongA Bank - Phòng Giao dịch Huế.

Trong suốt 7 năm hình thành và phát triển, DongA Bank Phòng Giao dịch Thành phố

Huế đã đạt được những thành quả hết sức ấn tượng. Đánh giácao tiềm năng phát triển

tại khu vực này, Ban lãnh đạo Ngân hàng Đông Á đã quyết định xây dựng tòa nhà trụ

sở mới DongA Bank tại Thành phố Huế theo mơ hình tồ nhà hội sở, khang trang, hiện

đại, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu giao dịch tài chính khơng ngừng tăng lên theo sự

phát triển của đời sống kinh tế – xã hội của người dân địa phương.

Sự ra đời của DongA Bank - Chi nhánh Thành phố Huế là bước ngoặt lớn cho

sự đầu tư và kỳ vọng phát triển lâu dài của DongA Bank tại khu vực miền Trung, đặc

biệt là tại Huế. DongA Bank – Chi nhánh Thành phố Huế đi vào hoạt động với 1

phòng giao dịch trực thuộc và 1 Trung tâm giao dịch ngay trong trụ sở Chi nhánh, sẽ

đáp ứng đầy đủ những sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân và doanh

nghiệp, giải quyết mọi nhu cầu về vốn cho các đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh

như: huy động tiết kiệm nhiều loại tiền và nhiều kỳ hạn; mở tài khoản tiền gửi và thực

hiện các hình thức thanh tốn qua ngân hàng, cung cấp dịch vụ chuyển tiền nhanh, thu

chi hộ và các dich vụ khác qua ngân quỹ, phát hành thẻ Đa năng Đông Á, dịch vụ

ATM, Ngân hàng Điện tử (SMS Banking và mobile banking); cho vay sản xuất kinh

doanh; thu đổi ngoại tệ, chi trả kiều hối...27NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐƠNG Á - CHI NHÁNH THÀNH

PHỐHUẾ có mã số thuế 0301442379-031 được cấp vào ngày 17/07/2009, cơ quanThuế đang quản lý: Cục Thuế Tỉnh TT-Huế

Địa chỉ trụ sở đặt tại Số 26 Lý Thường Kiệt, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố

Huế, TP- Huế

2.1.2. Cơ cấu tổ chức DongABank Chi Nhánh TP. Huế

Sơ Đồ 2.1. Sơ Đồ Bộ Máy Tổ Chức của Chi Nhánh DongABank - TP.Huế

Giám ĐốcPhó Giám ĐốcPhòngPhòngBan thẩmPhòng kếKháchKháchđịnh và quảntốn vàhàng cáhànglý rủi ro tíngiao dịchnhândoanhdụngkho quỹnghiệp

( Nguồn : Phòng khách hàng cá nhân – DongABank Chi Nhánh TP.Huế)

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của Ngân Hàng Thương Mại Cổ

Phần Đông Á Chi Nhánh TP.Huế

a. Tình hình huy động vốn

Hoạt động huy động vốn là hoạt động cơ bản nhất và cũng là tiền đề cho các

hoạt động khác của NHTM. Trong tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị28Ban kiểmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Việc nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay KHCN bị ảnh hưởng và chi phối bởi các nhân tố khách quan sau :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×