Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. LƯU ĐỒ QUY TRÌNH GIÁM SÁT

II. LƯU ĐỒ QUY TRÌNH GIÁM SÁT

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁTCÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CƠNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (IDCo)

146 Nguyễn Cơng Trứ – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh8ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁTCÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (IDCo)

146 Nguyễn Công Trứ – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh9ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁTIII.THUYẾT MINH QUY TRÌNH GIÁM SÁT

1. Giai đoạn chuẩn bị khởi cơng

Stt Tài liệu yêu cầu

Cung cấp

1

Hồ sơ thiết kế thi công và thuyết CĐT

mình thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, bc

địa chất

2

Hồ sơ MT, hs DT, Hợp đồng CĐT CĐT

với các NT và các phụ lục đính

kèmCơng việc của TVGS

Nghiên cứu để chuẩn bịntCÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (IDCo)

146 Nguyễn Công Trứ – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh10ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT3

4Bảo hiểm cơng trình

Lệnh khởi cơngCĐT

CĐT5Biên bản bàn giao mặt bằng6

7Giấy phép XD

Biện pháp tc, ATLĐ và VSMTCĐTTVGS-NT

CĐT

NT8Sơ đồ tổ chức nhân sự quản lý NT

công trường9Tiến độ thi công, Bảng chủng loại NT

vật tư và cấu kiện chủ yếu, bảng

danh mục thiết bị chủ yếu.

9

Các nhà máy sản xuất bê tông NT

thương phẩm, cấu kiện đúc sẵn

(cọc ly tâm, cống btct, kèo thép

…); Phòng thí nghiệm chun

ngành

10 …

2. Giai đoạn thi công

Stt

Tài liệu yêu cầu

Chuẩn bị

và thực

hiện

1

Các biên bản nghiệm thu công NT

việc, hạng mục, giai đoạn thi

công, các biên bản kiểm tra và

các biên bản phối hợp khác

Các biểu mẫu

nghiệm thu

Các biểu mẫu báo

cáo

2

Nhật ký cơng trình

NT

3

Biện pháp thi cơng, bản vẽ chế NT

tạo, biện pháp quản lý chất lượng,

bảo đảm an toàn lao động

4

4Báo cáo tuần/ tháng

Bảng kê các khối lượng thực hiện3. Giai đoạn kết thúc thi công

Stt

Tài liệu yêu cầuNT, TVGS

NTChuẩn bị

và thực

hiệnLưu hs

Lưu hs làm căn cứ tính

tiến độ thi cơng

Làm căn cứ để nghiệm thu

các bước tiếp theo

Lưu hs

Căn cứ vào 1;2 - Phê

duyệt

Căn cứ vào 2 – kiểm tra

và chuyển CĐT phê

duyệt.

Căn cứ vào 1;2 – kiểm tra

và chuyển CĐT phê

duyệt.

Căn cứ vào 1;2 – kiểm tra

hồ sơ và thực tế, và

chuyển CĐT phê duyệt.Công việc của TVGSTVGS cung cấp biểu mẫuTVGS cung cấp biểu mẫu

TVGS kiểm tra, đề nghị

CĐT phê duyệt, và căn cứ

vào tài liệu này để giám

sát NT

Nộp CĐT

TVGS kiểm tra, đề nghị

CĐT phê duyệt, làm căn

cứ để thanh toán cho NTCơng việc của TVGSCƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CƠNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (IDCo)

146 Nguyễn Cơng Trứ – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. LƯU ĐỒ QUY TRÌNH GIÁM SÁT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×