Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ TRỤC VÀ CHỌN THEN

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ TRỤC VÀ CHỌN THEN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án Thiết kế kỹ thuậtGVHD: Nguyễn Tường Long4.3. Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực

Từ bảng 10.2[1]

b01  19 [mm]

b02  31 [mm]

b03  43 [mm]

Chiều dài mayo của bánh vít theo cơng thức 10.11[1] lmki  (1, 2...1,8)d k

Chiều dài mayo của bánh đai, bánh răng trụ theo công thức 10.10 [1]

lmki  (1, 2...1,5)d k

Chiều dài mayo nửa khớp nối theo công thức 10.13[1] lmki  (1, 4...2,8) d k

Trong đó lmki là chiều dài mayo của chi tiết quay thứ i (lắp trên tiết diện i) trên

trục k với i=0 và i=1: tiết diện của trục lắp ổ; i=2..s, s là số chi tiết quay.

Trục I :lm12  36 [mm]lm 22  108[mm]

Trục II :lm 23  114[mm]

lm 32  109 [mm]Trục III :lm 33  126 [mm]Khoảng consol (10.3[1]) khoảng chìa trên trục k tính từ chi tiết thứ i (nối trục đàn

hồi) ở ngoài hộp giảm tốc đến gối đỡ, theo cơng thức 10.14[1]thì:lcki  0,5(lmki  b0 )  k3  hn

Trong đó:

k3 - khoảng cách từ mặt mút của chi tiết quay đến nắp ổ

hn - chiều cao nắp ổ và đầu bulông

Trang 31Đồ án Thiết kế kỹ thuậtGVHD: Nguyễn Tường Longk1 - khoảng cách từ mặt mút của chi tiết quay đến thành trong của hộp hoặc

khoảng cách giữa các chi tiết quay.

k2 - khoảng cách từ mặt mút của ổ đến thành trong của hộp (lấy giá trị nhỏ khi

bôi trơn ổ bằng dầu trong hợp giảm tốc)Theo bảng 10.3[1]ta chọnk3  15mm;

k1  15mm;

hn  20mm

k2  15mmlc12  0,5(lm12  b01 )  k3  hn  0,5(36  19)  15  20  62,5 [ mm]

lc 32  0,5(lm33  b03 )  k3  hn  0,5(126  43)  15  20  119,5 [ mm]

Khoảng cách từ gối đỡ đến tiếy diện thứ I trên trục k: lki

Theo bảng 10.4[1] ta có:

Trục I:l11   0,9...1 d aM 2  306 [mm]l12   lc12   62[mm]

l13  l11 / 2  153[mm]Hình 6. Trục I

Trang 32Đồ án Thiết kế kỹ thuậtGVHD: Nguyễn Tường LongTrục II:l21  lm 22  lm 23  3 k1  2 k2  b02  108  114  3 �15  2 �15  31  328 [mm]

l22  0,5(lm 22  b02 )  k1  k2

 0, 5(108  31)  15  15  99,5[ mm]

l23  l22  0,5(lm 22  lm 23 )  k1

 99, 5  0, 5(108  114)  15  225,5 [ mm]Hình 7. Trục IITrục III:l31  l22  99,5[mm]

l32  lc32  119,5[mm]

l33  l21  328 [mm]Trang 33Đồ án Thiết kế kỹ thuậtGVHD: Nguyễn Tường LongHình 8. Trục III

4.4. Tải trọng tác dụng lên trục

Lực tác dụng khi các bánh răng ăn khớp bao gồm : lực vòng Ft , lực hướng tâm

Fr và lực dọc trục Fa .

Đối với bộ truyền bánh răng trụ, công thức 10.1[1]

Ft 2T1

d w1Fr  Fttg tw

cos Fa  Ft tg 

Đối với bộ truyền trục vít – bánh vít, cơng thức 10.2[1]

Fa1  Ft 2 2T2

d2Fa 2  Ft1  Fa1tg ( � )

Fr1  Fr 2  Fa1cos( )

tg ( ) cos( )

cos( � )Trang 34Đồ án Thiết kế kỹ thuậtGVHD: Nguyễn Tường LongTrục I:d 2  315 [mm] đường kính vòng chia bánh vít

  20o ;  =17,47o ;  =1,71o ; T2  995294,82 [ Nmm]

Tại trục vít:Fa1  Ft 2 2T2 2 �995294,82 6319,33 [ N ]

d2

315Fa 2  Ft1  Fa1 tg ( )  6319,33 �tg (17, 47)  1988,84 [ N ]

Fr1  Fr 2  Fa1 �tg ( )  6319,33 �tg (20)  2300,05 [ N ]

Trục II:

Bánh vítFa 2  Ft1  1988,84[ N ]

Fr 2  Fr1  2300, 05[ N ]

Ft 2  Fa1  6319,33[ N ]

Bánh nhanh (trụ thẳng):d1  150 [mm]đường kính vòng chia bánh nhỏ tw  22, 05o ;  =0o ;

Ft 3 T2  995294,82 [ Nmm]2T2 2 �995294,82 12132,56 [ N ]

d w1

164, 07Fr 3  Ft 3tg tw

tg (22, 05)

 12132,56 �

 4914,19 [ N ]

cos 

cos 0oFa 3  Ft 3tg   0 [ N ]

Trang 35Đồ án Thiết kế kỹ thuậtGVHD: Nguyễn Tường LongTrục III:T3  4254610,78 [ Nmm]

Lực tác dụng lên bánh bị độngFt 4  Ft 3  12132,56[ N ]

Fr 4  Fr 3  4914,19 [ N ]

Fa 4  Fa 3  0 [ N ]

Lực tác dụng lên khớp nối:Fx 32 (0, 2...0,3)2 T3 0, 25 �2 �4254610,78 33766, 75 [ N ]

D0

634.5. Xác định các lực lên các trụcTrang 36Đồ án Thiết kế kỹ thuậtGVHD: Nguyễn Tường LongHình 9. Phân tích lực trên các trục

4.6. Biểu đồ moment trên từng trục

4.6.1. Trục Id 2  315 [mm] đường kính vòng chia bánh vít

  20o ;  =17,47 o ;  =1,71o ; T2  995294,82 [ Nmm]

Tại trục vít:Fa1  Ft 2  6319,33 [ N ]Fa 2  Ft1  1988,84 [ N ]Fr  1381,36 [ N ]Fr1  Fr 2  2300,05 [ N ]

Phản lực tại gối A và C:

�Fy  RAy  RCy  Fr1  0�Fz  RAz  RCz  Ft1  Fr  0

C

� �M y  Fr .102  Ft1.153  RAz .306  0

� M C   F .39,375  F .153  R .306  0

� z

a1

r1

Ay�RAz  533,97 [ N ]

�R  2636, 2 [ N ]

� Cz

��

�RAy  1963,17 [ N ]�RCy  336,88 [ N ]Trang 37Đồ án Thiết kế kỹ thuậtGVHD: Nguyễn Tường LongHình 10. Biểu đồ moment của trục I

So sánh với kết quả AnsysHình 11. Phản lực tại A và C của trục ITrang 38Đồ án Thiết kế kỹ thuậtGVHD: Nguyễn Tường LongHình 12. Biểu đồ Moment My của trục ITrang 39Đồ án Thiết kế kỹ thuậtGVHD: Nguyễn Tường LongHình 13. Biểu đồ Moment Mz trục I

4.6.2. Trục II

Bánh vítFa 2  Ft1  1988,84 [ N ]

Fr 2  Fr1  2300,05 [ N ]

Ft 2  Fa1  6319,33 [ N ]

Bánh nhanh (trụ thẳng):d1  150 [m m]đường kính vòng chia bánh nhỏdbv  315 [m m] đường kính vòng chia bánh vít tw  22,05o ;  =0o ;T2  995294,82 [ Nmm]Ft 3  12132,56[ N ]

Trang 40Đồ án Thiết kế kỹ thuậtGVHD: Nguyễn Tường LongFr 3  4914,19[ N ]Fa3  Ft 3 tg   0 [ N ]

T2  995294,82 [ Nmm]

AD  328[mm]

AC  228,5 [mm]

AB  102,5 [mm]

Phản lực tại gối A và D:

Fx  RAx  RDx  Ft 2  Ft 3  0

�Fy  RAy  RDy  Fr 2  Fr 3  0

315A

MF

.102,5F

.

 Fr 3 .228,5  RDy .328  0x

r

2

a

22A� �M y   Ft 2 .102,5  Ft 3 .228,5  RDx .328  0� RAx  8025 [N ]

�R  10426,89 [ N ]

� Ay

��

�RDx  6477,31 [ N ]�RDy  5097, 23[ N ]Trang 41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ TRỤC VÀ CHỌN THEN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×