Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Tổn thất ra môi trường:

3 Tổn thất ra môi trường:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ số trao đổi nhiệt giữa TNS và tường bên k: theo kinh nghiệm, hệ số

trao đổi nhiệt đối lưu giữa TNS và tường hầm sấy α1 tính theo cơng thức:

α1 = 6,15+4,17v= 6,15+4,17*2= 14,49 (W/m2K)

Bằng phương pháp tính lặp, ta giả thiết trước nhiệt độ tường phía nóng và

tính được dòng nhiệt truyền từ tác nhân cho tường q ’. Từ dòng nhiệt này và từ

tW1 ta tìm được nhiệt độ mặt ngoài của tường là t W2. Từ nhiệt độ t và nhiệt độ

môi trường tf2 ta xác định được nhiệt lượng do truyền nhiệt đối lưu tự nhiên

giữa tường ngồi của hầm sấy và mơi trường q ’’’ sai khác nhau khơng q 5%

thì xem kết quả tính tốn là chấp nhận được.Chọn tW1= 55,9°CMà :

Ở đây  là hệ số dẫn nhiệt của gạch,  = 0,7 (W/m.độ)Như vậy độ chênh lệch nhiệt độ giữa tường ngồi và mơi trường là:Nhiệt độ xác định tm bằng:Từ nhiệt độ này ta được các thơng số khơng khí:Tra sổ tay hóa cơng tập 1 trang 319 và nội suy ở khoảng [20;30]:

= 2,65*10-2 (W/m.độ)29Do đó:

Tiêu chuẩn Nu trong truyền nhiệt đối lưu tự nhiên bằng:

Nu= C*(Gr*Pr)n = 0,135*(7,77*109*0,7015)1/3= 237,59

Trong đó: C và n phụ thuộc vào chế độ chuyển động của chất lỏng ở chế

độ chảy xoáy: C=0,135, n=1/3

Vì vậy hệ số truyền nhiệt bằng:Dòng nhiệt do truyền nhiệt đối lưu giữa mặt ngồi của tường và mơi

trường bằng:Như vậy sai số giữa là:

Sai số này cho phép chúng ta xem kết quả tính trên là đáng tin cậy.

Vậy ta có được hệ số truyền nhiệt là:Như vậy tổn thất qua 2 tường bên là:-Tổn thất qua trần:Tương tự hai tường bên, hệ số truyền nhiệt qua trần là:

Trong đó λ2 và λ3 tương ứng là hệ số dẫn nhiệt của bê tông và bông thủy

tinh cách nhiệt. Theo sách tính tốn và thiết kế hệ thống sấy của PGS.TSKH

Trần Văn Phú thì λ2 = 1,55 và λ3 = 0,058.

Diện tích trần nhà là:

30Cửa hầm được làm bằng thép , =0,16(W/m.K). Tổn thất nhiệt qua cửa

hầm được tính theo cơng thức: Qc

Trong đó:

Tổn thất qua nền

Nhiệt độ trung bình của TNS là 60ºC và giả sử tường hầm sấy cách

tường bao che của phân xưởng là 2m, theo bảng 7.1 sách Tính tốn và thiết kế

hệ thống sấy của PGS.TSKH Trần Văn Phú lấy qn = 39.1 W/m2. Do đó tổn

thất qua nền là:

-Tổng tổn thất qua kết cấu rời bao che là:Tổng tất cả các tổn thất bằng:

+ 83,11 = 192,37 (kJ/kg ẩm)Chương 3:Tính tốn q trình sấy thực ( tính cho một hầm)313.1Xây dựng đồ thị I-d cho quá trình sấy thực:

Từ điểm C ta đặt đoạn CoEo thỏa mãn đẳng thức:

CEo = (CDo)*(Md/MI)Trong đó = - 108,77 kJ/kg ẩm. Nối điểm Eo và điểm B. Giao điểm C’ của

đường BEo cắt đường t= 35º chính là điểm biểu diễn trạng thái của tác nhân

sấy sau quá trình sấy thực. Từ điểm C’ tìm được entanpy I2, lượng chứa ẩm d2

và độ ẩm tương đối φ2 của tác nhân sấy sau quá trình sấy thực. Các thơng số

này cũng có thể xác định bằng giải tích như sau:

-Lượng chứa ẩm d2:-Entanpy I2:-Độ ẩm tương đối:

= 86,46%So với điều kiện đã chọn φ2 = (90±5)% là hoàn tồn thỏa mãn. Như vậy,

chọn t2= 35ºC là hợp lý.32Tính lượng TNS trong q trình sấy thực3.2Lượng khơng khí khơ thực tế:-V= 1,056 * 8181,15 = 8639,29 (m3/h)

-Nhiệt lượng tiêu hao

33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Tổn thất ra môi trường:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×