Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ tổ chức hiện trường

Sơ đồ tổ chức hiện trường

Tải bản đầy đủ - 0trang

XÂY CẦU KM 64+845.11 , ĐOẠN LA SƠN TÚY LOAN (KM 0- KM 80)o Lập báo cáo tháng về toàn bộ q trình thi cơng cũng như kế hoạch thi công tiếp

theo.

o Thực hiện các công việc khác liên quan nhằm mục đích thi cơng cơng trình đảm bảo

an tồn, hiệu quả đáp ứng tiến độ và chất lượng công trình.-o Ngừng hoặc đình chỉ thi cơng khi thấy mất an tồn về con người, cơng trình và thiết

bị.

Giám đốc điều hành là người được nhà thầu thống nhất cử ra, có trách nhiệm và quyền

hạn cao nhất trong giải quyết các công việc tại hiện trường, trực tiếp quan hệ với kỹ sư

phụ trách giám sát, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để giải quyết các cơng việc thuộc

phạm vi gói thầu.-Trưởng ban an tồn lao động và vệ sinh môi trường là người chịu trách nhiệm trước

Giám đốc điều hành về việc đảm bảo an tồn cho người và thiết bị tham gia thi cơng

trên công trường. Kết hợp với cơ quan chức năng tổ chức đảm bảo an tồn giao thơng

cho người và các phương tiện qua khu vực thi cơng. Có trách nhiệm đôn đốc, xử lý mọi

hành vi vi phạm các qui định về an tồn lao động và vệ sinh cơng nghiệp.-Tổ kỹ sư kỹ thuật và đo đạc chịu trách nhiệm trước Giám đốc điều hành về chất lượng

thi công các hạng mục của cơng trình theo u cầu của hồ sơ thiết kế và Tư vấn giám

sát, liên hệ với các bộ phận kỹ thuật của ban điều hành để điều phối, hướng dẫn các đơn

vị sản xuất triển khai thi cơng các hạng mục của cơng trình đảm bảo kỹ thuật, tiến độ và

an toàn lao động, tập hợp và lập hồ sơ hồn cơng cơng trình.-Tổ kỹ sư kế hoạch tài chính có trách nhiệm giúp Giám đốc điều hành lên kế hoạch cụ

thể phù hợp với tình hình thực tế sao cho đảm bảo tiến độ đề ra. Giúp Giám đốc điều

hành giải quyết mọi vấn đề về tài chính trong phạm vi dự án.-Tổ kỹ sư vật tư, thiết bị có trách nhiệm giúp Giám đốc điều hành về việc dự trù mua

sắm vật tư, thiết bị thi công, cũng như đảm bảo vận hành tốt các thiết bị máy móc trên

cơng trường.-Các kỹ sư vật liệu và thí nghiệm vật liệu là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc điều

hành và Liên danh về chất lượng của tồn bộ vật liệu đưa vào cơng trình, tiến hành tồn

bộ các thí nghiệm theo u cầu của Tư vấn giám sát.

1.3.-Các đội thi cơng cơng trình.Là các đơn vị trực tiếp thi công các hạng mục cơng trình dưới sự chỉ đạo của Giám đốc

điều hành được sự giám sát của Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư cơng trình.-Đội trưởng đội thi cơng là người chịu sự điều hành của Giám đốc điều hành, tổ chức các

mũi và tổ sản xuất, trực tiếp thi cơng cơng trình đúng hồ sơ thiết kế theo biện pháp và

cơng nghệ thi cơng được duyệt.thut minh biƯn ph¸p tctc : cÇu km 64+845.11Trang 66XÂY CẦU KM 64+845.11 , ĐOẠN LA SƠN TÚY LOAN (KM 0- KM 80)-Đội trưởng có trách nhiệm trực tiếp trả lương cho cơng nhân thuộc đội quản lý, đôn đốc

các tổ sản xuất thực hiện nhiệm vụ được giao đạt được hiệu quả cao nhất.-Theo tiến độ thi công đã lập đã lập Nhà thầu dự kiến sẽ bố trí 2 đội thi cơng : 1 đội thi

công cầu và một đội thi công đường 2 đầu cầu.2. TỔ CHỨC NHÂN LỰC

-Dự kiến tổng số nhân lực là 185 người. Tổ chức thành 1 đội thi công cầu và 1 đội thi

công đường. Cụ thể bố trí như sau:

+ Đội trưởng (chỉ huy trưởng): 1 người.

+ Đội phó (chỉ huy phó) :1 người

+ Cán bộ phụ trách tài chính – kế tốn : 1 người.

+ Cán bộ phụ trách kế hoạch.

2.1.-Tổ chức nhân lực 01 đội thi công cầu.Gián tiếp ( 8 người): Cán bộ kỹ thuật (3 người), Đốc công (1 người), Khảo sát đo đạc (2

người), vật tư thiết bị (2 người).-Trực tiếp: 135 người-Vận hành máy thiết bị: 15 người

2.2.-Tổ chức nhân lực 01 đội thi công đường.Gián tiếp (4 người): Cán bộ kỹ thuật (1 người), Đốc công (1 người), Khảo sát đo đạc (1

người), vật tư thiết bị (1 người).-Trực tiếp: 10 người.-Vận hành máy thiết bị : 6 ngi.thuyết minh biện pháp tctc : cầu km 64+845.11Trang 67XY CẦU KM 64+845.11 , ĐOẠN LA SƠN TÚY LOAN (KM 0- KM 80)Biểu tiến độ thi công, huy động nhân lực và thiết bịthuyết minh biện pháp tctc : cầu km 64+845.11Trang 68Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ tổ chức hiện trường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×