Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. Các phương trình Hamilton

V. Các phương trình Hamilton

Tải bản đầy đủ - 0trang

H ã y t í n h vi p h â n c ủ a H a m i lt o n i a ndỉí=(tt adÕa^H.T a có+ Ổad.Tĩa) — dLa^ ^('RadôaOadna)+^ ^a^QQ dQa■ d'Oa'j ,+-aaD ù n g hệ th ứ c (3 4 ) v à p h ư ơ n g trìn h L a g r a n g edLd / Ỡ L \ dfta_dtdớa ~__V dò a '.dtta th u được

d iĩ =Ỵ 2(òadiĩa -n a dQa ).aHM ặ t k h á c , th e o đ ịn h n g h ĩa v i p h â n c ủ a m ộ t h à m

chính tắc9a7Tata có

/Sos á n h h a i b iểu

c ủ a c á c b iế n sốth ứ c c ủ aỞH

~

Ớ 7 f ad ỉỉ .dỉỉdHt a s u y r a hệ p h ư ơ n g trìn hdH

)ft a)°-1 )2 ,. • • , 5 ,( 3 6 )Ơ ơ ag ọ i là h ệ c á c p h ư ơ n g t r ìn h H a m ilt o n .

X é t m ộ t d ạ i l ư ợ n g v ậ t lý đ ư ợ c d i ễ n t ả d ư ớ i d ạ n g m ộ t

cáctb iến s ố c h ín htắcỡa, 7Ta, a — 1 , 2 , . . . ,shàmFcủav à c ó t h ể là c ủ a c ả th ờ i g ia nn ữ a . S ự t h a y đổi c ủ a đ a i l ư ạ n g n à y t h e o th ờ i g i a n đ ư ơ c x á c đ ị n h b(Viđ ạ o h à m to àn p h ầndF _ d F

dtxr^ (/ d F1.d

ỞF

F.\dtS ừ d ụ n g c á c p h ư ơ n g t r ì n h H a m i l t o n ( 3 6 ) t a c ó t h ể v i ế t lạ i h ệ t h ứ c t r ê n

như saud F _ dF_ V - (dF^dH_ _ d F Ở H \

dt ~ dt

V d 6 a dixa

d n a dOa /

19Với hai h à mtù y ýFGcủ a cácb iến số c h ín htắcổa ,7Ttt, a=1 , 2 , . . . , 5 t a ký h iệ uíF .a\ = ^ ' ( Ẽ L Ỉ l ^ Ế L Ẽ £ . \

^v à gọi { F ,

m ột đạiG}\ d ớ aỠ 7raỠ 7ralà m ó c P o is s o n c ủ a h a i h à mF„71Ổ Ổ 0 /G.Đ ể p h â n b iệt v ớ ilư ợ n g c ù n g tê n t r o n g v ậ t l ý lư ợ n g t ử t a còn g ọ iđ ịn h t ò i đ ịn h n g h ĩa ( 3 7 ){F, G }xáclà m ó c P o is s o n c ổ đ iển . D ù n g k ý h iệ u n à y , t acó cơ n g th ứ cf =f +<38>G i à s ử H a m i lt o n i a n c ủ a m ộ t h ệ cơ h ọ c c ó c h ứ a m ộ t x u n g lư ợ n g

su y rộng7TCn h ư n g lạ i k h ô n g p h ụ t h u ộ c t ọ a đ ộ s u y r ộ n gdHdOc=9C,n g h ĩ a lào0.K h i đ ó từ đ ịn h n g h ĩa ( 3 7 ) s u y r a r ằ n g

{ t t c, H}= 0.T h e o p h ư ơ n g trìn h (3 8 ) t a cónghĩa là xung lượng 7TClà một đại lượng bảo toàn. Vậy nếu Hamiltonian

c h ứ a m ộ t x u n g lư ợ n g s u y rộ n g n à o đ ó n h ư n g k h ô n g c h ứ a tọ a độ s u y

r ộ n g t ư ơ n g ứ n g ( t ọ a đ ộ v ò n g ) t h ì x u n g l ư ợ n g s u y r ộ n g n à y là đ a i lưorngbảo tồn. Điều đó cũng đã đưạc suy ngay ra từ phương trình Lagrange.

C h ú ý r ằ n g rn ó c P o i s s o n c ủ a h a i h à mFGđồi d ấ u k h i t a h o á nv ị h a i h à m đó:

=-{//,&■}.(39 )C u ố i c ù n g t a h ã y t ín h m ó c P o is s o n c ủ a h a i b iố n số c h ín h t ắ c t ù y

ý.D ể t h ử lạ i r ằ n g

{ 0 a , 0 b }={7T a , 7 r 6 }=0 ,7T6> = ~ { n a , 9 b} = 6ab.N h ữ n g c ô n g th ứ c n à y sẽ đ ư a csửd u n g k h i p h á t b iể u c á c q u y t ắ c lư ơ n gtử hóa.S a u n à y n g u y ê n lý t á c d ụ n g c ự c t r ị v à c á c p h ư ơ n g t r ìn h , c á c đ ịn h

lu ật cơ b ả n m à c h ú n g ta trìn h b à yt r ê n đ ối v ớ i c á c h ệ c ơ h ọ c sẽ đ ư ợ cm ờ rộn g để áp d ụ n g cho c á c hệ trư ờ n g.

n gh iên cứ u trìn h b à yN ó i k h á c đ i, p h ư ơ n g p h á ptrê n có t h ể á p d ụ n g ch o m ọ i h ệ v ậ t lý.Bài tâ p

1.T ín h n h ữ n g m ó c P o isso n g iữ a c á c t h à n h p h ầ n D e s c a r te s c ủ a v e c tơx u n g lư ợ n g p v à v e c t ơ m ô m e n x u n g lư ợ n g M .

2.T í n h n h ữ n g m ó c P o isso n g iữ a c á c t h à n h p h ầ n D e s c a rte s c ủ a v e c tơm ô m e n x u n g lư ợ n g M .

3.C h ứ n g m in h r ằ n g nếuiplà m ộ t h à m v ô hư ớ n g t ù y ý c ủ a tọ a độrv à x u n g lư ợ n g p c ủ a m ộ t h ạ t th ì{ ^ , M }=0.21C h ư ơ n gIIM Ộ T SỐ B À I T O Á N C Ụ T H E C Ủ A

C ơ HỌC*)

I. H ê hai h ạ t với th ế n ă n g tư ơ n g tá c chỉ p h u th u ô c

kho ản g cách

1. Khối lượng th u gon

B â y giờ x é t b à i to á n v ô c ù n g q u a n t r ọ n g v ề c h u y ể n đ ộ n g c ủ a m ộ t

h ệ g ồ m có hai h ạ t tư ơ n g tá c lẫ n n h a u (b ài to á n h a i v ậ t ) .C ó th ể g iảih o à n to à n b à i to á n n à y dư ớ i d ạ n g tổ n g q u á t. T r o n g b ư ớ c đ ầ u g iải b à i

t o á n đ ó t a s ẽ n ó i r õ t a c ó t h ể l à m b à i t o á n trỏr n ê n đ c m g i ả n n h ư t h ế

n ào b ầ n g c á c h tá c h ch u yển d ộ n g củ a hệ th à n h ch u yển đ ộ n g c ủ a tâ m

q u á n tín h v à c h u y ể n đ ộ n g c á c đ iể m đối vớ i t â m đ ó .

T h ế n ăn g tư ơ n g tá c hai h ạ t chì p h ụ th u ộ c v à o k h o ản g c á c h g iữ a

h a i h ạ t , n g h ĩa là v à o g iá tr ị t u y ệ t đối c ủ a h iệ u b á n k ín h v e c t ơ c ủ a h a i

h ạ t đó. V ì th ế h à m L a g r a n g e c ủ a m ộ t hệ n h ư v ậ y có d ạ n gL - = £ + = £ 1 - ơ ( | r , - r 2|).(1)T a đ ư a v à o ve ctơ k h o ản g c á c h tư ơ n g hỗ g iữ a h ai h ạtr = ĩ! - r 2

v à đ ặ t g ố c t ọ a đ ộ t ạ i t â m q u á n t ín h , n g h ĩa làmiTi + m2r 2 = 0.Trích t ừ cuốn C ơ học trong bộ sách V ật lý lý th u y ế t của L. D. L a n d a u v à

E. M. Lifshitz, do Hoàng P h ư ơ n g , P h ạ m Công Dũng v à Đ o à n N h ư ợ n g dịch, N hà

x u ấ t bản Giáo dục, Hà Nội, 196122T ừ h a i đ ẳ n g t h ứ c cuối c ù n g n à y t a đ ư ơ crriị2m

r ! =m~\ +, m~2 T'r2=- — — —m j + m 2r-T h a y c á c b iề u th ứ c đó v à o ( 1 ), t a dư ợ cL = ^ f - U(r)

s ■ ì / 1 »A

với ký hiệum

Lượngm(3)m \ni 2=---------------- -n il + m 2g ọ i là k h ố i l ư ợ n g t h u g ọ n .H àm(3) v ề h ìn h th ứ c tr ù n g v ó ih à m L a g r a n g e c ủ a m ộ t c h ấ t đ iể m c ó k h ố i lư ợ n g

m ộ t n go ại trư ờ n gư (r )m,ch u yển độn g tron gđối x ứ n g đối vớ i gốc t ọ a đ ộ cố đ ịn h .T h à n h th ử b à i to án c h u y ể n d ộ n g c ủ a h a i c h ấ t đ iể m tư ơ n g tá c vớ i

n h a u q u y v ề b à i to á n c h u y ể n đ ộ n g c ủ a m ộ t đ iể m t r o n g m ộ t n g o ạ i tr ư ờ n gu(r).

r2=T h e o n g h i ệ m r = r ( ỉ ) c ủ a b à i t o á n đ ó c á c q u ỹ đ ạ o I*! =

r2 (í)c ủ a từ n g h ạtm1và m2Ti(í) v à(đ ố i vớ i t â m q u á n tín h c h u n g ) đ ư ợ ct í n h t h e o c á c c ô n g t h ứ c ( 2 ).2.Chuyểnđ ộn g tro n g trư ờ n g x u y ê ntầmQ u y b ài to á n ch u yển đ ộ n g c ủ a h ai v ậ t th ể về b ài to á n ch u y ể n đ ộn g

c ủ a m ộ t v ậ t , t a đ ã đề c ậ p đ ế n v ấ n đ ề x á c đ ịn h c h u y ể n đ ộ n g c ủ a m ộ t h ạ t

tr o n g m ộ t n goại trư ờ n g có th ế n ă n g chì p h ụ th u ộ c v à o k h o ản g cá c h r

đ ế n m ộ t đ iể m cố đ ịn h n à o đó. M ộ t tr ư ờ n g n h ư t h ế gọi là tr ư ờ n g x u y ê n

tâm . Lự c

dxdư r

dr rt á c d ụ n g lê n h ạ t c ó g i á t r ị t u y ệ t đ ố i c ũ n g c h ỉ p h ụ t h u ộ c v à o r v à t ạ i

m ỗ i đ iể m h ư ớ n g d ọ c th eo b á n k ín h v e c tơ c ủ a đ iể m đó.

N h ư đ ã c h ứ n g m in h t r o n g C h ư ơ n g I, k h i c h u y ể n d ộ n g t r o n g m ộ t

trư ờ n g x u y ê ntâmm ô m e n x u n g lư ợ n g đối vớ i t â mc ủ a trư ờ n g bảot o à n . V ớ i m ộ t h ạ t đ ó làM = [rAp].

23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. Các phương trình Hamilton

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×