Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 . Chuyển động trong trường xuyên tầm

2 . Chuyển động trong trường xuyên tầm

Tải bản đầy đủ - 0trang

V ì c á c v e c t ơ M v à r t h ẳ n g g ó c v ớ i n h a u n ê n t ín h c h ấ t k h ơ n g đổi c ủ a M

c ó n g h ĩ a là k h i h ạ t c h u y ể n đ ộ n g b á n k ín h c ủ a n ó lu ơ n lu ơn n ằ m t r o n g

m ộ t m ặt ph ẳn g th ẳn g góc vớ i M .N h ư th ế, q u ỹ đ ạ o ch uyển đ ộ n g c ủ am ộ t h ạt tro n g m ột trư ờ n g x u y ê n tâ m h o àn to àn n ằ m tron g m ộ t m ặ t

p h ằ n g . Đ ư a v à o hệ tọ a độ cự c r,iptro n g m ặ t p h ẳ n g đó, ta có th ể v iế th à m L a g ra n g e dưới d ạn gL = y ( r2H à m đ ó k h ơ n g c h ứ a rõ t ọ a đ ộ+ r V ) - t f ( r ) .ip.(5)M ọ i tọ a độ s u y rộn g6C k h ô n gm ặ t rõ tro n g h à m L a g r a n g e đ ều gọi là tọ a độ v ò n g . T h e o p h ư ơ n g trìn h

L a g ra n g e , vớ i m ô t tọ a độ n hư v ậ y ta cód dh _ dL

dt dỏc_90cn g h ĩ a l à x u n g l ư ợ n g s u y r ộ n g t ư ơ n g ứ n g 7TC =

b ảo to àn .ỞL— — là m ộ t đ ạ i lư ợ n gỞ0 CT r o n g p h é p tích p h â n n h ữ n g p h ư ơ n g tr ìn h c h u y ể n d ộ n g cót ọ a đ ộ v ò n g th ì đ iề u n ói tr ê n c h o p h é p đ ơ n g iả n b à i to á n r ấ t n h iề u .

T r o n g tr ư ờ n g h ợ p ờ đ â y x u n g lư ợ n g s u y rộ n gPip = m r 2
t r ù n g v ớ i m ô m e n x u n g lư ợ n gMz =M , t h à n h t h ử t a lạ i q u a y v ề đ ị n hlu ậ t b ả o to à n m ô m e n x u n g lư ợ n g q u e n th u ộ cM — m r 2 =

T a chú ý

trư ờ n g x u y ê n

B iể u th ứ c -rằn g với ch u yển

tâmr.rd


độngp h ẳn g c ủ a m ộ t h ạt tro n gđ ịn h lu ậ t đ ó c ó m ộ t ýdS,l à d i ệ n t í c h l ậ p n ê n b<5ri h a i b á n k í n h v e c t ơ v ô c ù n g

K ý h iệu d iệ n tíc h đ ót a v i ế t m ơ m e n x u n g lư ợ n g c ủ a h ạ t dư ớ i d ạ n gM = 2mS,24m ộtn g h ĩ a h ìn h h ọ c đom g iả n .g ầ n n h a u v à y ế u t ố c u n g c ủ a q u ỹ đ ạ o (h ìn h 2 . 1 ) .

bằng(6 )co n st.(7)ỏ- đ ó đ ạ o h à mSg ọ i l à v ậ n t ố c d iộ n t í c h .V ì v ậ y sự b ào to àn m ô m enx u n g l ư ợ n g c ố n g h ĩ a là v ậ n t ố c d i ệ n t í c h b à o t o à n : t r o n g n h ữ n g k h o ả n g

th ờ i g ia n n h ư n h a u b án kí nh v e c tơ v ạ c h n h ữ n g d iệ n tích b ằ n g n h a u

(đ ịn h lu ậ t n à y th ư ờ n g gọi là đ ị n h lu ậ t K e p le r t h ứ h a i ) . Đ ị n h lu ậ t b ả o

t o à n m ô m e n x u n g lư ợ n g c ủ a h ạ t c h u y ể n đ ộ n g t r o n g m ộ t tr ư c m g x u y ê n

t â m đôi k h i c ò n g ọ i là đ ịn h lu ậ t v ề v ậ n tố c d iện tíc h .Hình2.1Đ ể g iải h o à n to à n b ài t o á n c h u y ể n d ộ n g c ủ a h ạ t t r o n g m ộ t tr ư ờ n g

xu yên tâmđ ơ n g iàn n h ấ t là x u ấ t p h á t từ n h ữ n g đ ịn h lu ậ t b ả o to à nn ă n g lư ợ n g v à m ô m e n x u n g lư ợ n g m à k h ô n g c ầ n p h à i v i ế t c h ín h n h ữ n g

p h ư ơ n g trìn h ch u yển động.B iể u d iễ n


t h e o (6 ) v à t h a y v à ob iể u th ứ c c ủ a n ă n g lư ợ n g, t a cóT a h ã y ch ọ n d ấu cộ n g c ủ a că n th ứ c b ậc h ai v à v iế t(9)

T á c h b iế n số v à lấ y tích p h â n , t a th u đư ợ c

(10)S a u đ ó v i ế t (6) dư ớ i d ạ n gd,(pm rÁdt ,25v à t h a y dt t ừ (9) v à o đ ó , rồi lấy tíc h p h â n , t a đ ư ợ c-ịđ r

J=4--2m [E-U {r)\C á c công th ứ c ( 10 ) v à (11)(1co n st.1)^ch o n g h iệ m c ủ a bài to án dư ới d ạ n g tổ n gq u á t . C ô n g t h ứ c t h ứ h a i t r o n g c á c c ô n g t h ứ c đ ó x á c đ ị n h liê n h ệ g i ữ a r
n g h ĩa là x á c đ ịn h p h ư ơ n g trìn h c ủ a q u ỹ đ ạ o . C ò n c ơ n g th ứ c ( 1 0 )x á c đ ịn h dư ới d ạ n g ầ n k h o ả n g c á c h

xemlà m ộ t h à m c ủ a t h à i g ia n .rcủ a h ạt chuyển động đến tâ mN ế u cách chọn d ấ u củ a căn th ứ c b ậch a i ở t r o n g c ô n g t h ứ c (9) k h ô n g t h íc h h ợ p th ì t a p h ả i lấ y d ấ u n g ư ợ c

lại. T a c h ú ý r ằ n g g ó c

v ì t ừ (6 ) t a t h ấ y

l u ô n b i ế n t h i ê n đ ơ n đ iệ u t h e o t h ờ i g i a n ,b a o g iờ đổi d ấ u .B iể u t h ứ c (8) c h ứ n g tò r ằ n g p h ầ n x u y ê n t â m c ủ a c h u y ể n đ ộ n g có

t h ể x e m n h ư m ộ t c h u y ể n đ ộ n g m ộ t ch iề u t r o n g m ộ t tr ư ờ n g c ó t h ế n ă n g

“ h iệu d ụ n g ”M r ) = U(r) +

Đ ạ i lư ợ n gM 2 Ị 2 mr2(12 ).g ọ i là n ă n g lư ợ n g ly t â m . C á c g i á tri c ủ a r m àu (r)+M 2 Ị 2 mr2=E(1 3)x á c đ ị n h g iớ i h ạ n c ủ a p h ạ m v i c h u y ể n đ ộ n g t h e o k h o ả n g c á c h

tâm .V ớ i n h ữ n g g iá trị c ủ a r t h ỏ a m ã n đ ẳ n g th ứ cx u y ê n t â m r triệ t tiêu .(13)Đ ẳ n g thứ cr —0th ì vậ ntố cĐ i ề u đ ó k h ơ n g c ó n g h ĩ a là h ạ t d ừ n g lạ i ( n h ưt r o n g c h u y ể n đ ộ n g m ộ t ch iề u th ự c s ự ), v ì v ậ n tố c g ó c

tiêu .kể từ


k h ô n g triệ tx á c đ ịn h “ đ iể m q u a y lạ i” c ủ a q u ỹ đ ạ o tại đóh à m r ( t ) b ắ t đ ầ u g i ả m s a u k h i t ă n g h a y n g ư ơ c l a i.

N ế u p h ạ m v i n h ữ n g g i á t r ị c ó t h ể c ó c ủ a r c h ỉ bị g iớ i h ạ n b ổ '! đ i ề u

k i ệ n r > r m in, t h ì c h u y ể n đ ộ n g l à v ô h ạ n , q u ỹ đ ạ o c ủ a n ó đ i t ừ v ô c ự c

đ ế n rồ i đ i x a d ầ n r a v ô c ự c .N ế u p h ạ m v i b i ế n t h i ê n c ủ a r c ó h a i giớ ih ạ n r m jn v à r max t h ì c h u y ể n đ ộ n g l à g iớ i n ộ i v à q u ỹ đ ạ o h o à n t o à n n ằ m

t r o n g h ì n h v à n h k h ă n g iớ i h ạ n b ờ i h a i v ò n g t r ò n26r — r maxvà r =r m in .S o n g đ iề u đ ó k h ơ n g c ó n g h ĩa q u ỹ đ ạ o n h ấ t th iế t p h ả i là m ộ t đ ư ờ n g

c o n g kí n. T r o n g k h o ả n g thờ i g ia n m àrb i ế n t h i ê n t ừ r max đ ế n r m in rồ is a u đ ó đ ế n r m a x , b á n k í n h v e c t ơ q u a y m ộ t g ó c A i £>, t h e o ( 1 1 ) c ó g i á t r ị :M

(14)Đ i ề u k i ệ n q u ỹ đ ạ o k ín l à g ó c đ ó p h ả i l à m ộ t p h ầ n h ử u t ý c ủ a

là có d ạ n g A

lặ p lạin*p =27T — , v ớ i m v à n l à h a i s ố n g u y ê n .n2 tt,n g h ĩaT h ế th ì s a u khilầ n c ủ a k h o ả n g thờ i g ia n đ ó , b á n k ín h v e c t ơ c ủ a đ iể m c h u y ể nđộng sau khi đ ã vạ chmv ò n g h o à n to à n sẽ t r ù n g v ớ i g iá trị b a n d ầ uc ủ a n ó , n g h ĩ a là q u ỹ đ ạ o là k ín .Hình 2.2

S o n g n h ữ n g t r ư ờ n g h ợ p đ ó là q u á đ ặ c b iệt v à v ớ i

tù y ý th ì gócAự>k h ơ n g p h ả i là m ộ t p h ầ n h ữ u t ỷ c ủ a2 tĩ.ư[r)có d ạn gv ì th ế tron gt r ư ờ n g h ợ p t ổ n g q u á t q u ỹ đ a o c ủ a m ô t c h u y ể n đ ô n g g iớ i n ô i l à k h ơ n g

k ín . Q u ỹ đ ạ o đ ó đi q u a c á c k h o ả n g c á c h c ự c đ ạ i v à c ự c tiể u v ô số lần

(h ìn h2 .2 ) ,v à s a u m ộ t k h o ả n g th ờ i g ia n v ô c ù n g lớ n lấ p đ ầ y h ìn h v à n hk h ă n n ằ m g iữ a h a i v ò n g tròn .

C h ĩ có h ai trư ờ n g x u y ê n tâ mdó tất c ả các q u ỹ đạo chuyển dộngg iớ i n ộ i l à k í n . Đ ó l à n h ữ n g t r ư ờ n g t r o n g đ ó t h ế n ă n g c ủ a h ạ t t ỷ lệ v ớ i27-Th a y r 2 . T r ư ờ n g h ợ p t h ứ n h ấ t t r o n g h a i t r ư ờ n g h ợ p đ ó sẽ đ ư ợ c k h ả os á t tr o n g m ụ c s a u , cò n trư ờ n g h ợ p t h ứ h ai gọi là d a o đ ộ n g tử đ iều h ò a

tr o n g k h ô n g gian .

T ạ i đ i ể m q u a y lạ i t h ì c ă n b ậ c h a i (9 ) v à đ ô n g t h ờ i c ả h a i b i ể u t h ứ c

dưới d ấ u tích p h â nờ (10 )và (11)đ ề u p h ả i đ ổi d ấ u .N ế u tín h g ó ctpt ừ p h ư ơ n g c ủ a b á n k ín h v e c t ơ v ẽ tạ i đ iể m q u a y lại, th ì c á c đ o ạ n q u ỹ

đ ạ o k ế đ iể m đ ó v ề h ạ i p h ía k h á c n h a u sẽ ch ỉ k h á c n h a u bổà d ấ u c ủ aipv ó i n h ữ n g g iá trị nh ư n h a u c ủ a r.x ứ n g q u a p h ư ơ n g nói trên .

tr o n g số c á c đ iểm vớ i r =r

r=r mjn ,=r m ax v . v . . .Đ iề u đ ó có n g h ĩa là q u ỹ đ ạ o đốiC h ẳ n g h ạ n , b ắ t đ ầ u từ m ộ t đ iể m n à o đó

r max , t a v ạ c h đ o ạ n q u ỹ d ạ o đ ế n đ i ể m v ớ is a u đ ó t a sẽ có đ o ạ n q u ỹ -đ ạ o đối x ứ n g ch o đ ến đ iểm k ế tiế p

n g h ĩa là t o à n q u ỹ đ ạ o g ồ m có n h ữ n g đ o ạn n h ư n h a ul ặ p đ i l ặ p lạ i t h e o c á c c h i ề u t h u ậ n v à n g h ị c h .Đ iề u đó c ũ n g đ ú n g choq u ỹ đ ạ o v ô h ạ n g ồ m c ó h a i n h á n h đ ố i x ứ n g , đ i t ừ đ i ể m q u a y lạ i r m in

đến v ô cự c.

S ự c ó m ặ t c ủ a lự c l y t â m ( t r o n g c h u y ể n đ ộ n g v ớ i M / ũ )

n ă n g t i ế n đ ế n v ô c ự c k h i r —>0-Tth ư ờ n g là m cho h ạ t ch u y ể n

r

đ ộ n g k h ô n g th ể tiế n đ ến t â m c ủ a trư ờ n g , n g a y c à trư ờ n g h ợ p b à n t h â n

trư ờ n g có tín h c h ấ t h ú t.Sựnhưvớ i th ế“ rơ i” c ủ a h ạ t v à o t â m ch ỉ có t h ể x ả y r an ế u t h ế n ă n g t ẳ n g đ ế n — oo k h á n h a n h k h i r —> 0 . T ừ b ấ t đ ẳ n g t h ứ cm r2M2, .T=ỉ -Ơ ' r)>0whayr 2 U{r) + ^<Er*t a s u y r a r ằ n g r c ó t h ể t i ế n tớ i k h ô n g c h ỉ v ớ i đ i ề u k i ệ n :M2

rn g h ĩa làư(r)>1-0<p h ả i tiế n d ế n ~ o o h o ă c n h ưt ỷ lệ v ớ i — l / r n v ớ i n >28^2..<»>vớ ia >M2/ 2m ,hoặcBài t â p

T h iế tlậpph ư ơ n g trìn hchuyểnđộng củ a m ột chấtli — — 2tr ư ờ n g lự c x u y ê n t â m c ó t h ế n ấ n g>oc >đ iểmtron g0.3 Bài to á n Kepler

T r ư ờ n g h ợ p tr ư ờ n g x u y ê n t â m q u a n t r ọ n g n h ấ t là tr ư ờ n g c ó t h ế

n ă n g t ý lệ n g ư ợ c v ớ i r v à d o đ ó l ự c t ỷ lệ n g ư ợ c v ớ i r 2 . T h u ộ c t r ư ờ n g

hợpđótrư ờ n g h ấ pdẫnN ew to ntrư ờ n gtĩn htrư ờ n g t h ử n h ấ t n h ư đ ã b iết có tín h c h ấ t h ú t, c ò nđ iệnC o u lo m b :trư ờ n g th ứ h aith ì có c ả h ú t c ả đầy.

T rư ớ c h ế t, ta x é t trư ờ n g h ạ p trư ờ n g h ú t, tr o n g đó(16)r

vớ iơ.là m ộ t h ằ n g số d ư cm g . Đ ồ th ị “ th ế n ă n g h iệ u d ụ n g ”(17)

c ó d a n g b i ể u d i ễ n ỏ- h ì n h 2 . 3 .

c ò n k h i r —» o o t h ìUhK h i r —►0,t h ế n ă n g đ ó tiế n tớ i + o o ,—*■ 0 t ừ p h í a n h ữ n g g i á t r ị â m ; k h i r =amcó cự c tiể u b ằ n g(18)rHình 2.829T ừ đồ th ị đó ta th ấ y n g a y rằ n g khi

h ạn , còn khiE <E > 0ch u yển độn g c ủ a h ạt sẽ v ô0 t h ì c h u y ể n đ ộ n g g iớ i n ộ i.D ạ n g c ủ a q u ỹ đ ạo tìm th eo cô n g th ứ c tổn g q u á t ( 1đóu=1 ).T h ay vào------ v à l ấ y t í c h p h â n t h e o p h ư c m g p h á p s ơ c ấ p , t a đ ư ợ c

rM
rarc cos — ■2mE

C h ọ n g ố c q u y ch iế u c ủ a


M2

P = — ,

mama+m2a 2

M2cho const =e =0+ co n st.(19)v à k ý h iệu/

2EM 2

w 1 + ——y - »

V

m à1(20ta có th ể viế t cơ n g th ứ c c ủ a q u ỹ đ ạ o dưới d ạ n g

— =1(2 1 )+ ecosv?.TĐ ó c h ín h là p h ư ơ n g tr ìn h m ộ t đ ư ờ n g c ơ n ic có tiê u đ iể m tạ i g ố c tọ a -đ ộ ;

p v à e th ư ờ n g gọi là th ô n g số v à t â m sa i c ủ a q u ỹ đ ạo.

gốc tín h


V ớ i cách chọntr ê n t h ì (2 1 ) c h o t a t h ấ y n g a y r ằ n g đ iể m ứ n g v ớ i


là đ iể m g ầ n t â m n h ấ t , th ư ờ n g g ọ i là c ậ n đ iể m c ủ a q u ỹ đ ạ o .

T ư ơ n g tự n h ư v ậ y , tro n g b ài to á n h ai v ậ t th ể tư ơ n g tá c th eo q u y

l u ậ t ( 1 6 ) , q u ỹ đ ạ o c ủ a m ỗ i h ạ t c ũ n g là m ộ t đ ư ờ n g c ơ n i c c ó t i ê u đ i ể m

tại tâ m

e <1,q u á n tín h c h u n g .TừE <0, tâ msain g h ĩ a là q u ỹ đ ạ o l à m ộ t e l lip ( h ì n h 2 . 4 ) , v à c h u y ể n đ ộ n g l à g iớ in ộ i, tư ơ n g ứ n g v ớ i đ iều đ ã nói30(2 0) t a t h ấ y r ằ n g v ớ itrên.T h e o n h í r n g c ô n g t h ứ c q u e n b i ế t t r o n g h ìn h h ọ c g i ả i t í c h t h ì c á c

b á n t r u e lớn v à b é c ủ a e l l i p b ằ n gp

a1-a

2\E\e2

(2 2 )pM

M\ / l -- e 2yj2m\E\G i á tr ị k h ả d ĩ b é n h ấ t c ủ a n ă n g lư ợ n g t r ù n g vớ i ( 1 8 ) , k h i e = 0 , n g h ĩ a

l à e l l i p b i ế n t h à n h v ò n g t r ò n . T a c h ú ý r ằ n g b á n t r ụ c lớn c ủ a e l l i p p h ụ

t h u ộ c c h i v à o n ă n g l ư ợ n g ( m à k h ô n g v à o m ô m e n x u n g lư ợ n g ) c ủ a h ạ t .

K h oản g cáchlớ n n h ấ t v à k h o ả n g c á c h b é n h ấ t đ ế n t â mc ủ a trư ờ n g( t ứ c là tiê u đ iể m c ủ a h ìn h c ô n ic ) b ằ n g(23)C á c b iể u t h ứ c đ ó vớ i

được trự c tiế paetín h th e o (20 ) v à ( 2 2 ) d ĩ n h iên c ó th ể tín hbằng cách khác, xemn h ư n g h iệ m c ủ a p h ư ơ n g trìn hUh{r) = E .

Đ ể t í n h t h ờ i g i a n đ i c ả q u ỹ đ ạ o e l l i p , n g h ĩ a là c h u k ỳ c h u y ể n đ ộ n gT,t iệ n n h ấ t là d ù n g đ ịn h lu ậ t b ả o t o à n m ô m e n x u n g lư ợ n g d ư ớ i d ạ n g“ đ in h lu ậ t b ẩ o to à n v ậ n tố c d iện t íc h ”

đ ó th e o th ờ i g ia n từ k h ơ n g đ ếnT,2mS

vóis=(7).L ấ y tíc h p h â n đ ẳ n g th ứ cta đượcTM,l à d i ệ n t í c h c ủ a q u ỹ đ ạ o . V ớ i đ ư ờ n g e l lips — Tĩab,v à dùng côngt h ứ c (2 2 ), t a đ ư ợ c(24)V ậ y b ì n h p h ư c m g c h u k ỳ p h ả i t ỷ lệ v ớ i l ậ p p h ư ơ n g k í c h t h ư ớ c c ủ a q u ỹ

đ ạ o . T a c ũ n g c h ú ý r ằ n g ch u k ỳ ch ì p h ụ th u ộ c v à o n ă n g lư ợ n g c ủ a h ạ t.31E > 0 ,

Nếu E > 0Với

hạn.

n g h ĩalà q u ỹđạoc h u y ể n đ ô n g là v ơ

th ì tâ msai e >là.mộtđường1,

hy-p e cb ô n đi v ò n g q u a n h tâ m c ủ a trư ờ n g

(tiê u đ iểm ) n h ư đ ã c h ỉòh ìn h v ẽ 2 .5 .K h o ả n g c á c h t ừ c ậ n đ i ể m đ ế n t â m là^mintron g đóa

2Ep

Hình 2.5

là “ b á n t r ụ c ” c ủ a đ ư ờ n g h y p e r b ô n . T rư ờ n g h ợ pE=(26)0 tâ m sai e =1,n g h ĩ a l ạ h ạ t c h u y ể n đ ộ n g t h e o m ộ t đ ư ờ n g p a r a b ơ n , c ó k h o ả n g c á c h tạ i

p / 2 . T rư ờ n g hợ p n à y x ả y ra khi h ạt b ắ t đ ầu chuyểnc ậ n đ i ể m r min =đ ộ n g từ trạ n g th ái đ ứ n g y ê nòv ơ cự c.N h ờ c ơ n g th ứ c tổng q u á t ( 1 0 ) t a có th ể tìm sự p h ụ th u ộc c ủ a tọ a

đ ô h ạ t v à o th ờ i g ia n khi c h u y ể n đ ộ n g th eo q u ỹ đ ạ o .C ơ n g th ứ c đó cót h ể b i ể u d i ễ n t i ệ n lợi d ư ớ i d ạ n g t h ô n g s ố n h ư s a u .

T r ư ớ c h ế t t a x é t t r ư c m g h ợ p q u ỹ đ ạ o ellip . Đ ư aaev à o th eo( 20 ) v à ( 2 2 ) , t a v i ế t t í c h p h â n ( 1 0 ) x á c đ ị n h t h ờ i g i a n d ư ớ i d ạ n gtrdr=ma f

\/a 2 e 2 -a )2(r -V ớ i c á c h đ ặ t r ấ t tự n h iê nr —a = —ae COS32ftích p h â n đ ó sẽ q u y về d ạ n gt(1— ecos(£ — e s i n £) + c o n s t .C h ọ n g ố c thờ i g ia n sa o ch o c o n s t =0 , cu ố i c ù n g t a b iểu d iễ n s ự p h ụth u ộ c c ủ a r v à o í dưới d ạ n g th ơ n g số n h ư saur = a ( l — ecos f),(27)(tạ i th ờ i đ iể mt=0hạt nằmtạ i c ậ n đ iể m ).T h e o c ù n g th ô n g số £đ ó t a c ó t h ể b iểu d iễ n c à n h ữ n g t ọ a độ D e s c a r t e s c ủ a h ạ t X =y =r s i n i p (trụ c X v àyrcostp,h ư ớ n g t ư ơ n g ứ n g t h e o c á c b á n t r ụ c lớ n v à b éc ủ a e llip ). T ừ ( 2 1 ) v à ( 2 7 ) t a cóex = p —r—a ( l— e2) — a ( l — ecos f)c ò n y t h ì t a t í n h n h ư là \Jr 2— X2.X —a ( c o s f — e ) ,=ae(co s£— e),C uối cùngy=a y 1 — e 2 sin £.(28)P h é p q u a y t o à n p h ầ n t h e o e l lip t ư c m g ứ n g v ớ i s ự b i ế n t h i ê n c ủ a t h ô n g

số £ từ0đến2 iĩ.V ớ i trư ờ n g hợ p q u ỹđạo hyp erbônn h ữ n g tín h to á nhồntồnt u 'c m g t ự n h ư v ậ y đ ư a đ ế n k ế t q u ả(29 )ờ đ ó t h ơ n g s ố £ l ấ y n h ữ n g g i á t r ị t ừ — oo đ ế n + o o .33T ro n g trư ờ n g hợ p q u ỹ đ ạo p a ra b ô n ta đ ặ tE —0 ,const —0tro n gcô n g th ứ c (1 0 ) v à córdr/(30)M2

m2a— r -----------m

T h a y th ếM2

2m a( 1 + n2)r ồ i l ấ y t í c h p h â n t h e o r/, t a t h u đ ư ợ c c á c p h ư ơ n g t r ì n h t h ơ n g s ổ(31)tro n g đó th ô n g sốrit h a y đ ổ i t ừ — oo đ ế n oo.B â y g iờ t a q u a y s a n g c h u y ể n đ ộ n g t r o n g m ộ t trư ờ n g đ ẩ y ,u=—

r

(a >đó

(32)0 ). T r o n g tr ư ờ n g h ơ p n à y t h ế n ă n g h iệ u d ụ n g

ahrM2

2m r2g i ả m đ em đ i ệ u t ừ+OC(33)đến k h ô n g khi rb i ế n t h i ê n t ừ k h ô n g đ ế n oo. N ă n g h r ợ n g

c ủ a h ạ t ch ỉ c ó t h ể là d ư c m g v à c h u y ể n

đ ộ n g l u ô n l u ô n là v ô h ạ n .Tấtc ả cáctín h to á n ch o trư ờ n g hợp n à y h o àn to à n

t ư c m g t ự n h ư t r ê n . Q u ỹ đ ạ o ỉà m ộ t h y p e cb ô n (h a y p a ra b ơ n với=Hình 2.6

[p(34)v à e đ ư ợ c x á c đ ị n h b ờ i n h ữ n g c ô n g t h ứ c ( 2 0 ) ) . Q u ỹ đ ạ o đi q u a g ầ ntâ m c ủ a trư ờ n g, như đ ã chỉ34— 1 + e c o s V?E — o)h ìn h2 .6 .K h o ả n g c á c h ứ c ậ n d i ể m làTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 . Chuyển động trong trường xuyên tầm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×