Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VII. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HẠ TẦNG CƠ SỞ XÃ HỘI VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

VII. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HẠ TẦNG CƠ SỞ XÃ HỘI VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

Tải bản đầy đủ - 0trang

D"d Ol , ,'11 : 111 1k j,; ' 111! rlu hI"th i"ph an 1,11l1l11 1: 1 " " 11 " "1xi, h(ll trona, ;01' Iw a l

CI I1~ ll thomI t ,', C" 1I: 1 1' ,'\1'll UI')("cun u nh u1\I1.lCg la(k Jll l.: l.:'·ljl . I\'\ ' ....1 CI'j :l cile'I II c1u'[(' (" ,'\ nh.m

1' 1'1: \d ~lI1 J.! n ;'l\' kh .m u p h ain pu.u. d lli ,'n~ () idu n g ph.u l nl' ll r-nr- ciJ1 ll.': trin h n uvh nluvm n 'l :l :\h :'\ n mu- y:\ r-lnnh ' IU \' l:n1 1'. 1," ; ' l' .\,' ,:'11 111\: l\"n tdw\" :'1n) n 1! iI /IIH'::neoui :\Iu(' tif-u(' \ '1:1hi 1..li nbu.iu kinh ll'-, m il I:"lJl h :'11 I n'::n n!.w /1I1 n b .u r h.ll' x :\ h,:,i,dunu cl ll'l y e ll \'1'1:1 qL:\:'\ \" l; c ;i c Iin h n .il: , rc"I1 I:'1 :. ~O ;,lIll h :io \' :1 h :1I1 hunh h~' Ih lj'n g p h :l p Ill;) 1 \' :'t (';1(' Y :1nb;'ll p h :ip qui h ') r- hur-. Xl1\' (h.mg \' :1 ph.it Ir il:n n ghnh , r-n c

q u i (Iin h' ~ L :-J :'\' d i;iyti i h(' lhO"ng co n g trinh hn !/ing

h (.i d b thi phu c v u ch o l img n g n n h I' i(;ng: bi~l.

H!X:-I, x rl ~' dung (' ;'IC 111\.1 \' tieu chicn luoc. chuune trinb \ · :'1 I.; C'

h c.u-h ph.u I l'il:n p hnn d:'lll d10 Iil"ng ng nnh . d c'll1l! Ih ili til:

1':1 (';\ , r- h in h s .u-h. hicn ph ;'l p thur h ien .

, J) ;'w III t hirh (Li ng r-ho x :i~'dl.mg\ ';' tphat ! ri ~n (',\(' /""':-:;.:Irinh h :,l t S ll g X,-l h(Jl (I l') I hi , nh :.! lit chc gi,io due \':'1 ~' flY

h:\n )! c.u-h l;-lIlg (,ll ()J1 g ng;'111 s uch. h uv d (lI1g" \'(';n \';\ Sl.1 d (J1l1!

~\" p nl1;"111 luc. tn i I'hin h I it" nhi e u n~llI~ n kh ;'\l' nh n u . ketn uuc- \' il n h .u i du n f'im g lum.

" Ie' \',1 van h oa . \' .\' ,..

h I)]> :\'l1 i\, Kh .u Ih ;it'\'ilX;-\hl)ih t'l:l gi (1Odu e.s u eh,lIl )! t'll hieu qu.i cue co !'tJ \'(11 , itS, ks'Ihn :)!. (';\{ ' !'c'l ng- n-inh \'il Imng thil,'1 hi , d r'; ng th iri Illll'(l1l g

xu vr-n l' t) kl~' houch (',ii tn n n :"mg {' ;'lP \ ';'1 IW 'j I" >ll j! h~ Ih lj'ng

,',1, - , n S "l_ h lt!n ,1:,l i h, '):1 Ir:lI1g Ih ii:1 h i \' :'1 plll ldng t i('l\ ,II::d,il' \'i l1 l! Il l" him

nl:1 1l!1 (1tld.ui .t ' :'\{'nh u (':'tll n g:'l \' c;lI1g l :i.ng \'il <1 ,1 d:,lll,l!· Phnt tri&n vn n iln g {';'ip ruruou nhnn luc. n flll ~ C:lO

trinh di;l ch uyen mo o vi\. nghl ~Jl \' 1.1 . xn.\·
qui che' hnnh n gh e nh ~m ch un n h i';l d ~i ngu cnn bf,J rij ng

chuc, gtrio vie n , dien vien " .Y . . .. n ,"'lIl g cno chal h it;in g ph uc

vu . di ch VIJ ., DQ'i moi congtftctochuc \.,\ h ~ thilng bQmriv qurin l~' ph t'lhop \'oi co ch(,; Ihi t nfong theo di nh Illfdn g Xa h{:li ch u n ghln.· Nha nu de \';\ eh in h quven Il ia plurong giao dlO e:1('

nganh v a co quan ch uye n t rach Nhn nude if 'I'rung \ton g vn

dia phuong char» 10 xuy dung. ph at trien va qua n ly (gino

due. y te, va n hoa . th 6 due the' thno. v. v...)

· Thanh tra . kiem t ra va xu: ph at cac hanh vi vi phn rn

phap Iu:).t va cal' qu i dinh ve QLNN ve viec h anh nghe

han che Heu cue xUY ra .

- Pho bien tuyen tl'u~'en nang ce o dan t rf v.v ...7.2. Quan I}' Nh a mii1(' ve t .. .;it h! an toa n db th]

D6 th] c6 the' ph a t trien trong su on dinh . Qu an Iy an

lana do thi IiI. baa dam \'a duv t1'i su on dinh ben Vltng cu a

do thi . bno g&m t 1';).t tu con g c{ln g. trQ.t h.1 gino thong.

phong cho'n g chriy nii. phong chcin g t ~ nan xii hQi. ph ong

chon g thien tai b ac lut vv ...

Van de an toan do thi c6 anh huong rat IOn den ph rit

trien kinh

xfi hQi. ddi song si n h heat cua dan cu cho

nen Nha nude ca n ph ai tang cUdn g qud n Iy ve linh vue

n a )' vi cac vi phnm v6 linh vue nft.)' dang co xu hUbn g gia

t:"i.ng va phdt trien .te .136, :'\. ;"." d llll ).! ,·;'1 1J.. :'1 lJ t h H;'1l h~' th '·;Ilj.! " h :l l'b 'll ph ;lP

11;'1' tu . ur' Jil l" i' qL:" :" d,'1) ,·(·, i1<1;\11,·; '11 'li uh " 1,1"IU;:l'":le li :1 . r n( · ;·wv.mn in h,·;'1(I,', tbi .· :'\. ,'1\' dl,ll1g nhun u .h nh huon c. cluronp tri nh . JlllH,t i.-·u

vn :J i('ll ph,lJ! di: 11:10 \.(, :1l1 tuau d b thi . t ,illl-! ng;'\l1 s .u-h ,":'}

11m d,) n.l! kh:l i 111 :'1(' 1':'\ 1' nuuun L'l i ch tnh kh.u- chc C(lIlg t;1<'

,!ll ;:,11 I,)' a n t ou u ill) thj (quI ;111 I11 l1h . qui h tl IrQ cun c u e tt)

chn-. (' ;i nhan . v.v ... l .· To d ll'IC X;·l.Y d l.lIl gh~ lhi)n g eric banngnnh . co q un nq u. i n I.';' til) rh i V ;'l luc h ron g brio " ~ a n tonn do Ih i cn np nhu

cue ph u ong ti en. th ie't hi (hi mnnh

co th e hoa n th anh

1<'11 ~n mo i nhi em "1.;1 d u cc ch fn h ql1y en gino rho. Phan ccng

fr itc h nhi vm vn ph ii'i h (ip g i ll,1 cole ngn nh . c{ll' cSp . xii ht)i

hl i:1 v it khu ~ ' e'n kh fch r1 9ng vif-n nh a n d.i n cu n g chtnh

quvjn . Nh"l nll
hl ~ r eric qu i d in h un toa n do thi . T uven t ru yen pho' b ien

th:: r:ln g cno d .l ll 1ri ' "C a n t o:111 db thi ,':'1. trn ch nhi em cun

c'-In :: dan .de· Thanh n-a . ki em t rn . xu phnt cac " I pham ,.t: a n loan

dil thi. r.hfit 1:'1. vG t 1'(1t t1.1 g jao thong . tn) t t u co n g C ~Jl1 g dothi ' 3t~ nan x jih l)i , v.v ...Xl~'dung c:11' clu n h such vn bien ph rip girim v rmg lai va

tre -m lang t h nng (J nong then eli "a u cue db thi . ket hop

vdi ::1C di n phnong 1;'1 IHJi xU;lt ph rit. tim gia i phn p n gnn

n gm . D l)n g l h ili t '-lI1 12: ClI(ing k iem so.u khnch y ang lai (t u rntru . tam " :1ngL n ') bi en ph ap gi u p d o. h 6 IrQ tno dieu kien

de: t o} I r
13icAu H()I
1. Girii tb fr-h vni 11'0 cuu :\h ;-InUI'1(' t ron gX:1.\' (II,l Oft pl l


tricn \':1 quri n I)' 116 th i \' i ~'l Xnm.

2. T rinh kluu ni e m VI! q ui h cnr -h x ily d~n g dillhi v:\ v a l

t ro cu n qu i h onch X:l ~' (II,Ing: do th i trong con I! l a c q u.in I ~'

do th i. Pha n biet qui h onch ch u n g. q u i h onch ch i ti e"t v ii

qui hoach ch u ven n gnnh .3. To chuc i(lp . trinh , xet duyet \'n
hcach xriy dun g do th] . Th uc hien \' i~c ch ue nav \';1 t o) " !!

cuon g qurin ly?to4. Tri n h oily m) i dun g vn Ih:'i m qU~' en qurin I~' Nhn nuij("

vc t h a n h t rn . k iem t ru \' it XIII)' vi phnm qu i hom- h X:1,\'

dung do th ].5. Trinh bay kh ai n ie m. l1<}i dun g vn t huc tru ng qu ri n

Nhn nude ve nhn d dothi ,ly6. Trinh bny kbui quat vii dat (1 d6 thi . N(>i d ung qu rin

Nha mrdc vii cl at d do thi .1y7. Trinh U:l.~· khai n iem. v.n 11'0 \':1 l1{>i du ng q L~N vi.:

h ~ tn ng ky th uu t do th j .

R. Trinh bity tbrrc tl'~,\I1g

t ron g138QLN N\':'1 p hll(in ~h U'(jI1 f! I.:"i :i i q ll ~ '(;tve gino t h c"m g va n t ni ti t) th i.!I . 'I'rinf] ' . 11 11:1 1'- ' ra ll l: '-;"1l ro ll.1: qL ~ :\In. T l'I 11 11

t r llng qL ~:\\"1-'pllll l ll1 g 11l1,'1I1 l: gi:i i 111 1."(" 1"'-q >n\l >l" du t hiI I;L' -th u.I f ;.l ll !!, ·;'1 ph uot ur hu ring I.! i;i l l l\l~"et\" i : Ih " :ll IH l rw !I,") thi .II . T I'1 11h 11:1" p ln l'ill L': h u('m ,l! 1I 11;11l 1\'v.ip h :l! ll'i(: n h .t1:"1Il~ k ~' Ih H :~1 1 d rl l h i12 . Ttinh bin ' kh.u nn-m \"I:; c.inh q unn drl th i

dUllg qL;":~ n:; rn nh ' l ll~ l 11 d"1 thi .\ ' :'1Il l! 'l a. Trinh bin' kh.u nicm v(; moi l r uii n g <1iJ th i vii thuc

1 ran g ,'. nhiem mili Ir uij ng d b thi h i ~' ll nav v;\ n or dun g


l ,"u i ln !! (j lIi) t hi .]4 . Trt nh b;1y n ()] dll n g q L:\N \. t.; (,C1ng tric q u rin l~' eh:"\tti ui i n1n \';1 ve. sin h dll thi. .

I;; . TrInh b hy n (li dung( ~ LNN\'t! h;) tung x;-l lll)i tlil thi .Hi . Trinh bnv ni,i d lln g q L ~ Nto.mlIil thi .\'c:m n inh . ' I':lt tu a n..

TAl LIEU

. THAM.,KHAO1. N" gh i quvet l):"l i h i,li Dang ('{~m g: s -i n Viet Nam l;l n t h u

IX . 20 (H2. Ph np lcnh v(; Nh n 6:. 1991

3. Phnp lenh TInt do, :WO O

4. Phap lenh xli

5. BI} luat Dim

G. Luatetatly vi pham hanh chin h . 199;)SI.1.1996dai . 20 037. Luat bola v~ mci truong , 1995 vu eric Nghi dinh htinn~

dfln thi hanh 175CP/1994 vn Nghi dinh 26/C PIl 9 9li \"I::

hudng dan xu phut vi pham hnnh chin h trong linh vur brio

v~m6i trucng .8 . Luat phong chav chua ehft)-. 2001

9. Ca c Nghi djnh cua Chinh phtilHDBT ve chuc n ang.

nhiern V I.l cu a bq v n co quan ngnng bQ; eric be? va to'ng r-u e

10 . Nghi dinh 72 /CP ngny 5110/2001 ve ph dn loai viIphan cap qu rin ly do th) va thong tu lien tjch 0212 00 2/BXD

. BTCCBCP Iurcng dAn thuc hien

11. QUY€lt dinh l O/1998JTTg n t a Thu tudng Chinh ph u

phe duy~ t dinh hucng phat tnen h~ thr1ng et o thi Vi~l

N nm den nam 2020140:\ch l dlll h 'll i( 'I' n .uu HI!)-l n:: (bi'l! I ~' ' 1\I:l n 19

ho .n-h ,Ii, I lu

1 ~_1:.1, ;"! ~hi d l1l h (;(1 ,"(' 1' rura v .') / i' /1 9 ! J ,~IL"- ' ii \·il l!u.\" i;nS ,'}1.':1(":--11 dung;'i/7/HH1 ·t vi: muu b.tn\':'1kinh( 'j1·) . r\j!hj l1!ll h ~,/ (' P

l1:1t \ ':1.q u .n~: 11hilt! nh:'1 0 tu i du t hiI ~ . l\'gh i dinh {iIIC P nghydo .urh nh ;'J\'I:;q UIruun19 9.; \'i.; kb u n g g i:ie[leIOZl ithim g: t u Initm g d{m th i hnnh . ngh! di nh ~ti:l d oi\.t! k h un e !!i:l cu a n gh! dinh 87fC P

Hi. Ngh i di nb BS/C P \'e dat do thj n ga y 17/H/ I99';\'e17. N ~hi di nh 22/CP/ 1998 ngay 2-l /4/1998

ch~n btl

thiet h a i k hi Nhn nl10C thu h oi d at d ~ phuc \'\.1 le i Ich quoc

phcn g. an n inh . !l.1i ich quoc gia. lei Ich d lllg ('{mg

18. Nghi di uh 0..1/C P/1997 nga y 10/1I1 9H'i ve xu phat

hnnh chinh dOl voi vi phnm xu: dung dfit va qurin !y da t daiHl. Nghj dinh i> lIC P nga y 5/1 0/9 7 cua Chin h phu qui

dj nh che dQ ki> k h.u \':1 dan g ky h Q khau

:W. Ngh j quye't cu n QUOl: h Qi so' 581U BTVQH ngny

12/11199 8 h ucn g dan d uon g lo'i xuIy nhun ggia o dich dansu vG nhu d xri c I ~p t ruce ngny 117/91

21. Ngh! dinh . 1 8/CP ngay 5/5/1997 cua C hln h phu ve

Xli: ph nt vi phnm hnnh ch fn h trong linh VI.1c xay dung vn

b rio v~ c6 n ~ t ri n h h n tang

~2 . Nghi djnh 9:3IC P/200 1 ve phrin d i p il1 ~Jt so n h i~ m vu

cho thnnh phD' Hi> Chi Minh

1412~ .Ng hi di n h ;>2/C PI1 99 H ,·c qui chi'; qurinI~'dtlllI II \" :\xiiy d un g. 199 9

2 4 . Qu i h O:.1Ch d. c (16 th i Viet Na m de'n nnm 20 10. Hil

Ke h oach \":'1 U/lU I V, 1996:).5 . Q u ~' 6't dinh 108/TTg11 998 n gay 20/GIOH vc phi' duvettt ieu chinh qUI hoach ch u ng thn nh pho' Hoi. Ngi cl(,'n nnm

2020

2G. qu:n ,-:-"l di nh s i; G-l -.tn'Tg n gay 10/09/1 99G ('lla T hu

Wong Chin h ph u

Th anh 1:)(1 qUI dau t u ph at u-ie n lib,'cthi thiinh ph i.; 11 0 Ch i Minh27 . Th 6og" 1U" lien ti rh so' 09/ 19 99 n goi.y 10/1 211 99 9 cu a

BQXay du ng \,:1 Tong C I,I C di u ch inh ve h uong dAn ('ap gi:Yy

phep x:i y ( h.tn~

28 . Chi th j sil 19CT/1 991 ell a Ch u rich IInBT ngnv

22/11199 1

viec chii'n ch in h ccng t uc qufin I)"' (16 t h !"e29. Th ong t u hudng clan kiem scat vn qurin 1)' Iho:l1 n uoc

d6 thi S()0 4IBX J)II\T'~ H n gnv 07/02195 cuu B9 X:l)" dung

30. Quye't d inh G3-Q D·ITg ve \' i~c phi> d uvet d inh

hucn g phut t rie n ca p n ude do thi quoc gia eren nnm 2020

cun Chin h ph u n gay 18/ 3/9 8

3 1. Quy e't d inh Sf) 322/BXD -DT cua B9 Xii)' d une n g n~'

28 · 12 · 1 9~)3 \,6 \'i{!c ball hunh qui dinh I:)Jl cue eli> (In quihoa ch xny dun g db th i

32 . Ch i th ] O.,\ /uX D/ KT q H cua 139 Xfly d unu n:: \"It; C

td ng cuong rilllg tuc q urin ly ,.~ sin h !Ubi truong. 1£1111 such.14 2vc3:i . Ngh i dinh :31;'<' (1 cuu Chin h ph il nga y ~9 /5/95

(ti m 1,;1.1 tr(lt 11.1 nn t oan uiao th ong dUdng- h{> va t r~t t u an

toa n gia o tho l1l-: do [h i (ha n hn n h kern t hee Die u 1 ~ t nj. t 11.1

a n t oa n gino thong d liiin g h{l va tnj.t h .l an tonn gino tho n g

dl,lh jl

3~ .Chi th i so' 30· BXD· (-\TQ H cun B{l Xuy
11· 1997 \'ed inh h u ong p hrit t rien ch ieu snn g do thi35 . G iac tri n h Ourm I)' Hnn h ch fn h Nh a nuoc. HQc vien

Hun h chin h quoe gia , ph a n Nha nude qu dn Iy eric van d(.

di) Ih! Min go ch o cb uven vi en va ch uyen vien ch in h n a m

200 1 vii 20 0 2

3G. Qui h onch xny dun g va ph at t rien do thi. ch u b ien

G S.TS.Nguy,e n Th e 113, D:,\1 hoc Kie'n true Hit NQi, 1996

3i . Quy honch do thi. NXB Xay dung. 1991. Ph am Kim

G ino. Do Du e Vie m. Him Tat Nga n

3S. !\I{lt sci van de co ban \'e kinh te' driu nr . qui hoach

\'n qurin If co sd ha tang do thi. Trim Due D ~lC . NXB Xny

du ng. 199939. Cac van ban p ha p IUQ, t ve do th i.

qui hoach va k te n true. 1995.j O. Qu y' ch u n nXil y'B9xny dung. vudun g Vi~t Na m . 199641 . Cue vn n ban \'e qu rin Iy do thi . B{l xfiy du n g. 1995

42. H ~ th on g v a n ban ph ap qu v ve dfiu t ll xny du ng, qui

hooch phat t ri C'n d6 th ] va qu an Iy nh a dat, Nhn xu nl ban

143XU)' dung. 1998

-1 3 . Cite va n ban v e qu i hoa ch xay dung. V9 qui hoachvil kien true. B9 xfiy dun g. 199 -l

44 . Nien giiim th clng kp 1996, 1997. 1998. 1999. 2000

45. Cite van ba n phap quy \'a cac Uli lieu. sCi Ii(?u khric

ella BQ xay dung, UBND th nnh phCi Ha N9i. Tong cue dia

ehin h. Tong cue th()ng ke. 8 9 tai chin h, Tong cue thue,

VAn phong kien tni e au truong TP Ha Nei, sa xfiy dung

Hn NQi. sa dia chin h He Nl)i. sa nha dfit TP Ba NQi. Vi*n

Qu i hoach d o thi va n on g thdn (BQ xay du ng), V i ~n Qui

hoach Ha NQi , v»...46. Luat Xay dung: 2003144Ch .ill t ni c:h nhie",

. xuii't hallQc6C B/\ OGicim d ,;;·:PH (;XGT(jllg hihl t!ip :PH A.\I TH A.:--:U H UNG.VA~Bien t iJp:

TrinhhiJ:~'bi a:.HANG<;>C AI\ HTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VII. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HẠ TẦNG CƠ SỞ XÃ HỘI VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×