Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. QUẢN LÝ NHÀ NƯƠC VỀ NHÀ Ở, ĐẤT Ở

IV. QUẢN LÝ NHÀ NƯƠC VỀ NHÀ Ở, ĐẤT Ở

Tải bản đầy đủ - 0trang

mua. chc niin g, chill1!! la i ri nh hltlJng Ih eji t iilt kh ;\ t, nghi~· t

n ia thien nhi-n dOl vo i con nguoi. noi I:\ i tao stir Ian dt)ng ,

noi hinh thnnh va ph .it tri 6n nhdn each con nglidi.

Nh a d kh6ng chi co y n ghl a d6-i vdi moi ca nhan run con

1:'1 mot t rong nhung di eu kien driu t ien d ~ h inh thhnh n f-n

ca c di ~m dan cu . cac qu an cu ella con nguoi. Nh ;l <1 lil Illl)t

va n de co y n ghla nl t qua n t rong trong d di sCln g cu a n g v l1i

dan n oi chun g vn dan cu do thi n 6i rien g. D6'i voj du th i.

nh u d co vai tro quun trong trong qui h oach xiiy d\1ng va

qurin ly do thi. Trang do t hi kinh ph! dflu tu d~ x ay dun g

nh a d r un g ch iem m{>t ty trong len. Cac cong trinh nh a d

chiem phan Ian dien tieh xu)' dung cua mQt do thi . Vi~ e

X:1y du n g mal hay cdi t :;10 cdc khu do thj hien co, cung n hu

vl~e ph a t tri &n Ol d rcng d6 thi deu dua den viec phat t r ie'n

eric khu dan eli, xay dung eric cong trlnh nha d,

Nguy tu khi mdi t ha n h l*p (n a m 1948) Tuyen n gon

Nhan quyen cua Lien hup quae da neu mQt tron g nhung

quyen co bun cua ca n ngtroi la quyen ve eho d, nha d,

Nhung hien n ay. tlnh trang hang ch uc trieu nguci so'n g

kh6n g nha cua con ton tai d nhi eu quae gia dang phnt

tri en va cu n g nhu nheng nude giau, nude cdng n ghiepph at t rien.

DJ thu hut su quan tam va thuc dlly cac qu ae g ia cri i

thi en tinh t rnn g thieu nha d, n am 1987 da duoc Lien Hop

Quae quye't dinh lily lam "nam qu oc te' n oi 6 cho nh ung

ngUdi khong e6 nha".Ngay tit khi h en bl n h lap lai t ren mien Bi\c, va nh at Ill.

tit khi tien hanh Doi mal. Dang vn Chinh phu ta dn c6

G8chm h s.u-h nhnm j',i i Il ll ~' 1l vu ~ l; i. i

q\jU~;1 e :'lr \'1111 il l ' \ ' t' n il ;") I). :\h ;'l ('j
t'lll ln::n hl en t i r- h c-ur: n h.un d:\ p (in!! nhu ('tl u nh ;'\ (j r-un

n lmn d.m Ill) t h i, :--o( )' h i l,ill g \ ';'1 (',1 chftl !lIl,Jllg

nh u n ad l 1', 1 n j d l1l.! \ ';'1Tuv n h if-n . 1111,1(' l r;,l l1 g \'(; n hn('je lla nude tu. nhSt lit nhaIi I rOll !! eflc dillh i ch o t h:Y~' d,1 ~" v ,om la van


co !'\.l qunn truu hon nua r- u n Nhn n utrc tit: drI p d ng nhu

d iU d cu n nh :i.n d.m ,l" j thi .

lli e n n a y co n h ieu c.uh ph a n loni nh n 6 th oo 1':1C ea cht ii;» ca n kh ri c nhuu . Tron g quri n 15' :\h il nwk- VI! nha d do

t h i tlniim g ph a n t h r-o e:le h i n h t hrrc xily (Il.i n !! va s6 h u u

n hil d.Hinh th uc xii)' dung nha d t u ong do'i tlil dnng nr n h a

tnm t r'ji nh u ki en crl, nha d thap tring, n ho'l C:1O t ring , nh a 6

biet thu , n ha kieu chun g cu ..,

S6 huu n ha d duoc pha rr chin thea ba hl nh Ih(1Csd lnru :

nha d th U9(' 50' h ew Nha mroc. n h n 6 th uoc 56 huu cua cdc

to clnrc ehi nh t ri xii hoi. t o ch uc k in h te . nh a d thu e c sd

huu ur nhan.

Nha d thu ~c so hiru Nhn nude b a o gom: nh a d t:;10 l:)p

ban g nguon v on ng a n s uch Nha nude (ngnn such Trung

u un g. ngnn erich di a phirong) hoac co ngu on goc tir von

ngnn s uch Nh a ruroc; nh a 6 co n gu dn go'c sd huu kh ric ducc

ch uve n th nnh lid hf111 Nh n rnrcc th ea qui din h cu a pbap

luat : nh a d co nl<)t ph nn lien gnp cua ci1 nh an. cue t:)p th e'

th e o t hun th unn h ca c t hee h op don g muu nhn trri gop

nhun g ch un trri her n en.

!':ht\ it t bu ec 56 hnu ella ca c t o clurc ch in h t r j, xii h<)i , tochuc k inh 1C' ba o gam : nha d cl Hqc tao 1;)p bhng ngu on vo'n

do eric

ch uc n ay t u h uy d{m g, nhn 6 ducc car t [) chuc . ca

nhdn bieu t~ ng hup pha p.toNh a 6 thu oc so brru tu nhan 13 nh n d do tv nhdn t:;10 I:) p

hop phap th ong qua XU)' dung. mua . h oac do nhan t .lnra

ke, h oac duoc s6 hll:u bdi cac hinh thu c h op phap kha c.

Muc dich cua qua nly Nhn nude ve nha (j :Dam baa vi ec duy trf . Sli dun g h op ly , tiet kiem va

khong ngtrn g phat tri~n qui nha d do thi.Dap ung nhu ca u ve nha d cd \'e so JUc;1ng va chat IUQn g,

tien n ghi nha d cho nhan dan do thi . da c biet ch o nh irng

n gudi co thu nha p thap, nhun g ngtrci thuec dien kh o

khan , ngu oi thucc dien ch fnh each, UU diU ...

Tao co sCi qui hcach, ke hoach. cac ch uan g trinh dt;f an ,

ban hanh cac ch inh sach. bien phap dAu t v ph at trien nha

d va quan 1y Stl dung nha d.

Gop phan binh &n th i truong nha d, dam baa quyen Iqi

eho nglidi su dung

Ta o ca n ett phap ly eha soan thao va ban hanh cac qui

dinh ve qui h cach xa y dung, qui pham, qui dinh thiet ke

nha d, tao ngudn thu ch o do thi4.1.2. Thuc trong nhti ii vti quan

do thi (j nU'CJc ta

8. Tht!c h'~ng nhit dly nhti d trang cacdo th!Trang nhung nam qua, nhat In ur nam 1986 trd ve truce.

do co che baa cap ve nha d, can bQ cong nhdn vien ch uc chi

70l rrm g chZj\ ';\ 0Nhun U/ll' X[l ) '(1t.tJ1g vu (' :'1 pn h:l (jthee tieur h u fln n an g k hi Vtll1 (t:'HI t u cho x;\\' dl.tnJ,! nha (j rna N hn

nlllle dn n h rho ch i III ~. ; {n;, i'lt a \'(In X(l .\ ' duruz ( ' ( j k i n (1)' l ~'

n uv ,j ,:1C nuoc kha c I rt'Jl t h e' giili 101 ll'[>n 10":.). ~1:1 1 kh a c. nha

(j hi n h nn lui hi han che' xnv (h.m g V;\ Ol,j rt)n g nen nhin

rh u ng nha d t rorurC;lcde) t hi om i lktu('(Id ii' ll tfeh d th a p.e" [-it lWmg xriv dun g ke rn va th ieu tien n uhi.*Ve dien tidld:Th ee so' li eu t h 6'n g ke cua Hn N¢i n am 1954 co

2 .4 :15 .000 m ~ nhn d rna chi co ;3"70 n gn n dan . binh qu an

6 .6 m ~/n g Udi . Den n nm 1994 d ien t fch d t ang: len

5.1OO .O OO m ~ nh ung d im si; ta ng le n 1.054 .00 0 n guoi n en

dien tfch

binh qu dn dou ngtroi dii t ha p xuong duci

.S m'ln gu'di.aThea dieu tra ella C \lC quan Ii' nhn d tbu ec 89 Xay dung

nnm 1994 :

Tong dien tfch nh a d ca nude In 500 trieu m" su dung

trong do d cue do th i co 8 1 trreu m - ch ie m 16%.

Binh quan dien .tfch nha it d:\u nguci d . n ang then va

do thi trong co. nUCIe dat 7m ~ (rieng d d o tbi dat 5,8m~),

Nhu vay Iii. ngudi dan d nang than d rcng hen do thj .

mnc du ch a t luong nh a va tien nghi sin h h eat cu a ho co

kern hon.

Phan Ion cac cia th] nhc lai co dien ttch d r{>ng hen va

ti en nghi cua ho cu n g kern h en .

MQt dieu tra kha c it Ha NQi nam 1995 tfnh binh quan

71driu n~ni(ji til'
chQi \"3.n ch ie m ty I{.> kh on g it . 0 ) kh o.ing : Hl'~·;, d:ln cu n(lit hn n h co muc if dULJi 3rn ~/ng voi

mu c 2 m ~/ng tid i .\, ;1f!:l. n 20 dim cu d dUdithan b ph Ci HoChi M inh dien tich nhn d t ru ng bm h CO

kh ri bon. Sf)' dd n cu jj dudi 4m!/ngudi th i chiem tluai 3D'!·".6* vl 1'1/([,!l1~jll gnha dVc matcha t lucn g cu a nha d do th i co the' noi qua th ap.

Cric nha t ap th t; nh ieu t:\ng (3 - ;) t fing) do kinh phi CU 3

Nha nucc xay dt; ca p eho can bQ cong nh ftn vien deu thiet

ke thea tieu ch un n ral t ha p (4 . 6 m~/n gudi)

Tieu ch u a n nh n d cu n g duoc Nhn nude qui dinh thee

chuc vu , muc luang va so ngirci trong rnQt gia dinh . Vi vQ.y

sau ngay th Cing nhat dA't nude thea sf) lieu dieu tra vii nha

d trong d ie do thi d . nude binh quan la 3, 7 rn ~/ngUdi . Rien

3 thanh )lha Ion nhu H di Phcng da t 3,2 m ~/n gudi , thanh

pho HiI NQi d at 4,0 m 2/ngudi , thanh pho Ho Ch i Minh dat

5,9 m 2/ngudi. Ti eu ch u rin nh a d do thi nhu vi}y thap hen

nlueu s o vdi rnQt sCi thanh pho cua cac mrdc trong khu v\1C

va the gioi t ro ng cun g thoi ki.

Chat hrong nha d con xuCing dip rat nhanh d o cong ta o

duy tu , b aa dudng nha khong duoc tien h anh thUdng

xuyen , ben ca nh ta o di}ng cua viec tv ca i ta o. thay d6'i ke't

ca u nha khcng xin phep cua ngtroi Stl: dung .

Tom lni , nh n d do lh! do ch :). t hep (t hea t ieu ch urln thie't

ke IiI -I m"!/ngui1i thci baa dip) nen nha d ch u yeu IiI hi? 1, i72I lh ;' ll g . d w k hu 1'111,1 p h:l ll k ill r-on ('h u n g 11l.11l /.! (n h:'j r-h u na(' hal h ll,ln /.! nh :'l /j t h ap kem ( n h tll Ifl nh n /j r-un III

I1 h ;·lIl ). ~-liJl IrltlJng /1 con rii t t h ilp k e rn n h lt th ii;u .ut h s nn g.

;\ lll th Ap, I1lflk tl l,m g . x i t hi eu v ~ si n h . \' ,V" ,vul .-kVI; s l i /1/1/1 /l idi IiTrnn g t h iji ki ba o ca p nr 198 0 ve I I' U'ljC d o kin h ph i co

ha n ni'n Nh i1 n ude ch i dau t u vao nh n (j h n ng na m r ho mQt

Sf; thnn h pho' Mn n h u H:'l Nci. th un h pho 11 0 Chi Minh ,

con I 'fl. \' d6 Ih i n ho d o k in h ph i din p h uon g r-on bi h an che

hun n en ch i d i p cho moi ca quun mQt it k in h p hi de xay

riha l(lp the clip 4 ph a n ch o crin hQ ciJng nh a n v ien . Do do

ru n t )~ u-on g nh a is ella t u' nh an <:1 r a e do t h i nho th ucng

c h iem ca o h on .* VL;' gia tliu e 11 l1 ii

Girl thu e nha thuoc dien nhn so huu Nhn mroc hi en nay

r-tlt th ap so vdi gin thj t rucng cu ng n hu so vdi giri thu e nh a

e lla d e nude tren the gidi (d My. Due. gin thue nha chiem

khoring 25 . 30% thu nhap cua ngtroi dan). Do v ~y Nha nude

khong co du k inh phi d ~ ca i t ao. duy tu. baa dtrdn g d ie nha d

c.hung ell' hi~ n nay dang xuong cap nha nh chon g.* Vi da llt il.\'Ii y d~/rl g pluit tril 11 nha JTlt sau 1986 den nay dat nude d 6i moi ch uyen ttt co che

bmo c:'lp sa n g en r he thi trtrong thea d inh h u'a ng xfl h Qi ch u

ra ghln dUdi sl,1 dieu t iet cua Nha mroc. m oi h ea t d9ng xay

d ~ng \"fl ph ill t ri t;n d o th i th ee p h np lll ~ t duec khuyen

khich If41 pha t huy ngu on von cua cac t hanh phrin kinh t eo73Nh nt la trong linh vue nha d, mci t6 chuc ca nh nn dtroc

phep xay nha d cho mtnh va kinh doanh ph at t rien nhn 11

nen n ha d do t hi ducc phat trien kh a nhanh.

K~ til nn. 199 2 trc lai day , nhat HI: trong nhung namcuei cu e thap ki 90 do Nha nuoc d6i mdi m9t 50' chi n h

each : dqng vien cac nguon von cu a eric thanh ph an kinh til

trong nude, khuyen khfch don cac nha dau hi nude ngoa i

xay dung va phat trien nha cua til nam 1995 den nov tOt:

di? ph at trien nha d trong die do thi ella nude ta t an g rat

nhanh. Nhieu ducng phd mdi, khu do thi rom h inh thanb

va ph at tri&n, so nha nhieu tAng cua dan da moe len d hai

ben ph6, lam eho b9 mat do thj khang trang sach dE;P hem.* Tlucc trang qudn ij nhit d do th ihi~nnay'I'rudc nam 1986, viec xay dung cac khu nha d ti)p th<1

eho cac can be? cong nhan vien chuc Nha nude deu do ngnn

sach Nha mrdc cap theo co ehe ke hoach hoa t~p trung bao

cap. Nha mroc chua ch o phep tu nhan diroc xay them hay

eai tao md rqng nha d.

Til khi nude ta ch uyen sang nen kinh te thi trtrcng, x6a bo

bao ca'p ve nha d thi tOe di? xay dung va phat trien nha d

trong cac do tilt ngay cang gia tang va van de quan Iy Nha

nude ve xay dung nha d (k& dlft d) cang trd nen buc xuc.caQuan ly nha d va keo thea do Ia dlft d hien dang con rAt

nhieu ton tai va bat cap nhu lin chiem dat con g d& xay

dung nha a, xay dung nha d kh6ng phep hoac sa j phep

(660 . 70%), khong tuan thu qui dinh ve qu i h oa ch. kien

true (chi git1i duong do, chi gidi xay dung. hanh lang an74I (lim , v.v.c .) . trnnh (' h iip . k hieu kien vc nh :i dat. Nh il nuoc

e h tia ki £!m son t elw,ic v i ~' {' mua him nh u Mit tren thi t nrcng

I\ hfl,", 1:'1 nhh (i t u nh an . \' S .. _, (1:'i hun ch o he) 11l:~t kien true

du'dng phc; kern hai hen tho'ng n h a t. ngu cn thu Ii! viec

nnw ban kinh donnh nha ('j hi that thoa t . Dong th Cii do

Nha nude tbieu kinh phi d ~ cai tao d ie nhn ch u n g cu . nha

L).Jl th t; nen nhieu kh i con g 1:1 C qunn 1y Nh a nlloc con be

I ri;ng. v.v.... vnn d e qua n 1)' Nh ll nude ve nhn d va dat d

bien nay d ang III mi?t t rong nhirng van de rat p huc tap v n

buc xuc va ca n phai eo su d oi mdi.

D~ ha n ehe va cham dirt nhung h an h vi vi pham d~ xay

d\fng va qu rin ly nh a d va d~ phat I rilin qui n ha d t ron gc ac do thj cri n t fmg cuong su quan Iy cu a Nha n ude t rong

I'in h vue n h a d v a dat d do t h i.4.1,,'1. Phuong h uang phcit triin va d i/i mdi qUlin [y

ltha a do th i

Tuy xoa bo bao ca p ve nha ii, nhung Nha nuac vAn phai

t huc h ien cac ch fn h sach xii h gi trong do c6 voi'n de giai

q uyet nh a if ch o ngtroi n gheo hay n gu di c6 th u n hap tha p.

nhat hi cac dOl nron g chi nh sach thu gc dien uu d a i . Do do

c ac cap ch in h quyen va co quan ch u c nang CJ dia phtrong

v a do t hi phdi xu)' dung ch ien IUQc p h a t t ri~n n ha 0, co ke

bench d Au nr dung rmrc cho tun g giai d ean .

Cac phuon g h uan g ph at tri en nh a d bao gom:

Kh ai th a c va huy dgng khd nan g, sue man h cu a mci

tIhan h phfin kinh te nh a't la hi nhdn de xdy dung nhu d,

p.hat trien nha if do tbj.

75Ti.Yp tnc thuc hi en nh nn h ('lto ng viec han nh a lhu(l(' "I;

hitu Nita ruroc cho d im th ue d ~ d im rh.ttJ<' Cluy'::n ",1 h iru .

ch u dQng tlfiu tv sUa ch i1:1 . crii t no. nan g can r ha l hrqnJ!n ita d.

Doi mdi h eat dQn g cu a cac co q u an qurin 15' nh ;i , dilt ti'i

q udn Iy S\1 n gh iep han h chin h sa n g ha ch t orin kinh d oanh .

pha t tri ~n cac can g ty d.-iu nr ki n h doan h nhit d oll 111('0 co

ch Ef t hi trucng. cho p bep cac thanh ph a n kinh teOtham giava o thi t rvi1ng kinh doanh nha da t.

Nhanh chon g h oan t hanh vtec cap gin)' cbun g n h an

quyen sit dun g dBt d~ dan co co Sd phap 1y xin p hep xay

dun g. cdi 1t.\0 nh a d.

Dti'y m nnh cong ta c bao Ion cac kltu phei cn, ca i tao nan g

cap ca c khu pho cli It.\O nen do thi vira b ien da i , van minh

vee gift gin bdn she van hoa dim lQc.

T a ng cvi1ng xii)' dung va phat lri~n n ita d thea hinh

thuc ch u ng cu, t Ang t 60m cao, d~ tA ng m*-t de;. cu tru va tiel

kiem dat xay dung dong t hi1i cham din hone han cite xay

dung nit a chia 10 trong khu vue nQi do.

Th ay dbi tu duy ve ch on dia di~m qui hoa ch va X3Y

dung cec khu nha d dtf gAn ket ch a t cite voi cac khu san

xu6t, kinh doa nh, cong Sd hi m viec va t hong qua do han

chtf kho khan. ton phi d i lai lam viec, han che rich tAe. t a i

n an giao th ong ducng pho. Dong t h i1i nan g ceo t i¢n n ghi.

moi tn.ti1n g d (k h u nita d 111m viec va dich V1.l h an hop , nha

d m;).l plt o'k et hop cuo h ang, cong Sd, v.v...).76x.iv fh."lng (';i r' khu n ha ('j nuri ph. ii d6ng bi). co

f,:,l ' :lIW I' d S('j d:\Jl lin g Y{'\j diu S\ 'j dun a ella o h'1tiJ i dan . Or:;i

\ (Jj C:'H~ khu bun
I,.;' dl:) t «he vi! In:)t t hnm ruy ki cn true. kh {lng che Hi m cno,

T hil:; , kl:;V:\rnn u s:~c. ki eu d ang. v,v" " nhim g ru n g kh6n g don dic u.Xa c dinh co cc u, chun g Iou i cn n h r\ vi tri . di a d ie'm X[I)'

dl,lng .gifl ban nha. thu c nh a . v .v.. , sao eho phu h op vdi cac

~'l:'\1 criu cua dan . Tan g cucng v 60 drill t u . bi) s ung va h oan

t hien cac ch fn h sa ch , bien phrip crii 1::'10 va nang cap eric

k h u nha d ell (eric du an . 1\h,1 nude vn nhdn da n cung lam,

v.v... l. Huy ddng von de' trc giup nha 6 ch o ngtroi ngheo

h one nguci co thu nhnp thap, nha o eho dOl tuong thuoc

d ien chfnh sac h . Uu dfti .Cui ea ch thu tuc hnnh ehfnh cap phep xdv dung, ceng

bo' qui hoa ch cling nhu d e thong t in ve xiy dung va kien

t ru e can th iet d~ dan biet va thuc hien.

Phuong huang phffn dau vii ch i' t ieu nha d trung binh

rn- snn/ngtroi: nam 20 10: 10 m " san/ngtrci: nam 2020: 18 .

20 r rr' sa n/n giroi.4 .1.4. N¢ i dung qu an Iy Nh iJ11llaCvi! nh.a d do th jNha nude cong nhan va bao hQ quven 56 huu nha d va

quyen sir dung dat hop phap. Nha nude thong nhat qurin Iy

nh fJ d bAng phap luat nhnm bdo dam viec duv tri , stl d ung

h op JY. tiet kiem va kh 6ng ngimg phat trien qui nha d.lyNhn ruroc ve nhn (f

t ron g pham vi ('.3. nude. Uy ban Nhdn dan cue cap thuc hien

qu ven quan ly Nha nude \'€ nha d tai diu phucng thee 5\1

Chfn h phu th1.1C hien quyen gUM77ph a n efi'p . Cnc co quan quan 1y nha dfi't d Trung uong va ilia

phuong giup Chfnh phu (trtrdc kia gci la HQi dong B9 IrVdng)

va Uy ban Nhdn dan cac cdp thuc hien quyen qurin Iy Nhamrcc ve nha a.aCo sa ph ap 1y d~ qudn ly Nha nude ve nh a

do thi 13

Ph ilp lenh nha d nam 1991, ND 60/ep n gay 5/7/ 1994 vii

quyen su dung nha

dal

ND 61 /CP ngay 517/ 1994 vea,a,

mu a ban , kinh doa n h nha ava cac va n ban ph a p quy khaccua Trun g ucng va dia phuong.

NQi dung quanly Nha nude ve nha d do thi gom :Ban hanh ceo chinh sach, qui che, tieu chuin

quy phnm v~ qui hoach, thiet ke, xa y dl.:1'ng, sit dung

va quan ly nhi a

8.Phap lenh nha

ngay 26/3/1991 ).a (duoc HQi dongNha nude th ong quaNghi quye't .6 58/1998 ngay 20/81199 8 cu a UBrVQH vii

viec giao dich dan 81;f venha atrudc ngay 117/1991.

Nghi dinh cu e Chfnh phu 8025/1999 ngay 19/4 /1999

phuong thirc tra nha d va gia nha eho thue.veThong tu Lien tich so 0111999 ngay 25/ 111999 cue

TANDTC va VKSNDTC ve giai quyet quy en sO huu va

tranh chap nhi! O.

ThOng tu cu e Bq Xdy dung .6 02/1999 ng ay 3/5/1999

huang dlin qulin ly nha d v&ng chu.

Cac ti eu eh u An guy pham ve qui h oech, thie't ke', xdy

dung nha d cua BQXdy dung, vv ...i8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. QUẢN LÝ NHÀ NƯƠC VỀ NHÀ Ở, ĐẤT Ở

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×