Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐẾN NĂM 2020

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐẾN NĂM 2020

Tải bản đầy đủ - 0trang

1l :1111 ~ () ~{)1:1 :I . Pha t ! l'i (:n il,') 1h i ph :l i ph il h l.ip nJi phau hi)' vn 1rinh.!r., 1' 11 ;';1 Il'll:n h.l'· IU"'.i1H! xnn xu at (':1 n ude. 1:)11 trun g xn v

d i.ll1 g ('d s l 'i kiu h te. k ~' lh \l ;":ll \' IIng ch :) c lam rl
11' Il 'Iloh o til'ng (ti , t h iPluu l rJ C:n \ ";1 p h:1J1 111-; hop l ~' co'\( : di) th i len. rrurur

lunh \ · :'1 nhu tri'n c.i n u.x-. rno rn su phn t trie n (' :"1l1 di;i gift:!

'Ir:u- vuu g lnnh Ih!). k &'1 h ',ip qua n-Inh d:l~' manh diJ t h i h unn "mg t h em \':\ :-> :1)" lh.l ng no ne then mci.:1. Ph at trien d e tlu phni di d6i vci viec x ;l~' dC,i ng ('(1 so

11;,1 {:"in g X:1 h yi \" :1 kS' t .hu n t. voi trinh d() ph u h op h O:1(' h ien

da i t uong lin g vdi qua tri nh ph a t tri~n cua moi do thi .

,~ , ~ I,i hinh th n n h \','1 phat tri&n do thi phri i (1:-i.111 brio r)nS0 s u dung hop l~' tni

n zuven . b.io \'~ moi t ruong \'il cdn bang sin h thai do thi.

q ui h unch do thi hop l~· . d:1P ling thea d{mg C,1Cn hu (',1\.1 co

h;111 cua con ngtrci V:1 cua xa hoi.dinh. ben \"ll:ng \"£1 n-uong ten trimcd5 . l\.c"1 h op cai tao \',1 :-;:1)' dung moi cia thi . coi trong viec

g ifi: gin ban Silt' van hen dan t oe dong t h oi vo i pha t t ri en

kien true hien £1 :.11 . gop phan la m giau t hem nen van boa

\";l kien t r-ue t r u ye n t h6'ng.

{i. n t"~'mnnh vice ngbien d iu np d\.1I1g d e ti en bo kh oa

h t?c k5' thuat vno c.ii t n n vn xav dung vn hien dai h ou do

t h j ph il h op vdi dicu kien ('\.1 the' cu a mro c ta o

I . Phnt tri6n ri o th j phrii ket h 9P ('h;). t che

b:io an ninh. qu ilt' phtin g Vi1 an t can do t h i .\, {jivice chill31Cnc (It, thi . nhft."t lu c;'l c db Ihi tien dAn . Ye ll bien. n g-o:li

ha i dri o. (,'\'1:1 kh£iu ph ni vir;\ la trung ta m kin h t 6' . :\ ;1 h (ll.,ta u t u vun 1:\ c:''i nCII\'(tn g ch i\c bri o\'v To' quae.8. Huy dQn g moi ng uiln von de: cri i tao. xnv ell.fng \ ' il

phat tri ~n l it) t hi nhun g ph.i i COl tron g giu gin tr ~! t \.1. kv

cuong , t;\ n g cucng ki em so.i t 5\1 phut tr ien elm eli) t hi the e

qu i h oa ch Y:1 p h a p 1 1I ;~ t.

2.2.l\1l.;lc ti eu phnt tl 'i i;n d o t h]Muc ti eu tcing qu ilt ph rit t ri6n do thi co. nude den nnm

20 20 la : "Tun g budc X{lY dun g h oa n ch inh he th ong do thj

en nuoc co co 5(1 ha tnng kinh te . xf h {li hi en dni. co rnoi

t nrong do th! t ron g s uch . d uoc pha n bo va pha t t rien hop

15' t ren din. ban cii nude. dam ba o cho mOl do t hi phat t1'i&11

6n dinh , c.u i bnng. ben vu n g va trucng ton. gop pha n t h uc

hien to't hal n hiem vu chi en luoc 1:\ xu)' dung Chi! nghl n

xu h {li va brio v~ To' quoe. dtty mnnh Cong ngh iep hon .

Hien dai h oa dat n ude".Tu na y den num 2005. nh iem V\1 ch u yeu cun con g ta c

quan Ii va ph a t t ri{;n do thi nu cc ta iiI:

1. Ta p tru ng t hu h ut dau tu ph a t l ri~n ca c do thi Iontru ng tam hat n h a n g ~ n voi xay dung cac vung kin h ti!·

trong d i&m , tao rn sir ph ri t trien C:111 b ~n g giua 3 mien d&

thuc d:\y su phrit tl'jc;n cua tca n bt? ncn k in h te da t n ude.2. Ph iii d nn h n guon hrc phrit tri t;n thieh dan g eric clo t hi

vua va n h u trim co sO' khui t h nc Iqi t he' vn tiem n nng cue

tat cii eric vung. li(' n ket ht) tra n hnu dl1 lAt

eric vungen32:L Tai l":'''' dil ti ll . ca n I~p In m g mol n'\ lu rdc h nilllch m h

\' l~'" I;) p. clieu vlun h . xc t , h l ~' ~1 qu i hoach . ph .it n-ien n i ~d 11<.\

I:',ng II(: n:ing (':Ill r111:;11 kien slin g \";'1 l.uu \"l{'t' c t'l a n hnn d ill).

l\;l!, \"~, rn.u I ruling I nn r.t 1 1I~) mat moi rh o c(1<" I tt, I h i .

2.a . C:i (' 11\1 t it·'11 d ii 1I t t i P hat t I" i (~' 1l gia i doan 20Ck) • 20)5Grni rloa n :2flOO . ~ O fl tj , C:'l C ch u ting triu h \'il du an (Hi ll

III (":i. i tao. X :\~· d l,lIlg Ilu th i d ot d au . h lilin g uu t jpll \':1.0 d ie

li nh vue chu ~ 'e'lI sa n:

Drill t Li phat trien ke'l c.iu h .j t An g s un xuat . pha t t rien ca c

k h u ccn g nghiep \'ll trun g 1:1 m t im h ut la o dtjn g
t:'!ng truong kin h te' d t) th i. (JIl dinh . 1::10 co S(j ch uven dich cdd iu kinh Ie' th ee In t(Jng con g ngh iep hon. hi en dai boa, tang

thu ngun sacb va 1•.\0 rn vice l:'t111 ch o ngu';li lno don g.

Phnt tl'i 611 eric ('(.I ~(j srin xuat , ki n h doanh t ruce hel l
C ,'I(' k h u ce ng n ghi ep q p trun g. cac k h u d i Iich th uun g m.n

: rong cue vung t rcn g d iem Y3 eri c tli:} tli 6m d ,\ d ue q u in-e n di n him c.i nude. de t,;1.0 t ie n de p hut trie'n d o

thi . dich ch uye n co cflu kin h

vu ng : t a o viec lam \' ~l 60

di nh tang tnron g kinh

kh u vue.

I !O ',lChteteHiill tv ph nt tri en . hieu d ai hoa ket d i u h ::t lAn g ky

t ln,:)1 va xii h()i. t :,10 m oi trucn g 11m hut di\u tu. ca i t ao(lie u ki en s in h h fl:,tt ella nhnn dun \':1 thu c M{y qua n-i n h

n h ilt t he b on d b th ]. n
2,3.1. Ptuit trien "lr a d d(j thiDnm bri o ciiit :1O vn xav dung nh u{jn itng ch i t.ieu b in h

:l3qun n li'n III m sil n/nglliii \' ;\0 0;\ 111 :!. (J\O. 1~ · :! () In -'

s:m/n glilii vno nnm :W:W . T uun g lu i quri n Ii va ph /It 11'i{:n

n hn d th oa mn n cnc nhu diu d a du ng r-ua l':"tC d{lj t l\ lllg

ch fn h sach V:1 t h n n h t oan nh n l; r -hu ot trong eric (til th i.2 .•1.2. Pilat (din err sri hCJ tii-llg g i ao thong v~i n t eii

Ta p tru ng da u t u ":-10 de t uven xuon g silng- . h l~'e'l

mach n hu d uon g

Chi Minh . h ie n d :~i he n d lidn r 5;11

l3 ~ c N aill . V;1 xuv dung duting lien va n lien a . i\l (j 1'1)0 1; \'n

n.ui g C:1P cue sa n bay q uo',

h ie n eli dnt t rinh de? h ier n~.li

cu n g nh u crii t ao eric sa n bay hien co.HoteT ap t run g (tAu tv h a tang giao th ong eh o eric VI1l1g' t-o n g

di em

kh u v u e n ay ha tang giao th ong don g b (l (dro n g

be , duon g S;\I , r a n g bie n va Clin g han g k hong lien hu'u d ,

t h u h ut dau tu co toe d(J t iing trtrcng trc t h a n h d.i u t rru

phrit t rien eho khu vue.de2..1..3. Ph at Ide11 ca 56 hq, lang khcic trong do th , t ai

cd c vung hinh te'tr9ng diem

T re n co sc qui h oach v u n g , qui hoach chu ng , qu i h'Jl;lCh

ch i tiet V3 cac q ui h oach chuyen ng anh, lq,p va tri~n t h a i

eric du an t h u h u t n gudn von d6 xay dun g m an g Iud i cAp

rnrcc. cap nang Iuong , t ho n g t in lien lac, v ~ s inh moi

truong , Phat t r-ien thea du a n eric khu con g nghiep vn kh u

da n eli £16 th i tap trung t hee hinh t h irc xay d ung. Linb

dcu n h ket criu h a tan g h oac cac h inh thuc da u n r k h.i c2..1.4. D6:v mo nh qua trinh d o th] hoa nong tholt v a

x ci)' d,/ng nong thou nuti

tru ti en ph nt tri6n h~ th o'n g gi no t ho ng. etip n u oc \'\ co

3-1S O·,11<1 l :'lll j.! vlunh kh .«- ':.11 k h nt:1 :10 I h ; JIl !!\':'1 nlh :.l)0,, ')Illng\ "1.1"10:"1111l" 1l 1:q ll; ';'.lh ",ng :"1 1l1:.\0 d l~; \lk<::1 \"'i lki eu "{tngIl;.d ll( p h r":l n il n ~ thon . 1(1J 1 tru n u d:'i\" m:.1I1h q ll l h.uu-h x av

d l.lllg r-ru- kh u 1!:'l n I' ll n "!Ill! thun . t nnu l ' lll'f,' t hnnh t h i h 6:1

n " lI gth 'J11 \'iIX :'l~' d l.tll l-! n c n gthon m oi .P £\ u III I·:ii lh i\'!1 m(1 1 bucc \.(; \" ~, s in h l1l r"Ji t ruon e . g i(1gll1 gi :l11'1 \ ';\1\ h l'):llh-hSl 'jCll:l mt,i d r) th i. b.io \' I! m oit l" u ljn g . cnn b:\ n g s in h rh ni (tb th i\ ':"1X{I~' d l.mg (" :i c do t hixn nb . s nch . tl \,p :lJ £lU t u I ;~ p tru n g rho d ..m h g i:i . pluui loa i vn s;,i p xep lai

ho:)<.' :\111)" rue n ~T\ lt;n g:l ~' rj nh iem d()l' h ni . ~() trcng d6 thi : l~ p

\' ;1 t ri en kh ui eric d l,1 a n t h o.i t m roclmn . XI'i I)" mroc th •.i i. ve

s in h 11 6 tb i. X fl.~· d l.tn g co ('h e' k iem so.u eric ch;lt th rii rir kh au

qu i h O:.1CI1 . xct du~· ~t du a n den qn:) rri uh \'(m h nnh s un xuat

nh :'ll b d d e do thi Mil \':\ eric vun g t Wil l; tlit;ll1.

D:1n h gill \';1cok {~'b onch b.i o v ~ , SI'1 du np h oplyt ain guvon thi en nhi en vno m uc dic h xily dl"t n ~ do th i. hnn che

t l)'j du nlurn g t.u bie n th icn nhien \ 'i'l ('bnl! n gh~ ('0 Ih~ xa y m .Apth.m /! eric ky t hua t t ien t ie n X'1 Iy (':1(' ch :'it th ai dl}c

h n i: ~ i.i. i qu:,-'c'l \'C ('0 b ri n tri n h trnn g suv t h ou i moi t ruong

d o s un xW1L s in h h oa r gt\v ra .

Pin! xnnh d ilt trb'ng. doi nui troc. tltit I d ln g \' P Il bien va

eric vu ng ven sun g. ngni, ken h r.ich h onn clnnh v.l bno \,~.

th ien nbi en . an 10:'1n sin h th ni.

D a~' m nnh p h un g 11': 10 Xil y d u n g dod nm b.iolll(,ith i xn n h. snch. dep .

t rcron g lao d l}ng , sin h hont ch o con ngtiditrongdo t hi .2 .:~.5.TUlIg e u irng cDng tac qu iin Ii eli; t h i t h ro

elfing qui ho ach, k c'hoq.ch va pluip luijl dc' r oLJu tien lap cac qui hoach d6 t hi . x:l.\' dun g c.ic con g

trinh vn du nn driu nr. d a m b rio cho cae do t h j ph a t t ri l'"

thee qu i h oach p hil h op vui ch u truon g d:iy m•.m h ('6J1 ~

n ghi ep h en. h ien dai hou dat mr oc.

Rn sca t . bo sung va h olm chinh h ~ thong cac van bun

ph ap Iua t ve qu rin ly do thi , tap trung iru ti en cac ll n h VI.IC

d 6'i m di co ch e chfn h sach qu a n 15', na n g cao nan g l u c b9

may quan 15' do thi , cdi each thu tu c h anh ch fn h . c h fnh

sa ch t a o \'on. ch fnh sach quan Iy nh a da t . ehfnh such qu rin

ly k ie n true qu i h oa ch , brio v ~ mc i mrong va ca c c h fn h

s uch xli h <)i khac.DaD t ao ndng ca o trinh dQ n gh iep v1.;1 ca n bQ lam con g

tac qu i h ooch, qu dn 15' do t h i: holm ch in h bQ may qu .\11 15'

do t h i: l ~ p Iai tf:).t tu ky ctrong. d a m baa eh o viec xn y d ung

va pha t trien do thi theo qu i hoach va phap luat .

D no ta o nang cao trinh dQ n ghie p V I). can bQ lam con g

t ric qui h oa ch , qu an Iy do thi ; h olm chinh bQ may qu tin Iy

do th ], ch u t ro ng nan g cao trtnh cl l} cite co quan chuye nmen giup Chinh phu. Uy ban Nha n drin . HQi don g N ha n

dan moi cap tron g qunn Iy va ph at tri6n £16 thi .2.4. Djnh huang ph at tI"i~'1l d t) t.h] Vi~t Nam dc"n

uam 2020

elm Cl1 vao muc ti eu phat tri 6n d6 thj d nude La ell;n Mil o3G~I) ~ n 1/;-1 dl f<,H'Cl uuh pl u ph i. du vct b !ir ll~ I nl'l'ic x nv d\.\Il~

h l l:"ln d l inh 11 (' !I ' ''' ll ~ 11' 1 th i (.;\ m ro-. {"I'I l '(j !-i('1 !l;.II ;'Ulg kinh I t"

:\ ; 1 h (li \' :'1 k~' 111 \1 ;)1 l1 i ~ 'll d:.Jl . moi Ir U( ill g IVI lh j lnlllg" snch .

dll (.j'· ph ;-I!l h i l' \':'1 ]i h ;'l ! t t-u-n h'.lJl J ~' Irt-n dja bu n (':1. n unc. drun

lI:ln r-ho m tli till th i Ihl" ) vi trf \':'1 du'!" n:lng cuu min h ph:ll

huv thie}e rl {l ~' (hi l': 'll' l ht; m.m h . J.!(·)P ph nn th uc hien till h ninh icm \'1.1 ("hii;n !l 1,.U· b :\ tl~' (h.tn g: Ch u n ghia ;'; ;1 h r)i \';1 h:io \. ~

T,\ 'l lll:;(" . Tren co ~( 'j tl l'l ~ l.i ph:l t trii:n ttl) th] lHtrk t n de'n n .t m

~ () :20 phri i thea m(lt st'; djuh hU'fjJlg sau:

2 .4. 1. X(I C di nh I'd C'lllic II d llg ell fl ,,'/II g l coi dfj 'hi

t ro ngh ? tJl(j'n gdfj'''i ' mllC co ' lilac, ('· ~i ,,,ile/.Cae d 6 thi le n phrii g ift va i t 1"0 t rung nun k in h te. eh in h

tl'i . xu h oi. ky th unt . dao t •.1O V;1, 1:'1 d;l. u mo'i gino thong, gin c

h ru trong vung. c.i mrdc vn qufle teO

,Ca c do t hi t r u n g bin h va nh o g-ill ch uc nang t run g tam

kinh te. van h en. di ch \' \1 ella khu vue.

Cac t hi to: l:'l t run g t rim ki nh te ovnn h on vn di ch vu ch c

moi xu V3 cum x;l . n h am dily mnn h tlb wi b oa n ong t h on

\' ;'l x :i ~' dung n ong th en mdi .

2.4.2. Dfnh Jut f/n g "Hie 'lin g trt/dugdo thiCa n ell ket quri dieu t rn n ga v 1/4/1999 dan so do thienmrdc 1:'1 17.9 16 .98:3 n gu0i bang 2 3 ..'j'~ ", ddn so' ca nude. Dl.I

b ri o den n:\m 20 1() da n so d o thi In aO,4 t rieu nguoi h ay

:3:3':;, dan si; d n uoc: rlc"n n nm 2020 ddn

do thi 1.1 -tG

tt-ieu n gu di hay 4 ;Y~ " dan SlJ mnx-.en2 .4..1 . D inh h u illlJJsovi n h u cu·lI. 1; ,1- d ~wg d E,,-, do t h iNn m 2000. dien tich dfll do t h i en nuoc In. 114 .000 h n.

3ihflllg: 1l.:V)% di ~'n t ir-h cri nurse. hi nh quan no nd ng: u{\i.

:--': :U11 ~ 0 :20 se 1:ln ,!! Ii' n 4 GO.OO O he . h :\1l 1! 1,.1"" d i ~'n t n-h (.,j

n u de. bi u h qu /in 100 Jl)·; /n g ltiJi.2 .4 .4 . D illh Illl ciug c ho n d ii't pluit l r ie;l do th jea s(ld ung qui orlt hien ('(1, tirng btrdc IlHl r0 n~

do thj rn vung ven do, dfly mnnh x.iv Ill,tn g eric d6 thi mui (1

eric vun g tI fit ch u a ph.it t riC'n dtlng t hui ti c'n hnnh do t hi

h oa eric khu dan ell nang than .

TrenS l 't2.4 .5. Di nh hi/aug t o~ cturc h hollg gi a n h ~ th (J"ng d fi

thi ca fUla cTr-uce bet . xay dun g V3 phan boohop ly d e do thi trung

Him t rim ca c vung ldnh th o. Mang luoi do thi cii nude duoc

hi nh t h a n h va ph at trie n tren cd so eric do thi trung tfim

ella quae gin , eric lto thi trung tam eri c vun g. cac than h phS

thi x il. trung tri m ca p tin h V:1 trung tam ch uyen ngunh .

trung ta m eric ti~u vung va eric t hi t ra n , eric cu m da n cu

n an g t h an la m ca c do t hi v~ tinh eho cac do thi Ion .

Cac do t hi trung ta m eric cap duoc ph a n bel hop 15' tren

10 vu ng lanh thb do thi hoa d~c t nrng cun en. nude Ia :

vung kinh te' trong diem Blic b9 va dong bang song Hong,

vung ki n h te' trong diE1m Na m b9 va Dong Nam bg, vu ng

kinh

trong di ~m mien T rung va N am Trung b¢, vung

Tfiy Nguven . vung BAe Tr un g b/?, vung Trung du B~e be)

vn Tdy Brie.teCcc thnnh phl; IOn nhu: H n N{li. H a i Phcn g. Da N;\n g ,

Hue. thn n h phil Ho Ch i M inh din to ch u c th:inh cue ch u rn38thi . Ha n I'!l t, t iOi d : l ~; \ 1 \;"1' I r UIl g' d.m I' ll, ( ' (j ~ /j kinh I t,

q l l :i Illl'l t' l.im ;'l n l1 h W 'i ll l.! (';'11 1 k1l1 g' s m h th.u. l r :'lllh s u luu h

rh.mh , ;11" s li' ll II" thi .

d l'Vi: k ic"1) In k
thi , \";'1l 1 min h. 1,(" th uu. h;ll! \"I:' 1 ")/1 1 ;.10 . (';11" el i su n li(' ]) S I 'I" :111 ht;:! l·t'. j!i;l t rio ph .u l r i(":n 11(:11 k rcn tnu: mdi . hie n (L.li

n hun u\":\ 11gi ft d uoc !lolll:-;;\ 1'd.mt (w ,2 .4 .6. D i' l h Ill /dna ph(il l,.i / 1/ co ,'O d hu l il ll /-:hS' Ihll ~ill lu tie n ph :i.l n-ien. h i ~'ll r1:.l i h ');l n i ~ (j hn t:"lng d l:1 ("{Ie

d '"1 t h i ,"a kh u d (lI1 ell nIH]J! t h on t rt-n din bun cu n urs- \" ;'1k in h Ii: I n ,lllj! dli.:l1l. t a o I ii.:n dehinh tlumb (' ,1(' (ttl

thi \' :'1 do rh i h l)a n (:mg I hon . drim brio lien h ~ O1 :).t t h ie l "<"Ii(': 1( 'vu n gc;-w n u dr- tro ng k h u ' "1.1" "il , ,1(' n ude Ir ion t he g i6 i " :1 g ifi:lc't u- 11 ~,'-lDh t rong n u or-. V i~' ( ' c-ai 1:.10 \':1 xfly (h"ing hn l ;:in g k5'

l h u ,)1 hV<'m g t/ii d a ptln "i: sa n x uiil vn doi1l"1lg"YI'·Ucri u p h :'11 t ri o n CI1:l f ti n g d ll~ (;n g"2.4. 7. Dl nh }llldllU m6 i 1,.,1('1111: canh qu a n thii i n

nhi en, g ili gi ll ca n hri "g si n h tluiido Ih iBa o v ~ hI) khun g thien nhien n hu rimg. vuon. qucc cin .

C;1,\' x.mh. m a t rnroc t ren di n him Ci1 n u de VI1 t ro n g tirng vu n g.

tling no thi . Khni th ac \':' Sli dun g hop l~' cac t a i nguyen

thi"n n h ien \ ' ;\0 muc dk h crii ta o vii x:i:v dun g do thi .

(2 11i hoach ph an vim g clurc n il n g hem IY . (ti m ha n c1 ,i p

l"t nl! r-ae k h u n hil d. eh a la m viec. d i lui . n gh i ngoi. giiii t l'i

d w nha n d fl n _CCll':1(' h i(·n ph al. S t. d ung C:1C e h t.., t hai s in h

h C);.I1 va xu I ~' h,) n g efl c cilll g n g he t h ich h op .:J9--III. MQT s o Cll i NII sAclI VA B II~N 1%\ [' CAP

BACII Vt: I'IIATTI!l E N v); q u ,\N LY n o '1'111

3.1. Tang cuc'tug hi {'u life b() ma y q u a n I ~' db t h],

d6i mui cd c h e' va c h i n h sa c h ph at t r it:n va qu a n I .~'

do thi

T ren co sd nh iem Vt,J. quven h an B DND va UBN D Ill / Ii

ca p h Udn g Slf h e at d~mg cu n chin h q U ~'f n d o t hi vao t rong

tam In qu rin 15' hnnh ch fn h Nh n n ude th ea lnnh tho, SI t

dun g 3 ceng C\,1 ch u yell 1:1 phnp lu a t, q ui honch va ke'

honch hoa vi roo de' cue d o t hi ducc q u rin Iy va phat trien

co t r:).t tu ky c uong, co tron g ta m, tron g di em the a die

ch uang trinh, du an dun g vdi dinh h udn g ph rit t rien kinh

Ie -xu h Qi cua Nh a mroc.Tic'p tuc thuc hien crii erich nen hanh ch fnh quae gin. mln ~

cao hieu luc cua hI) may quan 15' do thi d e dip theo cdc Ngh!

quye'l cu a Dang va Ngh i quyet 3G1CP cua Chin h ph u .

Xay dun g ch in h suc h , co che phdn cap d~ qu nn ly mQt sr;

dili t uon g mdi xua t hien trong phat t rien d6 thi hoa, h onn

thanh viec ph dn loa i. ph a n cap qurin I$' do thi . xay dun g

cac ch fnh aa ch ph itt t ri~n cac d6 t hi len , vua va nho.3.2 . T ao von pha t tri ~n co sd h a tAng do th]

Sti dung von Nh a nude co hieu qua va phrii quan ly cha t

ch e. t(i.p trung cho cang tric l(i. p qui h oa ch xav dun g. xdy

dun g ket diu ha ta ng can g cQn g, bao v ~ m6i t ruon g ViI cho

di e cbng trl n h khtmg true t.ie'p thu h(~i von hay kh on g co

khd n an g thu h oi vcln .40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐẾN NĂM 2020

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×