Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2: PHƯƠNG HƯỚNG, CHÍNH SÁCH, BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM

Chương 2: PHƯƠNG HƯỚNG, CHÍNH SÁCH, BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

l'{mg k in h I e d (l'j nuoni . thu bu t d.iu Ill' lHilk n go.u .

ph-it t ricn t b uong m.ji. di ch vu. v.v.. , !!;)n lien \'{J j m ;~n~:/1)( ')IU(1i khu V11<' v ii t h0' gi/li,

1.:1. Hiii c a nh quliet,";Cuch mn n g khoa h oc con g n gh \.' Ih e' gi(Ji ti c'" t u- p h;\1

t r i6n vd i trin h til} can tno t h em dl}ng lur ph.it Irii:n ,Ill thi .

G i.ii quy e t nh Cin~ v:'1n tie cua th oi d,) i uhu luio ,: ~. m ill

truung , hun (' he bung no' dan sf;, an toan lurm g thu -. tlurc

phnm \';\ do t hi hou. \ ' ,V .. . se In nhrrn g v;'ln de t oa n c ui (' ;1.11

co sir h op tal' da phucng d ~ xu I)' ,Tie p t hu d uoc kinh ngh iem phat t ri e n V3 q u rin I). do thi

cu n eric mroc con g n ghiep tien nen de' girii quye t <0 hi eu

qua viec cai tao va xay dung do thj d n ude ta .

1.4. Ch in h sac h ph a t triifn va cd c h i'; quan ]j"Chinh eac h rna CU ll va nhun g th nnh cdn g t rcng su

nghiep D eli nidi cu u Dan g va Nh a nude 1:1 trong nhun g

nam qua da kh;\ng dinh dUQC dl1an g 101 dung din cu a

Da n g va Nh3 n UCIc tron g viec tha o gd n hir ng rich IlL vecu

che. giai phcng vn t hu h u t nhung nguon luc tharn ria xfly

dung va pha t t rien do thi .

Con g cudc Cong nghiep hoa, Hi en da i h oa se tao tien el l;quan t rong dt; ph at trien do thi va eta thi hoa trong ttrcng

lui d n ude t a.II. QUAN DI EM. MUC TIEU v A DI NIl HUO NG PilAT

~

"

.'

THIE N DO TH! D~; N NAM 2020

2.1. Quan di~'l11 ph at tl'itin do t h]

Xuat ph a t l it mu c t isu, phucn g h Hdng x.iv dung (tfll

nude CU~1 Drin g tu . qunn dj{: m pha t t1'icn rl6 thi nude ·,a de3'n

301l :1111 ~ () ~{)1:1 :I . Pha t ! l'i (:n il,') 1h i ph :l i ph il h l.ip nJi phau hi)' vn 1rinh.!r., 1' 11 ;';1 Il'll:n h.l'· IU"'.i1H! xnn xu at (':1 n ude. 1:)11 trun g xn v

d i.ll1 g ('d s l 'i kiu h te. k ~' lh \l ;":ll \' IIng ch :) c lam rl
11' Il 'Iloh o til'ng (ti , t h iPluu l rJ C:n \ ";1 p h:1J1 111-; hop l ~' co'\( : di) th i len. rrurur

lunh \ · :'1 nhu tri'n c.i n u.x-. rno rn su phn t trie n (' :"1l1 di;i gift:!

'Ir:u- vuu g lnnh Ih!). k &'1 h ',ip qua n-Inh d:l~' manh diJ t h i h unn "mg t h em \':\ :-> :1)" lh.l ng no ne then mci.:1. Ph at trien d e tlu phni di d6i vci viec x ;l~' dC,i ng ('(1 so

11;,1 {:"in g X:1 h yi \" :1 kS' t .hu n t. voi trinh d() ph u h op h O:1(' h ien

da i t uong lin g vdi qua tri nh ph a t tri~n cua moi do thi .

,~ , ~ I,i hinh th n n h \','1 phat tri&n do thi phri i (1:-i.111 brio r)nS0 s u dung hop l~' tni

n zuven . b.io \'~ moi t ruong \'il cdn bang sin h thai do thi.

q ui h unch do thi hop l~· . d:1P ling thea d{mg C,1Cn hu (',1\.1 co

h;111 cua con ngtrci V:1 cua xa hoi.dinh. ben \"ll:ng \"£1 n-uong ten trimcd5 . l\.c"1 h op cai tao \',1 :-;:1)' dung moi cia thi . coi trong viec

g ifi: gin ban Silt' van hen dan t oe dong t h oi vo i pha t t ri en

kien true hien £1 :.11 . gop phan la m giau t hem nen van boa

\";l kien t r-ue t r u ye n t h6'ng.

{i. n t"~'mnnh vice ngbien d iu np d\.1I1g d e ti en bo kh oa

h t?c k5' thuat vno c.ii t n n vn xav dung vn hien dai h ou do

t h j ph il h op vdi dicu kien ('\.1 the' cu a mro c ta o

I . Phnt tri6n ri o th j phrii ket h 9P ('h;). t che

b:io an ninh. qu ilt' phtin g Vi1 an t can do t h i .\, {jivice chill31Cnc (It, thi . nhft."t lu c;'l c db Ihi tien dAn . Ye ll bien. n g-o:li

ha i dri o. (,'\'1:1 kh£iu ph ni vir;\ la trung ta m kin h t 6' . :\ ;1 h (ll.,ta u t u vun 1:\ c:''i nCII\'(tn g ch i\c bri o\'v To' quae.8. Huy dQn g moi ng uiln von de: cri i tao. xnv ell.fng \ ' il

phat tri ~n l it) t hi nhun g ph.i i COl tron g giu gin tr ~! t \.1. kv

cuong , t;\ n g cucng ki em so.i t 5\1 phut tr ien elm eli) t hi the e

qu i h oa ch Y:1 p h a p 1 1I ;~ t.

2.2.l\1l.;lc ti eu phnt tl 'i i;n d o t h]Muc ti eu tcing qu ilt ph rit t ri6n do thi co. nude den nnm

20 20 la : "Tun g budc X{lY dun g h oa n ch inh he th ong do thj

en nuoc co co 5(1 ha tnng kinh te . xf h {li hi en dni. co rnoi

t nrong do th! t ron g s uch . d uoc pha n bo va pha t t rien hop

15' t ren din. ban cii nude. dam ba o cho mOl do t hi phat t1'i&11

6n dinh , c.u i bnng. ben vu n g va trucng ton. gop pha n t h uc

hien to't hal n hiem vu chi en luoc 1:\ xu)' dung Chi! nghl n

xu h {li va brio v~ To' quoe. dtty mnnh Cong ngh iep hon .

Hien dai h oa dat n ude".Tu na y den num 2005. nh iem V\1 ch u yeu cun con g ta c

quan Ii va ph a t t ri{;n do thi nu cc ta iiI:

1. Ta p tru ng t hu h ut dau tu ph a t l ri~n ca c do thi Iontru ng tam hat n h a n g ~ n voi xay dung cac vung kin h ti!·

trong d i&m , tao rn sir ph ri t trien C:111 b ~n g giua 3 mien d&

thuc d:\y su phrit tl'jc;n cua tca n bt? ncn k in h te da t n ude.2. Ph iii d nn h n guon hrc phrit tri t;n thieh dan g eric clo t hi

vua va n h u trim co sO' khui t h nc Iqi t he' vn tiem n nng cue

tat cii eric vung. li(' n ket ht) tra n hnu dl1 lAt

eric vungen32:L Tai l":'''' dil ti ll . ca n I~p In m g mol n'\ lu rdc h nilllch m h

\' l~'" I;) p. clieu vlun h . xc t , h l ~' ~1 qu i hoach . ph .it n-ien n i ~d 11<.\

I:',ng II(: n:ing (':Ill r111:;11 kien slin g \";'1 l.uu \"l{'t' c t'l a n hnn d ill).

l\;l!, \"~, rn.u I ruling I nn r.t 1 1I~) mat moi rh o c(1<" I tt, I h i .

2.a . C:i (' 11\1 t it·'11 d ii 1I t t i P hat t I" i (~' 1l gia i doan 20Ck) • 20)5Grni rloa n :2flOO . ~ O fl tj , C:'l C ch u ting triu h \'il du an (Hi ll

III (":i. i tao. X :\~· d l,lIlg Ilu th i d ot d au . h lilin g uu t jpll \':1.0 d ie

li nh vue chu ~ 'e'lI sa n:

Drill t Li phat trien ke'l c.iu h .j t An g s un xuat . pha t t rien ca c

k h u ccn g nghiep \'ll trun g 1:1 m t im h ut la o dtjn g
t:'!ng truong kin h te' d t) th i. (JIl dinh . 1::10 co S(j ch uven dich cdd iu kinh Ie' th ee In t(Jng con g ngh iep hon. hi en dai boa, tang

thu ngun sacb va 1•.\0 rn vice l:'t111 ch o ngu';li lno don g.

Phnt tl'i 611 eric ('(.I ~(j srin xuat , ki n h doanh t ruce hel l
C ,'I(' k h u ce ng n ghi ep q p trun g. cac k h u d i Iich th uun g m.n

: rong cue vung t rcn g d iem Y3 eri c tli:} tli 6m d ,\ d ue q u in-e n di n him c.i nude. de t,;1.0 t ie n de p hut trie'n d o

thi . dich ch uye n co cflu kin h

vu ng : t a o viec lam \' ~l 60

di nh tang tnron g kinh

kh u vue.

I !O ',lChteteHiill tv ph nt tri en . hieu d ai hoa ket d i u h ::t lAn g ky

t ln,:)1 va xii h()i. t :,10 m oi trucn g 11m hut di\u tu. ca i t ao(lie u ki en s in h h fl:,tt ella nhnn dun \':1 thu c M{y qua n-i n h

n h ilt t he b on d b th ]. n
2,3.1. Ptuit trien "lr a d d(j thiDnm bri o ciiit :1O vn xav dung nh u{jn itng ch i t.ieu b in h

:l3qun n li'n III m sil n/nglliii \' ;\0 0;\ 111 :!. (J\O. 1~ · :! () In -'

s:m/n glilii vno nnm :W:W . T uun g lu i quri n Ii va ph /It 11'i{:n

n hn d th oa mn n cnc nhu diu d a du ng r-ua l':"tC d{lj t l\ lllg

ch fn h sach V:1 t h n n h t oan nh n l; r -hu ot trong eric (til th i.2 .•1.2. Pilat (din err sri hCJ tii-llg g i ao thong v~i n t eii

Ta p tru ng da u t u ":-10 de t uven xuon g silng- . h l~'e'l

mach n hu d uon g

Chi Minh . h ie n d :~i he n d lidn r 5;11

l3 ~ c N aill . V;1 xuv dung duting lien va n lien a . i\l (j 1'1)0 1; \'n

n.ui g C:1P cue sa n bay q uo',

h ie n eli dnt t rinh de? h ier n~.li

cu n g nh u crii t ao eric sa n bay hien co.HoteT ap t run g (tAu tv h a tang giao th ong eh o eric VI1l1g' t-o n g

di em

kh u v u e n ay ha tang giao th ong don g b (l (dro n g

be , duon g S;\I , r a n g bie n va Clin g han g k hong lien hu'u d ,

t h u h ut dau tu co toe d(J t iing trtrcng trc t h a n h d.i u t rru

phrit t rien eho khu vue.de2..1..3. Ph at Ide11 ca 56 hq, lang khcic trong do th , t ai

cd c vung hinh te'tr9ng diem

T re n co sc qui h oach v u n g , qui hoach chu ng , qu i h'Jl;lCh

ch i tiet V3 cac q ui h oach chuyen ng anh, lq,p va tri~n t h a i

eric du an t h u h u t n gudn von d6 xay dun g m an g Iud i cAp

rnrcc. cap nang Iuong , t ho n g t in lien lac, v ~ s inh moi

truong , Phat t r-ien thea du a n eric khu con g nghiep vn kh u

da n eli £16 th i tap trung t hee hinh t h irc xay d ung. Linb

dcu n h ket criu h a tan g h oac cac h inh thuc da u n r k h.i c2..1.4. D6:v mo nh qua trinh d o th] hoa nong tholt v a

x ci)' d,/ng nong thou nuti

tru ti en ph nt tri6n h~ th o'n g gi no t ho ng. etip n u oc \'\ co

3-1S O·,11<1 l :'lll j.! vlunh kh .«- ':.11 k h nt:1 :10 I h ; JIl !!\':'1 nlh :.l)0,, ')Illng\ "1.1"10:"1111l" 1l 1:q ll; ';'.lh ",ng :"1 1l1:.\0 d l~; \lk<::1 \"'i lki eu "{tngIl;.d ll( p h r":l n il n ~ thon . 1(1J 1 tru n u d:'i\" m:.1I1h q ll l h.uu-h x av

d l.lllg r-ru- kh u 1!:'l n I' ll n "!Ill! thun . t nnu l ' lll'f,' t hnnh t h i h 6:1

n " lI gth 'J11 \'iIX :'l~' d l.tll l-! n c n gthon m oi .P £\ u III I·:ii lh i\'!1 m(1 1 bucc \.(; \" ~, s in h l1l r"Ji t ruon e . g i(1gll1 gi :l11'1 \ ';\1\ h l'):llh-hSl 'jCll:l mt,i d r) th i. b.io \' I! m oit l" u ljn g . cnn b:\ n g s in h rh ni (tb th i\ ':"1X{I~' d l.mg (" :i c do t hixn nb . s nch . tl \,p :lJ £lU t u I ;~ p tru n g rho d ..m h g i:i . pluui loa i vn s;,i p xep lai

ho:)<.' :\111)" rue n ~T\ lt;n g:l ~' rj nh iem d()l' h ni . ~() trcng d6 thi : l~ p

\' ;1 t ri en kh ui eric d l,1 a n t h o.i t m roclmn . XI'i I)" mroc th •.i i. ve

s in h 11 6 tb i. X fl.~· d l.tn g co ('h e' k iem so.u eric ch;lt th rii rir kh au

qu i h O:.1CI1 . xct du~· ~t du a n den qn:) rri uh \'(m h nnh s un xuat

nh :'ll b d d e do thi Mil \':\ eric vun g t Wil l; tlit;ll1.

D:1n h gill \';1cok {~'b onch b.i o v ~ , SI'1 du np h oplyt ain guvon thi en nhi en vno m uc dic h xily dl"t n ~ do th i. hnn che

t l)'j du nlurn g t.u bie n th icn nhien \ 'i'l ('bnl! n gh~ ('0 Ih~ xa y m .Apth.m /! eric ky t hua t t ien t ie n X'1 Iy (':1(' ch :'it th ai dl}c

h n i: ~ i.i. i qu:,-'c'l \'C ('0 b ri n tri n h trnn g suv t h ou i moi t ruong

d o s un xW1L s in h h oa r gt\v ra .

Pin! xnnh d ilt trb'ng. doi nui troc. tltit I d ln g \' P Il bien va

eric vu ng ven sun g. ngni, ken h r.ich h onn clnnh v.l bno \,~.

th ien nbi en . an 10:'1n sin h th ni.

D a~' m nnh p h un g 11': 10 Xil y d u n g dod nm b.iolll(,ith i xn n h. snch. dep .

t rcron g lao d l}ng , sin h hont ch o con ngtiditrongdo t hi .2 .:~.5.TUlIg e u irng cDng tac qu iin Ii eli; t h i t h ro

elfing qui ho ach, k c'hoq.ch va pluip luijl dc' r oLJu tien lap cac qui hoach d6 t hi . x:l.\' dun g c.ic con g

trinh vn du nn driu nr. d a m b rio cho cae do t h j ph a t t ri l'"

thee qu i h oach p hil h op vui ch u truon g d:iy m•.m h ('6J1 ~

n ghi ep h en. h ien dai hou dat mr oc.

Rn sca t . bo sung va h olm chinh h ~ thong cac van bun

ph ap Iua t ve qu rin ly do thi , tap trung iru ti en cac ll n h VI.IC

d 6'i m di co ch e chfn h sach qu a n 15', na n g cao nan g l u c b9

may quan 15' do thi , cdi each thu tu c h anh ch fn h . c h fnh

sa ch t a o \'on. ch fnh sach quan Iy nh a da t . ehfnh such qu rin

ly k ie n true qu i h oa ch , brio v ~ mc i mrong va ca c c h fn h

s uch xli h <)i khac.DaD t ao ndng ca o trinh dQ n gh iep v1.;1 ca n bQ lam con g

tac qu i h ooch, qu dn 15' do t h i: holm ch in h bQ may qu .\11 15'

do t h i: l ~ p Iai tf:).t tu ky ctrong. d a m baa eh o viec xn y d ung

va pha t trien do thi theo qu i hoach va phap luat .

D no ta o nang cao trinh dQ n ghie p V I). can bQ lam con g

t ric qui h oa ch , qu an Iy do thi ; h olm chinh bQ may qu tin Iy

do th ], ch u t ro ng nan g cao trtnh cl l} cite co quan chuye nmen giup Chinh phu. Uy ban Nha n drin . HQi don g N ha n

dan moi cap tron g qunn Iy va ph at tri6n £16 thi .2.4. Djnh huang ph at tI"i~'1l d t) t.h] Vi~t Nam dc"n

uam 2020

elm Cl1 vao muc ti eu phat tri 6n d6 thj d nude La ell;n Mil o3G~I) ~ n 1/;-1 dl f<,H'Cl uuh pl u ph i. du vct b !ir ll~ I nl'l'ic x nv d\.\Il~

h l l:"ln d l inh 11 (' !I ' ''' ll ~ 11' 1 th i (.;\ m ro-. {"I'I l '(j !-i('1 !l;.II ;'Ulg kinh I t"

:\ ; 1 h (li \' :'1 k~' 111 \1 ;)1 l1 i ~ 'll d:.Jl . moi Ir U( ill g IVI lh j lnlllg" snch .

dll (.j'· ph ;-I!l h i l' \':'1 ]i h ;'l ! t t-u-n h'.lJl J ~' Irt-n dja bu n (':1. n unc. drun

lI:ln r-ho m tli till th i Ihl" ) vi trf \':'1 du'!" n:lng cuu min h ph:ll

huv thie}e rl {l ~' (hi l': 'll' l ht; m.m h . J.!(·)P ph nn th uc hien till h ninh icm \'1.1 ("hii;n !l 1,.U· b :\ tl~' (h.tn g: Ch u n ghia ;'; ;1 h r)i \';1 h:io \. ~

T,\ 'l lll:;(" . Tren co ~( 'j tl l'l ~ l.i ph:l t trii:n ttl) th] lHtrk t n de'n n .t m

~ () :20 phri i thea m(lt st'; djuh hU'fjJlg sau:

2 .4. 1. X(I C di nh I'd C'lllic II d llg ell fl ,,'/II g l coi dfj 'hi

t ro ngh ? tJl(j'n gdfj'''i ' mllC co ' lilac, ('· ~i ,,,ile/.Cae d 6 thi le n phrii g ift va i t 1"0 t rung nun k in h te. eh in h

tl'i . xu h oi. ky th unt . dao t •.1O V;1, 1:'1 d;l. u mo'i gino thong, gin c

h ru trong vung. c.i mrdc vn qufle teO

,Ca c do t hi t r u n g bin h va nh o g-ill ch uc nang t run g tam

kinh te. van h en. di ch \' \1 ella khu vue.

Cac t hi to: l:'l t run g t rim ki nh te ovnn h on vn di ch vu ch c

moi xu V3 cum x;l . n h am dily mnn h tlb wi b oa n ong t h on

\' ;'l x :i ~' dung n ong th en mdi .

2.4.2. Dfnh Jut f/n g "Hie 'lin g trt/dugdo thiCa n ell ket quri dieu t rn n ga v 1/4/1999 dan so do thienmrdc 1:'1 17.9 16 .98:3 n gu0i bang 2 3 ..'j'~ ", ddn so' ca nude. Dl.I

b ri o den n:\m 20 1() da n so d o thi In aO,4 t rieu nguoi h ay

:3:3':;, dan si; d n uoc: rlc"n n nm 2020 ddn

do thi 1.1 -tG

tt-ieu n gu di hay 4 ;Y~ " dan SlJ mnx-.en2 .4..1 . D inh h u illlJJsovi n h u cu·lI. 1; ,1- d ~wg d E,,-, do t h iNn m 2000. dien tich dfll do t h i en nuoc In. 114 .000 h n.

3ihflllg: 1l.:V)% di ~'n t ir-h cri nurse. hi nh quan no nd ng: u{\i.

:--': :U11 ~ 0 :20 se 1:ln ,!! Ii' n 4 GO.OO O he . h :\1l 1! 1,.1"" d i ~'n t n-h (.,j

n u de. bi u h qu /in 100 Jl)·; /n g ltiJi.2 .4 .4 . D illh Illl ciug c ho n d ii't pluit l r ie;l do th jea s(ld ung qui orlt hien ('(1, tirng btrdc IlHl r0 n~

do thj rn vung ven do, dfly mnnh x.iv Ill,tn g eric d6 thi mui (1

eric vun g tI fit ch u a ph.it t riC'n dtlng t hui ti c'n hnnh do t hi

h oa eric khu dan ell nang than .

TrenS l 't2.4 .5. Di nh hi/aug t o~ cturc h hollg gi a n h ~ th (J"ng d fi

thi ca fUla cTr-uce bet . xay dun g V3 phan boohop ly d e do thi trung

Him t rim ca c vung ldnh th o. Mang luoi do thi cii nude duoc

hi nh t h a n h va ph at trie n tren cd so eric do thi trung tfim

ella quae gin , eric lto thi trung tam eri c vun g. cac than h phS

thi x il. trung tri m ca p tin h V:1 trung tam ch uyen ngunh .

trung ta m eric ti~u vung va eric t hi t ra n , eric cu m da n cu

n an g t h an la m ca c do t hi v~ tinh eho cac do thi Ion .

Cac do t hi trung ta m eric cap duoc ph a n bel hop 15' tren

10 vu ng lanh thb do thi hoa d~c t nrng cun en. nude Ia :

vung kinh te' trong diem Blic b9 va dong bang song Hong,

vung ki n h te' trong diE1m Na m b9 va Dong Nam bg, vu ng

kinh

trong di ~m mien T rung va N am Trung b¢, vung

Tfiy Nguven . vung BAe Tr un g b/?, vung Trung du B~e be)

vn Tdy Brie.teCcc thnnh phl; IOn nhu: H n N{li. H a i Phcn g. Da N;\n g ,

Hue. thn n h phil Ho Ch i M inh din to ch u c th:inh cue ch u rn38thi . Ha n I'!l t, t iOi d : l ~; \ 1 \;"1' I r UIl g' d.m I' ll, ( ' (j ~ /j kinh I t,

q l l :i Illl'l t' l.im ;'l n l1 h W 'i ll l.! (';'11 1 k1l1 g' s m h th.u. l r :'lllh s u luu h

rh.mh , ;11" s li' ll II" thi .

d l'Vi: k ic"1) In k
thi , \";'1l 1 min h. 1,(" th uu. h;ll! \"I:' 1 ")/1 1 ;.10 . (';11" el i su n li(' ]) S I 'I" :111 ht;:! l·t'. j!i;l t rio ph .u l r i(":n 11(:11 k rcn tnu: mdi . hie n (L.li

n hun u\":\ 11gi ft d uoc !lolll:-;;\ 1'd.mt (w ,2 .4 .6. D i' l h Ill /dna ph(il l,.i / 1/ co ,'O d hu l il ll /-:hS' Ihll ~ill lu tie n ph :i.l n-ien. h i ~'ll r1:.l i h ');l n i ~ (j hn t:"lng d l:1 ("{Ie

d '"1 t h i ,"a kh u d (lI1 ell nIH]J! t h on t rt-n din bun cu n urs- \" ;'1k in h Ii: I n ,lllj! dli.:l1l. t a o I ii.:n dehinh tlumb (' ,1(' (ttl

thi \' :'1 do rh i h l)a n (:mg I hon . drim brio lien h ~ O1 :).t t h ie l "<"Ii(': 1( 'vu n gc;-w n u dr- tro ng k h u ' "1.1" "il , ,1(' n ude Ir ion t he g i6 i " :1 g ifi:lc't u- 11 ~,'-lDh t rong n u or-. V i~' ( ' c-ai 1:.10 \':1 xfly (h"ing hn l ;:in g k5'

l h u ,)1 hV<'m g t/ii d a ptln "i: sa n x uiil vn doi1l"1lg"YI'·Ucri u p h :'11 t ri o n CI1:l f ti n g d ll~ (;n g"2.4. 7. Dl nh }llldllU m6 i 1,.,1('1111: canh qu a n thii i n

nhi en, g ili gi ll ca n hri "g si n h tluiido Ih iBa o v ~ hI) khun g thien nhien n hu rimg. vuon. qucc cin .

C;1,\' x.mh. m a t rnroc t ren di n him Ci1 n u de VI1 t ro n g tirng vu n g.

tling no thi . Khni th ac \':' Sli dun g hop l~' cac t a i nguyen

thi"n n h ien \ ' ;\0 muc dk h crii ta o vii x:i:v dun g do thi .

(2 11i hoach ph an vim g clurc n il n g hem IY . (ti m ha n c1 ,i p

l"t nl! r-ae k h u n hil d. eh a la m viec. d i lui . n gh i ngoi. giiii t l'i

d w nha n d fl n _CCll':1(' h i(·n ph al. S t. d ung C:1C e h t.., t hai s in h

h C);.I1 va xu I ~' h,) n g efl c cilll g n g he t h ich h op .:J9--III. MQT s o Cll i NII sAclI VA B II~N 1%\ [' CAP

BACII Vt: I'IIATTI!l E N v); q u ,\N LY n o '1'111

3.1. Tang cuc'tug hi {'u life b() ma y q u a n I ~' db t h],

d6i mui cd c h e' va c h i n h sa c h ph at t r it:n va qu a n I .~'

do thi

T ren co sd nh iem Vt,J. quven h an B DND va UBN D Ill / Ii

ca p h Udn g Slf h e at d~mg cu n chin h q U ~'f n d o t hi vao t rong

tam In qu rin 15' hnnh ch fn h Nh n n ude th ea lnnh tho, SI t

dun g 3 ceng C\,1 ch u yell 1:1 phnp lu a t, q ui honch va ke'

honch hoa vi roo de' cue d o t hi ducc q u rin Iy va phat trien

co t r:).t tu ky c uong, co tron g ta m, tron g di em the a die

ch uang trinh, du an dun g vdi dinh h udn g ph rit t rien kinh

Ie -xu h Qi cua Nh a mroc.Tic'p tuc thuc hien crii erich nen hanh ch fnh quae gin. mln ~

cao hieu luc cua hI) may quan 15' do thi d e dip theo cdc Ngh!

quye'l cu a Dang va Ngh i quyet 3G1CP cua Chin h ph u .

Xay dun g ch in h suc h , co che phdn cap d~ qu nn ly mQt sr;

dili t uon g mdi xua t hien trong phat t rien d6 thi hoa, h onn

thanh viec ph dn loa i. ph a n cap qurin I$' do thi . xay dun g

cac ch fnh aa ch ph itt t ri~n cac d6 t hi len , vua va nho.3.2 . T ao von pha t tri ~n co sd h a tAng do th]

Sti dung von Nh a nude co hieu qua va phrii quan ly cha t

ch e. t(i.p trung cho cang tric l(i. p qui h oa ch xav dun g. xdy

dun g ket diu ha ta ng can g cQn g, bao v ~ m6i t ruon g ViI cho

di e cbng trl n h khtmg true t.ie'p thu h(~i von hay kh on g co

khd n an g thu h oi vcln .40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2: PHƯƠNG HƯỚNG, CHÍNH SÁCH, BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×