Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Thủ tục công nhận và thi hành tại Việt Nam các phansquyeets của trọng tài nước ngoài

IV. Thủ tục công nhận và thi hành tại Việt Nam các phansquyeets của trọng tài nước ngoài

Tải bản đầy đủ - 0trang

nhàm va tbi bànb phàn ciuyèt trqng tài dUqe xày dUng trèn

ngirvón tac có di có lai.

'Theo Cini dinh tai Diéu HI cùa Cóng c tbì mói qc

già t h à n b vién có nghìa vu cóng nbàn va thi hành càc

p h à n quyé't trqng tài theo qui tàe tò tung cùa q'e già

mìnih. nhiing khóng dUde dàt ra nhùng diéu kién va mùc

phi Ciao hdn so vói viéc thi hành càe phàn qu't éa trqng

tài nc)! tai.

Diéu kién de mot phàn quyèt trqng tài du'ejc cóng nhàn

va t h i hành là;

1. Phàn quyé't trqng tài phài trèn ed sd thòa thuàn

b a n g vàn bàn va càc ben ky thoà thuàn trqng tài phài có

n à n g lue phàp ly theo qui dinh cùa luàt àp dung.

2. Ben yèu càu còng nhàn va thi hành phài thiie hién

dùng nhùng thù tue phàp ly theo qui dinh.

Vièc cóng nhàn va thi hành phàn quyèt trqng tài có thè

hi khuóc tù trong càe trUdng hdp.

]. Thồ thn trqng tài khóng có già tri theo lt dàn

chiéu ''.

li. Vièc thành làp trqng tài va ehi dinh trqng tài vién

khóng dùng nguyen tàe trqng tài va khóng phù hdp vói

thồ thn giùa càc ben tham già vu t r a n h chà'p.

3. Khóng tuàn thù dùng thù tue tò'tung.

4. Xét xù sai thàm quyén.

Theo trong phàn Diéu 'V éa Cóng c thi thồ thn trong tài dù(3c coi

là khóng có già tri nèii khòng phù hdp vói lt dà dùcic chon àp dung

ti-ong thồ thn giùa càc ben hoac trai vói luat phàp cùa q'c già noi

diér. ra phàn quyèt.3395. Phàn quyé't chu'a có hiéu lue hàt bc dói vói cac ben

hồe bi dinh chi bòi mot ed cpian có thàm qun tai qe

già phàn qut dUde thóng qua.

Ngồi ra, theo qui dinh tai Diéu V - Khồn 2 cua Còng

c tbì viéc cóng nhàn va tbi hành phàn quyèt con eó thè

hi tù ehól né'u theo qui dinh cua phàp huàt tai quò'c g a ndi

dUde u ều cóng nhàn va tbi hành tbì dói tUdng vu ^ranb

chà'p khòng thè dUde giài quyét bang trong tài cùnj^ nbu

viéc cóng nhàn va thi hành sé trai vói tràt tii pbàp lt

cùa qc già dò.

Nhàm dàp ùng nhùng dòi bòi do sii phàt trièn cua cae

quan bé kinh tè' trong diéu kién ed che' kmh tè bòi nhàp

mói dàt ra va tùng bUe'ic day nhanh q trình bòi nbàji,

ngày 28/7/1995 Chù tich niióc Còng hòa xà heii chù nghìa

Viét Nam dà ra quyé't dinh so 453/QD-CTN vé vièe tham

già cóng Uóc New York 1958 vé cóng nhàn va thi hanh

qu't dinh cùa trqng tài niióc ngồi.

Tham già cóng Uóc này, Viét Nam tuyèn bóbào liu havàn de:

a. Cóng nhàn va thi hành quyèt dinh do trqng t.u euc

nc thành vién ng Ucic theo nguyen tàc có di có lai.

h. Giói han pham vi còng nhàn va thi hành dói vii cac

tranh chà'p thUdng mai.

e. Moi và'n de lién quan dé'n viéc giài thich còng Une

phài tuàn thù phàp lt Viét Nam.

Có thè nói, viéc tham già còng Udc New York 1958 là

mot dièm mò'c quan trong dành dà'u sii phàt triéa cùa

phàp luàt vé giài quyèt tranb chà'p trong kinb doanh d

nc ta, góp phàn hồn thién mói tniòng pbàp Iy abàm

340tbiic day càc hoat deing dàu tu', bao vé Idi ich cù;i nhà nu'óc.

l)à(^) ho quyén va Idi ich bdp phàp cua eàe uba kinh doanh

trona •. à ngoài nu'i'ic.

2. T h ù t u e c ó n g n h à n va t h i h à n h t a i Viét N a m

a. NguyentàcchungTheo qui dinh cùa Phàp lénh cóng nhàn va cho thi

hành tai Viét Nam quyét dinh cùa trqng tài mióc ngồi'

thi vièc cóng nhàn va thi hành qui dinh cùa trqng tài nc

ngồi diidc àp dung theo nguyen tàc.

]. Tòa àn Viét Nam xem xét cóng nhàn va cho thi

hành tai Vièt Nani quyé't dinh eùa trqng tài nc ngồi

trong trng hdp qu't dinh dxicic tun tai nc hoac éa

trcing tài cùa mióc ma ne Còng hồ XHCN Viét Nam va

nc ctò dà ky kè't bồc tham già Diéu c q'e tè vé vànde này.

(Jut dinh éa Trqng tài niióc ngồi cùng thè duejc

Tòa àn Viét Nani xem xét cóng nhàn va cho thi hành tai

Viét Nam trèn ed sd có di có lai ma khóng dòi hòi phài

diéiu kièn ky kèt, tham già Diéu e q'c tè.

II. Qut dinh cùa trqng tài ne ngồi dUde thi hành

tai Viét Nam sau khi dUdc Tòa àn Vièt Nam eòng nhàn va

cho tbi hành; viéc thi hành phài tuàn theo Phàp lénh này

va su qui dinh eùa phàp luàt Viét Nam vé thi hành àn

dàn sii.

Tòa àn thàm qun xét dòn u ều cóng nhàn va

cho thi hành là Tòa àn nhàn dàn tinh, t h à n h phó' tnic

thc Trung Udng, ndi tó chùc phài tbi h à n h có tru sd

Dùcic cóng bei theo lènh s(Ì42 IVC'TL ngày 27/9/199.5 cua Chù tich nitóc.

341cbinb. ndi cà nhàn libai thi hành cu' trù làm vièe ho.àc ndi

có tài san lièn quan clèn vièe phai thi bànb.

h. Thu ly va xét don yèucàuDdn yèu càu cóng nhàn va ebo tbi bànb tai Viét Nani

quyèt dinh cùa trong tài nc ngồi dUcic gùi dén Bò ixi

phàp Viét Nam kém theo ddn càc già'y tò du'de ciui ctinh

tai diéu c q'c té ma nc Cóng hồ XHChN Viét Nam

dà ky két boàc tham già. Trong trUdng bdp diéu c ei'e

té' khòng qui dinh vé già'y tò có lièn quan tbì kèm tbc-o dcin

phài có bàn sao quyèt dinh cùa trqng tài nude ngoài va bau

thoà thuàn trqng tài chinh thùc, phù hdp vói qui dinh cua

phàp luàt Viét Nam ".

Trong thdi han 7 ngày, ké tù ngày diidc dcin u ều va

già'y tò hdp lé kèm theo, Bó tU phàp chun bó sd che Tồ

àn thàm qun de giài qut.

a. Tồ àn có nghìa vu thu ly va thóng bào cho tó cbùe.

cà nhàn phài thi hành va Vién kiém sàt nhàn dan cùng

cà'p. Trong thòi han bai thàng. kè tù ngày thu Iy, Toa ;in

ra mot trong nhùng quyé't dinh sau day:

Tam dinh chi viéc xét ddn u càu nèu thóng bào

éa Bò Tu phàp vé viéc ed quan có thàm quyén cùa uUàc

ngoài dang xem xét viéc huy ho hoàe dinh chi thi hành

qu't dinh éa Trqng tài nc ngồi;

b. Dinh chi viéc xét ddn u càu nèu tó chùc bồc cà

nhàn dUcic thi hành rùt ddn u ều hềc tó chùc, ca nhàn

phài thi hành tu nguyen thi hành. Tó chùc phài thi hành

dà bi giài thè, phà san ma quyen, nghìa vu cùa tó chùc dò

- Xem Diéu 11 Khồn 1 l'hàp lénh.

342dà du'oc giai quyèt theo phà]) luat X'iét .Nani boàc cà nbàn

libai tlu bànb dà cbét nhu'ng (iii>én. iighìa vu cùa ngUdi dò

khóng du'eie thùa kè.

e. Dinli chi viéc xét ctdn yéu càu néu có thóng bào cùa

Bó Tu' pbàp vé viéc ed quan có thàni epiyón cùa niióc ngồi

huy ho bồc dinh chi tbi hành qut dinh cùa Trqng tài

nc ngồi;

d. Hình chi viéc xét ddn bồc tra lai bó sd cho Bò Tii

pbàp néu tó chùc pbài thi hành khóng có tru so chinh t.ai

Viét Nani, cà nhàn phài thi bànb khóng cU trù. làm viéc

tai Vic't Nani hồe khóng xàc clinh du'dc ndi có tài san lièn

quan dén viéc thi hành.

d. Quyèt dinh md phién toà xét xù ddn yèu càu

e. Phièn toà xét xù ddn yèu càu

Viéc xét xù ddn yèu càu dude tièn-hành tai phièn tdà

do niót Hcii dóng góm ba thàm phàn, trong dò mot thàm

phàn làm chù tea. Tham già phièn tồ con kièm sàt

vièn éa Vién kiém sàt éng cà'p, ngUdi phài thi hành

bồc ngu'òi dai dièn hdp phàp éa tó chùc, cà nhàn phài

thi hành.

Phièn tồ xét ddn vàn dudc tièn hành, néu ngu'di dai

dién bcjp phàp cùa tó chùc phài thi hành, cà nhàn ngi

phài thi hành hồe dai dién bdp pbàp cùa ngUdi dò u

ều Tồ xét ddn yéu càu vàng màt, boàc sau hai làn

triéu tàp hdp lé ma vàn vàng màt khóng có ly do chinh

dàng.

Vé nguyen tàc, khi xét don yèu càu, Hói dóng khòng

xét xù lai vu t r a n b chà'p dà diicic Trong tài nc ngồi giài

qu^l ma chi kièm tra. dói chiéu qut dinh cùa Trqng tài

343nc ngồi va già'y tò kém theo vói qui chnh cùa phàp luàt

Viét Nam dà ky két hoàe tham già de ra qut dinh.

Hói dóng qut dinh viéc cong nbàn bồc khóng còng

nhàn ebo thi hành tai Viét Nani qut dinh éa Trqng tài

ne ngồi theo nguyen tàc da so.

d. Khàng cào, khàngnghiDói vói càc qut dinh cùa Tồ àn lièn quan dén viéc

còng nhàn thi hành quyé't dinh cùa Trqng tài mióc ngồi.

diiòng sU bồc ngi dai dién hdp phàp cua dUdng sU có

quyén khàng càe, Vién kièm sàt nhàn dàn tòi cao có chun

khàng nghi.

Trong thòi han 1 thàng, ké tù ngày nbàn du'dc ddn de

nghi, Toà àn nhàn dàn tòi cao xem xét va giài qut '.

Hói dóng xét khàng cào, khàng nghi có quyèn giù

nguyen, sua mot phàn bồc tồn bò qut dinh cùa Toa àn

nhàn dàn cà'p tinh, tam dinh chi, dinh chi viéc xét kbàng

cào, khàng nghi trong trUdng hdp dUdng sU rùt ddn kbàng

eào, Vién kièm sàt nhàn dàn rùt ddn khàng nghi.

Quyét clinh cùa Tồ àn nhàn dàn tói cao là qut etiiih

ci cùng va có hiéu lUc thi hành.

d. Thi hành quyèt dinh cùa Trong tài nc ngồi

Viéc thi hành àn theo qut dinh éa trqng tài iic

ngồi dUcJc thiie hièn theo qui dinh cùa phàp luàt Viét

Nam vé thi hành àn dàn sU.

Trong tru'dng hdp nhàn dUde thóng bàd bang vàn bàn

' Thdi han này có the kéo dai thèm 2 thàng trong trucing hcip khi xét

thà'y càn thiét, Toà àn yéu càu tó chùc:. cà nhàn dà có ddn yèu cau

giài thich nhùng diéu chùa rò trong ho sd.

344cua Iki Tu' pbàp \ é viéc cci quan co tham quyén cùa nu'óc

ngồi (tang xcuu xét viéc bù\' bei ho;ic dinh chi tbi bànb

quyèl (tinh caia trqng tai mióc ngoai dà có quyét dinh thi

bànb tai Viét Nani, tbì thù trucing co quan tbi bànb àn

dàn su ra quyé't dinh tam dinh chi va gùi bàn sao qu't

dinh dò cho Tồ àn dà quyét dinh còng nhàn va cho thi

bànb tai Viét Nani quyét dinh eua Trqng tài nUdC ngoài.

Ngay sau khi nhàn ehidc thóng bào bang vàn bàn cùa

Bò tu ]ibàp vé viéc ed quan có thàm qun éa nc ngồi

dà huy bò bồc dinh chi thi bànb qut dinh éa Trong tài

iie ngồi. Tồ àn dà ra qu't dinh dò phài gùi bàn sao

quyét dinh này cho ed quan thi hành àn. Trèn ed sd dò, thù

trUdng Cd quan thi bànb àn dàn sU ra quyé't dinh dinh ehi

viéc tbi hành qut dinh éa Trqng tài ne ngồi.

e. Càc trng hcfp khóng cóng nhàn qut dinh

Trong tài nc ngồicùaP h ù hdp vói nguyen tàc chung diidc nèu trong cóng Uóc

New York 1958. theo qui dinh tai Diéu 16 cùa Phàp lénh

tbì qut dinh éa Trqng tài niióc ngồi khóng dUde cóng

nhàn va che thi hành tai Viét Nani, né'u tó chùc, ề nbàn

phài thi hành có chùng é hdp phàp de Toà àn khàng dinh

ràng;

- Theo luàt àp dung. càe ben ky thồ thn trong tài

chùng tó khóng dù nàng lUc. bồc thồ thn trqng tài

khóng già tri phàp ly;

- Tó ehùe, ề nhàn phài thi hanh khóng diióc thòng

bào kip thdi va hdp thùc vé viéc chi dinh trqng tài vièn,

vé t h ù tue giài quyé't t r a n h chà'p boàc vi nguyen nhàn

ehinh dàng khàc ma khóng thè tbiic hién diidc quyén tó'

tung cùa minh.

345- Qut dinh caia Trong tài nc ngồi vvfqt thàm

qun bồc vé vu tranh chàp khóng elude càc ben yè.i càu

giài quyèt '.

- Thành phàn Trqng tài; thù tue giài quyé't tranb chàp

cùa Trqng tài khóng phù hdp vói nói dung thồ thiiàr bồc

phàp lt cùa nc ndi qut chnh Trqng tài dUdc tuyhi;

- Quyé't dinh eùa Trqng tài chUa có hiéu luc va liàt bc

vói càc ben;

- Qut dinh cùa Treng tài dà hi ed quan có thàm

quyén cùa nc có phàp lt dUejc àp dung huy bò bồc

dinh ehi thi hành;

Qu't dinh cùa Trqng tài nc ngồi cùng khóng du'eie

cóng nhàn va che thi hành tai Viét Nani néu theo qu. dinh

cùa phàp luàt Viét Nam, vu tranh chà'p khóng ducj? guii

quyé't bang Trqng tài hoac viéc còng nhàn va che thi hanh

trai vói nguyen tàc ed hàn cùa phàp lt Viét Nam.

Ngồi ra, tón trqng nguyen tàc có di có lai, Tồ àn Vièt

Nam dUde qun àp dung càc bién phàp han che :iidng

ùng dói vói viéc xem xét ddn yèu càu cóng nhàn va cho thi

hành tai Viét Nam quyé't dinh cùa Trqng tài Viét Nam

hồe ddn u càu cùa ề nhàn, tó chùc Viét Nam ve vii)e

cóng nhàn va cho thi hành tai nUóc dò qut dina cùa

Trqng tài Viét Nam khóng dUde ed quan có thàm e|un

éa nc dò xeni xét vi ly de phàn biét dói xù.

Tuy nhièn, cùng theo qui dinh tai Diéu 16 cùa Phàp lénh thi trong

trng h(3p có thè tàch dtWc phàn quyéi dinh vé vàn de dà cìùk; u

càu va phàn qut dinh vé và'n de khóng dùdc yéu càu thi phàn

quyé't dinh vé và'n de dù(3c yéu càu giài quyét có the dùdc cóng nhàn

va cho thi hành.346CHUONGXPHÀP LUÀT VÉ PHÀ SAN DOANH NGHIÉP

I. KHÀI QUÀT CHUNG VÉ PHA SAN VA PHAP LUAT

PHA SÀN

1. Khài n i é m phà san

Trong tà't eà càc tràt tu kinh t è ò moi giai doan phàt

trièn, sU dò vd trdng boat dóng san xuàt kinb doanh cùa

càe ehù doanh nghiép bao gid eùng gay ra nhùng bau quà

tnic tièp che nhùng dói tàe eó lién quan va d nhùng mùc

dò khàc nhau déu có ành hUdng dén ddi song kinh tè xà

bòi nói chung. Chàng bau, mot doanh nghiép làm àn thua

ló kéo dai, mà't khà nàng thanh tồn càc khồn ncj dén han

thè kéo theo nhiéu han hàng khàc rdi vào tinh trang

khó khan vé màt tài chinh, day ngUdi lao dòng vào hồn

ềnh thà't nghiép hoac gay ra nhùng xào tròn trong lình

vUc phàn phól san phàm va dich vu trén mot dia bàn nhà't

dinh. C-bình vi vày, tù làu ngUdi ta dà ngb! tói vièc tìm

kièm càc giài phàp hùu hiéu nhàm phòng ngùa va han che

nbùng rùi ro do sii làm àn do vd cùa càc doanh nghièp gay

ra. 0 chàu Au trUóc day, thUdng già làm àn thua lo kéo

dai bi truàt qun tham dii tai càe cc hqp cùa hièp bòi

kinh doanh. Theo dò, chiè'c ghé ngói cùa thUdng già này hi

dua ra khòi phòng hqp. Hình tUdng chiè'c ghèbi gay (banca

rotta) dUdc dùng de mò tà vi thè cùa thUdng già làm àn

347thua ló va dàn dàn mi thànb thuàt ngù phàp ly bancuerote

hay bankruptey. thu'òng du'dc dich là phà san. de cii :ình

trang mà't khà nàng thanh tồn nd cùa doanh nghiéi.

Tièp thu thóng lé chung trén t h è giói. huàt pia san

doanh nghiép (huàt PSDxN) cua nUek ta dUdc Quic bòi

khóa IX ky hqp thù tu thóng ciua ngày 30 thàng lì nàm

1993 dUa ra dinh nghìa: "Doanh nghiép làm vài :ình

trang phà san là doanh nghiép gap khó khan bồc U thua

ló trong boat dóng kinh doanh sau khi dà àp dung cic iien

phàp tài cbinb càn thié't ma vàn màt khà nàng t h a m loàn

nd dèn han" (Diéu 2). Dua vào tièu chi chung marg :inh

nguyen tàc trèn day. Nghi dinh so 189 /CP ngày 23thàng

12 nàm 1994 cùa Chinh phù hiióng dàn thi bànb Luu phà

san doanb nghiép (Nghi chnh so' 189/CP) dà cu tiè boa

thành ba càn eù phàp ly cu thè de xàc dinh mot loanh

nghiép làm vào tinh trang phà san nhU sau:

Thù nhàt: Doanh nghiép kinh doanb hi thua ló trong

hai nàm lièn tièp, dé'n mùc khóng tra dUdc càe khiàn nd

dé'n han, khóng tra dù hidng che ngUdi tao dóng thei thóa

c lao dòng va hòp dóng lao dòng trong ba thàng lieéntiè'p.

Thù hai: Khi xuà't hién dà'u hiéu làm vào tìmh trang

phà san, doanh nghiep dà tiè'n hành àp dung c:;à< bién

phàp tài chinh càn thié't de khàc phue tinh trang m a khà

nàng thanh toàn nò dén han iihii;

- Có phUdng àn tó cbùe lai san xuà't kinb doanh.quàn

Iy chat che càc khoàn chi pbi, tìm kièm thi'tru'dng tieu thu

san phàm.

- Có bièn phàp xù ly bang hóa, san phàm vàt lU tón

dong;

- Thu hói càc khoàn nd va tài san hi cbièm dung;

348Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Thủ tục công nhận và thi hành tại Việt Nam các phansquyeets của trọng tài nước ngoài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×