Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng trọng tài

II. Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng trọng tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

d(ing trcing boat dóng giai quyèt tranh chap cùa càc tó

chùc tài ])bàn.

/). Luci chon trong tàiviénTrong tài vién Trung tàm trcing tài ciucio té bao góm

nhùng ngu'di (kè ca ngiiòi nUcie ngồi) có kién thùc va kmh

nghiém trong hnh vUe pbàp luàt. ngoai thu'dng. dàu tu', tài

cbinb. ngàn hàng. vàn tài. bào hiém va nhùng lình vUe

khàc do Ban Thu'dng tnic Phòng Thu'dng mai va Còng

nghié)! Viét Nam chon vói nhiém ky là 4 nàm.

Khi diia vu t r a n h chàp ra tnióc Trung tàm trong tài

quó(,' té clé giài quyét. mói ben diidng sU chiejc quyén chon

meit boàc de nghi Chù tich Trung tàm trong tài chon ho

minh niót trong tài vién eó trong Danh sàeh Trong tài

vién e:ùa Trung tàm trong tài quó'e tè Viét Nam. Hai

Trqng tài vién do hai ben diidng sU thó'ng nhàt chon

Trong tài vién thù ba. Ba trong tài vièn diidc chon hejp

thànb Uy han trong tài. trong dò trong tài vién thù ha

làm Chù tich.

TrUdng hdp hai trong tài vièn diidc liia chon khóng

tbòa thn du'dc vói nhau vé viéc chon trong tài vièn thù

ba thi Chù tich Trung tàm trong tài quó'e té sé chi dinh.

NgUcJc lai, càc ben dUdng sii cùng có thè thó'ng nhà't

chon meit trong tài vién hoàe de nghi Chù tich Trung tàm

trong tài quò'c tè chi dinh mot trong tài vién dùng ra giài

quyèt vu tranh chà'p. Trong trUdng hdp này, trong tài vién

duy nhà't dUejc chon tbiic hién nhiém vu nhu mot ùy ban

trong tài.

Vé nguvén tàC; tàt cà trong tài vién dUdc càc ben liia

chon boàc do Chù tich Trung tàm trong tài quó'e tè ehi

305dinh phai có tèn trong danh sàeh trong tài vién cua Iruui^;

tàm trong tài quci'c tè Viét Nam '.

e. Nguyen tàctò'tungNgồi qui dinh vé lUa chon va chi dinh trong tài vièn,

qui tàe tó tung cùa Trung tàm trcing tài c|c tè i. hao

gòni càc thù tue tù tièp nhàn dcin, thu ly bó sd dèli xàc

minh chùng eù, thù tue xét xù dén khàu ra qut h n h ,

trong dò có dan xen trong boat dòng cùa Trong tài vie^n va

càc ben tham già tranh ehàp. Song tồn bò càc boat dóng

có hèn quan, trong bà't ky khàu nào va do ai tbUc bién tbì

cùng phài trièt de tn theo càc nguyen làc: tòn trong

quyén tU do dinh doat eùa càc ben tranh chàp va bào d:ini

sii dòc làp cùa trong tài vién trong hoat dóng xét xù.

Nguyen tàc tu do dinh doat khóng chi gioì han tr(>ng

viéc chi dinh trong tài vièn ma con thè bién ngay trong viéc

lUa chon dia dièm, ngón ngù, chcm luàt àp dung ma càf: ben

che là phù hcip. Tón trong va thiic hién dùng nguyen tàc

này thiic chat là de bào dàm nhùng thc tinh vó'n cei cua

hình thùc giài quyé't tranh chà'p bang trcing tài. ma xét chi)

eùng là de bào dàm quyén tu do kinh doanh, quyén binb

dàng cùa càc chù thè trong càc boat dóng kinh tè.' Ve Cd bàn qui che' lua chon va chi dinh trong tài vièn eùa Trun.^ tàm

trong tài quóc tè' dùa theo nhùng nguyen tàc chung difcJc th^ hién

trong Qui tac trong tài cùa Phòng thudng mai quòe té (thp

International Court of Arbitration of the International Chiun'ier of

merce). Dàng lùu y là. tù viéc khài quàt kinh nghiém thuc tiài. de

bào dàm tinh khàch quan trong viéc giài quyèt tranli chà'p. Cui tàc

cùa trong tài cùa Phòng Thitdng mai qc tè {IC(2) vòn qui dinl ro ve

tràch nhièm thàm dinh nhùng yéu tò ve nhàn thàn va quan lé cu.)

trong vién dù(3c chi dinh vói càc ben tham già tranh ehàp.306TbUf hicm nguyen tàc dóc hip cua trong tài vién trong

boat ctóng xét xU là de bào dàm tinh vò tu', khàch quan

tronr; tền bó egià trìnb giài quyét tranh chàp. Nói dung

cùa ngu\-én tàc này thè bién trén bai khia canh. Thù nhàt.

khóng có bàt cu ai có qun can thiép vào boat dòng cùa

trong tài vién. Thù hai. càc trong tài vièn hồn tồn binb

dàng vói nhau trong boat dòng xét xù. Trong tniòng hdp có

trcing tài vièn khóng dòng y vói tồn bò hay mot phàn nói

dung phàn quyét tbi vàn eó quyén bào lUu y kién cùa

minh. \héc àp dung nguyen tàc trén day là dòi hòi chung

mang tinh nguyen tàc dòi vói moi ed quan tài phàn de bàd

dàm p h à p che. bào vé tràt tu ky cUdng xà bòi.

d. Hièu lue cùa phànquyètKét quà giài quyèt tranh chà'p eó thè là mot thòa thuàn

bòa giài hoac mot phàn quyé't trong tài. Quyét dinh cùa

Uy ban trong tài cùng nhU cùa trong tài vièn duy nhà't

diide^ e:hon de dùng ra giài quyèt tranh chà'p là quyé't dinh

chung thàm, có già tri bàt bc thi hành vói càe hèn tham

già, kheing thè bi khàng cào trc bàt é Tòa àn hay tó

ehùe nào khàc.

Qui clinh này hồn tồn phù hdp vói thóng lé chung

trèn t h è giói, bòi vi viéc càe ben thòa thuàn dUa vu tranh

ehàp r a de giài qu't bang trqng tài éng dóng thdi có

nghìa là càe ben dà có sii cam ké't thi hành p h à n qut

vó chéu kién va tù bò qun k h à n g àn di hàt é hình

thùc nàd '.Xein: D»iéu 24 "Tinh chat quyèt dinh cuoi ciing va tinti hàt buòc thi

hành cùa Quyéi dinh trong tài" cùa Qui tàc trong tài cùa Phòng

ThUdng mai qu(ie te (IC(?).3072. Trung tàm trong tài kinh tè' (tó ehùe theo Nghi

dinh s ò l 16/CP)

a. ThàmquyénNghi clinh sci 116/CP cùa Cbnih phù qui clinh thàm quyén

cùa Trqng tài kinb té theo vu viéc. Cu thè, "Trong tài kinh tè

có thàm quyén giài quyèt càc tranb chà'p bop dòng kinb té;

càe tranh chàp giùa ng ty vói càc thành vién cùa còng t\-.

giùa càc thành vièn cùa cóng ty vói nhau lièn quan dén viéc

thành làp, boat dòng, giài thè còng ty; eàe tranb chà'p lién

quan dèh viéc mua bàn có phiéu, trai phièu" ". Riéng tranb

chà'p bop dóng kinh té tbì theo qui dinh, Trong tài kinb té

chi giài quyèt elèi vói nhùng tranb chà'p giùa pbàp nhàn vói

phàp nhàn, giùa phàp nhàn vói doanh nghiép tu nh;ìn,

giùa doanb nghiép tu nhàn vói nhau va giùa doanb ngbiép

tu nhàn vói cà nhàn kinh doanb. Chinh vi thàm quyén cu.i

Trong tài khóng diicJc xàc làp theo vùng lành thó cho nén

vé nguyen tàc, càc ben eó quyén lUa chon bà't ky Trung

tàm trqng tài kinb tè nào de giài quyé't tranh chà'p, khóng

phu thc vào ncji dàt tru sd hoac ndi cU trù cùa càc ben.

Tuy nhièn.Trung tàm trong tài kinh tè chi nbàn ddn

yéu càu giài quyét tranh chà'p néu trUóc bồc sau kbi xày

ra tranh chà'p, càc ben dà tbòa thuàn bang vàn lian vé

viéc dUa vu tranh chà'p ra giài quyé't tai cbinb trung limi

trong tài kinh t è dò. NhU vày, ngồi nói dung tranb cb;ìp,

viéc xàc hip quyén cùa trung tàm trqng tài kinh tè dói vói

'" Theo qvii dinh tai Diéu 1 cùa Nghi dinh .s(') 116/Cl' trèn dà> thi ngoai

trù viéc giài quyét yéu càu tuyèn bó phà san doanh ngh^a). l'i'ong

tài kinh té có thè giài quyét tài cà càc loai tranh chài) kinh tè thuòc

thàm quyén cùa Tòa àn kinh té dudc qui dinh tai Dica 12 l'iiàp

lénh thù tiic giài quyèt eàe vu àn kinh té.308viéc L'i;ii (pivot mot vu t r a n b chap con t ù y thuóc vào y chi

hay SII iua < hon (aia cai' lièn duoiig sii.

/). LUa chontrongtàiviénC u n g nbu' tr(ni;.i- tal k i n b tc (luóc t è . t r o n g tài kinh t é

diid.c tó chùc theo Nghi dinh I K i C P là t r o n g tài t b u ò n g

trUe \'a mói t r u n g t a m có d a n h sach t r o n g tài vièn rièng '.

Trong tru'dng bo]) vu t r a n h chà'p do mot Hòi dòng trcing

tal gi;u quyèt tbì moi ben chon mot t r o n g tài vién va h a i

t r o n g tai vién sé dueic chon trong tài vién t h ù ba làm C h ù

tich Hói dóng. Néu sau miidi làm (15) ngày ma hai trong

tài 'vièn do càc ben chi dinh khóng chon dUq'c trong tài vién

t h ù ha. c ù n g nbii trong t n i ò n g bdp càc b e n thòa t b u à n vu

t r a n b chà'p do mot (1) trong tài vién giài quyé't nhiing

klióaig chon dUOc ai tbi sau bay (7) ngày Chù tich t r u n g

t à m trong tài k i n h té sé chi chnh.

Theo qui dinh. trcing tài vién có n g h ì a vu phài khuóc t ù

va c.:àc ben t r a n b chàp có quyén yèu càu t r q n g tài vièn phài

Khàe v(ji Trong tài vièn tai Trung tàm trong tài queie tè Viét Nam.

theo C|ui dinh, Trc)ng tài vien trong tài kinh t é phài là cóng dàn Vièt

Nam, cu trù tai Vièt Nani. Thàm phàn, Kièm sàt vièn khòng dùcic

d'fìng tlicii là trong tài vién. Thè trong tài vién do Bó trùdng Bò Tù

phàp ềp. trèn ed sci de nghi cùa Hòi dòng .\ét chon trong tài vién

- ,Ngày thàng nàm viét don

- li'ai va dia chi càc ben

- l'èn Trung tàm trong tài kinh té dù(.ic yéu càu giài quyét tranh chà'p

- l'óin tàt nói dung tranh ehàp va yèu càu giài quyét

- Cile bièn phàp thu'dng ludng hóa giài ma càc ben dà thùc hién

nhu'ng khóng dat ké't quà.

-Ilo. tèn trong tài vien nià iiguyén ddn chon trong danh sàeh tr(3ng

tal vièn eua Trung tàm trcing tài kinh té.

309khuóe tù nèu có càn cu cho thà'y trqng tài vièn cri thè

khóng vò tu' trong viéc giài quyèt tranh ehàp. Tuy ihién.

mói ben chi eò thè khuòe tù trqng tài vién ma niiidi chà

chon. Ben muòn khiiòe tù pbài làm ddn gùi trung tàm

trqng tài kinh tè va Chù tich trung tàm trqng tài kinh t è

phài xem xét giài eiuyé't trong thòi han bay (7) ngày ké tìi

ngày nhàn dUdc ddn (Diéu 18 Nghi dinh so 116/CP).

e. Giài quyèt tranhchàpMói trung tàm trqng tài kinh t è có Diéu lé riéng. Tuy

nhièn de bào dàm tinh thó'ng nhà't trong boat dòng xét xù.

nhùng và'n de chung, mang tinh nguyen tàe vé trìrh tu.

thù tue tò'tung diidc qui dinh tai Nghi dinh 116/CP.

Diéu kién de meit trung tàm trqng tài kinh tè tbu ly

giài quyèt mot vu tranh ehàp là phài có ddn yéu cau va

vàn hàn thòa thn éa càc ben vé vièc diia vu tranb chàp

ra giài quyèt tai trung tàm trqng tài kinb té dò va rhùng

tài lièu càn thiét de chùng minh cho yéu càu cùa minh.

Trong tbeii han bay (7) ngày, kè tù ngày nhàn dUe;c ddn

yéu eàu, Thii ky Trung tàm trqng tài kinh tè phài giii cho

hi ddn hàn sad ddn yéu càu cùa nguyen ddn va Danh sàeh

trqng tài vién, dóng thdi à'n dinh thdi han hi ddn phài giti

vàn bàn tra Idi cho Trung tàm trqng tài kinh tè.

Theo yèu càu cùa mot hoàe càc ben, hoac theo sàng kièn

cùa minh, Trqng tài vién có thè nghe càc ben trình bay y kièn

va cùng có thè tìm hièu sii viéc tù nhùng ngi khàc vói su

có màt cùa càc ben sau khi dà thóng bào cho càc béri Mét -.

- Thóng thng thi day là ed hòi tot nhài de Trcjng tài vièn ec3 tiè tìm

ra bièn phàp càn thiét de di dé'n hòa giài. ma khòng càn thict ])hài

tién tói giai doan mei phién tòa .\ét xù, hình thùc này ducJc à;> dung

ò nhiéu nude, vói tèn gcii là phièn tòa giàn lucìe (Mini tri&l).

310Ngoai ra. trong tài vién có thè triing càu giani dinh va >-éu

càn c;ic- ben cung càp thém eàe bang chùng va tài liéu có

lièn (pian.

'Ciac lién tranb chàp có quyén tbòa tbLuin vé tbòi gian.

din diém phién bop gi;ii qut tranb chà'p. Tru'òng bop

khóng có su' thóa thn tbi Chù tich Hcii dóng trqng tài

bồc Trong tài vién (duy nhà't) à'n clinh. nhiing giày triéu

tàp tham du phài gùi cho eàe ben tham già chàm nhà't

mUcii làm (15) ngày tnióc khi md phièn hqp.

Dàng hiu y là theo qui dinh tai Diéu 25 (Nghi dinh so'

116,/CP tbì vièe giài qut tranh chà'p dc tièn hành ền

ci'i vào nbùng diéu khồn cùa hdp dóng va pbàp lt hién

h a n h . Diéu này nghìa là khàc vói qui tàc tó' tung éa

nhiéu trung tàm trqng tài khàc trèn t h è giói (nhàt là càc

t r u n g tàm trqng tài quò'c tè), viéc giài quyèt tranh chàp tai

càc Trung tàm trqng tài kinh té'cj nUòe ta khóng àp dung

nguyen tàe tU thòa thn vé lt àp dung.

Càc ben có thè tU minh hoac thòng qua ngi dai dién

bdp: pbàp tham già vào viéc giài quyèt tranh chà'p cùng

n h u có thè nidi huit sU de bào vé qun va IcJÌ ich hdp phàp

cùa niìnb.

Theo de nghi éa càc ben hồe dUde càc ben chà'p

thii. vu tranh chà'p có thè dUde giài quyé't ma khóng eó

ly eh) cbinb dàng tbì ền é vào tài liéu va chùng é hién

có. phién hqp giài qu't tranh chà'p vàn du'dc tièn hành.

Theo qui dinh tai Diéu 30 Nghi dinh 116/CP, khi càc

ben dat du'dc thóa thuàn bang thUdng hidng tbì trqng tài

chàm dùt viéc giài quyèt va càc ben có thè u ều Trung

tàni trqng tài xàc nhàn sU thòa thn dò bang vàn bàn,

vani b;iii này có già tri nbii Quyèt dinh trong tài.

311Moi dièn bién caia phién ho}) giai qu>ét tranb chàp

diidc Tbu ky trung tàm trqng tài ghi thànb biòn bàn va

dUde ềe Trcing tài vién cùng ky.

Càc bèli có qun tìm biéu nói dung bién ban. Nbùng

dièm thay dói bồc bó sung bién bàn theo yèu càu cùa meit

hay càe ben do Chù tich Hói dóng trqng tài hồe Trqng tài

vièn (duy nhà't) qu't dinh.

d. Quyèt dinh trongtàiViéc giài quyé't vu tranh chà'p du'dc két thùc bang

quyét dinh '. Nèu viéc giài quyé't thòng qua mot HỊi dóng

tbi qut dinh diidc thóng qua bang bièu quyèt tbao

nguyen tàc da so'.

Tiép thu thòng lé chung. qui tàc tò'tung cua trqng tài

kinh t è theo Nghi dinh so n 6 / C P qui dinh "Hói dóug

trong tài bồc trong tài vién có thè ra qut dinh giài

quyé't tùng phàn cùa vu tranb chà'p. néu thà'y dièu dò là

hdp ly" (Diéu 28). Qui dinh trèn day là hè't sue càn thié't

nhàm bau che nhùng àeh tàe trong boat dóng kinb doanh,

nhà't là dòi vói nhùng vu tranb chà'p eò tinh tiét phùc tup

ma né'u dòi giài quyé't dùt dièm mot làn tbì rat màt tbòi

gian, thàm chi gay khó khan trong viéc duy tri càc ho.it

dòng kinb doanb bình thng éa càc ben tham già.

• N()i dung quyét dinh trong tài bao góm:

- Dia dièm va ngày ra quyét dinh

- Tén trung tàm tnnig tài

- Ho, tén trong tài vièn giài quyét tranh chàp

- Tén, dia chi càc hèn

- N()i dung tranh chà'p

- Càn cu ra qus'èt dinh, ncii dung ciuyét dinh

- Mite lé phf trong tài ma càe ben phai chili.

312(ht^-'ét dmh iKHig tai duo.' ('('am iió cbc) càc ben ngay

s a n kbi két thùc pluéii IK;)) \v<;\r co thè cóng lió sau nhu'ng

ebani ubai la nani (5) ngày ke"' tu ngav kèt thùc phién bop

va diioc gùi cho c;ic ben trong \ n g ha Ch ngày ké tìi ngày

ra quyèt dinh.

(ht^'ct dinh trong tài phai vn cbii ky cùa tàt cà càc

trong tài vién va san khi du'oc còng bó k h ó n g có ai có

(|uyén stia chùa, bó sung, t r ù trU()ng bop sai sót rò r à n g

vé s(Ìliéu tinh t o à n hoac vé chinh ta nbUng pbài t h ó n g bào

cho càc ben bièt.

d. Lé phi trongtàih e phi trong tài là k h o a n riéix nià càc ben t r a n b e h à p

pbài tra cho t r u n g tàm trqng tài k m h t è de t r a n g trai cho

càc kboan chi phi phàt sinh t ù vièc giài quye:à: vu t r a n h

c h à p '.Nghi (tinh .-^ò 1".6/CP khóng qui dinh cu thè chi phi trong tài bao góm

n h ù n g khồn gì. Souf; theo bàn qui tàe trong tài UNCILTRAL do Dai

hcù (long Lièn hiép quóc thóng cjua ngày 10/12/197(1 va dxicic hàu hèt

eae t r u n g tàm trong tai trèn thè giói àp dung thi càc ehi phi bao góm:

• Tièn thù lao cho trcing tài vièn;

- Chi phi cho viéc di lai va càe ehi phf khàe cho trcing tài vién:

• Càc chi phi elio chuyèn già va trci giùp khàe do T r u n g tàm trong

t;ii \ è u càu

- Cae chi fhi di lai va ehi phi khae elio n h ù n g n h à n chùng trongphnm vi trung tàn, trciiig tài có thè finii nhàn:

- Cae chi phi cho dai dién va su trci giùp hcip p h à p cùa ben t h à n g

kién néu nhu chùng dà dùcic su dung trong quà trình t ò t u n g va

tiong phnm vi Trung t à m trcing tài c'ó thè ehàp n h à n dùiSc:

- Pièn t h ù ;u) va chi phi khàc elio eij quan ehi dinh va Tóng thU ky

tlufànu tru;.313De dàm bàci tmb xà bòi nghé nghié]) cùa trqrg tài,

Nghi dinh sé' 116/hP qui dinh: biéu phi trqng tài do tùng

trung tàm trqng tài kinh té à'n dinh, trén ed so k h m g lé

pbi trqng tài cho c:d quan nhà nc có thàm quìn qui

dinh. Có thè nói. ngồi uy' tin cùa dòi ngù trqng tài vién va

sii hàp dàn cùa qui tàc tò tung. bièu pbi trong tài luón

luón là mot yéu tó quan trong bào dàm khà nàng canh

tranh cùa càc trung tàm trong tài.

Vé nguyen tàc, lé phi trong tài do ben thua kién tra,

nèu càc ben khóng có thòa thn khàc. Mùe; lé phi trcjug tài

dòi vói tùng vu kién dUq'c ghi trong quyèt dinh trqng tài.

IH. GIÀI QUYÈT TRANH CHAP KINH TE THỊN(; QV\

TỊA KINH TÉ

1. Ve thàm qun cùa Tòa kinh tè'

Theo Lt sua dòi, bó sung mot so diéu éa L^ tó

chuc Tòa àn nhàn dàn dUdc Qc boi kbòa IX ky hqp thu 4

thóng qua ngay 28/12/1993. Tòa kmh t é l a mot Tòa ebuyèn

tràch nàm trong bè thó'ng Tòa àn nhàn dàn diidc tó chùc d

cà'p tòa àn nhàn dàn tinh va tòa àn nbàn dàn tei'i cao có

thàm quyén giài quyé't càe tranh chà'p kinh tè va bit dàu

hoat dòng tù 01/7/1994.

Nèu càn é theo vu viéc thi theo qui chnh tai Diéu 12

eùa Phàp lénh giài quyé't càc vu àn kinh te ngày 16/3/1994

thi tòa kinh tè' thàm qun xét xù ềe vu àn kinh tè

sau day:

- Càc tranh chàp vé hdp dóng kinh tè giùa phàt) nbàn

vói phàp nhàn, giùa phàp nhàn vói cà nhàn có d;uig ky

kinh doanh.

314- Cac tranb chà'p giùa cóng ty vói càc thành vién cùa

cóng tv. giua càc thànb vién cùa càc cóng ty vói nhau lién

quan dèn thànb là]i. boat dcing. giài tbè cóng ty.

- Càc: tranh chàp lién quan dén viéc mua bau có phièu.

trai phiéu.

- Càc tranh chàp kinh tè khàe theo qui clinh cùa pbàp

luàt.

Nèu càn cu vào cà'p xét xù (thàm quyén theo cà'p) tbì

theo qui dinh cùa ht sua dèi va bó sung cùa Lt tó

cbùe Tòa àn nbàn dàn va Phàp lénh giài quyé't càe vu àn

kinh té. thàm quyén giài quyé't tranh chà'p kinh tè cùa càc

Tòa àn ehidc qui dhih nhU sau:

a. Tòa àn nhàn dàn cà'p huyén, quàn,

tbuòe tinh (Tòa àn ềp hun) có thàm

theo thù tue so thàm càc tranh chà'p vé

ma già tri tranb chà'p dUdi 50 triéu dóng

téinuiòc ngồi.thi xà, thành phò'

qun giài qu't

hdp dóng kinh té'

va khóng nhànb . Tòa àn nhàn dàn tinh, thành phò' tnic thuòc Trung

Udng (Tòa àn cà'p tinh) xét xù theo thù tue sd thàm càc

tran h chà'p kinh tè nói tai Diéu 12 éa Phàp lénh thù tue

giài quyét càc vu àn kinh t è va theo qui dinh eùa Luàt phà

san doanh nghiép thàng 12/1993, trong trng hdp càn

thièt, Tòa àn cà'p tinh có thè lày lén de giài quyé't theo thù

tue Sd thàm eàe vu àn kinh té' thuòc thàm quyén giài quyét

cùa Tèa àn càp hun.

Cùng theo sii phàn cà'p. Tòa àn ềp tinh phùe thàm

nhù ng vu àn kinb t è ma bàn àn, quyé't dinh sd thàm ehiia

eó hiéu lue phàp luàt eùa Tòa àn cà'p huyén hi khàng cào,

khàmg nghi theo qui dinh éa phàp lt tò'tung.

315Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng trọng tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×