Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VII. Hợp đồng kinh tế vô hiệu

VII. Hợp đồng kinh tế vô hiệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

chu phining tién van tai...) nni licri <\ó khóng có dàng ki kinb

doanh ibi hòp dóng kinb té do ni coi là vó biéu tồn bó.

b. Ngu'òi ky bo]) dóng kinli tó khóng dùng thàm qun

bồc có hành vi lùa dao. Nguoi ky bdp dóng khóng dùng

thàm qu\'én là ngu'di khóng jiliai là dai dién hdp phàp.

khóng pbài là ngitcii diidc uy ciun bồc là ngi du'de ùy

qun nhu'ng vu'dt ejuà pbani vi uy quyén va nói dung ky

hdp dóng khóng inuii trong pham vi ùy qun dò. Khi

ngi ky hdp dóng có bànb vi lùa dào nbii già danh, già

mao giày tò. chù ky. con dàu tbi hcip dóng cùng bi coi là vó

hiéu tồn bei.

DĨI vói bop dóng kmb té bi coi là vò hiéu tbi dù càc ben

ehu'a thiic hién, dang thUe hién boàc dà thiie hién xong,

déu phài xù li theo pbàp luàt.

- Nèu nói dung cóng viéc trong hdp dóng chUa thiie

hién tbi càe ben khóng diidc phép thiic hién.

- Nèu nói dung cóng vièe trong hdp dóng dà dUdc thiic

bién mot phàn thi ềe ben phài ebani dùt vièe thiic hién va

hi xù li tài san. kè cà tniòng bdp hdp dóng dà thiic hién

xong. Càc ben nghìa vu hồn tra cho nhau tà't cà tài san

dà nliàn dUòc tù vièc thiic hién bop dóng. Trong trUdng hejp

khong thè hdàn tra dUde bang hién vàt tbi phài tra bang

tiéii néu tài san dò hi tich thu thee qui dinh cùa phàp luàt

hoàe ve màt thiie t è khóng thè hồn tra dUdc (thi du: xi

iliàng' dà trd thành bé tóng). Thu nhàp bà't hdp phàp phài

nòp vào ngàn sàeh nhà ne, thiét hai eàe ben phài chiù.

2. Hòp d ò n g kinh te vò hiéu t ù n g phàn

Theo khồn 2 Diéu 8 Pbàp lénh hdp dóng kinh té',

nhùng hejp dóng có mot phàn nói dung_yi pham diéu ềm

cùa pbàp lt, nhiing khóng ành hng dèn càc phàn con

273lai cùa hdp dòng thi hi coi là vó hièu tùng phàn. có n^bìa

là chi vó hiéu nhìing phàn thòa thn trai pbàp huit. con

nhùng phàn khàc vàn có hiéu Iute thiic bién.

Trong trng hdp hdp dóng kinh té hi coi là vò aièu

tùng phàn thi càc ben phài sua dói càc diéu kbồn trai

phàp lt. khòi phue càc qun va Idi ich ban dàu va hi xù

li theo eàe qui dinh khàc cùa phàp luàt.

* Tù thiic tién giài quyé't tranh ehàp bop dóng kinh tè

cùa trong tài kinh t è nhà ne (tnióc day) va tòa àn kinb

t è (hién nay) de nhàn thà'y che dinh hejp dóng kinh te vó

hiéu con hoc Io nhiéu han che, tbiéu sót nià vào nàm 1989

ềe nhà soan thào Phàp lénh bop dóng kinb t è khòng thè

lUdng trc de sii phùc tap cùa vàn de này. Có thè nèu

ra mot so han che, thiè'u sót cùa che dinh này:

Thù nhàt, càc vàn bàn phàp luàt vé bdp dóng kinb té

chUa qui dinh càc diéu kién có hiéu liic cùa hdp dóng kinb

tè. Trong lue dò càc diéu kién có biéu bic éa hcjp dóng là

ed sd khóng thè tbiéu de qui dinh sii vó hiéu éa hdp clóng

kinh té' va xù Iy hdp dóng kinh té' vò hiéu.

Thù hai, qui dinh mot hejp dóng kinh tè bi coi li vó

hiéu tồn ho khi ncii dung cùa hdp dóng kinh té vi p.aam

diéu ềm éa phàp lt là qua ròng, chi nèn nói dén

nhùng diéu khồn chù 'u cùa hdp dóng vi pham diéu eàm

eùa phàp luàt.

Thù ba, qui dinh mot trong càc ben ky hdp dóng .^.inh

té khòng dàng ky kinh doanh theo qui dinh éa i-hàp

lt de thiie hién cóng viéc dà thòa thn trong bdp «tóng

là càn é de xàe dinh heip dóng kinh tè' vò hièu là khóng

phù hdp vói diéu kien kinh t è thi trUdng. chi nén coi d;:y là

diéu kién de xàe dinh chù thè cùa hdp dóng kinh té.

274Thu' ti/, cuni tù "có bànb vi lùa dào" dùng khóng ehinh

xàc khi nói vé diéu kién vó hiéu cùa bdp dóng. nèn thay

bang cum tù "có bànb vi lùa dói".

Thd nàm. càc qui dinh vé xù li bdp dóng vó hiéu con

qua chung chung khó thè dem àp dung dò'i vói viéc xù ly

bcjp dóng kinh tè trong lình viic xày diing ed bàn va vàn

chuyén bang hóa bi tuyèn vó hiéu.

Thù .sàu, khài niém "thu nhàp bà't hdp phàp" là gì chu'a

diidc làm ró.

Thù bay, qui dinh thiét hai phàt sinh càc ben phài chiù

là khóng hdp ly va cóng bang, nèn qui dinh tràch nhiém

bòi thUdng thiét hai cùa ben có lói.

Thù tàm. Phàp lénh hdp dóng kinh tè' chUa phàn biét

bop dóng vò hièu tut doi va hdp dóng vó hiéu tUdng dói

(co thè bi tun vó hiéu, có thè khòng hi tuyén vò hiéu),

trong lue dò sii phàn biét này là càn thié't de tù dò xù Iy

dèi vói mói loai hejp dóng vó hiéu khàch quan va còng bang

ben (c'hàng han, hdp dóng vó hiéu tUdng dò'i ehi có thè hi

tuyén vó hiéu theo yéu càu cùa càc ben tham già quan he

heip dóng).

Bò lt dàn sii nàm 1995 dà khàc phue mot phàn càc

thièu sót, bà't ềp cùa Phàp lénh hdp dóng kinh tè' vé hejp

dóng vó hiéu va xù li hejp dóng vò hiéu. Bó lt dàn sii qui

chnh rò ềe diéu kién vò hiéu lUc cùa hdp dóng thòng qua

vièe qui dinh càc diéu kién có hiéu lUc cùa giao dich dàn sii;

- NgUdi tham già giao dich dàn sii eó nàng liie h à n h vi

din sii.

- Muc dich va nói dung cùa giao dich dàn sii khòng trai

phàp luàt. ciao due xà bòi.

275- NgUdi tham già giao dicb hồn tồn tu nguyen.

- Hình thùc giao dich phù hdp vói qui dinh é.i ihàp

lt (Diéu 131 Bó huit dàn sU).

Bó luàt dàn su con dii liéu khà day dù càc trUdng bop

vó hiéu cùa hdp dóng (tù Diéu 136 dé'n Diéu 144: cầng

han. giao dich vó hiéu do khóng tn thù qui dinh vé hình

tbùc (Diéu 139) giao dich vó hiéu do hi lùa dò'i, de dea

(Diéu 142) v.v... Bò lt Dàn sii cùng có càch xù Iy bop ly

hón khi qui dinh: Ben eó lói làm cho hdp dóng hi vó hiéu

gay ra thiét hai phài bòi thng (Diéu 146 Bei lt Dàn

sU). Ngồi ra, Bó lt dàn sii con có ề qui dinh vé vie- bào

ve quyén Idi cùa ngiidi thù ba ngay khi giao dich dàn ^u vó

hiéu: trong trng hejp giao dich dàn sii vó biéu, nhùrg tài

san giao dich dà du'dc ebuyèn giao bang mot giao dicb khàc

che ngUdi thù ba ngay tinh, tbi giao dich vói ngUdi thu ha

vàn có hiéu lUc né'u tài san bi tieh thu sung quy nhà nu'óc

hoac tra lai cho ngi có qun nhàn tài san dò, tbi ngu'òi

thù ha có qun u càu ngUdi xàc làp giao dich vói nìnli

bòi thng thiét hai (Diéu 147 Bò luàt dàn sii).

Nhùng qui dinh tUdng dò'i day dù, chi tiét trong liei

luàt Dàn su vé sii vó hiéu cùa giao dich dàn sii va bàc quà

phàp Iy éa giao dich dàn sii vó hiéu ền dUcJc àp dung cho

càc quan bé hdp dóng kinh té - thUdng mai.

VIH. TRÀCH NHIÉM TÀI SÀN DO VI PHAM HQP

KINH TÉÌ)6T


Viéc phàp luàt qui dinh che do tràch nhiém tài cani

trong hejp dóng kinh té có y nghìa lón nhàm bào dàm ^li cin

dinh cùa càc quan bè hdp dóng kinb té, bàd dàm trit tu

trong quàn ly kinb tè. khòi pbuc lai Idi ich éa ềe b m hi

276vi pha ni. giào due y lhù( iditip ìuat va phong ngùa càc vi

phani pbàiJ luàt \ è biìp doiv^ ià-ong khoa hoc phàp ly.

tràch nhièm tai san ehioc hiéu taeo hai nghìa: vé màt khàch

quan. tràch nhiém tai s;in tronu quan bé bop dóng kinb tè

là teing bop càc qui pham pbap lt diéu chinh mot nhóm

quan bè xà bòi phat sinh giùa cac chù thè éa hejp dóng

kinh té do vi pham che dei hcip dóng kinh tè (cùng có thè

gqi là che dinh trach nbiém tai san trong phàp luàt hdp

dóng kinh té). Vé màt chù quan, tràeb nhiém tài san dUejc

biéu là sU gành chiù bau qua vat chat bà't Idi cùa ben eó

bànb VI vi pham b(jp dóng kinh té' (chàng bau. tra tién

phat hdp dòng. tién ìioi thng thièt hai...)

1. Càn cii phàt sinh tràch n h i è m tài san

Tràch nhiém tài s;in trong quan'^hé hejp dòng kinb tè

phàt sinh trén ed so càc diéu kién sau:

- Có bànb vi vi pham bdp dóng

- Có thiét hai thiic tè xày ra

• ('ó mói quan bè nhàn quà giùa hành vi vi pham hdp

dóng kinh tè vói thiét hai xày ra

• ('ó lói cùa ben vi pham

Hành vi vi pham diicie hiéu là hành vi cùa mot ben dà

xù su trai vói nói dung dà cani kèt trong hcjp dóng. trai vói

càc qui dinh phàp lt. Dò là nhùng hành vi khóng thiic

hién hồe thiic hién khóng dùng, khóng day dù nhùng

nghìa vu theo hcip dóng. (^ó thè dò là càc vi pham vé so'

lu'cjng. vé chat hicing. vé tbòi gian ...

Thièt bai thiic tè ei day phài là thiét hai vé tài san,

thiét beli là có thUc, nghìa là có thè tinh tồn, xàc dinh

diidc. Ben vi pham bdp dóng chi phài bòi thUdng cho ben hi

277Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VII. Hợp đồng kinh tế vô hiệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×