Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. Thay đổi, đình chỉ, thanh lý hợp đồng kinh tế

VI. Thay đổi, đình chỉ, thanh lý hợp đồng kinh tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Tién phat vi pham hdp dóng va tién bòi thUdng thièt

hai dà phài tra do pbài thay dói, hùy bò hồe dinh chi thue

hién bdp dòng kinh té.

Thay doi hcjp dong kinh tè'

Hdp dóng kinh té dà eó hiéu lue pbàp ly thè thay dói

theo su thòa thn bang vàn bàn éa càc ben. Thay dói

hdp dóng kinh t è là su thay dói mot so' nói dung trong càc

diéu khồn cùa hdp dóng kinh té dà thòa thn. Day là su

thay dói vé nói dung éa hejp dóng. Ngồi viéc thay dèi vé

nói dung, hóp dóng kinh tè' con có thè eó sii thay dói vé l'hù

thè éa hdp dóng. Dò là trUdng hejp mot ben ky kèt hdp

dóng phài chun giao tồn bò bồc tùng phàn nhiém vu

san xuà't kinh doanh che mot phàp nhàn, cà nhàn có dàng

ky kinh doanh tbi phài chuyén giao cà viéc tiép tue thue

hién hdp dóng kinh tè eó lièn quan dé'n nhiém vu san xuàt

kinh deanh dò. NgUdi nhàn chun giae nghìa vu thuc

hién hejp dóng kinh té dUejc chuyén giao.

Dinh chi hcJp dóng kinh tè

Dinh chi hejp dóng kinh té' là sii chà'm dùt nùa chiing

viéc thiic hién qun va nghìa vu theo hejp dóng kinb té

cùa càe ben dò'i vói nhau. Hejp dóng thè bi dinh chi khi

có sii thòa thn bang vàn bàn cùa càe ben. Hóp dóng kinh

té'éng có thè hi dinh chi khi mot ben thiie hién quyén don

phUdng dinh chi thiic hién hdp dóng né'u có sii vi pha in bop

dóng kinh té cùa ben eùng ky két.

Thanh ly hdp dong kinh té

Thanh ly hdp dóng kinh t è là hành vi cuòi cùng cùa euc

hèn nhàm kè't tbùc mot quan he hdp dóng kinh tè. Thanh

ly hdp dóng kinh té hao góm càc nói dung ehinh: kièm

dièrn thUe hién càc diéu khoàn cua_hOp dong kinb té, nhàt

270là (:;ic diéu kboàn chù u: xàe dinh khoan ne) eua ben này

d(")Ì \ói ben kia va thóa thuàn vé tlnii gian tra no.

(iic ben phài thanh ly bOp dóng kinb té trong càc

trircing heiji sau:

- Hd)) dóng kinh tè dà diidc thiic hién xong.

- Tbeii bau có hièu lUc cùa hdp dóng dà bét va hai ben

khòng tluia tbuàn kéo dai thòi han dò.

- Hdp dóng kinh tè bi dinh chi bồc hùy bó.

- Tni(ing hdp hdp dóng kinh tè khóng dUde tiép tue

thiic bién do hèn diicic chuyén giao khóng dù diéu kién de

thiic bién hdp dóng kinh tè. ben có quan he vói ben chuyèn

giao viéc tliUc hién bop dóng kinh tè u càu thanh ly hejp

dóng kinh tè.

Thòi han qui dinh de càc ben thanh ly hdp dòng kinh

tè là niu'òi ngày kè tù ngày phàt sinh càe sii kién nói trèn.

Qua bau dò ma hejp dóng kinh tè khòng dUde thanh Iy, ềe

ben có qun u càu tòa àn kinh t è giài quyé't. Con trong

tnidng bdp hdp dóng kinh té' dà dUejc thiic hién va càc ben

dà hoàn thành day dù nghìa vu cùa minh theo thòa thn

tbi bop dóng kinh tè' eoi nbii dà diieJc thanh Iy. Vièe thanh

ly heip dóng kinh té' phài làm thành vàn hàn rièng ghi rò

nhùng ncii dung ehù yéu sau:

- Mùc ciò thiic hién nói dung còng viéc dà thòa thn

trong hdp dóng éa càe ben, tù dò xàc dinh nghìa vu éa

càc bèli sau khi thanh ly hcip dóng.

- Xàe dinh càc khồn thc tràch nhiém tài san, bau

qua phàp ly cùa càc ben trong quan he hdp dóng (nèu

có) ciò phài t h a n h Iy tnióc khi hejp dóng kinh t è hè't

hiéu lue.

271Tù thòi gian càc ben ky vào bièn bàn thanh ly. cium he

bop dóng kinh té coi dò nhu dà chà'm dùt.

VII. HQP HONG KINH TE VĨ HIÈU

Trong thiic tièn ce song có nhùng bop dóng kinh té'

dà ky kèt nhUng khóng có hiéu lUc phàp ly. Mot bop dóng

kinh t è bi coi là vó hiéu khi hejp dòng kinh tè dò ky két tr;ìi

vói càc qui dinh éa phàp lt. Khi càc nói dung ve cjun

va nghìa vu cùa càc ben dUOc xàc làp trai vói nhùrg qui

dinh cùa phàp luàt thi khóng có hiéu lUc tbUe hièn. (ii hai

loai hcjp dóng kinh tè vò hiéu là hdp dòng kinh té' vó hièu

tồn bó va hdp dóng kinh tè' vó hiéu tùng pbàn. Tòa àn là

ed quan có thàm qun ké't ln hejp dóng kinb tè vò hióu.

1. Hqfp d ò n g k i n h t é ' v ò h i é u t o à n bò

Theo khồn 1 Diéu 8 Phàp lénh hdp dóng kinb tè,

nhùng hdp dóng kinh tè' sau day hi coi là vó hiéu tồn bó.

a. Nói dung bop dóng kinh té vi pham diéu ềm, cua

phàp lt. Thi du: càc ben thòa thn mua bàn hàng eàm,

san xuàt tièu tbu hàng già v.v...

' ' Mot trong càc ben ky ké't hdp dóng kinh tè kbcnf," <;ó

dàng ky kinh doanh theo qui dinh cùa phàp lt de thiic

hién, còng vièe dà thóa thn trong hejp dóng.

Qui dinh này ben quan dén tu càch chù thè va nàig bie

hành vi eùa chù thè quan he hdp dóng. Nèu phàp lu\t qui

dinh de thiie hién cóng viéc de dòi hòi cà hai ben piai có

dàng ky kinh doanh ma mot trong càc ben khòng dàng ky

kinh doanh thi hdp dóng kinh tè bi coi là vó hiéu toan bò.

Né'u phàp luàt qui dinh ehi càn mot ben eó dàng ky kinh

doanh (thi du: ben bàn. ben làm dich vu, ben nhàn thài, ben

272chu phining tién van tai...) nni licri <\ó khóng có dàng ki kinb

doanh ibi hòp dóng kinb té do ni coi là vó biéu tồn bó.

b. Ngu'òi ky bo]) dóng kinli tó khóng dùng thàm qun

bồc có hành vi lùa dao. Nguoi ky bdp dóng khóng dùng

thàm qu\'én là ngu'di khóng jiliai là dai dién hdp phàp.

khóng pbài là ngitcii diidc uy ciun bồc là ngUÒi du'de ùy

quyén nhu'ng vu'dt ejuà pbani vi uy quyén va nói dung ky

hdp dóng khóng inuii trong pham vi ùy qun dò. Khi

ngi ky hdp dóng có bànb vi lùa dào nbii già danh, già

mao giày tò. chù ky. con dàu tbi hcip dóng cùng bi coi là vó

hiéu tồn bei.

DĨI vói bop dóng kmb té bi coi là vò hiéu tbi dù càc ben

ehu'a thiic hién, dang thUe hién boàc dà thiie hién xong,

déu phài xù li theo pbàp luàt.

- Nèu nói dung cóng viéc trong hdp dóng chUa thiie

hién tbi càe ben khóng diidc phép thiic hién.

- Nèu nói dung cóng vièe trong hdp dóng dà dUdc thiic

bién mot phàn thi eàe ben phài ebani dùt vièe thiic hién va

hi xù li tài san. kè cà tniòng bdp hdp dóng dà thiic hién

xong. Càc ben nghìa vu hồn tra cho nhau tà't cà tài san

dà nliàn dc tù vièc thiic hién bop dóng. Trong trUdng hejp

khong thè hdàn tra dUde bang hién vàt tbi phài tra bang

tiéii néu tài san dò hi tich thu thee qui dinh cùa phàp luàt

hoàe ve màt thiie t è khóng thè hồn tra dUdc (thi du: xi

iliàng' dà trd thành bé tóng). Thu nhàp bà't hdp phàp phài

nòp vào ngàn sàeh nhà ne, thiét hai ềe ben phài chiù.

2. Hòp d ò n g kinh te vò hiéu t ù n g phàn

Theo khoàn 2 Diéu 8 Pbàp lénh hdp dóng kinh té',

nhùng hejp dóng có mot phàn nói dung_yi pham diéu ềm

cùa pbàp lt, nhiing khóng ành hng dèn càc phàn con

273Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. Thay đổi, đình chỉ, thanh lý hợp đồng kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×