Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp tư nhân

II. Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp tư nhân

Tải bản đầy đủ - 0trang

(Idn trong Cile vu kién lién C|U,ÌII clèn d o a n b ngbiép. Doanh

n g h i é p tu' n h a n khòng trd thànii iiguyén ddn va hi ddn n h ù

c ó n g ty ci p h à n va còng ty trach n h i é m h ù u b a u . Day

cdiinb là mcit dàe dicm pbàji ly rat q u a n trong cùa d o a n h

n g h i è p tu' n h à n . vi doanh nghiép tii n h à n k h ó n g có su tàch

hiach tài san cua do;inh n g b i é p va càc tài s a n k h à c cùa ehù

cioanb nghiép, chu doanb nghièp là ngùòi p h à i chiù t r à c h

n h i è m vó h a n ve càc k h o à n nd cua doanh n g h i é p

(.^bu d o a n b nghiép eó quyén cho t h u é t o à n bò d o a n h

n g h i é p cùa minh. Do n h i é u ly do khàc n h a u eó t h è d à n tói

viéc chù doanh nghie^'p k h ó n g tiép tue vói còng viéc éa

d o a n h nghiép ma cho ngUdi khàc t h u é . T h u è d o a n h nghiép

là h i é n tUejiig k h à phó bièn trén t h è giói. Cho t h u é d o a n h

n g h i é p tue là chun giao tồn bò qun su d u n g d o a n h

n g h i é p cho ngUÒi khàc de thu mot k h o à n tién do ngUdi

t h u è phài t r a . Viéc cho t h u è d o a n h n g h i é p lièn q u a n dèn

n h i é u q u a n bé xà bòi n h u càc q u a n b é ve tài san, t é n

do.anb ngbiép. mòi q u a n bé vói k h à c h h à n g , ngiidi l à m

cóng e ù a doanb ngbiép...

Khi cho t h u è doanh nghiép. chù d o a n h n g h i é p p h à i bào

cào h à n g v à n bàn vói So ké hoach va d à u t u dà cà'p già'y

c h u n g n h à n dàng ky k i n h d o a n h ebo d o a n h nghiép. C h ù

d o a n h n g h i é p có qun b à n bồc sàp n h à p d o a n h n g h i è p

c ù a m i n h vào mot d o a n h nghiép khàc.

B à n d o a n h ngbiép tue là chù doanh n g h i é p dà c h u y è n

giao q u y é n so h ù u d o a n h nghièp cho nguòi k h à c de t h u

mot k h o à n tién, va nhU vày chù doanh n g h i è p k h ó n g con

là chù d o a n h nghiép n ù a , ngùòi m u a d o a n h n g h i é p là chù

d o u n b n g b i é p va ho phài tièp tue duy tri b o a t dòng éa

d o a n b ngbiép.

197Khàc vói viéc bàn doanb nghiép, viéc sàp nhàp dotnh

nghiép vào mot doanh nghièp làm thay dòi bàn ciàt

phàp ly cùa doanh nghiép tu nhàn. Ve màt phàp Iy, \iéc

sàp nhàp doanh nghiép làm chàm dùt sU tón tai c!Ùa

doanh nghiép tu nhàn bòi ddanh nghiép ma nò sàp nliàp

vào de trd thành doanh nghiép góm nhiéu chù nhung

boat dòng cùa doanh nghiép cu khóng dùt khồt phai

chàm dùt.

Viéc bàn bồc sàp nhàp doanh nghiép sé lién quan lén

hàng loat và'n de eàn giài quyèt, dàe biét là càc nghìa vu

ma doanh nghiép chUa thiic bién. Vi vày khi mn làn

hồe sàp nhàp doanh nghièp phài làm ddn gùi dé'n ùy lan

nhàn dàn tinh dà cà'p già'y phép nèu rò ly do kém theo cac

già'y tò sau;

- Già'y xàc nhàn cùa chù nej ve viéc chù doanh ngliép

dà thanh toàn hét càc khồn ncj, già'y cani ké't éa doinb

nghiép khàc hồe ngàn bang chiù tràch nhiém ve eac

khoàn nd cùa deanh nghiép.

- Già'y xàc nhàn cùa khàch hàng ve doanh nghièi: dà

thanh ly hè't hdp dóng bồc già'y cam két cùa doanh ngàicp

khàc ve viéc tiép tue thiic hién càc hejp dóng dà ky ké't.

NgUdi mua ddanh nghiép boàc dUde sàp nhàp có thè

thòa thn ve viéc kè thùa càc khồn nej cùa doanh ngliép

va càc hejp dóng ma doanh nghiép dà ky kèt. Thòa tbn

dò thè coi là mot bién phàp bào dàm thanh toàn ni va

thiie hién càc hdp dóng dà ky. Viéc bàn va sàp nhàp deanh

nghiép chi diidc thiic hién sau khi ùy ban nhàn dàn iiih

chàp thuàn ddn de nghi. Uy ban nhàn dàn ehi chàp tbn

viéc bàn bồc sàp nhàp doanh ngbiép néu khóng có dcin

198kbiéu nai ké tù kbi chù doanh nghiép dà dàng bào ba làn

ben tièp d(jn xin bàn boac s;'ip hliàp doanh ngbiép mói làn

càdì nhau ó ngaw

Sau khi l);in hồe; sàp nhàp doanh nghiép. ehù doanh

ngbiép phài khai bào vói Sd ké hoach va dàu tù cà'p già'y

chùng nhàn dàng ky kinb doanh de xóa tén trong so dàng

ky kinb doanb va phài thóng bào cóng khai viéc bàn hồe

sàp nhàp doanb ngbiép.

III. GIÀI THE VA PHÀ SÀN DOANH NGHIÈP TU NHÀN

Giài thè doanb nghiép là meit qua trình de chàm dùt

boat dóng cùa doanh nghiép. (iiài thè doanh nghiép tù

nhàn khàc vói giài thè cóng ty. Khi giài thè cóng ty thi

truóc bét là giài quyét càc mói quan he éa còng ty vói

bcm thù ba. Sau dò là viéc giài qut ềe còng viéc noi bò

cùa còng ty, khi giài thè doanh nghiép tu nhàn thi ehi eó

mói quan bé cùa doanh nghiép vói càc ben lién quan dén

doanh nghiép, cu thè là quan bé vói ềe khàch hàng, vói

ngi làm cóng va nghìa vu dói vói nhà nUÓc. Viéc giài

tbè lièn quan chù yèu dén càc quan bé tài san nd nàn

cùa doanh nghiép. Dò là càc khồn nei trong hoat dóng

kinh doanh ma doanb nghiép chiia t h a n h ' t o à n ềe khồn

th ebUa nòp vào ngàn sàeh, tién hidng éa ngUdi làm

còng, tién vay éa ngàn hàng, hdàc tù càc ngn khàc,

tién cung ùng dién niióc, tién th nhà, éa hàng, cùa

biéu v.v.

Luàt doanh nghiép tu nhàn qui dinh doanh nghiép

chi dudc giài thè nèu ehù doanh nghiép bào dàm t h a n h

tồn hè't ềe khồn ncj cùa doanh nghiép va thanh ly hét

càc hcip dóng nià doanh nghiép dà ky ké't. Qui dinh này

199bào ve quyén Idi cùa càc chù nd. eua càc bem tham ga ky

kè't hdp dóng, chóng lai càc hién tUdng thành làp dianln

nghiép vói muc dicb chiém dung \ (in va sau dò xin j^da tb(é

de xóa nd.

Khi muó'n giài thè doanb nghiép. chù doanb n^biéip

phài làm ddn xin giài thè gùi dén ùy han nhàn d.mtinlh

dà cà'p già'y phép thành làp va thóng bào viéc xi:i ohé]P

giài thè trén bào trung lidng va dia phiiong. Trong ddm

va thòng bào phài chi tiét thù tue va trình tu tlanh hy

tài san, thdi han thanh toàn nej ... Viéc giài thè :hi ha t

dàu tién h à n h khi ùy ban nhàn dàn chà'p tbuin dom

xin phép.

Doanh nghiép tU nhàn có thè bi tun bó phà s^àr nélu

gap khó khan hồe bi thua ló dén mùe tóng già tritai sàin

doanh nghiép khòng con dù thanh toàn càc kboàn no ctéln

han. Nhu vày d day dng nhU có sii tàch bach tài ;àii éia

chù doanh nghiép va tài san doanb nghiép. Theo Héu 203,

Luàt doanh nghiép tu nhàn tbi "vó'n dàu tu ban dai va tàù

san khàc ma chù doanb nghiép tu nhàn su dung 'àe vié;c

kinh doanh phài dUde ghi ehép vào so sàeh kè tền éta

doanh nghiép". Theo Diéu 25, Khồn 6, Chù doanbn^'hiéip

tu nhàn có nghìa vu "Ghi ehép so sàeh ké' toàn v. auyèit

toàn theo qui dinh cùa phàp luàt ve kè toàn, tb-ng kéV

(nay diiejc qui dinh tai càc Dièu 113, 118 tai càc "-hUcinig

VII va Vili Luàt doanh ngiép 1999). Nhu vày tài àn eùia

doanh nghiép tU nhàn du'cJe tinh bàt dàu bang vò'ndàu tiU

ban dàu va càc tài san diióc ghi vào so sàeh ké tồ. Khàic

vói viéc phà san cóng ty, chù doanh nghiép tu nbn phàii

dem cà tài san riéng de thanh toàn kbi doanb ngiép eùia

ho bi phà san.

200Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp tư nhân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×