Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Công ty trách nhiệm hữu hạn

IV. Công ty trách nhiệm hữu hạn

Tải bản đầy đủ - 0trang

góp phàn hồn thién nò. Ngày 20 thàng 4 nàm 1892. càc n m

làm luàt cùa Due dà diia ra mò hình còng ty tràch nàie ni

hùu bau dàu tién trén thè giói vói càc hip ln nhU san:

- Mò hình còng ty phàn khóng thich bdji dói vói càc

nhà dàu tu nhò va vùa. Càc qui dinh qua phùc tap trong

luàt cóng ty có phàn khóng càn thièt elio loai cóng ty nhc

va vùa có rat it thành vién va tbuòng thi bei dà ciuen nhau.

- Che dò chiù tràch nhiém vó han cùa càc cóng ty dò

nhàn khòng thich bop vói tà't cà càc nhà dàu tu'. Biét ))bài

tàn rùi ro dà là mot trong càc ly do de thànb dat trcn.i'

kinh doanh.

- Cóng ty tràch nhiém hùu han là loai còng ty kèt hdj,

dUdc Uu dièm ve che dò tràch nhiém hùu han cùa còng t;.

có phàn va Uu dièm càc thành vièn quen bièt nhau cui

cóng ty dói nhàn. Nò khàc phue nhUcjc diém ve sii phùc ta].

khi thành làp va diéu hành cùa còng ty có phàn va nhifodièm khóng phàn ehia dUde rùi re cùa cóng ty dói nhàn.

Dùng nhu càc nhà làm lt dà dii dồn, sau khi c)

Lt cóng ty tràch nhiém hùu han nàm 1892 cùa Due th

càc nhà dàu tu bào hùng bng ùng. So lUcing càc cóng t'

tràch nhiém hùu han tàng nhanh. Sau nàm 1892 bau bè

càc nuóc chàu Àu dà eó luàt cóng ty tràch nhiém hùu han.

Thiic t è d Viét Nani chùng minh mot diéu là tbù(in>

già Uu tièn thành lap doanh nghiép dUòi hình thùc còng ttràch nhiém hùu han. Tù khi Lt cóng ty dén nay s)'

lng cóng ty tràch nhiém hùu han nhiéu hdn hàn ehcóng ty có phàn. Càc nUóc thee luàt Anh. My khóng có luà

ve cóng ty tràch nhiém hùu han nhUng treng lt còng t'

có loai còng ty khóng phàt hành có phié'u trong cóng chùng

loai còng ty này có nhiéu dièm gió'ng nbii còng ty tràci

170nlue'iTi hùu h a n nhung nò dò d à n g hdn trong vièc chuyèn

t h a n h còng tv co phan co ])hàt h a n h có phièu ma khòng

càn chuN'én dói hiuh thùc cóng ty. Diéu dò có n h i é u t h u à n

Idi cho cac n h à kmb doanh kbi e'an huy dòng vó'n cóng

k h a i . t a t nhièn klii niuón h u y dóng vcin cóng k h a i cóng ty

p h a i co day du eàe diéu kién ma p h à p l u à t dòi hòi.

Cóng ty t r à c h nhiém h ù u b a u là loai cóng ty có r a t

nhic'U dàc dièm giong cóng ty dcii n h à n . càc t h à n h vién

q u e n biét n h a u . vice t h à n h làp va diéu h à n h còng ty k h ò n g

chiù nhiéu qui dinh bàt bucic n b ù còng ty có p h à n n è n

ngùòi ta có t h è r a t de n h à m làn vói còng ty dcil n h à n va vi

vày phai p h à n biét nò cho rò r à n g ngay t ù khi d à t tèn. Khi

nói dén cóng ty có p h à n tbi càc thiidng già dUdng n h i è n

bièu ve che dò tràch nhiém h ù u h a n cùa nò.

(Jòiig ty tràch nhiém h ù u h a n có dac dièm ed bàn sau day;

- (king ty là mot doanb n g h i é p có so' t h à n h vièn t r o n g

st qua t r ì n h boat dóng k h ó n g vUdt q u a 50. Còng ty là

mcit p b à p n h à n , có tài san dòc làp, có càc q u y é n ve tài s a n

va càc q u y é n k h à c , có t h è kién va hi kién trc tòa.

- ('òng ty t r à c h n h i é m h ù u h a n ehi chiù t r à c h n h i é m

b a n g tài s a n éa cóng ty dòi vói càc k h o à n nò cùa còng ty.

- Cóng ty k h ó n g dueje p h é p p h à t h à n h có phié'u ra cóng

("hùng.

N h u vày cóng ty t r à c h n h i é m h ù u h a n gió'ng cóng ty có

p h à n ci chó nò là loai h ì n h d o a n h nghiép có tU càch p h à p

nhàn.

Diém k h à c n h a u ed b à n giùa còng ty t r à c h n h i é m h ù u

h a n va cóng ty p h à n là vó'n diéu lé éa nò k h ó n g ehia

t h à n h càc p h à n bang n h a u va mòi t h à n h vièn còng ty chi

171có mot phàn vó'n góp vàd còng ty. Càc phàn vcin gòp eia

diidc tu do chun nhiidng cho thành vién cóng ty. no

khóng thè hièn trén càc già'y tò có già nhU có phièu v;i vi

vày khóng thè dem trao dòi tu do d thi tru'òng cbiing

khồn. Ve màt phàp Iy, cóng ty tràch nhiém hùu han

tbng chiù sU diéu ehinh bàt bc it hdn so vói cóng ty e0

phàn va vi vày nò de dàng mang rùi ro cho càc thành vièn

va chù nej cùa cóng ty.

2. To chùc quàn ly còng ty tràch nhiém hùfu han

TĨ chùc qn ly diéu hành cóng ty tràch nhiém hùu

han dUóc qui dinh tai eàe Diéu 34 dén 42 Luàt doanb

nghiép. Ve ed bàn, cóng ty tràch nhiém hùu han có tù hai

thành vièn trd lén phài có Hòi dóng thànb vién, Chù tich

hói dóng thành vièn, Giàm dò'c; có trén nii mot (lì)

thành vién phài có Ban kiém sồt. Nhùng qui dinh cùa

Luàt doanh nghiép là nhùng qui dinh phàp ly mang tinh

dinh hng. Trén ed sd dò, thành vién có qun thồ thn

chi tiét ve qn Iy, dieu hành cóng ty va ghi nhàn càc thồ

thn dò trong Hcjp dóng thành làp còng ty bồc Diéu le

còng ty.

* Hòi dóng thành vièn:

Hói dóng thành vièn là ed quan quyé't dinh cao nhà't

éa cóng ty, bao góm tà't cà càc thành vién, khòng phu

thc vào so' vó'n góp cùa tùng thành vién. Diéu này làm

cho Hói dóng thành vién khàc vói Dai bòi dóng có dóng, bdi

lè Diéu le cóng ty có phàn có thè qui dinh so' eó phàn tói

thièu ma có dóng phài có de tham già Dai bòi dóng. Hói

dóng thành vién còng ty tràch nhiém hùu han bop it nhà't

mói nàm mot làn. Tà't cà càc thành vién déu eó quyén

172" baili dù, t h a m già t h à o luan. kión nghi va có so phièu

biéu (ju\'ét t ù d n g ùng vói jdian \'òn góp. (Diéu 29 L u à t

cloanh nghiép). (iie ejuyét dnih cua Hói dóng t h à n h vièn

fiu'dc thóng qua mot càch hdp phap eó biéu lue thi b à n b dòi

vói e:òng ty va càc t h à n h vién còng t\'. T h à n h vién có nghìa

vu cdiàp h à n h càc ((u't dinh dò. Hói dóng t h à n h vièn eó

c}uyèn ciuyèt d h i h ve t à t cà càc vàn clé cùa cóng ty, dUde

jièt ké trong Khoan 2 Diéu 35 l>uàt d o a n h nghiép, nèu

D i é u lé cóng ty khòng có càc qui dinh p h à n qun cho Chù

tich Hòi dóng t h à n h vién (hay có t b è con diiejc goi là C h ù

tich cóng ty) bồc Giàm dóc cóng ty.

Hói dòng t h à n b vièn t h ò n g qua càc quyé't d i n h thuòc

t h à m quyén b a n g càch biéu qut tai cc bop bồc lày y

kièn càc t h à n h vièn b a n g vàn bàn. Càc quyét d i n h dUeie

t h ó n g Cina, né'u càc cuòe bop là heip lè (Diéu 38 L u à t d o a n h

nghiéih va ty lé bò p h i è u d a t so'phié'u dai dién che it nhà't

5P/Ĩ so vóh eùa càc t h à n h vién du bop, né'u L u à t d o a n h

ngbiéji va diéu lé cóng ty k h ó n g qui d i n h càc trUdng hdp cu

. t h è khàc (Diéu 39 L u à t d o a n h nghiép). N è u t h ó n g q u a

eiuyé't d i n h b a n g càch lày y kién càc t h à n h vién b a n g v à n

b à n , tbi q u y è t d i n h p h à i dUde so t h à n b vién dai dién che it

nhà't 6 5 % vó'n diéu lé chà'p t h u à n , n è u Dieu lé cóng ty

k h ó n g qui d i n h mot ty lé cao hdn.

* C h ù tich Hòi dóng t h à n h vién;

Hói dóng t h à n h vién b a u mot t h à n h vién làm chù tich

(tè c h u à n bi càc e b u o n g t r ì n b , ké hoach b o a t dong cùa Hòi

etòng, chù tqa càc p h i é n bop va giàm s à t viéc thiic hién càc

(lut dinh éa bòi dóng. Diéu lé còng ty có t h è qui d i n h

C h ù tich boi dóng t h à n h vién là dai dién t h e o p h à p l u à t

cùa còng ty.

173* Giàm dò'c cóng ty:

Hòi dóng thành vién qun lu'a cbcin mot thành vie'n

bồc ngUdi khóng phài là thànb vièn de bó nhiém là:n

giàm dóc diéu hành boat dòng kinh doanb hàng ngày era

cóng ty. Né'u diéu lé cóng ty khóng qui dinh chù tich bii

dóng là dai dién phàp nhàn. thi giàm dèe là dai dién theo

phàp luàt cùa doanh nghiép. Giàm dò'c còng ty chiù tràch

nhiém trc Hòi dóng thành vién ve viéc thiic hién cac

nghìa vu cùa minh, có thè hi bài nhiém hoàe càch cbiic

theo càc qui dinh tai Diéu lé cóng ty.

V. MOT SO DIÉM MỊI CO BÀN CÙA LUÀT DOANH

NGHIÉP 1999 VE CÒNG TY TRÀCH NHIÈM HÙlJ HAN.

CÒNG TY HOP DANH VA CÒNG TY CO PHAN

1. N h ù n g Uu diém cO bàn cùa Luàt doanh nghiép 1999

Cùng vói càc vàn bàn huóng dàn thi bànb. Luàt doanb

nghiép 1999 tao dieu kién phàp Iy thuàn Idi cho càc doanh

nghiép trong viéc thành làp va tó chùc kinh doanh'. Luàt

này dUcjc àp dung cho doanh ngbiép tu nhàn, cóng ty trà(;b

nhiém hùu han, cóng ty bejp danh va cóng ty phàn.

Nhìn tóng thè, nhùng Uu dièm eò bàn cùa Luàt doanb

ngbiép 1999 du'de thè hién d nhùng dièm sau:

' Càc vàn bàn hiJóng dàn thi hành Luàt doanh nghiép cho dé'n nay luu

gom; Nghi dinh so 02/2000/ND-CP ve dàng -ky kinh doanh; Nghi

dinh so O3/2000/ND-CP hUóng dàn thi hành m(:)t so diéu ciia I,uà'

doanh nghiép, Quyet dinh so 19/2000/QD-TTg ciia Thu taàng Chini

phù ve bài bò càc loai giày phép trai vói qui dinh cùa Luàt doanl

nghiép, cùng dacie ban hành ngày 03-02-2000, Còng bào. 2000. so 9

tù tr. 560.

174il. Don giàn litui thù tue thànhlàp doanhnghiépSo \òi Luàt C'àig ly va Lu;it doanli ngbiép tu nhàn

trc day. hu.at dnanìi nghic'p 1999 dà có nhùng qui dinh

bèi sue tiéii bó nh;un ddn gi;iii boa tbu tue thànb làp

(lo.udì ngliiéj). tbicMi Idi cho ngiidi kinh doanb, màt khàc

gin ni hot su can tliHyp cùa càc cci cjuan cóng cjuyén vào

eiuvén tu' dinh doat eua chù doanh ngbiép. cài càch thù tue

\'à bei niày bànb china trong lình vuc dàng ky va quàn ly

doanb nghiép. Nèu nhù tru'óc day. clé thành làp dUde mot

(ìo.inh nghiép. chu kinh doanh phài xm dUde khồng gàn

'20 loai giày tò va cor dà'u khàc nhau. thdi gian de t h à n h

làp ,\ong mot cóng t\' trung bình khồng 6 thàng va tó'n

kém khòng diiói 10 triéu dòng'. tbi nay thù tue thành làp

(ioaiih nghiép dà du'qc ddn giàn hoà di rà't nhiéu thè hién d

bay dièm ehinh sau day:

77?;/ nhàt. dói tUeing nhùng cà nhàn va tó chùc dUde

thànb làp doanh nghiép dUde md ròng ra so vói càc qui

(linh tru'óe day. Moi tó chùc khóng phàn biét ndi dàng ky

irii sd cbinb, moi cà nhàn khòng phàn biét ndi eU trù déu

etUcic thànb hip doanb nghiép, né'u khòng hi ềm thành làp

doanb nghigp'^. Càch làm lt (theo phiidng phàp loai trù)

:iày rà't linh boat, loai trù mot so' dòi tUcing khóng dUcjc

thànb làp doanh nghiép, so' con lai tàt cà déu dUde phép

thành làp doanh ngbiép.

Thù hai, Luàt doanh nghiép phàn biét giùa quyén

;bànb làp va quàn ly doanb ngbiép va qun góp vò'n

"V'iién (.]n ly kinh té Tiaing udng, dành già tòng k("!t Lt cóng ty va kién

nghi nhQng dinh hifdng sua d(")'i chù yèii. Ha N(ìi, 4/1998 (Tài liéu lUu

hành nfVì bò), tr. 30.

Xvm Diéu 9 Luàt doanh nphièp. Di(?u 8, Nghi dinh s6'0:3/2000/ND-CP,

175tham già kinh doanh'. Vi thành mén. còng chùc. sì qua i

qn dói, càc dòi tUdng hi cani thànb làp doanb nghiéa

déu có thè su dung tài san tich luy cùa minh mua eó phài

trong càc cóng ty có pbàn de hu'dng Idi. Day là mot qii

dinh dùng dàn, góp phàn huy dcing vòn trong cóng chùn.C.

phàt huy sue dàn bang nhùng bình thùc cùa phàp lut.t

cóng ty. Day là càch phó bièn trong càc nu'óc tù bàn phat

trién de tù dò càc doanh nghiép vùa va nbo huy dóng vóa

trong mot pham vi lón de trd thành càc còng ty có t h è hx

kinh té hùng manh.

Thù ba, Luàt doanh nghiép dà tùng bude xồ bó càc

qui dinh bà't hcjp ly ve vò'n phàp dinh'. Trùó'c kia, mn

thành làp doanh nghiép mói, sàng làp vién phài chùng

minh có mot so'vò'n dàu tu ban dàu dàp ùng du'dc mùc vòn

tòi thièu dùdc qui dinh trong Nghi dinh sò'26/1999/ND-CP

(vi du 300 triéu dèi vói cóng ty TNHH kinh doanh thUdng

mai). Tù 01-01-2000, Luàt khóng qui dinh mùc vó'n tol

thièu ma càc sàng làp vién phài có, trù nhùng ngành nghè

có qui dinh riéng, vi du kinh doanh tài chinh, bào hièm,

quy tin dung.

Thù tu, Luàt doanh nghiép tao diéu kién cho càc sàng

làp vièn tu ké khai va dinh già tài san góp vò'n theo

nguyen tàc nhàt tri '. Nèu già tri tài san góp du'dc dinh già

cao hdn già tri thiic t è vào thdi dièm góp vò'n, thi ngUcii góp

vó'n phài góp bù phàn thiè'u hut, nèu gay thiét hai cho

ngUói khàc thi phài lién dói chiù tràch nhiém'i NhU vày,

' Xem Diéu 9 va Dieu 10 Luat doanh nghiép.

' Xem Diéu 13 khoàn l'V Luat doanh nghiép.

" Dieu 23 khoàn 2 Luàt doanh nghiép.

'' Diéu 23 khoàn 4 Luàt doanh nghiép.176hầt dà xồ ho tini tue thàm dinh vci'n phién bà trc kia

da tnòt Hòi dóng dinh già vcin góp tién bànb. Qui dinh mói

n.'iy góp phàn rùt ngan tbeii gian va giàm chi phi thành làp

daanh ngbiép.

Thù nani, Luat doanb ngbiép qui dinh mot trình tii

thành làp doanh nghiép don giàn. Tièp theo nhùng cài

càch Cd bàn diicic qui dinh trong thóng tU lièn bò so'

05/1998/BKHDT-BTP, Lt doanh nghiép xồ bò thù tue

xin càp Già'y phép thànb làp, dói vói càc doanh nghiép ehi

càn tién hành dàng ky kinh doanh theo càc qui dinh eùa

hiàt pbàp. Ho sd thànb làp doanh nghiép dUde giàn ddn

diin mùc tòi thièu bao gòni:

1. Ddn dàng ky kinh doanh

2. Diéu le (dói vói cóng ty)

3. Danh sàeh thành vièn (dòi vói cóng ty)

4. Xàc nhàn ve vón (nèu phàp luàt qui dinh cu thè)

Cd quan dàng ky kinh doanh khóng có quyén yéu càu

ngu'òi t h à n h làp doanh nghiép phài nòp thém càc già'y tò,

ho sd nào khàc '. Càc phòng dàng ky kinh doanh phài xù Iy

ho sd va tra Idi cho diidng sU biét trong vòng 15 ngày. Néu

sau 15 ngày ma khòng nhàn dUeJc Già'y chùng nhàn dàng

ky kinh doanh. thi ngUdi thành làp doanh nghiép có quyén

khiéu nai. nèu 7 ngày sau khi kbiéu nai ma vàn khòng có

tra Idi tbi qun khdi kién ra Tồ hành chinh '\ Né'u so

vói thdi gian bình quàn là G thàng de thành làp xong mot

doanh nghiép theo lt cu trc kia, thi viéc qui dinh thòi

Dii'ai 12 kho:'in 2, Lufit doanh nghiép, Diéu 8 Nghi dinh so 02/2000/ND-CP,

ìrwu 8 khồn 5 Nghi dinh sò'02/2000/ND-CP,

177gian 15 ngày theo luàt hién nay qua là mot cuóc càch

mang. Tuy nhièn so vói càc nu'óc phàt trién va mcit so vùng

lành thó d chàu À (nhU d Hong Kong), tbi 15 ngày cùng con

là khà dai (d nhiéu bang cùa Hoa Ky. viéc thànb hip mcit

cóng ty càn khóng qua 1 ngày va tci'n kém duói 150 USD) '.

Thù sàu, Né'u nhU trc kia, khi càp Giày phép thành

làp hồe Già'y chùng nhàn dàng ky kinh doanh, càc ce

quan nhà nUóe eó ehùe nàng thàm dinh tinh khà thi cùa

du àn, thi theo luàt mói càc ed quan nhà niióc khóng thàm

dinh du àn nùa, ma chi xeni xét tinh hejp lé cùa ho sd dàng

ky doanh nghiép. Day là mot thay dói ve nhàn thùc bèi

sue ed bàn, càc ed quan nhà nUóc chi chiù tràch nhiém ve

tinh hcjp lé éa ho sd dàng ky kinh doanh, chù khòng chiù

tràch nhiém ve tinh dùng dàn, sàt thiic bay có ed sd cùa bò

sd dò'. Day là mot tu duy it nhiéu chiù ành hUdng cùa càc

hoc thuyé't phàp luàt Hoa Ky, trao nhiéu quyén tu do cho

ngUdi kinh ddanh va ban hàng cùa ho, song dóng tbòi cùng

u càu eàe chù thè dò tii bào ve lày minh thòng qua càc

hién phàp thàm dinh do tin cày cùa dói tàc.

Thù bay, Càc tièu ehi de Phòng dàng ky kinh doanb

xem xét cà'p chùng nhàn che ềe doanh nghiép ngồi quòi:

doanh hién nay cùng hè't sue ddn giàn va minh bach, bao

góm bó'n tièu chi sau day; (a) ngành, nghé kinh doanh

khóng hi ềm, (h) tén doanh nghiép dc dàt hejp phàp, (e)

ho sd dàng ky doanh nghiép hejp lé va (d) dà nòp dù le pbi

dàng ky kinh doanh'.

' 'Vién quàn ly kinh té Trung Udng, Bào cào nghièn cùu so sành Luàt cóng

ty, Ha N()i 1/1999; R. Anderson, Business Law, Cincinati, Ohio, 1987.

' Xem Diéu 12, khoàn 2, càu 2 Lt doanh nghiép,

•• Xem diéu 8 khồn 3 Nghi dinh so 02/2000/ND-CP,178b. Da dcing hoà càc loai hinh cloanhnghiépSo vói càc qui dinh truóc day. huàt doanh nghiép dà ra

h.ai loai bini) doanh nghiép mói: còng ty bop danh' va còng

t\ TNHH mot th.inb vièn', Có l'àt nhiéu quan diém cho

ràng nhùng ngu'eii làm luàt dà thiét kè' chua thànb cóng

mó bmh cóng ty bop danh. con qua nhiéu diéu chu'a ró

ràng va màu thuàn, do vày mó hinh này chUa dUde giói

kinh doanh d Viét .Nani buóng ùng. Viéc da dang hdà càc

mó hinh doanh nghiép là rat càn thiét, tuy theo dàc diém

cua tu'ng ngành nghé. ngu'òi kinb doanh tU cbcin cho minh

mò hình phù hdp nhàt. Tuy nhièn, viéc du nhàp mot mó

hình mói vào Viét Nani càn có thdi gian de cóng chùng

hiéu va chà'p nhàn.

Cóng ty hcfp danh:

Cóng ty hdp danh theo Luàt doanh nghiép 1999 bao

gòni càc thành vièn là cà nhàn chiù tràch nhièm vó han va

lién dói che càc khồn nd cùa cóng ty (thành vièn hdp

danh); ngồi ra con có thè có mot so' thành vièn chiù tràch

nhiém hùu han trong pham vi so vó'n eam ké't góp vào cóng

ty (dUde goi là thành vién góp vò'n).

Theo Lt doanh nghiép, mot cóng ty hdp danh phài có

it nhà't hai thành vién heip danh. Luàt yéu càu t h à n h vièn

h(ip danh phài có trình dò chun mòn va uy tin nghé

nghiép nhà't dinh, vi du phài eó chùng chi hành nghé cho

ềe nghé nhu thié't ké cóng trình, tU và'n phàp lt, kièm

tồn. Thành vién bop danh qun qn Iy còng ty, có

qun boat dóng nhàn danh cóng ty. Thành vién hdp danh

Dióu 95 -98 Luàt doanh nghiép.

Diéu 46 - -50 Luàt doanh nghiép179phài là cà nhàn. khóng du'cje là c.ic tó chùc, Viéc quàr ly

cóng ty do càc thànb vién hdp danh thoà thuàn. Kbi qu-è:

dinh càc và'n de này. càc thành vién có ngang quyhi.

khóng phu thc vào so vón góp nhiéu bay it.

Thành vién góp vci'n khóng dUcic tham già quàn ly cens;

ty, khòng dUcJc boat dcing nhàn danh cóng ty, diidc hucnu

lai theo ty lé dUejc qui dinh trong Diéu lé cóng ty va dii

chiù tràch nhiém dói vói càc khoan ló cùa cóng ty tnng

pham vi so'vò'n cani ké't góp vào còng ty.

Mó hinh cóng ty hdp danh là phù hejp vói càc ngtnh

kinh deanh nhU dich vu y tè (md càc phòng khàm tu'

nhàn), kinh deanh th'c, dich vu thié't kè, xày diing cong

trình, tu và'n (treng dò có tu' vàn doanh nghiép, tù ^àn

quàng càd, tu vàn quàn ly, tu và'n xày dung, tu và'n pia])

ly...) va thàm chi càc dicb vu giào due (md càc trung tini

ngoai ngù, day nghé, luyén thi dai hoc...). Day là nbiiUg

ngành nghé ma ngUdi kinb doanb khóng thè chiù tnch

nhiém hùu han dUcjc, né'u ngUdi kinh doanh có sai sót va

gay hàu qua cho khàch hàng tbi phài dén bù bang noi

nguón tài san dà dUa vào kinh doanh va tài san cà nlàn

khàc. De bào ve khàch hàng va hiióng càc boat dòng knh

doanh ó càc lình viic trèn vào khn khó phàp lt, 'àn

giài thich va àp dung mò hinh cóng ty hejp da>nh.

Cóng ty tràch nhièm hùu hcin mot thành vièn (Diéu 46

- 50 Luàt doanh nghiép)

Khàc vói càc qui dinh cùa Diéu 25 Luàt cóng ty lt90,

Luàt doanh nghiép qui dinh mot Cóng ty TNHH khìng

nhà't thié't phài có 2 thành vièn, ma có thè chi có mot

thành vièn góp vó'n thành làp. Thanh vièn này phài là lt

tó chùc (mot cà nhàn khòng du'dc phép thành làp cònj ty

180Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Công ty trách nhiệm hữu hạn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×