Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. Quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã

V. Quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Lùa chon ngành nghé, lình vùc, qui mó san xuàt.

kMih doanh. dicb vu va dia bàn boat dcing pbù hdp vói khà

n.uig caia HTX.

- (Juyét dinh binb thùc va ed càu tó chùc san x't.

k.nh doanb. dich vu éa HTX.

- Xuàt khàu. nhàp khàu. lién doanh. ben két vói càc tó

chùc va cà nhàn d trong va ngồi nùck theo qui dinh eùa

p h à p luàt.

- Thué lao dóng trong trùdng hdp xà vièn khóng dàp

ù n g elùde yèu càu san xuà't, kinh doanh, dich vu cùa hcip

tac xà theo qui dinh eùa phàp luàt.

- Quyèt dinh kèt nap xà vièn mói. giài quyét viéc xà

viièn ra khòi HTX, khai t r ù xà vièn theo qui dinh cùa diéu

le bop tàc xà.

- Quyét dinh viéc phàn phól thu nhàp, xù ly càc khồn

lèi cùa hcip tàc xà.

- Quyé't dinh khen thUdng nhùng cà nhàn eó nhièu

t h à n h tich xày diing va phàt trièn HTX, thi hành ky luàt

nhiing xà vièn vi pham diéu lé HTX. Bc xà vién bòi

thudng nhùng thiét hai dà gay ra che HTX.

- \^ay vò'n ngàn hàng va huy dóng càc ngn vòn khàc,

cho xà vién vay vó'n theo qui dinh éa phàp lt.

- Diidc bào bò bi qu't cóng nghé theo qui dinh éa

p h a p lt.

- Tù ehól yèu càu cùa càc tó chùc, cà nhàn trai vói qui

d h i b cria phàp lt.

Ngồi ra mói loai hình hdp tàc xà con càc qun

k h à c lién quan boàc phàt sinh tù càc quyén trèn theo qui

dhih cua phàp luàt.

1172. Nghìa vu cùa càc hdp tàc xà

Ben canh viéc thiic bién càc quyén. càc bop tàc xà con

phài thiic hién càc nghìa vu nhà't dinh. Dò là bai màt cùa

mot và'n de, giùa quyén va nghìa vu cùa càc hdp tàc xa co

nhùng mói quan bé qua lai khàng kbit.

Theo Luàt hdp tàc xà (Diéu 9) càc hdp tàc xà co nbùng

nghìa vu cu thè nhu sau:

- San xuàt, kinh doanh, dich vu dùng ngành nghè, nnit

hàng dà dàng ky.

- Thiic hién dùng che dò kè tồn. thó'ng kè do nhà niic'ic

qui dinh va che dò kièm tồn cùa nhà nUc'ic.

- Nóp th'va thiic hién càc nghìa vu tài cbinb theo qui

chnh éa phàp lt.

- Bào tồn va phàt trién vó'n boat dóng cùa bop tàc xà:

quàn ly va su dung dà't dUdc nhà nùòc giao quyén sii dung

theo qui dinh cùa phàp lt.

- Chiù tràch nhiém dcil vói càc khồn nd va càc ngbia

vu khàc bang tồn bò vó'n va tài san thuóc sd hùu cùa hcip

tàc xà.

- Bào ve mói trùdng, mòi sinh, canh quan, di tich lic'b

su va càc cóng trình q'c phòng, an ninh theo qui dinh éa

phàp lt.

- Bào dàm càc quyén cùa xà vién va thùc hién càc cam

két kinh tè dòi vói xà vièn.

- Thùc hién càc nghìa vu dcil vói xà vièn triic tiép lao

dóng cho bop tàc xà va ngUÒi lao dcing do hcip tàc xà thu è.

khuyè'l-i khìeh va tao diéu kién de ngu'òi lao dóng trd thành

xà vièn hdp tàc xà.

118- Df'ing bao hiém xà bòi cho xà vién theo qui dinh cua

pb:ip luat.

- ('halli lo giào due. dào tao. bòi dUdng. nàng cao trinh

ciò cung càp thóng tin. clé moi xà vièn tich euc tham già

>càv diing bop tàc xà.

- Tao diéu kién thuàn Idi cho càc tó chùc chinh tri. xà

hcii chicic pbàp luàt cóng nhàn hoat dóng trong hdp tàc xà.

VI. THÀNH LÀP HOP TÀC XÀ

Su' quàn ly cùa nhà nu'óc dói vói càc bop tàc xà thè hién

tru'óc bét d viéc Uy ban nhàn dàn cà'p eó thàm quyén cho

jibép càc li()'p tàc xà du'dc thành hip va cà'p giày chùng

nhàn dàng ky kinh doanh.

Dòi VĨI viéc thành làp hdp tàc xà, Diéu 12 Luàt hdp tàc

xà qui dinh: eàe sàng làp vièn phài bào cào bang vàn bàn

vói LJy ban nhàn dàn cà'p xà (ndi dU dinh dàt tru sd ehinh

c'ùa bop tàc xà) ve y dinh thành làp, phiidng hng va

cdiuo'ng trình, ké hoach boat dòng cùa bop tàe xà.

San kbi dude Uy nhàn dàn cà'p xà dóng y, càc sàng hip

vién du'cte tién hành tuyén truyén, vàn dóng nhùng ngUdi

co nhu càu tham già HTX, xày diing phUdng hUóng san

xuàt. kinb doanh, dicb vu, dii thào diéu lé hdp tàc xà va

xùc tièn ềe cóng viéc càn thiét khàc de tó chùc bòi nghi

thành hip hcip tàc xà.

Hói Ughi thành làp HTX là mcit cc bop rat quan

trong dcil vói tó chùc va boat dóng eùa hcip tàe xà. Trong

bòi nghi này càc sàng làp vièn cùa hdp tàe xà va nhùng

ngu'o'i co nguyen vong già nhàp hdp tàc xà sé thào luàn

phucing buóng san xuàt kinb doanh, dich vu va ké' hoach

119boat dcing cùa hdp tàc xà. Ho cùng dóng góp y kièn de ^ùa

dói, bó sung, thóng qua Diéu lé cùa hdp tàc xà. tèn liiéu

tU(3ng (né'u eó) cùa hdp tàc xà va làp ra mot danh sàcl va

vièn chinh tbùc, bau ra càc ed quan quàn ly, kiém so;itcua

hdp tàc xà.

Lién hiép hdp tàc xà là mot tó chùc kinb té do càc hcJp

tàc xà thành vièn tu nguyen làp nén. Muc dicb. chùc n;mg.

nhiém vu, ed càu tó chùc cùa ben hiép hcip tàc xà dUdc q ui

dinh trong Diéu lé lién hiép hdp tàc xà do càc thành -'lén

thóng qua.

Viéc thành làp, dàng ky kinh doanh, tó chùc va hoat

dòng cùa càc lién hiép hcip tàc xà do Chinh phù qui Cirh

trong diéu lé lién hiép hdp tàc xà. Lién hiép HTX pb;u

dàng ky kinh doanh tai Uy ban nhàn dàn cà'p tinh.

De viéc dàng ky kinh doanb cùa càc HTX diidc ticin

hành mot càch nhanh gon, thuàn Idi va nhùng ed qan

nhà nc thàm qun nàm vùng dUde qui mó. ed càu tó

chùc, nói dung boat dòng cùng nbu nàng lue kinh té ciia

mói HTX, luàt hdp tàc xà qui dinh bó sd dàng ky kinh

doanh cùa càc hdp tàc xà bao góm càc tài liéu sau:

1. Ddn dàng ky kinh doanh kém theo bién bài (dà

thòng qua tai bòi nghi thành làp hcip tàc xà

2. Diéu le bop tàc xà

3. Danh sàeh ban quàn tri (góm chù nhiém va cà(

thành vièn khàc), ban kièm soàt

4. Danh sàeh, dia chi, nghé nghiép cùa càc xà vién.

5. PhUdng àn san xuàt. kinh doanh, dicb vu.

6. Già'y phép hành nghé dói vói mot so' ngành nghé(nui

phàp luàt qui dinh phài eó).

120Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. Quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×