Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Đặc diểm của hợp tác xã

II. Đặc diểm của hợp tác xã

Tải bản đầy đủ - 0trang

duòng Icil. ehinh sàeh cùa Dàng. pbàp huit cùa nhà ni de.

là ndi càc thành vièn dùm hoc làn nhau va thiic bién 'àc

chinb sàeh xà bòi cùa nhà niióc.

Tuy vày, do trinh dò tó chùc. ciiiàn ly cùa càc ed qua n

thàm qun chu'a tòt. boat dòng san xuàt kinb do;:nh

cùa càc hdp tàe xà con kém hiéu qua, nhàt là co che phà n

phól thu nhàp khóng hdp ly, khóng cóng bang, nèn càc hop

tàc xà chUa eó dù khà nàng va diéu kién de thiie bièn cnù'c

nàng cùa mot cóng dóng xà bòi mot càch day dù.

Hién nay, càc dng lói chinh sàeh cùa Dàng va phà p

lt cùa nhà ne dà xàc dinh rò: hdp tàc xà là mot tó cáic

kinh té. viéc xàc dinh nhU vày là pbù hdp vói thiic tran g

va khà nàng éa càc hdp tàc xà d niióc ta, phù hdp vói qua n

dièm chung cùa càc nUóc trèn thè' giói ve doanb nghiép ta p

thè. Viéc xàc dinh hdp tàc xà là mot tó chùc kinh té tao

diéu kién cho càc hdp tàe xà bình dàng tnióc phàp lt veli

càc loai hình doanh nghiép khàc va bào dàm quyén Idi vait

chat chinh dàng eùa càc thành vièn hdp tàc xà.

Su hdp tàc, tUdng trd giùp dò làn nhau là mot ngiivén

tàc càn bàn phàn biét mói quan he giùa càc thành \ièn

h(ìp tàc xà vói mòi quan he giùa càc thành vién trong càie

doanh nghiép tbuòc càc thành phàn kinh té khàc. Ngu/è-n

tàc này mang tinh nhàn vàn cao va gàn bó càc thanh

vién cùa Irdp tàe xà t h à n h mot khòi dồn kèt ben viinig

làu dai. Diéu 7 Luàt hc;p tàc xà qui chnb: xà vién ph^ài

phàt huy tinh t h à n tàp thè, nàng cao y thùc hdp taic

trong hdp tàc xà va trong còng dóng xà bòi. Ngồi ra càie

hdp tàc xà con càn xày dUng sii hdp tàc giùa càc ddii \vi

trong cà nUóc vói nhau va hdp tàe vói tó chùc kinh tè t à p

thè cùa càc nUóc khàc.

1102. Mói hiip t à c xà co so kfòng t h à n h v i é n tòi t h i è u

So lii'cing tliànb vièn là mcit yéu tó quan trong de xàc

dinh qui mò pbu'o'ng tbùc tò chùc ()uan ly boat dòng san

xnat. kmh doanb. dicb vu cùa mot doanb nghiép. Qui dhib

\'C so hidng thành vièn va cri càu thành vièn cua Hcip tàc

x;à la mot trong nhùng tiéu chi de phàn biét DNTT vói

n hùng loai bình doanh nghiép khàc.

Diéu lé màu cùa càc hdp tàc xà qui dinh HTX phài co

S(') ilìành vièn tòi thièu nhàt dinh de bào dàm tinh chat

"tàp ihé" va khà nàng kinh t è cùa doanh ngbiép.

3. Càc xà v i è n c ù n g góp t à i s a n , c ò n g séfc, c ù n g

hiUdng lofi

Liuit hdp tàc xà cùng nhU nhiéu vàn bàn phàp luàt

khàc qui dinh mot sU gàn bò h(3p tàc chat che giùa càc

t h à n h vièn trong hOp tàc xà. Mòi quan bé giùa ho vói

n h a u ducic hình t h à n h va diéu ehinh theo nguyen tàe tu

nguyen. bình dàng giùp dò tUdng trd làn n h a u va cùng

cc) Idi. Cùng san xuà't kinh doanh, cùng làm ềe dich vu,

càc thành vién DNTT ditcjc phàn phól thu nhàp theo

njg'uyén tàe "lèi àn, lo chiù". Càc xà vién dUde nhà nvióc

b;ào dàm quyen tU chù trong san xuàt. kinh doanh, dich

vu. nbUng hc) cùng phài chiù tràch nhièm tre phàp

htàt ve càc boat dóng éa minh. Dàc diém này cùng là ed

sci de phàn biét dia vi va qun \óì cùa càc thành vién

tr-ong doanh nghiép tàp thè vói dia vi va qun Icii cùa

tbiànb vièn bồc ngi lao dóng trong càc loai hình doanh

n:gliiép khàc.IliIH. QUA TRÌNH HÌNH THÀNH VA PHAT TRIÈN CU \

HOP TÀC XÀ Ị VIÈT NAM

Càn é vào sii hình thành va thay dòi dia vi phàp ly. co

càu tó chùc, chùc nàng, quyén va nghìa vu cùa càc doanh

nghiép tàp thè d nuóc ta tu trUóc dén nay co thè chia c|uà

trinh hình thành va phàt trièn cùa càc hdp tàc xà làm ha

giai doan.

* Tu nàm 1945 dé'n nàm 1958: càc h(3p tàc xà diide tò

chùc vói nhùng mó hinh giàn dòn, trinh do thà'p (nhU càc

HTX bàc thà'p) trong mot so'ngành, nghé nhU: nòng ngbiép

- tiéu thù cóng nghiép... Phàp lt éa nhà nu'óc mói chi de

ra nhùng phudng hng chung ve tó chùc va xày diing càc

hcip tàc xà. ChUa eó nhùng vàn bàn phàp luàt qui dinh ehi

tiét dia vi phàp ly, ed cà'u tó chùc, càc quyén va nghìa vu

éa càc ed quan qn ly kiém sồt va cùa thành vién

doanh nghiép tàp thè.

* Tu nàm 1954 dé'n nàm 1988; trong giai doan này co

phong trae tàp thè hóa d mién Bàc (1959 - 1960) va d mién

Nam (1975 - 1985). Vào thdi dièm phàt trièn cao nhàt

(1988) cà nUdc co tói 100.000 hcip tàc xà thành làp va boat

dòng trong rat nhiéu ngành nghé khàc nhau. Qua trình tò

chùc va boat dòng cùa càc h(3p tàc xà trong giai doan này

eó nhùng dàc dièm nhU sau;

- Nhà nUóc chù trUdng tién hành hcip tàe hóa va cài tao

quan he san xuà't trong mot thdi gian ngàn.

- Tàp thè hóa trièt de càc tu liéu san xuà't ehù 'u cùa

xà vién.

- Tàp trung hóa cao dò trong san x't kinh doanh.

112- .\lia nu'óc giao nìu chi tiéu pbàp lénh cho bop tàc xà.

- Hq'p tàc xà trong mot se")'ngành nghé dùng cóng dièm

làm cci ,sd de tinh niù'c bao phi lao dòng va phàn phcil tbu

nhàp.

- Càc hdp tàc xà phài trd càp cho nhièu dòi tùdng thuòc

ciicn chinh sàeh dùo'c Uu tién...

Trong giai doan này. càc hdp tàc xà dà tàp hdp dUdc

h à n g chuc triéu ngùòi lao dòng. tao ra nhùng khòi lUdng

.san phàm, hàng bòa. cóng viéc dich vu già tri lòn cho

xà bòi ehié'm 60"'o tóng thu nhàp q'c dàn.

Nhà niióc tùng buóc ban hành nhùng vàn bàn phàp

luàt qui dinh tu'dng dòi day dù cu thè va chi tiét ve dia vi

pbà}i ly càc nguyen tàc tò chùc va boat dóng càc qun

nghìa vu cùa càc hdp tàe xà va éa ềe thành vién éa

chùng. Phù hdp vói xu thè chung éa thòi dai, vào ci giai

doari này. Dai hói Dàng làn thù VI (1986) dà de ra dUdng

lòl xày diing mot nén kinh tè nhiéu thành phàn theo ed

che' tbi trUdng. eó sii quàn ly cùa nhà nUóc va theo dinh

hng XHCN. Trong hồn ềnh dò, ềe hdp tàc xà ducie

hình thành va tón tai trong co che quàn ly kinh tè, ké'

hoach tàp trung, hành chinh dà hòc lo nhiéu han che' va

trd ngai cho sii phàt trièn eùa sue san xuà't va nhùng màt

khàc cùa hdp tàc xà.

Mcit yéu càu to lón càp bàch diicic dàt ra là càn phài dói

mói su tó chùc va quàn ly càc hdp tàc xà cho phù hdp vói ed

che' quàn ly kinh té mói.

* Tu nàm 1988 dèh nay; ed sd ly luàn che viéc dói mói

din vi phàp ly. chùc nàng nhiém vu, ed càu tó chùc va boat

dòng éa càc doanh ngbicip tàp thè trong giai doan này là

Nghi quyé't so' 10 (ngày 5-4-1988) ve dói mói quàn ly kinh

113Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Đặc diểm của hợp tác xã

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×