Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Khái niệm về luật kinh tế

II. Khái niệm về luật kinh tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

phuon'g |)bàp khàc iih;ui. Trèii (•() so dò. trong ed càu cùa he

thong phajì lt cu;i nha mi'óc sé xt hién trong lình vuc

plvip lunl kinh té (ba\' con goi la phà]) luàt ve quàn ly kinh

té) nhCing n g à n h luat khàc n h a u . bao gòni Luàt kinh té.

Luàt tài chinh. Luàt lao dòng. Luàt d à t dai. Luàt bd)) tàc

xà va nbUng lình vuc phàp luàt k h à c . Cd sd khoa hoc cùa

viéc hình t h à n h q u a n niém ve Luat k i n h té n h u vày là vi:

- Nén k i n h té xà hòi chù nghìa là mot n é n kinh té ddn

n h à t vói su dòc tón cua sd h ù u xà bòi chù nghìa. Trong ctò

tón tai h ì n h t b ù c sd hùu toàn d à n va sd h ù u t à p t h è - h ì n h

t h u c sd h ù u dUdc coi là h ì n h t b ù c q u a dò de chuyèn lén

h ì n h thi'ic sd h ù u toan dàn. Nén k i n h té dò là mot nén

k i n h té duoc tó chUc quàn ly theo phUdng p h à p kè' hoach

boa cao dò. h à n h chinh q u a n liéu va bao càp. Vi vày, sU

cali tliiòp cùa quyén lue n h à nu'óc vào moi boat dòng kinh

té. s;in x u à t cùa càc d()n vi k m b té là eó t h è va càn thièt.

- N h à nc xà bòi chù nghìa vùa là t r u n g t à m quyén

lire c h i n h tri vùa là chù sd h ù u duy nhà't va t h ò n g nhà't dòi

vói t u y é t dai da so'càc tu' liéu s a n x u à t chù yéu. N h à nUdc

t h à n h làp càc tò chùc kinh té de tién h à n h càc b o a t dòng

san x u à t k i n h doanh. dòng thdi l à n h dao, q u à n ly càc hoat

dòng s a n x u à t k i n h doanh dò. NhU vày. t r o n g diéu kién

cùa C h ù nghìa xà bòi thi hoat dòng k i n h d o a n h va q u à n ly

càc b o a t dòng dò dà hồ n h à p vào lìhau t h à n h mot lình

vUc t h ò n g n h à t .

- Càc q u a n he xà bòi phàt sinh t r o n g hai m a t dò co mot

so dac t h ù va chinh càc dàc dièm dò dà làm cho càc q u a n

he irày k h à c biét vói càc q u a n he k h à c p h à t sinh t r o n g nén

k i n h te quò'c d à n . Vi vày. càc q u a n bè dò co t h è va càn phài

dudc tàch ra de diéu chinh p h à p luàt riéng. Dàc dièm quan

ti'ong n h à t cùa càc quan he k i n h té do L u à t k i n h té' diéu

13chinh là bà't luàn à dàu. phàt sinh trong qua trình quan ly

nhà nude ve kinh tè bay tó chùc thUc hién càc boat dóiig:

san xuàt - kinh doanb. ctéu chùa dung trong minh bai yèi»

tò tò chùc - ké' hoach va yéu tò' tài san. Vi vày. khi nói lóii

dòi tUdng cùa Lt kinh tè. ngUdi ta déu nói tói càc tiuari

he kinh té theo chiéu ngang va càc quan he kinh té nói ho.

Nhùng quan he dò, trong diéu kién cùa nén kinh té xà ho i

chù nghìa dà khòng con là nhùng quan he phàp ly theo

nghìa trun thó'ng.

Quan he doc. thè hién chù u trong qua trìnb ké hoacki

hồ, khóng hoàn toàn mang tinh chat hành chinh va to

chùc, ma u tò'tài san vàn ln ln tón tai. Bòi lé. dòi

tu'dng cùa quan he ké hoach hồ là san xt. kinh doanb.

là vó'n. là luu thòng phàn phó'i, phàn chia Idi nbn... Vi

vày, nò khóng phài là quan he hành chinh. Mat khàc,

trong quan he này, ve mat ly thuyét cùng nbu theo p h à p

luàt thUe dinh luòn ln tón tai tràch nhiém pbàp ly (k<ó

cà tràch nhiém tài san) giùa càc chù thè là càp trén va càp

dUdi. Vi vày, tinh chat doc - tinh chat hành chinh cùa

nhùng quan he doc dà hi bièn dang.

Quan he ngang là quan he phàt sinh giùa càc dcin vi

kinh té' dUdc thè hién dac trUng bang hình tbùc phàp ly l.à

hdp dong kinh té. Hdp dong kinh tè' duói xà bòi chù nghì;a

cùng khòng con là hdp dong theo nghìa trun thó'ng: tu do

khè e. Hdp dong kinh té'là hdp dong kè hoach. Trong khii

ké hoach dUdc eoi là phàp lénh, là eUdng lình thù hai cù.a

Dàng. Viéc thièt làp càc quan he hdp dóng khóng du.a

theo nguyen tàc tu do y chi ma trd thành nghìa vu cùa

moi ddn vi kinh té: nghìa via hdp dóng va nghìa vu ky kéd

hdp dóng. Nhu vày hành vi giao dicb dò khóng con là hành

vi dàn su ma co mang u tó'tò chùc - kè'hoach va co t/n h

14('liat ménb lénh. Vi và\' viéc giai quyèt tranh chàp phàt

sinb tu' quan he hdp dòng kmh tó khóng phài là hành vi tu'

ph;!!.) ma là hành vi hành chmli va trong diéu kién nhif

\av. ti'ong tài kinh té luòn luòn là mot bó phàn tbc

quvén lUc hành phàp.

Theo quan niém trun thòng. chu thè cùa Luàt kinh

té cùng co nhùng dàu hiéu dàc biét. Chù the cùa Luàt kinh

té i:ò dàc tinh là nò thè hién ban chat kinh tè cùa xà bòi xà

Ilo) chu nghìa. Trong kinh té xà bòi chù nghìa. boat dóng

kinh té khóng phài do tùng cóng dàn riéng lé thUe hiéiì ma

do tàp thè lao dóng cua càc xi nghiép. lién hiép càc xi

nghiép. càc Cd quan kinh tè khàc... thUc hién. Nhu vày.

chù thè eùa Luàt kinh té luòn luòn là nhùng ed quan, tò

chùc kmh te - dude coi là nhùng phàp nhàn.

Chù the éa Lt kinh té cùng dUdc hiéu theo nghìa

róng va nghìa hep. Theo nghìa bep, chù thè thudng xuyèn

va chù yéu eùa Luàt kinh tè là càc ed quan va ddn vi kinh

té. co chùc nàng chù yéu là boat dóng trén lình vUe kinh

té va co thàm qun kinh té. Ben eanh dò, theo nghìa

róng, càc ed quan nhà ne. càc tò chùc xà bòi cùng co thè

thani già càc quan he kinh tè do Luàt kinh tè' dieu chinh

khi viéc tham già càc quan he kinh te dò là eó thè va càn

thièt nhàm góp phàn thUe hién chùc nàng va nhièm vu

cùa minh.

Khi dò, nhùng ed quan va tó chùc này cùng dUdc eoi là

chu the éa luàt kinh te. Brìi le don giàn là mot chù the

cùa lt nào dò co the dóng thdi tham già nhiéu quan he

phàp ly do nhiéu ngành luàt khàc nhau diéu chinh vói

tinh càch là chù thè éa nhùng ngành lt dò. Theo nghìa

dò. ngay cà càc ddn vi kinh tè xà bòi chù nghìa cùng thè

15trd thành chu thè cùa nhiéu ngành luàt khàc nhau ngoài

luàt kinh tè.

Nhu vày, luàt kinh tè co dòi tUdng diéu chinh riéng. he

thòng chù thè cùng rò ràng. Con pbUdng phàp diéu cliinh

cùa luàt kinh tè là phu'dng pbàp kèt hdp giùa thUdng

ludng. binb dàng vói phUdng phàp huóng dàn va hành

ehinh ménb lénh.

PhUdng phàp thồ thn. hình dàng àp dung trong càc

quan he ngang - quan he bop dòng kinh té. PhUcing phà]»

này gió'ng nhu phUdng phàp dàn su song khóng phài la

phUdng phàp dàn sU vi nguyen tàc tu do y chi trong nhoni

quan he này bi giói han bòi ké hoach nhà nUóc.

PhUdng phàp huóng dàn khuyén bào là phUting pbàp

dinh hng. khun khìeh ve tinh hdp ly cùa càc quan he

kinh té de eàe chù thè quan he kinh tè dò hành dòng trons^

khà nàng va muc dicb cùa minh. PbUdng phàp này du'di'

dùng chù yéu de quàn ly va diéu ehinh hành vi eùa cài'

hdp tàc xà là nhùng ddn vi kinh te boat dóng khóng theo

che dò sd hùu nhà nc ma dUa trén co' sd che' dò sd bù'ii

tàp thè. Trong giai doan cuòi cùa nén kinh té' ké hoach.

phUdng phàp này cùng dUdc su dung de qn ly ềe ddn vi

kinh tè q'c doanh thè hién tinh mém dèo trong quàn ly

kinh te va phàt huy khà nàng dòc làp va tu chù ve mat

phàp ly cùa eàe ddn vi kinh tè'ed sd.

Tom lai, là san phàm va là mot bó phàn càu thành cùa

Cd che kinh té cu, Luàt kinh té - mot ngành luàt dòc làp.

phàn ành rò net tinh chat va bàn chat cùa nén kinh té

dUdng thdi. Nò dà phàt trién ve mat ly luàn cùng nhu thuc

tién va (1 mùe do nhà't dinh, nò dà trd thành cóng cu cùa nha

nUóc ta de quàn ly nén kinh te quó'e dàn xà bòi chù nghìa.2. I^t k i n h t é t i o n g e d o h e t h i t r i f r t n g

Sii pbà s;m cua nio liinli k m h té ké hoach t r é n p h a m vi

loan càu dà kéo theo su cao c h u n g cua nhiéu q u a n diém va

he t h ò n g ly l u à n ve quan ly k m h tè. ve l u à t kinh té t r u y é n

thòng. Khóng co con du'iing t h ù ha. tàt ca càc mò h ì n h kinh

t é k è hoach déu phai chuyèn t h à n h k i n h té tbi tru'dng.

Khàc h à n vói mò hình kinh té ké hoach. kinh tè tbi

tru'òng dèi hói ])bai xồ bei che dò dòc tón cùa mot h ì n h

lliù'c sd h ù u , dòi bòi phai khux'én khich va p h à t trién mot

cci càu k i n h tè nhiéu t h à n h [ihàn vói su' hình d à n g éa

r h ù n g tre phà]) lt. Kinh té ibi tru'dng dòi hói phài co

mot mòi trUdng p h à p ly dam bao tu' do k i n h d o a n h cua tàt

i';'i càc chù t h è s a n xuàt - kinh d o a n h . Dàc biét k i n h té thi

tru'dng dèi hói sU lui bUóc va nhu'dng bUdc cùa quyén IrJc

cóng cóng trUde n g u y e n tàc tu' do k i n h d o a n h cùa càc loai

hìnli d o a n h n g b i é p .

Tuy n h i è n . diéu dò khóng co n g h ì a r à n g . nèu nhU luàt

kinh té eùa n é n kinh té ké bo:icb boa dUtic diéu chinh chi

b a n g phu'dng t b ù c cùa luàt cóng (tue là càc chù t h è chi

diidc làm n h ù n g gì ma pbàp luàt ghi n h à n ) . con d kinh tè

thi trUdng luàt k i n h té chi diéu c h i n h t h e o phUdng p h à p

cùa l u à t t u (tue là càc chù t h è dude làm tà't cà n h ù n g gì ma

p h à p luàt k h ó n g ềm). Vi vày, nèu q u a n niém r à n g . luàt

kinh tè ehi là l u à t t u thi sé k h ò n g t h è p h à n biét du'dc luàt

kinh tè vói l u à t d à n su. thu'o'ng mai va dàe biét k h ó n g

p h a n à n h dUde t r o n g pbap luàt vai trò cùa cóng qun

(Nhà nUdc) t r o n g ddi song k m b té. t r o n g q u à n ly k i n h tè.

NgUdc lai. nèu cho r à n g . lu;it kinh t é ' l à luiìt cóng thi cùng

khó p h à n biét dUdc luàt kinh t é vói l u à t n h à nude, ht

bimh c h i n h .

__

!TRllNb7KMT;cÌM--T:N,r.'!/V;r:n

!rieV._G0//in?8jyThuc ra. lt kinh tè. bay huàt kinh doanh là nhùng

khài niém rat róng ma khó co thè dinh lUdng chinh xàc ve

nói dung. Hiéu theo càch chung nhà't tbi luàt kinh té là

tòng thè càc qui pham phàp luàt ma vói càc qui pham dò.

nhà ne tàc dóng vào càc tàc nhàn tham già dòi song

kinh tè va càc qui pham lién quan dén mòi tUdng quan

giùa SU tu do cùa tùng cà nhàn va sU diéu chinh cùa nhà

niiòc. Neu hiéu theo càch dò tbi lt kinh tè ton tai cà ó

phàp lt cóng va phàp lt tU; Nò diéu chinh mot màt

khà nàng va càch thùc eùa sU can thiép cùa nhà nc vào

dòi song kinh te, bàe ve Idi ìeh cóng va mat khàc nò thè

hién nguyen tàc bình dàng va bào ve Idi ich tu cùa càc

thành vièn tham già thUdng trUdng

Phù hdp vói xu huóng tàt yè'u cùa thdi dai, tu mà'y nàm

gàn day, nhà nUóc ta dà bc phài cUdng qut doan tut

vói che dò cu, chù trUdng xày dung trén dà't nUòe ta mot

nén kinh tè' thi trUdng. Tre tinh hình dò, bc chùng ta

phài xem xét lai so' phàn eùa ngành luàt kinh tè' ké cà ve

ly luàn làn thcte tién. Bòi le ngành luàt kinh té dang buóe

vào mot giai doan phàt trién trong khn khó éa nhùng,

hồn ềnh mài.

0 nc ta, phàp lt kinh te dà hình thành )
trong lich su cùa chfnh thè cóng hồ, dà trai qua nhùng';

bude phàt trién va thành bai khàc nhau, dién ra trongj

nhùng boi eành khàc nhau ve ehinh tri, kinh té, xà hói vài

phàp ly. Cùng nhU hién nay, phàp luàt kinh té'eùa chùng

ta dairg ton tai trong mot khung ềnh hồn tồn mói va

dòi khi con xa la dò'i vói trình dò dàn tri. Dò là sU khdi

xng cùa mot nén kinh tè hoat dóng theo ed che thi

trUdng trong khuón khó cùa mot nhà nUde phàp quyén.

18Co thè biéu khiic nliau ve nói dung cua ed che kinh té.

Song, trong mot tru'òng ho']:», luàt kinh té déu dUdc coi là bó

phàn càu thành cua ed che kinh té. Theo nghìa dò. phà])

lu;it kinh té dvloc biéu la su biéu hién ve hình tbùc phàp ly

nhùng nói dung cùa cac boat dòng va qua trìnb kinh tè.

Nhu vày. cùng vói sii phàt t n è n cùa nén kinh té thi

tnrdng, phàp liuìt kinh té ìì nu'óc ta hién nay dàn dàn sé là

su' phàn ành i)hàp ly mot co che kinh tè thi trvidng vói

nhùng ciac tinh sau day:

Thù nhàt: Nén kinh tè d nu'óc ta hién nay là mot nén

kmh té dang trong buòc chuyèn nhanh sang mot ed che

mòi. Tinh chat qua dò dò cùa nén kinh té' ành hUdng lón

(tén tinh chat cùa cà bé thòng phàp lt ve quàn ly kinh te

nói chung va luàt kinh tè nói rièng. Diéu dò thè hién ò chó.

trong tồn bò he thó'ng chùng ta khóng thè ngay mot he

thòng phàp lt kinh té vói chat ludng va ed càu hồn toàn

irn'à - phàp luàt cùa nén kmh tè thi trUdng dinh hng xà

hòi chù nghìa.

Thù hai: Cd che kinh tè' ma chùng ta xày dUng khòng

hình thành tu sU hồn thién ed che cu - ed che kè' hoach

hoà tàp trung. quan liéu bao càp, ma ngUdc lai. NhU vày,

qua trình hình thành ed che kinh té mói dòi hòi co su xuàt

hién mot tu duy kinh té nidi va theo dò là mot tu duy phàp

ly mòi vói tinh càch là ed sd ly luàn va tu tUdng eùa qua

trình dò.

Trong bé thó'ng phàp lt éa ta nhùng tU duy va hình

tbùc phàp ly mói. càn thièt cho qn ly kinh tè thi trUdng

hình thành eh;\m chap. Dò co the là mot trong nhùng

nguyen nhàn dàn tói tinh trang thiè'u va chàp va éa bé

thòng phàp lt kinh té hién nay.

19Thi? ha: Khi chuyèn dòi ed che kmb té. chùng ta chua

dòng thdi va kip thdi chuàn hi du'òe mot bè thó'ng càc qui

tàc xù sU trong dòi song kinh tè nhiéu thành phàn theo ccj

che thi trUdng eó sU quàn ly cùa nhà nUòc. NbU vày, so viii

tién trình éa ềe quan bé kinh té. phàp lt thUdng xt

hién qua eham so vói su bièn dòng va phàt trién cùa cac

quan he kinh tè. Trong khi ho bào "eòi tròi" cho ed so.

chùng ta vàn chua tao dUdc mot hành lang phàp ly càn

thièt cho moi loai hình doanh nghiép. Khi chù trUdng han

che' va day lui sU lùng doan éa nhùng ménb lénh hành

ehinh va he thòng ehi tièu phàp lénh trong càc boat dóng

kinh doanh. chùng ta chua kip thdi eó nhùng cóng cu kh;ic

hùu hiéu de thay thè. Vi vày, sU xuàt hién mot so' hién

tUdng thiè'u tò chùc, Luié'u ky luàt va lòn xòn d nhiéu noi

trong dòi song kinh tè thòi gian qua là diéu de hiéu va

khòng the kèt luàn ddn giàn ràng, dò là nhùng hién tUdng

phàt sinh tu bàn chat cùa nén kinh te thi trUdng.

Nhu và\'. chuyèn sang nén kinh té thi trUdng, hdn bao

giò hét, phàp lt nói chung va lt kinh té nói riéng

vai trò ngày càng quan trong trong dòi song kinh te éa

dàt nc. Tuy nhièn, quan niém ve luàt kinh té, ve dòi

tUdng diéu ehinh, phUdng phàp diéu chinh va he thòng chù

thè cùa luàt kinh tè càn phài xàc chnb lai cho phù hdp vói

diéu kién éa nén kinh té thi trUdng. Day là và'n de khókhan va phùe tap dang dàt ra trUóc khoa hoc phàp ly nói

chung va khoa hoc phàp ly kinh tè nói rièng.

Hién nay chUa eó thè nói tói mot he thó'ng ly luàn boim

ehinh ve huàt kinh té trong tUdng lai. Song, eó thè dua rai

mot so' và'n de ly luàn thè hién sU thay dòi hồe bó suug

cho quan niém trun thó'ng ve lt kinh te, ve dòi tUdng.

-li.)phu'()iig phàp diéu chinb va bé thóng chù thè cua lt

kmh té.

TlìiP nhàt: Dòi tu'Ung cùa ngành luàt kinh

tu'Ong lai .sé ccing ngày cang diOJc ma nìngté trongDo nói dung va tinh chat kmh doanh cùa nén kinh té

thi trng. sé xt hién nhiéu nhóm quan bé mói càn su

diéu chinh éa phàp lt:

- Nhóm quan bé phàp ly nhàm tao ra mói trUdng phàp

ly bình dàng cho moi sU boat dóng kinh doanh. De diéu

cbmh mói quan bé xà bòi này càn thièt phài ban hành

phàp hiàt ve eanh tranh lành manh, phà san va chóng dòc

([un.

- Nhóm quan he tao nén tu càch phàp ly dòc làp éa

càc chù thè kinh doanh. Trong lình vUc này càn co mot he

thòng càc Cjui pham tao khung phàp ly thòng nhà't cho moi

boat dóng lién quan dén qua trình t h à n h làp. càp già'y

l)hép. càp dàng ky kinh doanh, phàn ehia, sàp nhàp va giài

thè cùng nhu chun hình thùc tò chùc kinh doanh éa càc

doanb nghiép.

- Nhóm quan he lién quan dén càc boat dòng tài phàn

kinh te, lién quan dòn tó ehùe va hoat dóng éa mot he

thòng da dang ềe ed quan tài phàn kinh tè va thù tue giài

([uyèt càc tranh chàp kinh té'.

- Nhóm quan he tao khung phàp ly cho càc boat dòng

kinh doanh cùa tùng loai hình doanh nghiép, tao nèn ctia

vi phàp ly cùa tùng loai hình doanh nghiép dò.

- Nhóm quan he ve hình tbùc phàp ly éa càc boat

dòng kinh doanh. Dò là che dhih ve hdp dong kinh tè.

Trong diéu kién eùa nén kinh tè thi trUdng. hdp dóng kinh

21te khóng con là "hdp dòng ke hoach" va dòi tu'dng éa hiip

dòng kinh té khóng chi là nhùng quan bé trao dói. mua

bàn, dicb vu.

- Ngồi ra trong lình vUc ngàn bang, tài ehinh già cà.

thi tru'dng tién té. thi trUdng vóh - ndi eó thè coi là bién

giói giùa luàt tài chinh va luàt kinh tè' cùng càn eó su diéu

ehinh phàp ly vói nói dung va phUdng phàp dòi mói.

Thù hai: He thòng chù thè cùa luàt kinh tè cùng ttwoc

mò róng hón nhièu so veti tritóc day

Viéc thièt làp mot ed càu kinh tè' nhiéu thành phàn tàt

yè'u sé dàn dén mot ed càu da dang va phong phù cua càc chu

thè kinh doanb.

TrUóe day, luàt kinh tè ehi thùa nhàn nhùng pbàp

nhàn là chù the eùa ngành luàt này. Ngày nay. thue tién

cùa buòc chuyèn sang nén kinh te thi trng dà cbùnominh tinh ehà't phiè'n dién éa quan dièm dò. Ngày nay.

trong he thòng cùa càc chù the kinh doanb dóc làp dòn;,'

thdi là chù the phàp ly dòc làp, ben canh ềe phàp nhàn

con co nhùng doanh nghiép khóng phài là phàp nhàn. Do

là càc cóng ty dòi nhàn, ềe doanh nghiép tu nhàn, cài^"

doanh nghiép boat dóng co mùc vó'n kinh doanh dUdi mùc

vó'n phàp dinh theo qui dinh eùa phàp luàt...

Thù ha: PhUOng phàp diéu chinh cùa luàt kinh té cùng

dUOc bó sung nhiéu diéni miM

Ve màt kinh te, do eó sU phàn dinh ehùe nàng quàn ly

vi mò va quàn ly vi mò nén tinh chat éa mòi quan he

kinh té' khòng con dUdc hiéu là sU két hdp cùa yéu tò tò

chùc kè hoach va 'u tó' tài san. Diéu dò khòng nghìa

ràng, càc quan he tài san ngày nay khòng con khà nàng

9.0chiia dUng tinh tò chùc'. ké hoac'h. Vàn de là d chó. càn

phai (pian niém lai ve ké hoach.

Su khàc nhau càn !)an giùa kmh té ké hoach va kinh té

tlii tru'òng khòng libai mot lión thi co ké hoach, càn dòi.

diéu tiét con mot ben tbi vò tò chùc. vò ky luàt va khòng co

Cjuan ly. Và'n de là ò chó thè nào là ké hoach va ai làm ké

hoach'.' Trong mò bình kinh té ké hoach thi ke hoach san

xuàt. kinh doanh cua càc doanh ngbiép du'dc soan thào tu

mot trung tàm cùa cà nuòc con trong diéu kién cùa nén

kinh tè thi trUdng tbi kè hoach san xuàt - kinh doanh, ve

iiguN'én tàc, thuóc ve chu quyén riéng eó cùa càc doanh

nghiép.

Nói khàc di. khi xồ bò kè hoach hồ tàp trung,

(juan liéu bao càp thi phUdng pbàp mènh lénh trong

diéu chinh phàp ly càc boat dóng kinh doanb hàu nhU

khòng con thè àp dung ròng rài. Ben eanh dò, càc

([uan he tài san vói muc dicb kinh doanh yéu càu phàp

luàt phài tra lai ebo chùng nguyen tàc tu do y chi, tU do

khè ùóc. Nhu vày, nghìa vu hdp dòng va nghìa vu ky két

hdp dóng sé màt dàn trong diéu kièn cùa kinh té' thi

tnidng.

Song, ve màt khàeb quan. mot nhà nc éa thdi hién

(tal. khòng the dàt bàn tay qun lue ben lé ềe qua trìnb

kinh té. Nhà nu'óc vàn co thè va càn phài quàn ly. diéu tiét

nén kinh te. Song, nói dung va phu'dng phàp éa qn ly

nhà nUòc ve kinh té dà khàc di. Phàp luàt. cùng vi vày.

])hài tac dóng lén càc qua trình kinh té mém déo hdn, nàng

ttóng bình dàng va dàn chù hdn.

Tom lai, dù càc nhà khoa hoc tién bòi va dUdng thdi

dèn nay vàn chua thó'ng nhàt vói nhau ve dièn mao eùa

23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Khái niệm về luật kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×