Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương V: Pháp luật về công ty

Chương V: Pháp luật về công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ki.ah té ibi trùeing hinh thànb va pb:U trièn trén ce* sei

liào Ve (luyén tu do kinh doanb. tu do giao két hcip dòng. tu'

(io (tinh doat. Vi và>' kinh tè tbi tru'òng tao ra càc diéu kién

(lè nguO'i kinh doanh hdp tàe làm àn vói nhau va càc còng

t>' d;i xuàt hién. Còng ty co 3 ciac dièm cei hàn.

- Su ben két cùa nhiéu chù thè (cà nhàn bồc tò chùc).

- Sii lién kèt du'dc thuc bién thòng qua mot su' kién

pbap ly (Diéu lei. hdp dòng bồc ciui che).

Xhàiii thiic bién mot muc dich chung .

.X'cu theo 3 dàc dièm trén day tbi sé co rat nhiéu loai

cóng ty VĨI càc muc dich khàc nhau va vi vày nèu phàn

loai cong ty theo muc dich tbi eó nhiéu loai cóng ty trong

dò co còng ty kinh doanh. Gòng ty kinb doanh là nhùng

cjóng ly diioe t h à n h hip theo luàt dàn sU. eó muc dich là

kiém Idi nhn thóng qua boat dòng kinh doanh.

Co nbùng sii lién kèt giùa ềe cà nhàn nhUng khóng

phài là cóng ty nhU già dinh, cóng dóng thùa kè. ềe hiép

bòi, do dò càn sii pbàn biét cóng ty vói càc loai hình tó

cbùe" khàc. Nhùng giài trình di day chi di sàu vào tìm

hièu càc cóng ty boat dòng kinh doanh.

Khó thè diia ra mot khài niém chung ve tàt cà càc

loai còng ty boat dóng kinh doanh vi sii da dang cùa ềe

loai bình lién két. Màt khàc khài niém chung khóng giài

qut diidc càc và'n de thiic té. Thiic té phàp Iy dòi hòi càc

khài niém rò ràng va chàc chàn. Ngày nay ngi ta dà

thùa nhàn cà ềe loai bình cóng ty khòng sii lién két, vi

du cóng ty tràch nhiém hùu han mot chù. Ve nhiéu

phu'dng dién chùng dUcic xeni nbii cóng ty va vi vày phài

chiù sii diéu chinh cùa luàt cóng ty. Mac dù vày, sU lién

149kèt vàn là dàc trUng phàp ly ed bàn^cùa còng ty. Ngồi ra

càc cóng ty boat dóng kinh doanh con phài eó dàc trUnj^ (d

bàn là muc dicb kiém Idi.

Trong càc cóng ty boat dòng kinh doanb cùng nhiéu

loai cóng ty khàc nhau dUde phàn bièt theo tinh chat ben

kèt, che dò tràch nhiém cùa thành vièn va y chi cùa ed

quan làp phàp. NhUng di góc dò phàp ly ngi ta co rliè

chia càc cóng ty thành hai nhóm ed hàn là càc cóng ty dòi

nhàn va càc cóng ty dói vóh. Trong thiic tién phàp luàt Viét

Nam, càc doanh nghiép duòng nhU chUa dUdc phàn chia

theo càc tiéu chi này, ma con dUdc phàn chia theo tiéu chi

loai hình sd hùu.

Còng ty dói nhàn (Lt doanh nghiép khóng dùng kbài

niém này) là nbùng cóng ty ma su lién kèt dUa trèn ed sd

dò tin cày ve nhàn thàn càc cà nhàn tham già, sU hùn vón

là u tò thù 'u. Còng ty dói nhàn dàe dièm rat quan

trong là khóng co sii tàch baeh tài san cà nhàn càc thành

vién va tài san cóng ty. Càc thành vién bồc it nhàt mot

thành vièn cóng ty phài chiù tràch nhiém vò han ve càc

khồn nd cùa cóng ty. Càc cóng ty dói nhàn eó thè tón tai

duói càc dang sau day;

- Cóng ty hdp danh

- Còng ty hejp vó'n ddn giàn, (eó it nhà't mot thành vie'm

chiù tràch nhiém vó han ve ềe khồn nò éa còng ty. càc

thành vién khàc ehi chiù tràch nhiém hùu han trong so

vó'n góp vào cóng ty). Cóng ty bop danh theo Diéu 95 laiàt

doanh nghiép bao góm cà hai loai hinh cóng ty nèu trén.

Trong cóng ty dói nhàn khòng sU tàch bach ve tài

san cùa còng ty va cùa càc thành vièn chiù tràch nhiém vó

han, vi vày chùng tbng dUdc qui dinh khóng co tu càch

150pibàp nhàn. Càc thànb vièn kbi giao dich déu nhàn danh

t.én bang chung cùa cóng tv.

Càc thànb vién còng ty chiù tràch nhiém vò ban

(jun cùng nhau diéu hành hoat dóng c ù a ^ n g ty va cùng

eó quyén dai dién cho còng ty. Thòng tluiQ^g, ềcvc(^t

dinh cua còng ty phài dudc sii dòng y cùa tàt'cà càc thành

vién chili tràch nhiém vó han, mói thành vièn này déu eó

quyén pbù qu't ềe qu't dinh cùa cóng ty. Sii lién kèt

trong còng ty dói nhàn là sii lién kèt chat che moi thành

vién chiù tràch nhiém vó han. Su kién ra khòi cóng ty bồc

chf'ìt cùa t h à n h vién eó thè là Iy do de giài thè cóng ty.

Vi càc dac diém ed bàn trèn day nén nói chung càc cóng

ty dell nhàn co so' lUcing t h à n h vièn rat han che, ho là

nhùng ngUdi quen biét nhau. Vi phài tham già diéu hành

boat dòng cùa còng ty nèn ềe thành vièn phài hiéu bièt ve

kinh cloanh, ò nhiéu nc h à u hè't ho déu là thUdng nhàn.

Xét ve phiidng dién kinh t è ềe cóng ty dòi nhàn thè

co nhùng uu t h è nhà't dinh trong lình vUe vay tin dung do

che' do chiù tràch nhièm vó han éa ềe thành vién. Màt

khàc, do che dò chiù tràch nhiém vò han nén càc còng ty

dòi nhàn thng ìt dàu tu vào khu viic nhiéu rùi ro,

diéu dò thè ành hUdng dé'n sii phàt trièn càn del trong

nén kinh té' va eó thè co nhùng nhu càu cùa xà bòi khòng

dUejc dàp ùng.

Còng ty dol nhàn là loai hinh còng ty ma mói quan bé

giùa càc t h à n h vién rat gàn bó, vi vày luàt phàp rat it qui

dinh bàt be dòi vói ho. Ho thè tii tó ehùe ra ed che

diéu hành boat dóng cùa còng ty, ho cùng khóng nhà't thiét

phài diéu lé hoat dòng, khòng qui dinh vó'n phàp

dinh. Qui chnh bàt buòc quan trong nhàt là che' dò chiù

151tràch nhiém vò han cua càc thànb vièn. diéu này piai

dàng ky rò ràng timing dàng ky kinb doanb. (aing ty di.òe

thànb làp trèn ed sd hdp dóng giùa càc thànb vièn. nbiiig

luàt pbàp thu'dng khóng bàt buóc hinh tbùc hdp dòng. Hip

dóng thành làp cóng ty phài ghi vào so dàng ky ki:ih

doanh, va tbòa thuàn quan trong nhàt trong hcip etóig

cóng ty là che dò chiù tràch nhiém vò han cua thành \ieii.

Thdi dièm phàt minh tinh chat ma theo do càc thành vifm

lién dói chiù tràch nhiém vò han ve càc kboan no cùa cò'ig

ty, dò là thdi dièm ma ho dà dàng ky vào so dàng ky ki ih

doanh.

Khàc vói cóng ty dói nhàn, càc còng t>' dói vòn khòng

quan tàm dén tu càch cà nhàn càc thànb vién cua còng [y

ma chi quan tàm dé'n càc phàn vóh góp vào cóng ty (Din

luàt thi hành tai ềe tòa Nam àn Bàc ky nàm 1931 :;qi

cóng ty dói vó'n là bòi vó'n). Dàc diém quan trong cùa l()ai

binb cóng ty này là còng ty chi chiù tràch nbiém vò ciìf

khồn no" cùa cóng ty bang tài san cùa cóng ty. Càc thaiili

vién cóng ty chi chiù tràch nhiém hùu bau trong khoan

vò'n ma minh dà tham già vào cóng ty.

Thóng thUóng eó hai loai cóng ty dcil vòn:

- Cóng ty phàn

- Còng ty tràch nhiém hùu han

Hai loai hình cóng ty này tón tai phó bièn ci chàu Au.

Theo bé thòng luàt Anh. My, ngUdi ta khóng dùng kliài

niém cóng ty dói vò'n, ma chi tón tai mot loai cóng ty. trou.t;

dò thUdng chia thành còng ty dóng va cóng ty còng e-òng.

Cóng ty cóng còng là cóng ty eó phàt hành eó phièu róni<

rài trong cóng chùng nhU còng ty phàn con còng ty dona,'

là càc cóng ty khóng phàt hành co phièu reing rài tronj

152còng chùng ina chi ebun nhUdng càc phàn vóh bồc huy

elóng vcin trong nói bei thành vién cóng ty nbii cóng ty

truc:b nbiém hùu han.

Hai loai bình cóng ty dòi vó'n tón tai d chàu Au lue dia''

co sU pbàn biét rò ràng hdn, trành du'dc sii nhàm làn trong

cóng chùng nhu'ng chùng co nhude dièm là khòng thn

t i è n khi thay dòi hình tbùc còng ty; khóng thè hién tinh

meni déo éa phàp lt kinh doanh. NgUejc lai Luàt cóng

ty Anh - My tó ra mém déo hdn dói vói vièc chun dói

h ì n h thùc cóng ty. diéu dò thich bop vói tinh nàng dòng

c ù a boat dóng kinh doanb.

Càc cóng ty dòi vò'n co dàe diém chinh sau day;

- Còng ty là phàp nhàn, co tài san rièng tàch bach khòi

t à i san cùa ềe thành vièn cóng ty.

- (ng ty ehi chiù tràch nhiém ve càc khồn ne3 cùa

cỊTig ty bang tài san éa cóng ty. Càc thành vièn chi chiù

tràch nhiém bang phàn vó'n tham già vào còng ty.

- Thành vièn cóng ty de dàng thay dói.

- ('àc qui dinh bàt buóc cùa phàp luàt nhiéu hdn sd vói

céne cóng ty dói nhàn.

C'àe cóng ty dói vò'n nhiéu Uu dièm, vi vày de

ngi kinh doanh chng. Dieu dò tao ebo ngUdi kinh

dd.aiib san sàng dàu tu vàd eàe khu vUc rùi re lón va khà

n à n g ho phàn tàn vò'n dàu tu vào nhiéu ed sd kinh doanh

khàc nhau. Cóng ty dói vò'n cùng tao diéu kién che nhùng

nguòi khòng hiéu biét ve kinh doanh thè tham già vào

ho.at dcing kinh doanh éa còng ty. Cóng ty dói vò'n tao ra

c;àic khà nàng de càc nhà kinh doanh gi thè huy dóng

dUdc so vó'n dàu tu lón vào mvic dich md róng kinh doanh;

153màt khàc cóng ty dòi vòn ra dòi là ed so cho tbi trUdng ven

phàt trién. càc nguóli vci'n trong xà bòi de. dàng dUdc tap

trung dùng vào càc khu vu'c càn tbièt cùa nén kinb té.

Ben canh càc u'u dièm trén day cóng ty dcil vò'n cùng ló

nhùng nbiidc dièm nhàt dinh. Do chi chiù tràch nbié:n

hùu han tài san dói vói càc khồn nd nèn cóng ty dcil ve'ai

de dàng gay rùi ro cho càc chù no, dàc biét là ngàn bang

khi che cóng ty vay càc khồn tin dung lón. Màt khàc còng

ty chi quan tàm dé'n phàn vò'n tham già cùa càc thành vie-n

ma khóng quan tàm dèn tu' càch cà nhàn va so lu'qiig

thành vièn cóng ty tbng rat dòng, do dò thè dàn tói .^u

phàn hóa càc .nhóm quyén Idi khàc nhau, thàm ehi chóng

dói làn nh^uT'nhùng thành vién eó dia vi thàp treng cóng

ty de bi chèn ép, hòc lót. Do còng ty dòi vò'n dUde cóng khai

huy dóng vò'n nén de hi lam dung nhàm muc dich lùa dao

trong viéc huy dòng vò'n. Vi vày, càc còng ty dói vó'n phai

chiù su diéu ehinh rat chat che bang phàp lt.

Ngồi còng ty co phàn va cóng ty tràch nhièm hùu bau

ngi ta con xép cóng ty hdp vòn ddn giàn co phàn vào loai

cóng ty dói vó'n (phàp luàt Viét Nani hién hành cliiia qui

dinh loai hình cóng ty này). Trong cóng ty hdp vó'n dtin

giàn eó phàn phài eó it nhàt mcit thành vièn chiù tràch

nhiém vò ban con ềe thành vièn khàc chi^ chiù tràch

nhiém hùu han trong phàn vó'n góp. Thiic ra day là loai

hinh^ cóng ty hón hdp cùa cóng ty heip vó'n ddn giàn va còng

ty Cd phàn, nò tàn dung Uu diém va khàc phue nhiidc diém

cùa tùng loai còng ty.

Trong qua trình boat dóng ngUdi kinh doanh dà tao ra

nhiéu loai hình cóng ty hón hcjp nùa. chùng co nhùng dàe

dièm ma phàp luàt phài diéu chinh riéng biét.

154Theo pbàp lt Viề Nam cóng ty co phan va còng ty

trach nliiém hùu han co nbùng dàc dièm ed bàn sau day:

• Su ben két giiia che thànb vién bang viéc cùng góp

vón. Nini và>' cóng Xy hồn tồn khàc vói càc doanb ngbiép

mot chu là nò co su lièn két cùa it nlià'tylà hai ben. càc ben

tham già ò day thè là thè nhàn. pbàp lihàn, thiicic tà't cà

càc thành phàn kinh tè. bồc càc tó chùc xà bòi.

- Cóng ty là mcit loai hinh doanh nghiép. Mue oichxht^

cóng ty là tìm kièm Idi nbuàn thóng qua hdat deing kifth;

doanb.

Diéu 3 Luàt doanh nghiép dinh nghìa "Kinh doanb là

vi()c thuc hién mot. mot so hồe tàt cà càc còng doan cùa

qua trình dàu tU tù san xuà't dèn tièu thu san phàm boàc

cung ùng dicb vu trèn tbi tru'dng nhàm muc dicb sinh kh".

Khài niém kinh doanh ò day bao góm tà't cà càc boat

dóng nhu dàu tU. san xuàt, buon bàn, dicb vu nèu càc boat

dóng này eó muc dicb sinh loi. Hoat dòng này khòng càn

bao gòni tàt cà càc cóng doan de dat dèn két qua cuòi cùng

ma chi càn mot trong càc boat dóng nói trèn là dù, mièn

sao boat dcing dò muc dich sinh Idi. NhU vày là khài

niém kinh deanh dUeje hièu rat ròng so vói khài niém

thucing mai trong Luàt thUdng mai nàm 1997.

(]ó nhùng boat dòng tham già vào qua trình kinh

doanh nói trèn nhUng khóng phài là boat dóng kinh doanh

nbu trng hejp ngUdi còng nhàn san x't ra hàng hóa,

nhùng nhàn vién bàn hàng bồc làm dich vu th cho

ngi kinh doanh, boat dóng cùa ho dem lai Idi nhn cho

ngi kinh doanh nhUng dò khóng phài là muc tièu cùa

ngi làm thu9, mue tièu cùa ngi làm th là tién còng

ma iigudi kinh cloanh tra che ho.

155Khài niém kinh doanh d day khòng bi ban che ve chi

thè thiic hién nò ma do bà't ky tó ehùe. cà nhàn nào co ho. t

dóng nhu dà nói d trèn tue là dà thiic hién mot boat d(ii g

kinh doanh.

2. Vòn phàp dinh

Day là so' vó'n tói thièu ma mot cóng ty phài , so ve'n

tòi thièu này do phàp lt qui dinh. Khi thành làp cóng :y

ngi ta thè nhièu vó'n hdn so' vó'n phàp dinh nhurg

khóng dUde ìt hdn vò'n phàp dinh. Vó'n phàp dinh là niit

trong ềe diéu kién de thành làp cóng ty, nèu eó it hdn miic

yò'n phàp dinh thi còng ty khòng dUde thành làp. Kii h

nghiém quóc t è bau hét càc nUóc chi qui dinh vó'n phap

dinh cho tùng loai cóng ty khàc nhau va chi qui dinh vcn

phàp dinh cho ềe còng ty dói vó'n. Vi du: Gòng hóa ben

bang Due (Còng ty phàn (AG) 100.000 DM; Còng ty tràch

nhiém hùu han (GmbH) 50.000 DM); Cóng hồ Phàp (Gòng

ty phàn (SA) 25.000 Fr; Còng ty tràch nhièm hùu han

(SARL) 50.000 Fr); Italia (Còng ty phàn (SPA) 1.000.000

live; Cóng ty tràch nhiém hùu han (SRL) 50.000 live).

Lt còng ty éa hàu hè't càc nUóc theo he thó'ng luàt

Anh, My khóng qui dinh bàt bc ve vó'n tỊì thièu. Lt

còng ty ngày 21-12-1990 qui dinh vó'n ph^p dinh cùa cóng

ty phàn va còng ty tràch nhiém hùu han theo ngành,

nghé kinh doanh vi vày Hói dóng bò trUdng (nay là Chinb

phù) dà ban hành Danh muc vò'n phàp dinh cho còng ty co

phàn va cóng ty tràch nhiém hùu han kém theo Nghi djnb

222 - HDBT ngày 23/7/1991. Nghi dinh này dUcjc thay thè

bòi Nghi dinh sò26/1998/ND-CP ngày 7/5/1998. Luàt doanb

nghiép ve ed bàn dà huy ho qui dinh ve vò'n phàp dinh dòi

vói dai bò phàn càc ngành nghé kinh doanh, xem Dièn 13

Khoàn 4 Luàt doanh nghiép.

1563. Vòn d i é u lè

Khàc vói vón pbàp dinh. vón ctiéu lé là so vón ma càc

tbànhi \ién tu' xàc dinh va diidc ghi vào diéu lé còng tv. So'

v(\n na\' do càc t h à n b vién dóng gòp vào còng ty. Trong qua

trinh boat dòng nèu cóng ty thè tàng bồc giàm vón

diéu lé. De bào ve quyén Idi cùa càc ehù nej, Luàt doanh

n^:!;biép co nhiéu qui dinh han che' giani vò'n diéu lé. Khi

cóng tv làm àn thua ló dèn mùc tài san cùa cóng ty thàp

htin vcin diéu lé thi phàn thua ló eó thè dUcic chuyén che

nàm tài cbinb tièp theo hồe giàm vò'n diéu lé. Trng hdp

còng ty thua Io dén mùc tài san cùa cóng ty khóng cao

bang vcin phàp dinh thi cùng eó thè chuyèn phàn ló sang

n à m tal chinh tièp theo boàc de nghi phà san còng ty.

IL LI( H SU PHÀP LT CỊNG TY

Lich su luàt cóng ty gàn lién vói càc qui dinh ve lién

kèn heip dóng va càc quan bé nghìa vu trong luàt La Ma.

Liiàt La Ma dà chi ra hai loai lién két khàc nhau là

Societas va Universitas. Universitas là mò hinh va càc y

tuòng de sinh ra ly thuyét ve phàp nhàn. Universitas eó

nàng lue phàp ly (là phàp nhàn). Trong ềe quan he vói

ben ngồi nò là mot chù thè thó'ng nhà't, tài san là tài san

cùa universitas ehù khòng phài là tài san cùa càc thành

vién va vi vày chi universtas chiù tràch nhiém ve càc

khồn nd. con t h à n h vién thi khòng phài chiù. Trong tò'

tung ehi universtias là dUdng sU, eàe t h à n h vièn khòng

phài là dUdng sii, sii thay dói thành vién khóng ành hu'diig

dén dia vi phàp Iy cùa universitas.

NgUdc lai, Societas khóng phài là mot ehù thè phàp

knit.mà là quan bé nei nàn giùa càc thè nhài> dòc làp, nò

157khóng co tài san riéng. (.àc thè nhàn tùng ngUÒi phài ehai

tràch nhiém ve càc khồn nd va ho cùng là diidng su' ti'():ig

tò'tung. Su thay dói thành vièn cua Societas co tbè là ly i'*

de giài thè societas.

Vào khoàng thè ky 13 d càc thànb phò' dà xt hièn eie

cóng ty thUdng mai dòi nhàn dàu tièn. Càc Commenda hi

tién bòi cùa ềe còng ty hcip vón ddn giàn va còng ty nfic

danh ngày nay. càc Commendator chun tièn bồc hà:ig

hóa che tractator (ngu'òi kinh doanh) de tién hành beat

dòng kinh doanh vói sii cùng hach tồn. Càc Coinpagr.in

bồc Società fratrum ành bueing dé'n sii ra dòi éa cóng

ty hejp danh ngày nay. Khdi thùy éa nò là kinh té già

dinh, cen cài cùa thUdng già dà cùng nhau boat dòng kinh

doanh, bình dàng vói nhau tao thành mot còng ty hdp danh.

Càc cóng ty dòi vó'n ra dòi mn hOn vào khồng dir

t h è ky 17, mue dicb cùa nò là hòc lót càc niiòe tbueie dia

Càc cóng ty thc dia du'dc thành làp va boat dóng phi

thuóc vào chù quyén q'e già va chiù sii kiém tra éa nh;'

nc, nhà nc ra qu't dinh thành làp hồe ra qui

dinh cóng nhàn. Khoàng 100 nàm sau tbi ngUdi ta tbà\

xuàt hién càc hình thùc này trong thUdng mai hàng bài v;

trdng ngành ngàn hàng dóng thòi tao ed sd cho sii ra dò

cùa thi trng chùng khồn. Lt cóng ty hién dai ra dei

cùng thdi ky tu do hóa tU bàn. Càc còng ty boat dóng thee

lt tu phàp va chiù rat it sii giàm sàt éa nhà nc.

Nàm 1807 Code de Comerce éa Phàp ducjc ban hànl

de thè che'ềe quan dièm tu do hóa trong kinh doanh, sai

dò nhiéu nc ò chàu Au cùng ban hành luàt thUdng mai

Mac dù vày viéc thành làp cóng ty vàn càn già'y phép eù;

nhà nuóc.

158Don nàm 1870 tbi b a u b é t càc nu'o'c déu bài bó t h ù tue

c à p gia\' phep t h à n h lap. nói c h u n g cóng d à n hồn tồn co

f:iu\'ón Ili do t h à n h làp cóng ty va tu do b o a t dóng. N h à

niiòc chi dita ra cac eiui djnb bàt bc. càc cóng ty co nghìa

vn d à n g ky tai tòa an tru'óc khi b o a t dòng. tòa àn d à n g ky

T^beo cac qui dinh cua p h à p luàt. càn cu vào Idi k h a i cùa

ngu'òi t h à n h hip còng ty va ền é vào k è t q u a t h à m dinh

c ù a càc c h u y è n già kièm t o à n chic làp. Do su t ù do bòa boat

d ó n g k i n b d o a n b nén dà xày ra n h i é u vu l ù a dào lón t r o n g

c ó n g c h ù n g . dàc biét là t r o n g cbièn t r a n h . Vi vày ngùòi ta

cJà h o à n thién t h é m càc qui p h a m b à t buóe de h a n che lùa

ciào t r o n g k m b d o a n b .

Tai Viét N a m . luàt cóng ty ra dòi m u ò n . Càc b o a t dcing

t-bueing mai dà eó t ù làu song ed b à n dUde diéu c h i n h b a n g

t h ò n g lé tbUdng mai. Do là mot nu'óc'the dia nèn p h à p

l u à t t h u d n g mai P h à p dà t ù n g p h à n dUdc àp d u n g vào

t ù n g v ù n g l à n h thó k h à c n h a u cùa Viét N a n i . L u à t cóng ty

c;ó t h è dUcjc qui dinh làn d à u tai Viét N a n i t r o n g "Dàn l u à t

t h i h à n h tai càc tòa Nani - à n Bàc Ky" n a n i 1931, ehUdng

t h ù IX nói ve k h è Ucic làp bòi, Tiét t h ù V nói ve bòi buon.

D a o l u à t này chia càc cóng ty (bòi buon) t h à n h h a i loai, bòi

n g u ò i va hcii vò'n. T r o n g bòi ngUdi lai ehia t h à n h bcjp d a n h

(ccing ty hdp d a n h ) . bòi hejp tU thUdng (còng ty heJp vò'n ddn

giàn) va hcii dóng Idi (cóng ty nàc d a n h ) . T r e n g hói vóh

c h i a t h à n h hai Idai là bòi vò d a n h (còng ty p h à n ) va bòi

hcjp co (cóng ty h(jp vó'n ddn giàn eó p h à n ) t r o n g l u à t n à y

k h ó n g eó cóng ty t r à c h n h i è m h ù u b a u .

T ù s a u n à m 1954. d à t nuóc hi chia l à m h a i mién. do dò

bai bé thó'ng p h à p l u à t k h à c n h a u . Bàc Viét N a m b à t

d à u xày du'ng mot nén k i n h t é ' t à p t r u n g - k e hoach hóa vói

h a i t h à n b p h à n kinh tè chù yéu là quóc d o a n h va t à p t h è

159Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương V: Pháp luật về công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×