Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương I: Một số vấn đề lý luận về kinh tế

Chương I: Một số vấn đề lý luận về kinh tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

lt kinh té) dà ra dòi trc khi co su hién dién cùa (hiu

nghìa xà hói hién thvTc.

Trc khi nhàn loai buóc vào thè ky 20. vói su thónig

tri cùa tir tu'dng tu do hồ kinh té, ngi ta chua biét cent

kbài niém luàt kinh té' va "bàn tay vò hình" cùa Adinn

Smith là cóng cu duy nhà't de diéu tiét sU vàn dong v.'à

phàt trién cùa nén kinh te. Theo dò nhà nvfóc (cóng quni)

là "ké thù" cùa cO che' kinh té, nhà nifóc khóng duoc v/à

khòng thè gay ành hifòng tói nén kinh té. Nhif vày, khuvéìt

tMtJMLti'iJ'-và thieu dinh hitóng tòng the là càn bénh c;o

hùu cùa qui Juàt già tri. Nói khàc di. bàn thàn ed che tthi

trcTòng. hiéu theo nghìa vàn minh va nhàn dao, co nhu ;àiu

càn du'dc diéu tiét. Theo tinh thàn dò. dà dén lue nhà njóte

khóng the dùng trén va dùng ngồi dòi song kinh té - xcà

hòi. Qun liJtc nhà ncfóc dà xuàt hién de khàc phiic nhiinrg

khuyet tàt cùa ed che thi trUdng, de bào ve t\l do canih

tranh - dòng liic phàt trién kinh té. de thUc hién muc tié^i

kinh te cùa bàn thàn nhà nuóc va giai càp thòng trri.

Quyén ItJc dò difdc thè hién trong phàp luàt: Phàp lutàt

kinh tè. Nhu vày. khi thè hién yéu càu cùa cóng qu}éin.

•lt kinh té khdi sinh trong khu vu'c luàt cóng.

Mac dù vày, cho dén nay, càc hoc già tu san vàn ciuta

co quan niém thó'ng nhà't ve mat kinh té' khi di tini Méìn

giói ve dòi titdng diéu chinh cùa lình viic phàp lt nà;-. 'O

nifóc ta. ly luàn ve luàt kinh té, xuàt hién ve cO bàn. lata

trén Cd sd he thó'ng ly ln ve chù nghìa xà hói. ve qi ly

kinh té'xà hói chù nghìa va ti'vfc tiép là he thòng ly luài \vè

luàt kmh té' xà hòi chù nghìa d Lién Xó va càc nc xà hiói

chù nghìa Dòng Au tritóc day. Tuy nhièn khoa hoc phàp ly

Viét Nam. nhu dà trình bay d ti^én. khòng tao ra nhàmg

cc tranh ln gay gàt ve ly luàn luàt kinh té va (ùmg

10khoiig thict làp (tui)c mot he t h o n g ly luàn rièng ve luàt

k m b té Viét Nani.

l ' h a p luàt troim Hnh vur qu;ui ly kinh té o' Viét N a m

thi ln ln tón tai. .N'hu'ng ly ln ve mot n g à n h luàt dóc

hip - l u à t k i n h té duoc h ì n h t h à n h d day trUòc hét d u a t r é n

(() s(j tiép t h u n h ù n g t h à n h qua ly luàn ve luàt k i n h té d

Lién Xò va ò mot vai nude xà bòi chu nghìa Dòng Au trc

(là\'. M a c dù cùng co tón tai mot so t r a n h l u à n lé tè song

qua t r ì n h x u à t hién luàt k i n h té d Viét N a m khóng gap

phai n h ù n g khó k h a n va chóng dòi lón cùa khoa hoc p h à p

ly h à n h c h i n h va dàn sii. Diéu dò co t h è ly giài bòi le:

Thù nhàt: Khi ma ly luàn ve luàt k i n h té difdc t r u y é n

bà vào k h o a hoc p h à p ly Viét N a m thi nói c h u n g . tồn bó

he t h ò n g k h o a hoc p h à p ly Viét N a m con r a t non tré. Vi

vày. ly l u à n ve luàt k i n h té dà k h ó n g vàp p h à i sU p h à n

k h à n g cùa n h ù n g lue lu'o'ng khoa hoc h ù n g m a n h .

Thù hai: Khi vào giùa n h ù n g n à m 70. càc n h à khoa

hoc lién bòi n h u Ta Nhit K h u é . Vù Dinh Hoè. N g u y e n

Ngoc M i n h . Nguyen Nién. T r a n Trong Hifu... t r u y é n bà he

thòng ly l u à n ve luàt k i n h té' vào Viét N a m thi vào lue dò

l u à t k i n h té d Lién Xò va d càc nitó'c Dòng Au d a n g t h à n g

t h è va d à trd t h à n h mot n g à n h l u à t dóc làp.

Tom lai. ly l u à n ve l u à t k i n h t é dà p h à t t r i é n trong

suot hdn n ù a t h è ky de tnj t h à n h mot he t h ò n g ly luàn dóc

hip. Q u a t r ì n h p h à t t r i é n dò co lue t r a m co lue noi p h u

thuoc tritóc hot vào noi d u n g va tinh c h a t cùa ed che k i n h

tè dUdng thdi. Vói y nghìa dò. ly ln ve luàt k i n h té' chàc

c h à n con p h à i du'dc tiép tue p h à t trién. ho s u n g va s u a

c h ù a de p b ù hdp vói nói d u n g va tinh c h a t mài cùa n h ù n g

q u a n he k i n h té trong diéu kién hién nay.

11IL KHAI NIEM VE LUAT KINH TE

1. Quan niém truyén t h ò n g ve luàt kinh tè

Truóc hét càn phàn biét khài niém luàt kinh té (vó'i

tinh càch là mot ngành lt dòc làp) vói kbài niém {)bàp

luàt kinh tè (vói tit càch là mot he thòng hón hdp càc c^u i

phani phàp lt. thuoc nhiéu ngành lt khàc nhau lién

quan dén tồn bó dòi song kinh té trong xà bòi).

Phàp luàt kinh^tè chù yéu diéu chinh nhùng quan hié

kinh tè gàn lién vói qua trình san xuàt - kinh doanh cù;a

càc ddn vi kinh té' hồe vói chùc nàng qn ly kmh tè cù.a

nhà niTóc vói tinh càch là chù thè cùa quyén lue cóng còn:g

vùa là chù sd hùu nhùng tu liéu san xuà't nén tàng trong

xà bòi. Vi vày, nhùng quan he kinh te do phàp luàt kinh t.é

diéu chinh sé rat da dang va phong phù. Co thè ké déin

nhùng nhóm quan he dò là:

- Quan he phàt sinh trong qua trình tò chùc va quain

ly san xt kinh doanh.

- Quan he phàt sinh trong qua trình càp phàt va huy

dòng von san xuàt, kinh doanh, trong càc boat dòng tiin

dung, thanh toàn va ngàn sàeh.

- Quan he phàt sinh trong qua trình tao viéc làm va s u

diing sue lao dòng.

- Quan he phàt sinh trong qua trình su dimg dà't dai.

- Quan he phàt sinh trong qua trình tò chùc. quàn ly'.

san xuàt ti'ong càc hdp tàc xà...

Càc quan he kinh té'trén day mac dù co lién quan chat

che vói nhau nhUng khàc nhau ve tinh chat, nói dung. chù

the thani già va dUdc diéu ehinh phàp ly bang nhùng

12phuon'g |)bàp khàc iih;ui. Trèii (•() so dò. trong ed càu cùa he

thong phajì lt cu;i nha mi'óc sé xt hién trong lình vuc

plvip lunl kinh té (ba\' con goi la phà]) luàt ve quàn ly kinh

té) nhCing n g à n h luat khàc n h a u . bao gòni Luàt kinh té.

Luàt tài chinh. Luàt lao dòng. Luàt d à t dai. Luàt bd)) tàc

xà va nbUng lình vuc phàp luàt k h à c . Cd sd khoa hoc cùa

viéc hình t h à n h q u a n niém ve Luat k i n h té n h u vày là vi:

- Nén k i n h té xà hòi chù nghìa là mot n é n kinh té ddn

n h à t vói su dòc tón cua sd h ù u xà bòi chù nghìa. Trong ctò

tón tai h ì n h t b ù c sd hùu toàn d à n va sd h ù u t à p t h è - h ì n h

t h u c sd h ù u dUdc coi là h ì n h t b ù c q u a dò de chuyèn lén

h ì n h thi'ic sd h ù u toan dàn. Nén k i n h té dò là mot nén

k i n h té duoc tó chUc quàn ly theo phUdng p h à p kè' hoach

boa cao dò. h à n h chinh q u a n liéu va bao càp. Vi vày, sU

cali tliiòp cùa quyén lue n h à nu'óc vào moi boat dòng kinh

té. s;in x u à t cùa càc d()n vi k m b té là eó t h è va càn thièt.

- N h à nc xà bòi chù nghìa vùa là t r u n g t à m quyén

lire c h i n h tri vùa là chù sd h ù u duy nhà't va t h ò n g nhà't dòi

vói t u y é t dai da so'càc tu' liéu s a n x u à t chù yéu. N h à nUdc

t h à n h làp càc tò chùc kinh té de tién h à n h càc b o a t dòng

san x u à t k i n h doanh. dòng thdi l à n h dao, q u à n ly càc hoat

dòng s a n x u à t k i n h doanh dò. NhU vày. t r o n g diéu kién

cùa C h ù nghìa xà bòi thi hoat dòng k i n h d o a n h va q u à n ly

càc b o a t dòng dò dà hồ n h à p vào lìhau t h à n h mot lình

vUc t h ò n g n h à t .

- Càc q u a n he xà bòi phàt sinh t r o n g hai m a t dò co mot

so dac t h ù va chinh càc dàc dièm dò dà làm cho càc q u a n

he irày k h à c biét vói càc q u a n he k h à c p h à t sinh t r o n g nén

k i n h te quò'c d à n . Vi vày. càc q u a n bè dò co t h è va càn phài

dudc tàch ra de diéu chinh p h à p luàt riéng. Dàc dièm quan

ti'ong n h à t cùa càc quan he k i n h té do L u à t k i n h té' diéu

13chinh là bà't luàn à dàu. phàt sinh trong qua trình quan ly

nhà nude ve kinh tè bay tó chùc thUc hién càc boat dóiig:

san xuàt - kinh doanb. ctéu chùa dung trong minh bai yèi»

tò tò chùc - ké' hoach va yéu tò' tài san. Vi vày. khi nói lóii

dòi tUdng cùa Lt kinh tè. ngUdi ta déu nói tói càc tiuari

he kinh té theo chiéu ngang va càc quan he kinh té nói ho.

Nhùng quan he dò, trong diéu kién cùa nén kinh té xà ho i

chù nghìa dà khòng con là nhùng quan he phàp ly theo

nghìa trun thó'ng.

Quan he doc. thè hién chù u trong qua trìnb ké hoacki

hồ, khóng hoàn toàn mang tinh chat hành chinh va to

chùc, ma u tò'tài san vàn ln ln tón tai. Bòi lé. dòi

tu'dng cùa quan he ké hoach hồ là san xt. kinh doanb.

là vó'n. là luu thòng phàn phó'i, phàn chia Idi nbn... Vi

vày, nò khóng phài là quan he hành chinh. Mat khàc,

trong quan he này, ve mat ly thuyét cùng nbu theo p h à p

luàt thUe dinh luòn ln tón tai tràch nhiém pbàp ly (k<ó

cà tràch nhiém tài san) giùa càc chù thè là càp trén va càp

dUdi. Vi vày, tinh chat doc - tinh chat hành chinh cùa

nhùng quan he doc dà hi bièn dang.

Quan he ngang là quan he phàt sinh giùa càc dcin vi

kinh té' dUdc thè hién dac trUng bang hình tbùc phàp ly l.à

hdp dong kinh té. Hdp dong kinh tè' duói xà bòi chù nghì;a

cùng khòng con là hdp dong theo nghìa trun thó'ng: tu do

khè e. Hdp dong kinh té'là hdp dong kè hoach. Trong khii

ké hoach dUdc eoi là phàp lénh, là eUdng lình thù hai cù.a

Dàng. Viéc thièt làp càc quan he hdp dóng khóng du.a

theo nguyen tàc tu do y chi ma trd thành nghìa vu cùa

moi ddn vi kinh té: nghìa via hdp dóng va nghìa vu ky kéd

hdp dóng. Nhu vày hành vi giao dicb dò khóng con là hành

vi dàn su ma co mang u tó'tò chùc - kè'hoach va co t/n h

14('liat ménb lénh. Vi và\' viéc giai quyèt tranh chàp phàt

sinb tu' quan he hdp dòng kmh tó khóng phài là hành vi tu'

ph;!!.) ma là hành vi hành chmli va trong diéu kién nhif

\av. ti'ong tài kinh té luòn luòn là mot bó phàn tbc

quvén lUc hành phàp.

Theo quan niém trun thòng. chu thè cùa Luàt kinh

té cùng co nhùng dàu hiéu dàc biét. Chù the cùa Luàt kinh

té i:ò dàc tinh là nò thè hién ban chat kinh tè cùa xà bòi xà

Ilo) chu nghìa. Trong kinh té xà bòi chù nghìa. boat dóng

kinh té khóng phài do tùng cóng dàn riéng lé thUe hiéiì ma

do tàp thè lao dóng cua càc xi nghiép. lién hiép càc xi

nghiép. càc Cd quan kinh tè khàc... thUc hién. Nhu vày.

chù thè eùa Luàt kinh té luòn luòn là nhùng ed quan, tò

chùc kmh te - dude coi là nhùng phàp nhàn.

Chù the éa Lt kinh té cùng dUdc hiéu theo nghìa

róng va nghìa hep. Theo nghìa bep, chù thè thudng xuyèn

va chù yéu eùa Luàt kinh tè là càc ed quan va ddn vi kinh

té. co chùc nàng chù yéu là boat dóng trén lình vUe kinh

té va co thàm qun kinh té. Ben eanh dò, theo nghìa

róng, càc ed quan nhà ne. càc tò chùc xà bòi cùng co thè

thani già càc quan he kinh tè do Luàt kinh tè' dieu chinh

khi viéc tham già càc quan he kinh te dò là eó thè va càn

thièt nhàm góp phàn thUe hién chùc nàng va nhièm vu

cùa minh.

Khi dò, nhùng ed quan va tó chùc này cùng dUdc eoi là

chu the éa luàt kinh te. Brìi le don giàn là mot chù the

cùa lt nào dò co the dóng thdi tham già nhiéu quan he

phàp ly do nhiéu ngành luàt khàc nhau diéu chinh vói

tinh càch là chù thè éa nhùng ngành lt dò. Theo nghìa

dò. ngay cà càc ddn vi kinh tè xà bòi chù nghìa cùng thè

15trd thành chu thè cùa nhiéu ngành luàt khàc nhau ngoài

luàt kinh tè.

Nhu vày, luàt kinh tè co dòi tUdng diéu chinh riéng. he

thòng chù thè cùng rò ràng. Con pbUdng phàp diéu cliinh

cùa luàt kinh tè là phu'dng pbàp kèt hdp giùa thUdng

ludng. binb dàng vói phUdng phàp huóng dàn va hành

ehinh ménb lénh.

PhUdng phàp thồ thn. hình dàng àp dung trong càc

quan he ngang - quan he bop dòng kinh té. PhUcing phà]»

này gió'ng nhu phUdng phàp dàn su song khóng phài la

phUdng phàp dàn sU vi nguyen tàc tu do y chi trong nhoni

quan he này bi giói han bòi ké hoach nhà nUóc.

PhUdng phàp huóng dàn khuyén bào là phUting pbàp

dinh hng. khun khìeh ve tinh hdp ly cùa càc quan he

kinh té de eàe chù thè quan he kinh tè dò hành dòng trons^

khà nàng va muc dicb cùa minh. PbUdng phàp này du'di'

dùng chù yéu de quàn ly va diéu ehinh hành vi eùa cài'

hdp tàc xà là nhùng ddn vi kinh te boat dóng khóng theo

che dò sd hùu nhà nc ma dUa trén co' sd che' dò sd bù'ii

tàp thè. Trong giai doan cuòi cùa nén kinh té' ké hoach.

phUdng phàp này cùng dUdc su dung de qn ly ềe ddn vi

kinh tè q'c doanh thè hién tinh mém dèo trong quàn ly

kinh te va phàt huy khà nàng dòc làp va tu chù ve mat

phàp ly cùa eàe ddn vi kinh tè'ed sd.

Tom lai, là san phàm va là mot bó phàn càu thành cùa

Cd che kinh té cu, Luàt kinh té - mot ngành luàt dòc làp.

phàn ành rò net tinh chat va bàn chat cùa nén kinh té

dUdng thdi. Nò dà phàt trién ve mat ly luàn cùng nhu thuc

tién va (1 mùe do nhà't dinh, nò dà trd thành cóng cu cùa nha

nUóc ta de quàn ly nén kinh te quó'e dàn xà bòi chù nghìa.2. I^t k i n h t é t i o n g e d o h e t h i t r i f r t n g

Sii pbà s;m cua nio liinli k m h té ké hoach t r é n p h a m vi

loan càu dà kéo theo su cao c h u n g cua nhiéu q u a n diém va

he t h ò n g ly l u à n ve quan ly k m h tè. ve l u à t kinh té t r u y é n

thòng. Khóng co con du'iing t h ù ha. tàt ca càc mò h ì n h kinh

t é k è hoach déu phai chuyèn t h à n h k i n h té tbi tru'dng.

Khàc h à n vói mò hình kinh té ké hoach. kinh tè tbi

tru'òng dèi hói ])bai xồ bei che dò dòc tón cùa mot h ì n h

lliù'c sd h ù u , dòi bòi phai khux'én khich va p h à t trién mot

cci càu k i n h tè nhiéu t h à n h [ihàn vói su' hình d à n g éa

r h ù n g tre phà]) lt. Kinh té ibi tru'dng dòi hói phài co

mot mòi trUdng p h à p ly dam bao tu' do k i n h d o a n h cua tàt

i';'i càc chù t h è s a n xuàt - kinh d o a n h . Dàc biét k i n h té thi

tru'dng dèi hói sU lui bUóc va nhu'dng bUdc cùa quyén IrJc

cóng cóng trUde n g u y e n tàc tu' do k i n h d o a n h cùa càc loai

hìnli d o a n h n g b i é p .

Tuy n h i è n . diéu dò khóng co n g h ì a r à n g . nèu nhU luàt

kinh té eùa n é n kinh té ké bo:icb boa dUtic diéu chinh chi

b a n g phu'dng t b ù c cùa luàt cóng (tue là càc chù t h è chi

diidc làm n h ù n g gì ma pbàp luàt ghi n h à n ) . con d kinh tè

thi trUdng luàt k i n h té chi diéu c h i n h t h e o phUdng p h à p

cùa l u à t t u (tue là càc chù t h è dude làm tà't cà n h ù n g gì ma

p h à p luàt k h ó n g ềm). Vi vày, nèu q u a n niém r à n g . luàt

kinh tè ehi là l u à t t u thi sé k h ò n g t h è p h à n biét du'dc luàt

kinh tè vói l u à t d à n su. thu'o'ng mai va dàe biét k h ó n g

p h a n à n h dUde t r o n g pbap luàt vai trò cùa cóng qun

(Nhà nUdc) t r o n g ddi song k m b té. t r o n g q u à n ly k i n h tè.

NgUdc lai. nèu cho r à n g . lu;it kinh t é ' l à luiìt cóng thi cùng

khó p h à n biét dUdc luàt kinh t é vói l u à t n h à nude, ht

bimh c h i n h .

__

!TRllNb7KMT;cÌM--T:N,r.'!/V;r:n

!rieV._G0//in?8jyThuc ra. lt kinh tè. bay huàt kinh doanh là nhùng

khài niém rat róng ma khó co thè dinh lUdng chinh xàc ve

nói dung. Hiéu theo càch chung nhà't tbi luàt kinh té là

tòng thè càc qui pham phàp luàt ma vói càc qui pham dò.

nhà ne tàc dóng vào càc tàc nhàn tham già dòi song

kinh tè va càc qui pham lién quan dén mòi tUdng quan

giùa SU tu do cùa tùng cà nhàn va sU diéu chinh cùa nhà

niiòc. Neu hiéu theo càch dò tbi lt kinh tè ton tai cà ó

phàp lt cóng va phàp lt tU; Nò diéu chinh mot màt

khà nàng va càch thùc eùa sU can thiép cùa nhà nc vào

dòi song kinh te, bàe ve Idi ìeh cóng va mat khàc nò thè

hién nguyen tàc bình dàng va bào ve Idi ich tu cùa càc

thành vièn tham già thUdng trUdng

Phù hdp vói xu huóng tàt yè'u cùa thdi dai, tu mà'y nàm

gàn day, nhà nUóc ta dà bc phài cUdng qut doan tut

vói che dò cu, chù trUdng xày dung trén dà't nUòe ta mot

nén kinh tè' thi trUdng. Tre tinh hình dò, bc chùng ta

phài xem xét lai so' phàn eùa ngành luàt kinh tè' ké cà ve

ly luàn làn thcte tién. Bòi le ngành luàt kinh té dang buóe

vào mot giai doan phàt trién trong khn khó éa nhùng,

hồn ềnh mài.

0 nc ta, phàp lt kinh te dà hình thành )
trong lich su cùa chfnh thè cóng hồ, dà trai qua nhùng';

bude phàt trién va thành bai khàc nhau, dién ra trongj

nhùng boi eành khàc nhau ve ehinh tri, kinh té, xà hói vài

phàp ly. Cùng nhU hién nay, phàp luàt kinh té'eùa chùng

ta dairg ton tai trong mot khung ềnh hồn tồn mói va

dòi khi con xa la dò'i vói trình dò dàn tri. Dò là sU khdi

xng cùa mot nén kinh tè hoat dóng theo ed che thi

trUdng trong khuón khó cùa mot nhà nUde phàp quyén.

18Co thè biéu khiic nliau ve nói dung cua ed che kinh té.

Song, trong mot tru'òng ho']:», luàt kinh té déu dUdc coi là bó

phàn càu thành cua ed che kinh té. Theo nghìa dò. phà])

lu;it kinh té dvloc biéu la su biéu hién ve hình tbùc phàp ly

nhùng nói dung cùa cac boat dòng va qua trìnb kinh tè.

Nhu vày. cùng vói sii phàt t n è n cùa nén kinh té thi

tnrdng, phàp liuìt kinh té ìì nu'óc ta hién nay dàn dàn sé là

su' phàn ành i)hàp ly mot co che kinh tè thi trvidng vói

nhùng ciac tinh sau day:

Thù nhàt: Nén kinh tè d nu'óc ta hién nay là mot nén

kmh té dang trong buòc chuyèn nhanh sang mot ed che

mòi. Tinh chat qua dò dò cùa nén kinh té' ành hUdng lón

(tén tinh chat cùa cà bé thòng phàp lt ve quàn ly kinh te

nói chung va luàt kinh tè nói rièng. Diéu dò thè hién ò chó.

trong tồn bò he thó'ng chùng ta khóng thè ngay mot he

thòng phàp lt kinh té vói chat ludng va ed càu hồn toàn

irn'à - phàp luàt cùa nén kmh tè thi trUdng dinh hng xà

hòi chù nghìa.

Thù hai: Cd che kinh tè' ma chùng ta xày dUng khòng

hình thành tu sU hồn thién ed che cu - ed che kè' hoach

hoà tàp trung. quan liéu bao càp, ma ngUdc lai. NhU vày,

qua trình hình thành ed che kinh té mói dòi hòi co su xuàt

hién mot tu duy kinh té nidi va theo dò là mot tu duy phàp

ly mòi vói tinh càch là ed sd ly luàn va tu tUdng eùa qua

trình dò.

Trong bé thó'ng phàp lt éa ta nhùng tU duy va hình

tbùc phàp ly mói. càn thièt cho qn ly kinh tè thi trUdng

hình thành eh;\m chap. Dò co the là mot trong nhùng

nguyen nhàn dàn tói tinh trang thiè'u va chàp va éa bé

thòng phàp lt kinh té hién nay.

19Thi? ha: Khi chuyèn dòi ed che kmb té. chùng ta chua

dòng thdi va kip thdi chuàn hi du'òe mot bè thó'ng càc qui

tàc xù sU trong dòi song kinh tè nhiéu thành phàn theo ccj

che thi trUdng eó sU quàn ly cùa nhà nUòc. NbU vày, so viii

tién trình éa ềe quan bé kinh té. phàp lt thUdng xt

hién qua eham so vói su bièn dòng va phàt trién cùa cac

quan he kinh tè. Trong khi ho bào "eòi tròi" cho ed so.

chùng ta vàn chua tao dUdc mot hành lang phàp ly càn

thièt cho moi loai hình doanh nghiép. Khi chù trUdng han

che' va day lui sU lùng doan éa nhùng ménb lénh hành

ehinh va he thòng ehi tièu phàp lénh trong càc boat dóng

kinh doanh. chùng ta chua kip thdi eó nhùng cóng cu kh;ic

hùu hiéu de thay thè. Vi vày, sU xuàt hién mot so' hién

tUdng thiè'u tò chùc, Luié'u ky luàt va lòn xòn d nhiéu noi

trong dòi song kinh tè thòi gian qua là diéu de hiéu va

khòng the kèt luàn ddn giàn ràng, dò là nhùng hién tUdng

phàt sinh tu bàn chat cùa nén kinh te thi trUdng.

Nhu và\'. chuyèn sang nén kinh té thi trUdng, hdn bao

giò hét, phàp lt nói chung va lt kinh té nói riéng

vai trò ngày càng quan trong trong dòi song kinh te éa

dàt nc. Tuy nhièn, quan niém ve luàt kinh té, ve dòi

tUdng diéu ehinh, phUdng phàp diéu chinh va he thòng chù

thè cùa luàt kinh tè càn phài xàc chnb lai cho phù hdp vói

diéu kién éa nén kinh té thi trUdng. Day là và'n de khókhan va phùe tap dang dàt ra trUóc khoa hoc phàp ly nói

chung va khoa hoc phàp ly kinh tè nói rièng.

Hién nay chUa eó thè nói tói mot he thó'ng ly luàn boim

ehinh ve huàt kinh té trong tUdng lai. Song, eó thè dua rai

mot so' và'n de ly luàn thè hién sU thay dòi hồe bó suug

cho quan niém trun thó'ng ve lt kinh te, ve dòi tUdng.

-li.)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương I: Một số vấn đề lý luận về kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×