Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4.2 Danh mục vật liệu và phần hạn chế yêu cầu chất lượng

Bảng 4.2 Danh mục vật liệu và phần hạn chế yêu cầu chất lượng

Tải bản đầy đủ - 0trang

kiểm tra bổ sung giải quyết vấn đề này. Ngoài ra còn có những bài kiểm tra u cầu đặc

điểm kỹ thuật kim loại. được hiển thị ở bảng 323.2.2 của mã B31.3.

Những yêu cầu này được dựa trên nhiệt độ kim loại thiết kế tối thiểu. đó là 1 nhiệt độ khá

khác với nhiệt độ thiết kế và được thảo luận trong đoạn 301.3.1 của mã B31.3.

Mã B31.3 xác định nhiệt độ mà không cần kiểm tra tác động cho vật liệu thép cacbon.

Điều này dựa trên độ dày danh nghĩa của thành phần. Mã này cung cấp một biểu đồ để

người dùng tham khảo (xem hình 4.2). Nó tương đối dễ đọc. Ví dụ, từ các ghi chú vật

liệu ASTM A-381 dành cho đường cong B nếu được chuẩn hóa và nếu khơng cho đường

cong A. Giả sử độ dày danh nghĩa 1 inch và nhiệt độ kim loại tối thiểu là 20oC (68oF)

hoặc cao hơn, một bài kiểm tra va đập sẽ không được yêu cầu. nếu nhiệt độ trong khoảng

từ 20°C đến 6°C (42°F), người ta có thể tránh được kiểm tra va đập bằng cách chỉ định

vật liệu được chuẩn hóa, hoặc làm nguội và tơi luyện.

Có một quy trình nâng cao để giảm số đọc nhiệt độ từ biểu đồ. Nó dựa trên tỷ lệ ứng suất

và có phần ít đơn giản hóa. Được trình bày ở para.327.2 trong bộ luật.

Khi đã xác định rằng cần phải có thử nghiệm tác động, Mã B31.3 sẽ đưa ra các yêu cầu

thử nghiệm trong Bảng 323.3.1, được sao chép ở đây trong Hình 4.3. Ngồi ra, B31.3 đặt

các yêu cầu chấp nhận được hiển thị trong Hình 4.4.

Mã B31.9, Điện lạnh, có cách tiếp cận tương tự với tác động hoặc Thử nghiệm Charpy.

Tuy nhiên, nó có phần đơn giản hơn trong mã. Mã B31.9 chuyển sang BPVC Phần VIII

UG-84. Bộ yêu cầu đó là khá giống với yêu cầu của B31.3. Mã B31.9, Đoạn 523.2.2, đặt

tham chiếu đến UG-84 và đặt ra thay thế cho đoạn UG-84 (b) (2). Sự thay thế đó khá dài

và người đọc được tham khảo Mã B31.9 để biết chi tiết.

Mã này có một bảng miễn trừ đơn giản hóa, biểu đồ và tiến trình giảm nhiệt độ. Tuy

nhiên, khơng có sự khác biệt đáng kể so với thảo luận trong B31.3 ở trên; một người quen

thuộc với điều đó có thể đưa ra UG84 và Mã B31.9, giải quyết các vấn đề về tác động và

độ bền cho B31.9.

Thật thú vị, cả Mã B31.1 hoặc Mã B31.9 đều không đưa ra bất kỳ yêu cầu cụ thể nào cho

vấn đề tính bền. Tất nhiên, các yêu cầu của đặc điểm kỹ thuật vật liệu được chọn sẽ bao

gồm bất kỳ yêu cầu nào có thể được yêu cầu. Từ quan điểm của các mã và ủy ban của họ,

những yêu cầu đó sẽ là đủ.

Khi kiểm tra các bảng ứng suất trong B31.1 và các bảng trong B31.3, người ta có thể

nhận được hương vị của sự khác biệt về yêu cầu vật chất giữa hai mã tương tự. Nếu

người ta chọn loại vật liệu đã nói ở trên trong cuộc thảo luận về sự khác biệt giữa vật liệu

A-105 và A-350, thì những vật liệu đó là vật liệu rèn bằng thép carbon. Trong B31.1 có

hai danh sách, A-105 và A-181. Trong B31.3, loại chính xác là vật liệu và phụ kiện bằng

thép carbon, và có tám loại được liệt kê: hai loại A-350, hai loại A-181 và hai loại A-234.

7Bảng 323.2.2 Yêu cầu kiểm tra độ bền nhiệt độ thấp đối cho kim loại

(Các yêu cầu kiểm tra độ bền này nằm ngoài các kiểm tra được yêu cầu của kim loại

đặc biệt )Vật liệu được niêm yếtLoại vật liệu

1 Gang xámCột A

Thiết kế ở nhiệt độ nhỏ nhất hoặc nhiệt độ nhỏ nhất

trong bảng A-1 hoặc Fig.323.2.2A

A-1 Khơng có u cầu bỏ sung2 Gang dẻo và A-2 Khơng có u cầu bổ sung

dễ uốn; thép

carbon

theo

ghi chú (1)

(a) Kim loại cơ bản (b) Kim loại hàn và vùng ảnh

hưởng nhiệt (HAZ) [ghi chú

(2)]

3 Các loại A-3 (a) Khơng có A-3 (b) Lớp hàn phủ kim loại

thép

carbon u cầu bổ sung

sẽ thử nghiệm ca đập theo

khác; hợp kim

đoạn. 323.3 nếu nhiệt độ

thép thấp và

thiết kế <-29oC (-20oF),

trung

bình;

Trừ khi được cung cấp ở ghi

hợp kim thép

chú (3) và (5), và ngoại trừ

ferritic

cao;

như sau: Cho vật liệu liệt kê

thép không rỉ

cho đường cong C và D của

kép

Fig. 323.2.2A, trong đó vật

tư hàn tương ứng đủ tiêu

chuẩn bằng thử nghiệm tác

động ở nhiệt độ tối thiểu thiết

kế hoặc thấp hơn theo thông

số AWS hiện hành, không

cần thử nghiệm bổ sung.

4

Thép A-4 (a) Nếu:

Austenitic (1) Phân tích thành

khơng rỉ

phần carbon >0.1%;

hoặc

(2) Vật liệu khơng xử lý

nhiệt; sau đó, thử

nghiệm va đập theo

đoạn 323.3 cho nhiệt

độ thiết kế nhỏ nhất

<-29oC(-20oF)

trừ

khi được cung cấp

trong ghi chú (3) và

(6)

5

Sắt A-5 (a) Khơng có

Austenitic dễ u cầu bổ xungA-4 (b) Lớp hàn phủ được

thử nghiệm va đập theo đoạn

323.3 nếu nhiệt độ thiết kế

nhỏ nhất <-29oC(-20oF) trừ

khi được cung cấp trong ghi

chú (3) và (6)A-5 (b) Hàn không được cho

phépCột B

Thiết kế ở nhiệt độ nhỏ

nhất trong bảng A-1

hoặc Fig.323.2.2A

B-1 Khơng có u cầu

bổ sung

B-2 Vật liệu được thiết

kế trong hộp 2 không

được sử dụngB-3 Trừ khi được cung

cấp trong ghi chú (3)

và (5), kim loại cơ sở

xử lý nhiệt theo thông

số kỹ thuật áp dụng

theo tiêu chuẩn ASTM

được liệt kê trong đoạn

323.3 [ xem ghi chú

(2)]. Khi vật liệu được

sử dụng ở nhiệt độ thí

kế thấp dưới đường

cong chỉ định cho phép

bởi ghi chú (2) và (3)

của Fig. 323.2.2A, lớp

phủ hàn và HAZ sẽ

được thử nghiệm va

đập [xem ghi chú (2)].

B-4 Kim loại cơ bản và

lớp hàn kim loại được

thử nghiệm va đập

theo đoạn 323.3. Xem

ghi chú (2), (3) và (6).B-5 Kim loại cơ bản

được thử nghiệm va

8Chưa được niêm yétuốn, ATSM A

571đập theo đoạn 323.3.

Không sử dụng <196oC(-320oF).

Hàn

không được cho phép.

6

Nhôm, A-6 (a) Không có A-6 (b) Khơng có u cầu bổ B-6 Thiết kế sẽ được

đông, niken, yêu cầu bổ sung

sung trừ khi thành phần kim đảm bảo bằng kiểm tra

và hợp kim

loại phụ nằm ngoài phạm vi phù hợp [xem ghi chú

của

chúng;

kim loại cơ bản; sau đó kiểm (4)] cho kim loại cơ

titan nguyên

tra theo cột B-6

bản, lớp hàn phủ và

chất

HAZ phù hợp với thiết

kế nhiệt độ nhỏ nhất.

7 Một vật liệu chưa niêm yết phải tuân theo một đặc điểm kỹ thuật được cơng bố, Trong đó

thành phần, xử lý nhiệt và sản phẩm tương đương với các vật liệu được liệt kê, các yêu cầu đối

với vật liệu được liệt kê tương ứng sẽ được đáp ứng. các tài liệu chưa niêm yết khác sẽ được

khai thác theo yêu cầu trong phần ứng dụng của cột BGhi chú:

(1)

Thép carbon tuân thủ các điều sau đây phải tuân theo các hạn chế trong Hộp B-2;

các bản vẽ trên ATSM A36, A283 và A570; ống trên ATSM A134 khi được lấy từ các bản

vẽ này; và ống theo ATSM A53 loại F và API 5L Gr.A25 hàn hai đầu.

(2)

Thử nghiệm va đập của đoạn 323.2.2, và không cần lặp lại cho các mối hàn sản

xuất.

(3)

Kiểm tra va đập không cần thiết nếu nhiệt dộ thiết kế nhỏ nhất thấp hơn -29 oC (20oF) nhưng tại hoặc trên -104oC (-155oF) và ứng suất tỷ lệ được xác định trong

Fig.323.2.2B không vượt quá 0.3 lần S.

(4)

Kiểm tra có thể khơng bao gồm độ giãn kéo, sức căng rảnh nhọn (được so sánh

với sức căng không rảnh), và/hoặc kiểm tra khác, điều khiển tại hoặc dưới nhiệt độ thiết

kế nhỏ nhất. Cũng xem đoạn 323.3.4.

(5)

Kiểm tra va đập không cần thiết khi nhiệt độ thiết kế nhỏ nhất không được thấp

hơn -48oC (-55oF) hoặc nhiệt độ nhỏ nhất cho vật liệu trong bảng A-1.

(6)

Kiểm tra va đập không cần thiết khi mẫu Charpy thu được lớn nhất có chiều rộng

dọc theo rảnh nhỏ hơn 2.5 mm (0.098 in).9Nominal thickness T, mm [Note (6)]

Hình 4.2 Mã Fig. 323.2.2A cho thấy nhiệt độ nhỏ nhất của vật liệu thép carbon

không kiểm tra va đập.

Ghi chú

(1)

Bất kỳ vật liệu thép carbon nào có thể được sử dụng cho nhiệt độ nhỏ nhất -29 oC (20oF) cho mục D vận hành lưu chất.

(2)

Các lớp X của vật liệu API 5L và ASTM A 381, có thể được sử dụng theo đường

cong B nếu được chuẩn hóa hoặc làm nguội và tơi luyện.

(3)Các vật liệu sau đây có thể được sử dụng theo đường cong D nếu được chuẩn hóa:a.Tấm ASTM A 516, tất cả các lớp;b.

Đường ống ASTM A 671, các lớp CE55, CE60 và tất cả các lớp được làm bằng

tấm A 516;

10c.Ống ASTM A 672, các lớp E55, E60 và tất cả các lớp được làm bằng tấm A 516.(4)

Một quy trình hàn để sản xuất ống hoặc các bộ phận phải bao gồm kiểm tra va đập

của mối hàn và HAZ đối với bất kỳ nhiệt độ tối thiểu thiết kế nào dưới mức -29 oC (20oF), trừ khi được quy định trong Bảng 323.2.2, A-3 (b) .

(5)

Kiểm tra va đập phù hợp với đoạn 323.3 cho bất kỳ nhiệt độ tối thiểu thiết kế nào

dưới mức -48oC (-40°F), trừ khi được cho phép theo ghi chú (3) trong Bảng 323.2.2.

(6)Đối với mặt bích và khoảng trống mù, T phải bằng 1/4 độ dày mặt bích.Bảng 323.3.1 YÊU CẦU KIỂM TRA VA ĐẬP CHO KIM LOẠIVật liệu kiểm traĐặc điểm kiểm traCột A

Cột B

Kiểm tra vật liệu bởi nhà Vật liệu không được kiểm

sản xuất [xem ghi chú (6)] tra bởi nhà sản xuất hoặc

hoặc yêu cầu kiểm tra va xử lý nhiệt trong hoặc sau

đạp trên mối hàn trong khi chế tạo

bảng 323.2.2.

Số lượng kiểm tra

A-1 Số lượng lơn hơn B-1 Số lượng được yêu

được yêu cầu bởi:

cầu bởi đặc điểm kỹ thuật

(a) Đặc điểm vật liêu; hoặc

phù hợp được liệt kê trong

(b) Đặc điểm phù hợp được para 323.3.2. Xem ghi chú

liệt kê trong para 323.3.2. (2).

Xem ghi chú (2).

Vị trí và hướng của A-2 Yêu cầu bởi các đặc điểm phù hợp được liệt kê

mẫu

trong para 323.3.2.

Kiểm tra bởi

A-3 Người sản xuất

B-3 Người chế tạo hoặc

lắp ráp

Chuẩn bị mẫu thử A-4 Một yêu cầu cho mỗi quy trình hàn, từ bỏ từng kim

độ va đập

loại phụ (nghĩa là, phân loại AWS E-XXX) và cho từng

thông lượng được sử dụng. các mẫu thử phải được xử lý

cơ bản giống như xử lý nhiệt (bao gồm cả thời gian ở

nhiệt độ hoặc nhiệt độ và tốc độ làm mát) vì đường ống

được hàn sẽ nhận được.

Số lượng mẫu kiểm A-5

B-5

tra [xem ghi chú

(a) Một mẫu, độ dày T, cho

(a) Một mẫu từ mỗi lô vật liệu

(3)]

mỗi phạm vi độ dày vật trong mỗi loại đặc điểm kỹ

liệu từ T / 2 đến T + thuật bao gồm xử lý nhiệt

6.4mm (1/4 in).

[xem Lưu ý (4)] trừ khi;

(b) Trừ khi được yêu cầu bởi

(b) Vật liệu đủ điều kiện bởi

thiết kế kỹ thuật, các mẫu người chế tạo hoặc người

không cần phải được tạo ra dựng lên như được quy

từ mỗi lô, cũng như từ vật định trong Phần B-1 và B11liệu cho từng công việc, 2 ở trên, trong trường hợp

miễn là các mối hàn đã đó, các yêu cầu của Phần

được kiểm tra theo yêu cầu A-5 được áp dụng.

của Phần 4 ở trên, cho

cùng loại và loại vật liệu

(hoặc cho cùng một loại

Số P và Số nhóm trong Mã

BOV, Phần IX) và cùng

phạm vi bề dày, và các bản

ghi của các bài kiểm tra

được cung cấp.

Vị trí và hướng của 6

mẫu

(a) Kim loại hàn: Trên các mối hàn, với rãnh trong kim loại

hàn; trục rãnh phải bình thường đối với bề mặt vật liệu,

với một vết mẫu ≤ 1,5 mm (1/16 in.) từ bề mặt vật liệu.

(b) Vùng ảnh hưởng nhiệt (HAZ): xuyên qua mối hàn bình

thường đến bề mặt vật liệu và sẽ bao gồm càng nhiều

càng tốt HAZ trong vết nứt.

Kiểm tra bằng

7 Người chế tạo hoặc lắp ráp

Ghi chú

(1)

Một báo cáo được chứng nhận về các kiểm tra va đập được thực hiện (sau khi

được xử lý thích hợp theo yêu cầu của bảng 323.2.2, mục B-3) của nhà sản xuất phải

được lấy làm bằng chứng cho thấy vật liệu (bao gồm mọi mối hàn được sử dụng trong

sản xuất) đáp ứng các yêu cầu nếu mã này và:

a.

Các kiểm tra được tiến hành trên mẫu vật đại diện của vật liệu được giao và sử

dụng bởi người chế tạo hoặc người dựng lên; hoặc là,

b.

Các kiểm tra đã được tiến hành trên các mẫu vật được lấy ra từ các phân tử kiểm

tra của vật liệu được xử lý nhiệt theo cách tương tự như vật liệu (bao gồm cả xử lý nhiệt

của nhà sản xuất) để đại diện cho đường ống hoàn thiện.

(2)

Nếu mối hàn được sử dụng trong sản xuất, chế tạo hoặc lắp dựng, các thử nghiệm

HAZ sẽ đủ cho các kiểm tra của vật liệu cơ bản.

(3)

Mẫu thử phải đủ lớn để cho phép chuẩn bị ba mẫu thử từ kim loại hàn và ba mẫu

từ HAZ (nếu cần) theo para.323.3. Nếu điều này là không thể, cần chuẩn bị thêm các mẫu

thử.12(4)

Đối với mục đích của u cầu này, "nhiều" có nghĩa là số lượng vật liệu được mô

tả theo quy định "Số lượng thử nghiệm" của thông số kỹ thuật áp dụng cho thuật ngữ sảnQuy định độ bền kéo tối thiểuSố lượng mẫu

[Ghi chú (2)]Năng lượng [Ghi chú (1)]

Thép khử oxy hoàn

Khác với théo khử

toàn

oxy hoàn toàn

Joules

Ft-lbf

Joules

Ft-lbfCarbon và thép hợp kim thấp

448 Mpa (65 ksi) và thấp hơn

Trên 448 đến 517 Mpa (75 ksi)

Trên 517 nhưng thấp hơn 656 Mpa (95 ksi)Trung bình cho 3 mẫu

Thấp nhất cho 1 mẫu

Trung bình cho 3 mẫu

Thấp nhất cho 1 mẫu

Trung bình cho 3 mẫu

Thấp nhất cho 1 mẫu18

16

20

16

27

20656 Mpa và hơn nữa [Ghi chú (3)]

Thấp nhất cho 3 mẫu

Thép trong số P 6, 7 và 8

Thấp nhất cho 3 mẫu

phẩm (ví dụ: tấm, ống, v.v.) được liệt kê trong đoạn para. 323.3.2.13

14

10

10

15

18

12

14

2015Mở rộng một bên

0.38 mm (0.015 in.)

0.38 mm (0.015 in.)Lưu ý rằng các lớp đó là hai lớp duy nhất dược liệt kê như những phụ kiện rèn. Để tiếp

tục B31.3 ta kết thúc A-105 và A-420.Ngay cả bằng cách bao gồm hoặc không bao gồm một vật liệu, Mã B31.1 cho thấy một

số thiếu quan tâm đối với kiểm tra va đập. Một sự khác biệt tinh tế hơn nằm ở sự nhấn

mạnh của các mã khác nhau.

Bây giờ các mã đường ống (ống ngầm) thực sự lo ngại về độ bền của vật liệu cái mà thay

đổi nhiều như đường ống trên mặt đất. Một trong những mối quan tâm đối với đường ống

là sự lan truyền của vết nứt, có thể là giòn hoặc dễ uốn. Một trong những hiện tượng của

gãy đường ống là nó có thể lan truyền đáng kể một vài dặm đường ống, khơng có hình

thức bắt giữ vết nứt.Bảng 323.3.5 Yêu cầu tối thiểu với giá trị va đập của rãnh chữ VGhi chú:

1310

7

13

10(1)

Giá trị năng lượng trong bảng này là cho mẫu vật kích thước tiêu chuẩn. Đối với

các mẫu vật phụ, các giá trị này sẽ được nhân với tỷ lệ giữa chiều rộng mẫu thực tế so với

mẫu vật có kích thước đầy đủ, 10 mm (0,394 in.)

(2)

Xem para.323.3.5(d) để kiểm tra lại

(3)

Để bắt vít mức cường độ này ở kích thước danh nghĩa M 52 (2in.) trở xuống, các

yêu cầu va đập của AST A 320 có thể được áp dụng. Để bắt vít trên M 52, yêu cầu của

bảng này sẽ được áp dụng14Mã B31.11 về vận chuyển bùn ít hoặc không đề cập cụ thể đến các kiểm tra va đập hoặc

độ bền. Như đã đề cập trước đó, nó cơng nhận đường ống API 5L, trong đó có một số

thông số kỹ thuật về độ bền.

Cùng với sự phụ thuộc vào đặc điểm kỹ thuật cơ bản của đường ống hoặc vật liệu mà nó

chấp nhận, B31.4 có một số mối quan tâm cơ bản liên quan đến cả gãy giòn và dễ uốn.

Những mối quan tâm đặc biệt liên quan đến đường ống carbon dioxide.

Người đọc cần lưu ý rằng carbon dioxide, không giống như nhiều chất lỏng dự tính cho

đường ống B31.4, là một loại khí. Khí vốn dĩ nguy hiểm hơn để chứa hơn chất lỏng. Điều

này là do khả năng nén tương đối của chất khí so với chất lỏng. Ngồi năng lượng được

lưu trữ từ áp suất, còn có nhiều năng lượng được lưu trữ trong quá trình nén.

Cẩn trọng gãy nứt được cho thấy ở đoạn 402.5 với các đoạn từ 402.5.1 đến 402.5.3. Đoạn

402.5.1 chỉ đơn giản là nhà thiết kế sẽ cung cấp sự bảo vệ hợp lý để hạn chế sự xuất hiện

và thời gian gãy. Sau đó, 402.5.2 tuyên bố rằng nhà thiết kế sẽ ngăn ngừa gãy giòn bằng

cách lựa chọn vật liệu, bao gồm cả việc yêu cầu API 5L phù hợp hoặc các yêu cầu bổ

sung tương tự. Mục đích là buộc bất kỳ thực tế nào nằm trong phạm vi dễ uốn. Cuối

cùng, trong 402.5.3, người thiết kế sẽ giảm thiểu nứt gãy bằng cách chọn đường ống phù

hợp độ bền gãy và/hoặc cài đặt các bộ phận chống gãy phù hợp. Đây là kèm theo những

cân nhắc khác bao gồm độ bền gãy.

Mã B31.8 có một số yêu cầu cụ thể liên quan đến độ bền gãy. Nhớ rằng tất cả các chất

lỏng dự đốn là khí trong đương ống được dự đốn bởi mã này. Vì vậy các biện pháp

phòng ngừa là cụ thể hơn một cách dễ hiểu.

Các yêu cầu đối với đặc điểm kỹ thuật bắt buộc để kiểm soát lan truyền gãy nứt dựa trên

mức độ ứng suất được thiết kế trong hệ thống và kích thước của đường ống được sử

dụng. Sự chia nhỏ như sau:Đối với đường ống 16 NPS trở lên, tiêu chí gãy là bắt buộc khi ứng suất vòng là

40% đến 80% cường độ năng suất tối thiểu được chỉ định.Đối với kích thước nhỏ hơn NPS 16, ứng suất vòng phải lớn hơn 72 phần trăm

thơng qua 80 phần trăm cho tiêu chí là bắt buộc.

Trong đoạn (1), mã quy định rằng các quy trình thử nghiệm phải phù hợp với yêu cầu bổ

sung S5 hoặc S6 của API 5L. nếu nhiệt độ hoạt động dưới 50°F, phải lấy nhiệt độ thử

thấp hơn một cách thích hợp. Lưu ý rằng B31.8 vẫn chưa được định lượng.Nhiệt độ thử

thấp hơn phải bằng hoặc thấp hơn nhiệt độ kim loại tối thiểu dự kiến.15Bảng 4.3 Giá trị CVN chấp nhận được cho B31.8

Chương trình nghiên cứu

Batelle Columbus Laboratories (BCL) (AGA)

American Iron and Steel Institute (AISI)

British Gas Council (BGC)

British Steel Corporation (BSC)Công thức

CVN = 0.0108 σ2 R1/3 t1/3

CVN = 0.0345 σ3/2 R1/2

CVN = 0.0315 σ R/t1/2

CVN = 0.00119 σ2 RGhi chú: Cho tất cả các công thức

CVN = Năng lượng hấp thụ Charpy rãnh chữ V kích thước đầy đủ, ft ⋅ lb

R = Bán kính ống, in.

t = Bề dày thành, in.

= ứng suất hoop, ksi

Có các tiêu chí chấp nhận thay thế trong B31.8. Chúng là như sau cho gãy giòn:Sự xuất hiện cắt của các mẫu thử không được nhỏ hơn 60 phần trăm từ mỗi nhiệt.Tổng nhiệt trung bình cho mỗi đơn hàng trên mỗi kích thước đường kính và cấp

bậc khơng được ít hơn 80%.Thử nghiệm rèn trọng lực vết nứt là 1 thay thế. Nếu nó được sử dụng, ít nhất 80

phần trăm nhiệt sẽ thể hiện sự xuất hiện của 40 phần trăm hoặc lớn hơn.16Hình 4.5 So sánh cơng thức B31.8 CVN

Ngăn chặn gảy nứt đòi hỏi kiểm tra phải được thực hiện theo yêu cầu bổ sung S5 của API

5L. Các giá trị chấp nhận được thiết lập bằng các tính tốn sử dụng một trong bốn

phương trình được phát triển trong các chương trình nghiên cứu khác nhau. Các phương

trình được liệt kê trong Bảng 4.3.

Bạn có thể tự hỏi sự khác biệt có thể là gì giữa các giá trị cho mỗi cơng thức. Hình 4.5

được hiển thị để tham khảo. Đường ống được chọn là NPS 16, R = 8; t được chọn ở mức

0,5 in, và ứng suất hoop được đặt ở mức 50 phần trăm của sáu giá trị SMYS khác nhau,

42, 56, 60, 65, 70 và 80 ksi.

Vật liệu phi kim loại

Không phải tất cả các mã đều xử lý các vật liệu phi kim loại, ví dụ, B31.5 trong nhóm

trên mặt đất và B31.4 và B31.11 trong nhóm chơn cất. Trong mã B31.3 vật liệu phi kim

loại được đề cập trong Chương VII. Trong B31.1, chúng được đề cập trong một phụ lục

không bắt buộc, Phụ lục III. Cả hai danh sách ứng suất cho phép đối với các vật liệu đó

trong phần phụ lục ứng suất thích hợp.

Mã B31.8 và B31.9 đề cập những vật liệu trong đoạn văn ở những nơi thích hợp có đủ sự

khác biệt trong cách xử lí vật liệu phi kim loại trong mã yêu cầu đề cập cụ thể. Bảng 4.4

liệt kê các đoạn đó.

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4.2 Danh mục vật liệu và phần hạn chế yêu cầu chất lượng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×