Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 15: Mẫu để khoan mặt bích 600

Bảng 15: Mẫu để khoan mặt bích 600

Tải bản đầy đủ - 0trang

(a) kích thước của bảng 15 được tính bằng milimét, ngoại trừ đường kính của lỗ bu

lơng và lỗ bu lông, được biểu thị bằng đơn vị inch. để biết kích thước theo đơn vị

inch, tham khảo phụ lục f, bảng f15.

(b) Các kích thước khác, xem bảng 16.

Chú ý

(1) chiều dài của bu lông stud không bao gồm chiều cao của các điểm. xem đoạn.

6.10.2.

(2) đối với lỗ bu lơng mặt bích, xem para. 6.5.

(3) cho điểm đối diện, xem đoạn 6,6.

(4) chiều dài bu lông không được hiển thị trong bảng có thể phù hợp với phụ lục D.

xem đoạn para, 6.10.2.Hình 8.1 Biểu đồ kích thước mẫu cho lớp 600 từ B16.5.Được nối bằng renHàn kiểu khớp nốiHàn trơnĐược ghép chồng26Tấm cheHàn cổ trục27Ghi chú chung

(a) Kích thước của

bảng 16 tính

bằng

milimét,

ngoại trừ đường

kính của bu lơng

và lỗ bu lơng,

tính bằng đơn vị

inch. để biết kích

thước theo đơn vị

inch, tham khảo

phụ lục F, bảng

F16.

(b) Khả năng chống

chiệu, xem đoạn

7.

(c) Cho các mặt, sem

para. 6,4

(d) Cho lỗ bu lông

mặt bích, xem

đoạn 6.5 và bảng

15

(e) Cho điểm đối

diện, xem đoạn

6.6

(f) Để giảm các mặt

bích có ren và

trượt, xem bảng

6.

(g) Mặt bích bít đầu

ống có thể được

thực hiện có hoặc

khơng có trung

tâm tùy chọn của

nhà sản xuất.28Bảng

16:

kích

thướ

c của

mặt

bích

lớp

600(h) Để giảm khối lượng mặt bích hàn cổ trục, xem đoạn 6.8.

Chú ý

(1) kích thước này dành cho đầu lớn của trục, có thể thẳng hoặc thon. côn không được

vượt quá 7 độ trên mặt bích có ren, trượt, khớp nối và mặt bích ghép chồng. kích

thước này được định nghĩa là đường kính tại giao điểm giữa cơn trung tâm và mặt

sau của mặt bích.

(2) Đối với vát cuối hàn, xem para, 6.7.

(3) Đối với ren của mặt bích ren, xem đoạn 6,9.

Hình 8.1 ( tiếp theo)

Các loại mặt bích nối ống và phụ tùng bắt bích 600Mặt bíchĐinh vít 2 đầu

(gu-giơng)29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 15: Mẫu để khoan mặt bích 600

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×