Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dân chủ với tư cách là một phạm trù...... gắn với một kiểu nhà nước và 1 giai cấp cầm quyền thì sẽ không có "Dân chủ phi giai cấp", “Dân chủ chung chung". Điền vào chỗ trống.

Dân chủ với tư cách là một phạm trù...... gắn với một kiểu nhà nước và 1 giai cấp cầm quyền thì sẽ không có "Dân chủ phi giai cấp", “Dân chủ chung chung". Điền vào chỗ trống.

Tải bản đầy đủ - 0trang

d.67.

a.

b.

c.

d.Trong các đặc trưng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đặc

trưng thứ 4 là:

Đặc trưng về chính trị

Đặc trưng về xã hội

Đặc trưng về vai trò của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Đặc trưng về văn hóa tư tưởng8.

a.

b.

c.

d.Đặc điểm của sự hình thành dân chủ xã hội chủ nghĩa?

Đánh dấu bước phát triển mới về chất của dân chủ

Là một quá trình lâu dài

Gồm 5 đặc trưng cơ bản

Tất cả đều đúng9.

a.

b.

c.

d.Dân chủ vừa là …….., vừa là động lực cừa tiến trình cách

mạng xã hội chủ nghĩa. Điền vào chỗ trống.

Mục tiêu

Cơ sở

Kết quả

Yêu cầu10.

a.

b.

c.

d.Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của:

Giai cấp nông dân

Đảng Cộng sản

Bản thân nhân dân

Giai cấp công nhân11.

a.

b.

c.

d.Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được lãnh đạo bởi:

Nhà nước

Đảng Cộng sản

Giai cấp công nhân

Tầng lớp trí thức12.

a.

b.

c.

d.Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa bắt nguồn từ:

Bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa

Các cuộc cách mạng của giai cấp công nhân

Hệ thống chun chính vơ sản

Sự phát triển tất yếu từ chủ nghĩa tư bản13. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là tổ chức mà thơng qua đó, đảng

của …………thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối

với………………………

a. Giai cấp cơng nhân/ Giai cấp nông nhân.

b. Đội ngũ tri thức/ Giai cấp cơng nân.

c. Giai cấp cơng nhân/ Tồn xã hội.

d. Đội ngũ tri thức/ Toàn xã hội.

14.

a.

b.

c.

d.Nhà nước xã hội chủ nghĩa là một tổ chức chính trị thuộc kiểu:

Kiến trúc thượng tầng xen lẫn kiến trúc hạ tầng.

Kiến trúc hạ tầng.

Kiến trúc thượng tầng dựa trên cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội.

Cả b và c.15. Nhà nước xã hội chủ nghĩa gồm mấy chức năng chủ yếu ?

a. 2 chức năng.

52b.

c.

d.3 chức năng.

4 chức năng.

5 chức năng.16.

a.

b.

c.

d.Tìm đáp án SAI. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là:

Cơ quan quyền lực.

Bộ máy hành chính.

Tổ chức quản lí văn hóa, kinh tế, xã hội.

Cơ quan quyền lực cao nhất17.

a.

b.

c.

d.Nhà nước xã hội chủ nghĩa là hình thức:

Chun chính vơ sản.

Chun chính tư sản

Chun quyền tư sản

Chun biệt vơ sản18.

a.

b.

c.

d.Nhà nước xã hội chủ nghĩa được thực hiện trong thời kỳ:

Quá độ lên xã hội xã hội chủ nghĩa

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Trong thời kì chủ nghĩa xã hội

Từ khi còn chủ nghĩa tư bản20. Theo quan niệm của chủ nghĩa Mác-Lênin, nhà nước xã hội

chủ nghĩa có mấy đặc trưng cơ bản?

a. Hai

b. Ba

c. Năm

d. Sáu

21. “Chuyên chính vơ sản khơng phải chỉ là bạo lực đối với bọn bóc

lột, và cũng khơng phải chủ yếu là bạo lực mà mặt cơ bản của

nó là tổ chức, xây dựng toàn diện xã hội mới – xã hội xã hội chủ

nghĩa và cộng sản chủ nghĩa” là nhận định của ai:

a. Hồ Chí Minh

b. C.Mác

c. V.I.Lênin

d. Ph.Ăng – ghen

22.

a.

b.

c.

d.19. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là một công cụ quản lý nhằm thực

hiện:

a. Quyền lực của công nhân.

b. Quyền lực và lợi ích của nhân dân

c. Lợi ích của nhân dân

d. Quyền và lợi ích của cơng nhânNhà nước xã hội chủ nghĩa là:

Nhà nước khơng còn ngun nghĩa

Nhà nước nửa vời

Nhà nước chuyên chế

Tất cả đều sai23. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nhà nước vô sản là phải

nhanh chóng phát triển mạnh số lượng sản phẩm, củng cố kỷ

luật lao động mới và nâng cao năng suất lao động là nhiệm vụ

đối với lĩnh vực:53a.

b.

c.

d.Kinh tế

Xã hội

Chính trị

Văn hóa24.

a.

b.

c.

d.Chức năng chủ yếu của nhà nước xã hội chủ nghĩa là:

Quản lý và đổi mới

Tổ chức và xây dựng

Trấn áp đối với những lực lượng chống phá

Đơn giản chỉ là quản lýb.

c.

d.Dấu hiệu tất yếu diều kiện bắt buộc của chuyên chính là trấn áp

bằng bạo lực những kẻ phản động với tính cách là 1 giai cấp

Nhà nước xã hội chủ nghĩa đóng vai tò là 1 thiết chế cần thiết đảm

bảo sự lãnh đạo của giai cấp cơng nhân với tồn xã hội

Xây dựng chủ nghĩa xã hội là q trình xóa bỏ những yếu tố của

xã hội cũ lập nên xã hội mới trên tất cả lĩnh vực kinh tế, văn hóa ,

chính trị và tư tưởng28. Nhà nước thời kỳ quá độ chính trị giữa xã hội tư bản chủ nghĩa

và cộng sản chủ nghĩa

a. Nền chun chính vơ sản của giai cấp vơ sản

b. Nền chun chính vơ sản của giai cấp nông nhân

c. Nhà nước giai cấp công nhân

d. Nhà nước tư bản chủ nghĩa25. Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng cơ bản của nền

dân chủ xã hội chủ nghĩa ?

a. Đặc trưng về kinh tế

b. Đặc trưng về bản chất chính trị

c. Đặc trưng về tôn giáo

d. Đặc trưng về việc thực hiện dân chủ rộng rãi với đơng đảo quần

chúng nhân dân29. Q trình xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩacho thấy mối

quan hệ giữa dân chủ và pháp luật, dân chủ và kỷ luật:

a. Bài trừ nhau

b. Phủ định nhau

c. Không liên quan nhau

d. Sự thống nhất biện chứng là điều kiện tiền đề tồn tại , phát triển

của nhau26. Chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa biểu hiện

tập trung ở việc:

a. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

b. Đập tan sự phản kháng của giai cấp tư sản

c. Quản lý xã hội trên tất cả các lĩnh vực bằng pháp luật30. Nhà nước xã hội chủ nghĩađóng vai trò là:

a. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội

b. Quyền lực giai cấp thống trị27. Luận điểm nào sau đây SAI:

a. Sự cần thiết tất yếu phải xác lập chun chính vơ sản, xây dựng

nhà nước xã hội chủ nghĩa vững mạnh

54c.

d.Thiết chế cần thiết đảm bảo sự lãnh đạo của giai cấp công nhân

với tồn xã hội

Đảm bảo lợi ích cho giai cấp cơng nhând.Chính sách, hiến pháp34. Sự khác biệt cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa với các

nền dân chủ của các xã hội có phân chia giai cấp trong lịch sử

nhân loại:

a. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của số đông, của tất

cả quần chúng nhân dân lao động trong xã hội

b. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ khơng có tổ chức

đảng lãnh đạo

c. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ được thực thi bằng

luật pháp nhân dân

d. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ phi giai cấp31. Quyền dân chủ của nhân dân trong nền dân chủ xã hội chủ

nghĩađược thiết chế hóa trong:

a. Hiến pháp

b. Pháp luật

c. Hiến pháp, pháp luật

d. Chính sách

32. Chun chính vơ sản là gì?

a. Chun chính vơ sản là quyền lực của giai cấp vô sản ra đời do

cách mạng xã hội chủ nghĩa

b. Chun chính vơ sản là chính quyền của giai cấp công nhân ra đời

do thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa

c. Chun chính vơ sản là chính quyền của giai cấp công nhân ra đời

do thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa và có sứ mệnh xây

dựng thành cơng chủ nghĩa xã hội

d. Chun chính vơ sản là sự lãnh đạo chính trị của giai cấp cơng

nhân đối với tồn xã hội35. Bản chất kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ

sở nào :

a. Chế độ chính trị của giai cấp công nhân

b. Cơ chế quản lý nền kinh tế

c. Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu của tồn xã hội

d. Bản chất chính trị xã hội chủ nghĩa

36. Hệ tư tưởngxã hội chủ nghĩa được thể hiện tập trung ở đâu?

a. Hệ thống chính sách chủ trương của Đảng và nhà nước xã hội chủ

nghĩa

b. Hệ thống tư tưởng của các cá nhân trong xã hội chủ nghĩa

c. Toàn bộ hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác Lenin

d. Hệ thống tư tưởng của những người lãnh đạo33. Quyền dân chủ của nhân dân trong nền dân chủ xã hội chủ

nghĩađược thể chế bằng:

a. Hiến pháp, pháp luật

b. Nhà nước

c. Chính sách, pháp luật5537. Điền vào chổ trống : “ ấu tranh cho dân chủ là một q trình

……… và khơng thể dừng lại ở dân chủ tư bản.”

a. Lâu dài

b. Cục bộ

c. Toàn diện

d. Ngắn hạna. Toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sang tạo

ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử

của mình, biểu hiện trình độ phát triển xã hội trong từng thời kì

lịch sử nhất định

b. Tồn bộ những giá trị tinh thần do con người sang tạo ra ra bằng

lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình,

biểu hiện trình độ phát triển xã hội trong từng thời kì lịch sử nhất

định

c. Tồn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sang tạo

ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của

mình

d. Trình độ phát triển cao của dân trí38. So với các nền dân chủ trước đây, dân chủ xã hội chủ nghĩa có

điểm khác biệt nào cơ bản?

a. Khơng còn mang tính giai cấp

b. Là nền dân chủ phi lịch sử

c. Là nền dân chủ thuần túy

d. Là nền dân chủ rộng rãi cho giai cấp cơng nhân và nhân dân lao

động41. Có mấy loại hình văn hóa?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 439. Bản chất chính trị của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thể

hiện như thế nào?

a. Là sự lãnh đạo của giai cấp cơng nhân thơng qua Đảng của nó đối

với toàn xã hội, để thực hiện quyền và lợi ích của tồn thể nhân

dân lao động, trong đó có giai cấp công nhân

b. Là thực hiện quyền lực của giai cấp công nhân và nhân dân lao

động chỉ đối với một phần của xã hội

c. Sự lãnh đạo của giai cấp cơng nhân thơng qua chính đảng của nó

để cải tạo xã hội và xây dựng xã hội mới

d. Xây dựng những biện pháp phát triển đất nước về mọi mặt42. Văn hóa bao gồm:

a. Văn hóa vật chất và văn hóa tư tưởng

b. Văn hóa tinh thần và văn hóa vật thể

c. Văn hóa tư tưởng và văn hóa lý luận

d. Văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần

43. Văn hóa vật chất là:

a. Năng lực sang tạo của con người được thể hiện và kết tinh trong

sản phẩm vật chất

b. Đời sống vật chất của con người40. Văn hóa được hiểu theo nghĩa đầy đủ nhất là:

56c. Tổng thể các tư tưởng, lý luận và giá trị được sang tạo ra trong đời

sống tinh thần

d. Vật chất do con người tạo raa. Văn hóa trong xã hội có giai cấp bao giờ cũng mang tính giai cấp

b. Văn hóa bao giờ cũng chịu sự qui định của cơ sở kinh tế, chính trị

của mỡi chế độ xã hội nhất định

c. Kinh tế là cơ sở vật chất của nền văn hóa

d. Chính trị là cơ sở vật chất của nền văn hóa44. Văn hóa tinh thần là:

a. Tổng thể các tư tưởng, lý luận và giá trị được sang tạo ra trong

đời sống tinh thần và hoạt động tinh thần của con người

b. Các lễ hội, phong tục, tập quán của mỗi quốc gia, dân tộc

c. Năng lực sang tạo của con người trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội

d. Tất cả đều sai48. Yếu tố chi phối phương hướng phát triển và qui định hệ thống

các cơ sở, pháp luật quản lí các hoạt động văn hóa:

a. Ý thức hệ của giai cấp thống trị

b. Kinh tế

c. Ý thức của quần chúng nhân dân

d. Ý thức của giai cấp công nhân45. Câu nào sau đây là đúng:

a. Văn hóa có mặt trong hoạt động của con người, trên lĩnh vực hoạt

động thực tiễn và sinh hoạt tinh thần của xã hội

b. Văn hóa chỉ có mặt trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật của xã hội

c. Văn hóa chỉ có mặt trong các hoạt động thực tiễn của con người

d. Văn hóa chỉ có mặt trong các lĩnh vực tinh thần của con người49. Có mấy nội dung cơ bản của q trình xây dựng nền văn hóa

xã hội chủ nghĩa?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 446. Chọn mệnh đề đúng:

a. Sự phát triển của văn hóa bao giờ cũng chịu sự qui định của cơ sở

kinh tế, chính trị của mỗi chế độ xã hội nhất định

b. Sự phát triển của văn hóa bao giờ cũng chịu sự chi phối của tư

tưởng con người

c. Văn hóa trong xã hộ có giai cấp khơng phải lúc nào cũng mang

tính giai cấp

d. Sự phát triển của văn hóa do giai cấp đơng đảo nhất trong xã hội

quy định50. Chọn đáp án SAI: Những nội dung cơ bản của q trình xây

dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là:

a. Cần phải nâng cao trình độ dân trí, hình thành đội ngũ tri thức của

xã hội mới

b. Xây dựng con người phát triển toàn diện

c. Xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa

d. Xây dựng chế độ hôn nhân xã hội chủ nghĩa47. Chọn phương án sai:

5751. Theo V.I.Lênin “chủ nghĩa xã hội sáng tạo, sinh động là sự

nghiệp của …”

a. Đảng Cộng sản

b. Bản thân quần chúng nhân dân

c. Giai cấp công nhân

d. Giai cấp nông dân55. Trong năm 2007, lễ hội văn hóa nào của nước ta được công

nhận là quốc lễ, và đã được nhân dân đồng tình ủng hộ?

a. Lễ hội chùa Hương

b. Giỗ tổ Hùng Vương

c. Tết Nguyên Tiêu

d. Tết Đoan Ngọ52. Lối sống xã hội chủ nghĩa là một đặc trưng có tính … của chủ

nghĩa xã hội và việc xây dựng lối sống tất yếu trở thành một

nội dung của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

a. Nguyên tắc

b. Văn hóa

c. Quyết định

d. Xã hội56. Chọn đáp án SAI: Hơn nhân tự nguyện, tiến bộ là hôn nhân

được xây dựng chủ yếu dựa trên cơ sở:

a. Tôn trọng pháp luật

b. Tình u chân chính

c. Bình đẳng, tơn trọng, u thương nhau

d. Tình u

57. Xã hội lồi người đã KHƠNG trải qua các hình thức gia đình:

a. Gia đình huyết tộc

b. Gia đình đối ngẫu

c. Gia đình hạt nhân

d. Gia đình đa tộc53. Chọn đáp án SAI. Vấn đề vừa là nhu cầu cấp bách, vừa là nhu

cầu lâu dài của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội là:

a. Nâng cao dân trí

b. Đào tạo nguồn lao động có chất lượng và bồi dưỡng nhân tài

c. Hoàn thiện và phát triển đội ngũ tri thức xã hội chủ nghĩa

d. Cải cách hệ thống giáo dục58. Chọn đáp sán SAI. Gia đình là gì?

a. Là một trong những hình thức tổ chức cơ bản trong đời sống cộng

đồng con người

b. Là 1 thiết chế xã hội đặc thù

c. Được hình thành, tồn tại và phát triển trên quan hệ hôn nhân, quan

hệ huyết thống, quan hệ ni dưỡng gia đình giữa các thành viên

trên

d. Là một hình thức tổ chức cộng đồng đặc thù của một quốc gia54. Là một trong những khuynh hướng tiêu cực trong quan hệ tình

yêu trong lứa tuổi thanh niên ở nước ta hiện nay:

a. Ly hơn

b. Sống thử

c. Bạo hành gia đình

d. Đa thê5859. Ngày Gia đình Việt Nam là ngày nào?

a. 28/5

b. 28/6

c. 8/6

d. 18/663. Phương thức cơ bản để giữ vững đặc trưng, bản chất của nền

văn hóa xã hội chủ nghĩa là?

a. Giữ vững và tăng cường vai trò chủ đạo của hệ tư tưởng giai cấp

công nhân

b. Không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản và vai

trò quản lí của Nhà nước

c. Kết hợp giữa việc kế thừa những giá trị trong di sản văn hóa dân

tộc với tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại

d. Tổ chức và lôi cuốn quần chúng nhân dân vào các hoạt động và

sáng tạo văn hóa60. Có mấy phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 464. Phương thức có tính nguyên tắc trong xây dựng nền văn hóa xã

hội chủ nghĩa?

a. Giữ vững và tăng cường vai trò chủ đạo của hệ tư tưởng giai cấp

công nhân

b. Không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản và vai

trò quản lí của Nhà nước

c. Kết hợp giữa việc kế thừa những giá trị trong di sản văn hóa dân

tộc với tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại

d. Tổ chức và lơi cuốn quần chúng nhân dân vào các hoạt động và

sáng tạo văn hóa61. Đâu là phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa?

a. Giữ vững và tăng cường vai trò chủ đạo của hệ tư tưởng giai cấp

công nhân trong đời sống tinh thần của xã hội

b. Xây dựng và phát triển hệ tư tưởng của giai cấp cầm quyền

c. Kết hợp hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và giai cấp cầm quyền

d. Giữ vững và tăng cường vai trò chủ đạo của Đảng và Nhà nước

trong đời sống tinh thần của xã hội

62. Hoàn thiện câu sau: “Không ngừng tăng cường … của Đảng

Cộng Sản và vai trò … của nhà nước xã hội chủ nghĩa đối với

hoạt động văn hóa”.

a. Sự quản lí, làm chủ

b. Sự lãnh đạo, quản lí

c. Sự lãnh đạo, làm chủ

d. Sự quản lí, lãnh đạo65. Phương thức nhằm xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa tiên

tiến, đa dạng?

a. Giữ vững và tăng cường vai trò chủ đạo của hệ tư tưởng giai cấp

công nhân

b. Không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản và vai

trò quản lí của Nhà nước59c. Kết hợp giữa việc kế thừa những giá trị trong di sản văn hóa dân

tộc với tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại

d. Tổ chức và lôi cuốn quần chúng nhân dân vào các hoạt động và

sáng tạo văn hóa70. Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa có mấy đặc trưng?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 466. Chủ thể sáng tạo và hưởng thụ văn hóa là:

a. Nhân dân lao động

b. Đảng và Nhà nước

c. Giai cấp cộng nhân

d. Tất cả các câu trên71. Nội dung của đặc trưng thứ nhất của nền văn hóa xã hội chủ

nghĩa:

a. Nền văn hóa có tính nhân văn sâu sắc

b. Là văn hóa được hình thành và phát triển một cách tự giác

c. Là hệ tư tưởng của giai cấp tư sản

d. Mục địch và nội tại của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa67. “……. là nền móng và trên cơ sở đó tiếp thu tinh hoa văn hóa

nhân loại”

a. Văn hóa dân tộc

b. Hệ tư tưởng giai cấp công nhân

c. Sự lãnh đạo của Đảng và quản lí của Nhà nước

d. Tính chủ động, sáng tạo của quần chúng72. Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa mang tính chất:

a. Tính dân tộc và dân chủ

b. Tính nhân dân và xã hội

c. Tính nhân dân và dân tộc

d. Tính dân tộc và tính giai cấp68. Chế độ xã hội chủ nghĩa được xác lập với mấy tiền đề?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 473. Chủ thể sáng tạo và hưởng thụ văn hóa bao gồm:

a. Giai cấp cơng nhân và nhân dân lao động

b. Giai cấp thống trị và giai cấp bị trị

c. Toàn thể dân tộc

d. a và c đúng69. Chế độ xã hội chủ nghĩa được xác lập với 2 tiền đề nào?

a. Chính trị và kinh tế

b. Kinh tế và văn hóa

c. Chính trị và văn hóa

d. Kinh tế, chính trị và văn hóa74. Sự kế thừa và sáng tạo của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa mang

tính chất gì?

a. Tính xã hội và chính trị

60b. Tính xã hội và tư tưởng chính trị

c. Giai cấp cơng nhân và tư tưởng chính trị

d. Tính nhân dân và chính trịa. Văn hóa là mục tiêu, động lục của quá trình xây dựng xã hội chủ

nghĩa

b. Văn hóa thuộc về nhân dân

c. Văn hóa phục vụ nhu cầu tinh thần của nhân dân

d. Xây dựng văn hóa là nhiệm vụ quan trọng của nhà nước xã hội chủ

nghĩa75. Chọn mệnh đề đúng:

a. Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa được hình thành và phát triển một

cách tự giác

b. Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa được hình thành và phát triển một

cách tự phát đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng Sản

c. Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa có sự quản lí của Nhà nước xã hội

chủ nghĩa

d. Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa đặt dưới sự lãnh đạo của toàn xã hội79. Trong quá trình chỉ đạo thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở

Nga, V.I.Lênin đã chỉ ra những kẻ thù của chủ nghĩa xã hội là:

a. Nạn hối lộ và nạn mù chữ

b. Nạn hối lộ, bệnh kiêu ngạo cộng sản, thất nghiệp

c. Nạn mù chữ, nan hối lộ, kêu ngạo cộng sản

d. Nạn mù chữ, chủ nghĩa cá nhân, kêu ngạo cộng sản76. Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa được hình thành và phát triển

dưới sự lãnh đạo của:

a. Nhà nước xã hội chủ nghĩa

b. Giai cấp công nhân và nhân dân lao động

c. Đảng cộng sản và giai cấp nơng nhân

d. Chính đảng và giai cấp công nhân80. “Giữ vững và tăng cường vai trò chủ đạo của hệ tư tưởng

….trong đời sống tinh thần của xã hội”. Hoàn thiện mệnh đề

trên.

a. Giai cấp công nhân

b. Xã hội chủ nghĩa

c. Giai cấp nông dân

d. Giai cấp tư sản77. Cuộc đấu tranh giai cấp trên văn hóa trong q trình phát

triển xã hội giữa 2 hệ tư tưởng nào:

a. Hệ tư tưởng tư sản và vô sản

b. Hệ tư tưởng tư bản và dân chủ

c. Hệ tư tưởng dân chủ và vô sản

d. Hệ dân chủ tư sản và nông nhân81. Chọn phương án SAI:

a. Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là hoạt động có mục đích

của giai cấp cơng nhân thơng qua sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

và quản lí nhà nước xã hội chủ nghĩa

b. Đảng lãnh đạo xây dựng nền văn hóa bằng cương lĩnh, đường lối

chính sách văn hóa của mình được thể chế trong Hiến pháp, pháp

luật và chính sách78. Tại sao nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là một khách quan?61c. Nhà nước quản lí xã hội dưới sự chỉ đạo của đảng cộng sản

d. Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa phải đặt dưới sự quản lý

của Mặt trận Tổ quốca.

b.

c.

d.82. Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam là ngày nào?

a. 20/4

b. 19/4

c. 10/3

d. 19/3Lòng dân

Nền kinh tế

Luật pháp

Nền chính trị86. Chọn đáp án SAI. Có thể hiểu dân tộc theo nghĩa là:

a. Những người sống trên thế giới

b. Các tộc người

c. Những người sống trên quốc gia

d. Bộ phận quốc gia83. Khái niệm dân tộc thường được hiểu theo mấy nghĩa:

a. 1

b. 2

c. 3

d. 487. Có mấy xu hướng phát triển của dân tộc và vấn để dân tộc

trong xây dựng chủ nghĩa xã hội?

a. 1

b. 2

b. 3

c. 484. Chọn câu đúng nhất:

a. Mỗi dân tộc có ngơn ngữ chung, xuất hiện sau cộng đồng bộ lạc

b. Mỗi dân tộc có thể có nhiều ngơn ngữ, xuất hiện trước cộng đồng

bộ lạc

c. Mỡi dân tộc có thể có nhiều ngôn ngữ, xuất hiện sau cộng đồng bộ

lạc

d. Mỗi dân tộc có ngơn ngữ chung, xuất hiện đồng thời với cộng đồng

bộ lạc88. Chọn đáp án SAI. Xu hướng phát triển của dân tộc và vấn để

dân tộc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội là gì?

a. Các cộng đồng dân cư muốn tách ra để thành lập các quốc gia độc

lập

b. Các dân tộc ở từng quốc gia muốn liên hiệp lại với nhau.

c. Các dân tộc tự giải quyết mọi vấn đề trong quá trình phát triển của

mình

d. dân tộc ở nhiều quốc gia muốn liên hiệp lại với nhau.85. Điền vào chỗ trống từ đúng nhất. “Khái niệm dân tộc cùng chỉ

một cộng đồng người ổn định, bền vững có lãnh thổ chung,

quốc ngữ chung,………thống nhất và có truyền thống văn hóa,

truyền thống đấu tranh chung.”89. Cách mạng tháng mường Nga đã mở ra một thời đại:

a. Phát triển của chủ nghĩa đế quốc trên qui mô toàn thế giới

62Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dân chủ với tư cách là một phạm trù...... gắn với một kiểu nhà nước và 1 giai cấp cầm quyền thì sẽ không có "Dân chủ phi giai cấp", “Dân chủ chung chung". Điền vào chỗ trống.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×