Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Môi trường nhân khẩu học

I. Môi trường nhân khẩu học

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. Môi trường nhân khẩu học

2. Quy mô và tốc độ tăng dân số:

Dân số lớn và tăng

cao tạo ra một thị trường

tiềm năng rộng lớn cho

nhiều doanh nghiệp.

Việt Nam với quy mô

dân số hơn 70 triệu người

với tốc độ tăng cao là thị

trường hấp dẫn của các

công ty trong nước và nước

ngồi.I. Mơi trường nhân khẩu học

3. Trình độ văn hóa giáo dục của dân cư:

Hành vi mua sắm và tiêu dùng của khách

hàng phụ thuộc vào trình độ văn hố, giáo

dục của họ.II. Mơi trường kinh tế

• Bao gồm tất cả các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng

đến sức mua của người dân.

Đó là lãi suất, lạm phát, trợ cấp,thu nhập cá

nhân, thuế thu nhập cá nhân…

 

Ảnh hưởng

trực tiếp đến

hoạt động

Marketing

của doanh

nghiệp.III. Môi trường tự nhiên

Môi trường tự nhiên bao gồm: nguyên liệu thơ (quặng mỏ,

rừng, đất đai...), nước, khơng khí.Mơi trường tự nhiên tác động đến: 

• Mức độ ơ nhiễm mơi ngày càng tăng

• Thiếu hụt nhiên liệu

• Chi phí năng lượng tăngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Môi trường nhân khẩu học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×