Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nguyễn Văn Uy (2018), “Thực trạng năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa tại bệnh viện đa khoa Simacai - Lào cai”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, tháng 11/2018.

Nguyễn Văn Uy (2018), “Thực trạng năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa tại bệnh viện đa khoa Simacai - Lào cai”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, tháng 11/2018.

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Donabedian, A., The Definition of Quality and Approaches to Its Assessment

[= Explorations in Quality Assessment and Monitoring, vol. 1]. Ann Arbor:

Health Administration Press, 1980: p. 8-11.2.Donabedian, A., The quality of care: how can it be assessed? Jama, 1988.

260(12): p. 1743-1748.3.Donabedian, A., The seven pillars of quality. Arch Pathol Lab Med, 1990.

114(11): p. 1115-8.4.Ovretveit, J., Health service quality: an introduction to quality methods for

health services. 1992: Blackwell Scientific.5.Joss, R. and M. Kogan, Advancing quality: Total quality management in the

National Health Service. 1995: Open University Press.6.Grönroos, C., A service quality model and its marketing implications.

European Journal of marketing, 1984. 18(4): p. 36-44.7.Maxwell, R.J., Quality assessment in health. Br Med J (Clin Res Ed), 1984.

288(6428): p. 1470-2.8.Hulka, B., et al., Scale for the measurement of satisfaction with medical

care: modifications in content, format and scoring. Medical Care, 1970. 12:

p. 611.9.Thompson, A.G., The measurement of patients' perceptions of the quality of

hospital care. 1983, University of Manchester Institute of Science and

Technology.10.Baker, R., Development of a questionnaire to assess patients' satisfaction

with consultations in general practice. Br J Gen Pract, 1990. 40(341): p.

487-90.11.Tomes, A.E. and S. Chee Peng Ng, Service quality in hospital care: the

development of an in-patient questionnaire. Int J Health Care Qual Assur,

1995. 8(3): p. 25-33.12.Camilleri, D. and M. O'Callaghan, Comparing public and private hospital

care service quality. Int J Health Care Qual Assur Inc Leadersh Health Serv,

1998. 11(4-5): p. 127-33.13.Saad Andaleeb, S., Determinants of customer satisfaction with hospitals: a

managerial model. International Journal of Health Care Quality Assurance,

1998. 11(6): p. 181-187.14.Hasin, M., R. Seeluangsawat, and M. Shareef, Statistical measures of

customer satisfaction for health care quality assurance: a case study.

International Journal of Health Care Quality Assurance, 2001. 14(1): p. 6-14.15.Saifollahi, Z., et al., Correlation between Nurses’ Knowledge and Quality of

Nursing Care for Prevention of Pressure Ulcers in Intensive Care Units.

Journal of hayat, 2016. 22(1): p. 90-101.16.Duffield, C., The competencies expected of first‐line nursing managers—an

Australian context. Journal of advanced nursing, 1989. 14(12): p. 997-1001.17.Johnson, M., et al., The Iowa model: a proposed model for nursing

administration. Nurs Econ, 1991. 9(4): p. 255-62.18.American Organization of Nurse Executives, The role and functions of the

hospital nurse manager. Nursing Management, 1992. 23(9): p. 36-39.19.Buechlein-Telutki, M.S., et al., Nurse manager performance appraisal: a

collaborative approach. Nurs Manage, 1993. 24(10): p. 48-50.20.Chase, L.K., Nurse manager competencies. 2010.21.Sanders, B.H., A.M. Davidson, and S.A. Price, The unit nurse executive: a

changing perspective. Nurs Manage, 1996. 27(1): p. 42-5; quiz 46.22.Drach-Zahavy, A. and E. Dagan, From caring to managing and beyond: an

examination of the head nurse's role. J Adv Nurs, 2002. 38(1): p. 19-28.23.Scoble, K.B. and G. Russell, Vision 2020, part I: profile of the future nurse

leader. J Nurs Adm, 2003. 33(6): p. 324-30.24.Kleinman, C.S., Leadership roles, competencies, and education: How

prepared are our nurse managers? Journal of Nursing Administration, 2003.

33(9): p. 451-455.25.Contino, D.S., Leadership competencies: knowledge, skills, and aptitudes nurses

need to lead organizations effectively. Critical Care Nurse, 2004. 24(3): p. 52-64.26.Lin, L.M., J.H. Wu, and L.P. White, Managerial activities and skills of nurse

managers: an exploratory study. Hosp Top, 2005. 83(2): p. 2-9.27.Sochalski, J., Quality of care, nurse staffing, and patient outcomes. Policy,Politics, & Nursing Practice, 2001. 2(1): p. 9-18.

28.Moore, K., et al., Implementation of the ANA report card. J Nurs Adm, 1999.

29(6): p. 48-54.29.Dolan, L.A., Management style and staff nurse satisfaction. Dimensions of

Critical Care Nursing, 2003. 22(2): p. 97.30.Zager, L.R. and E.C. Walker, One vision, one voice: transforming caregiving

in nursing. Orthop Nurs, 2005. 24(2): p. 130-3.31.Tzeng, H.-M., S. Ketefian, and R.W. Redman, Relationship of nurses’ assessment

of organizational culture, job satisfaction, and patient satisfaction with nursing

care. International journal of nursing studies, 2002. 39(1): p. 79-84.32.Lageson, C., Quality focus of the first line nurse manager and relationship to

unit outcomes. J Nurs Care Qual, 2004. 19(4): p. 336-42.33.Ma, C., J. Shang, and M.J. Bott, Linking Unit Collaboration and Nursing

Leadership to Nurse Outcomes and Quality of Care. J Nurs Adm, 2015.

45(9): p. 435-42.34.Dykes, P.C., et al., Pilot Testing Fall TIPS (Tailoring Interventions for

Patient Safety): a Patient-Centered Fall Prevention Toolkit. Jt Comm J Qual

Patient Saf, 2017. 43(8): p. 403-413.35.Deyo, P., E. Swartwout, and K. Drenkard, Nurse Manager Competencies

Supporting Patient Engagement. J Nurs Adm, 2016. 46(3 Suppl): p. S19-26.36.Godlock, G., M. Christiansen, and L. Feider, Implementation of an EvidenceBased Patient Safety Team to Prevent Falls in Inpatient Medical Units.

Medsurg Nurs, 2016. 25(1): p. 17-23.37.Adams, J.M., et al., Influence of Nurse Leader Practice Characteristics on Patient

Outcomes: Results from a Multi-State Study. NURSING, 2018. 36(6): p. 260.38.Phạm Đức Mục and Vi Nguyệt Hồ, Hiện trạng nguồn nhân lực điều dưỡng,

những thách thức và tương lai người điều dưỡng Việt Nam. 2005.39.Xuân, Đ.Đ., Đánh giá thực trạng năng lực của Điều dưỡng trưởng tại các

bệnh viện. 2007.40.Lê Thị Bình, Khảo sát thực trạng năng lực điều dưỡng làm việc tại một số

bệnh viện để cải tiến chương trình, phương pháp đào tạo và nâng cao hiệu

quả điều trị và chăm sóc người bệnh. 2008, Bệnh viện Bạch Mai.41.Phạm Đức Mục, Kết quả điều tra hệ thống và nguồn lực Điều dưỡng trưởng các

bệnh viện tuyến trung ương và tỉnh, Hội thảo tăng cường công tác quản lý điều

dưỡng các cấp và vai trò của Hội Điều dưỡng Việt Nam, tháng 7/2007. 2007.42.Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế Phòng Điều dưỡng - Tiết chế, Thực

trạng nhân lực điều dưỡng trưởng toàn quốc năm 2010, in Kỷ yếu nghiên

cứu khoa học điều dưỡng, Hội nghị khoa học Điều dưỡng toàn quốc lần thứ

IV. 2010: Hà Nội.43.Thành, Đ., Điều tra hiện trạng hệ thống và năng lực nguồn nhân lực điều

dưỡng trưởng trong các cơ sở y tế Việt Nam năm 2007, in Hội thảo nghiên

cứu khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ III. 2007: Hà Nội.44.Nguyễn Thị Như Tú, Thực trạng hệ thống ĐDT tuyến huyện tại tỉnh Bình

Định, in Hội thảo tăng cường cơng tác quản lý điều dưỡng các cấp và vai

trò của Hội Điều dưỡng Việt Nam 2007: Hà Nội.45.Trần Thị Châu, Thực trạng công tác quản lý điều dưỡng tuyến quận/huyện

tại TP Hồ Chí Minh và đề xuất, in Hội thảo tăng cường công tác quản lý

điều dưỡng các cấp và vai trò của Hội Điều dưỡng Việt Nam. 2007: Hà Nội.46.Hồ Bạch Nhật, ự hài lòng của người bệnh nội trú đối với chất lượng dịch vụ

khám chữa bệnh của các bệnh viện tại thành phố Long Xuyên, in Khoa Quản

trị Kinh doanh. 2013, Đại học Kinh tế Thành phố Ha: TP. Hồ Chí Minh,.47.Hồng Phê, Từ điển tiếng Việt. 1994: Khoa học xã hội.48.Schneider, H.L., Evaluation of nursing competence. 1979: Little, Brown.49.Wynne, B. and D. Stringer, A Competency Based Approach to Training and

Development. 1997: FT Pitman.50.Katz, R.L., Skills of an effective administrator. Harvard business review,

1955. 33(1): p. 33-42.51.American Organization of Nurse Executives, AONE Nurse Executive

Competencies. Nurse Leader, 2005. 3(1): p. 15-22.52.Waxman, K., et al., The AONE nurse executive competencies: 12 years later.

Nurse Leader, 2017. 15(2): p. 120-126.53.Services, A.N.s.A.T.F.o.S.f.O.N., Scope and standards

administrators. 1995: American Nurses Association.fornursePHỤ LỤC

Phụ lục 1: Danh mục bảng các thống kê, kiểm định

Kiểm định độ tin cậy của thang đo mức tầm quan trọng

1. Nhóm chỉ tiêu về kỹ năng chuyên môn

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.88111Item-Total Statistics

Scale Mean

if Item

DeletedScale

Variance if

Item

DeletedCorrected

Item-Total

CorrelationCronbach's

Alpha if

Item

DeletedNăng lực thực hành47.84397.789.645.868Hệ thống dịch vụ47.85697.758.636.869Lập được khcs47.84397.797.641.869Thực hành được kỹ

năng lâm sàng47.97407.653.540.875Hiểu biết hệ thống

phân loại47.94807.662.558.873Thực hành tốt nội

dung kiểm soát47.97037.616.559.873Thực hành dựa vào

bằng chứng47.96287.388.605.871Ứng dụng và sử

dụng tốt công nghệ

mới47.88857.503.710.863Biết và thực hành tốt47.93687.553.620.869Sử dụng thành thạo

hệ thống máy tính47.90897.740.564.873Hiểu biết về quy

chuẩn47.83648.089.498.8772. Nhóm chỉ tiêu về nhân sự

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.93213Item-Total Statistics

Scale Mean

if Item

DeletedScale

Variance if

Item

DeletedCorrected

Item-Total

CorrelationCronbach's

Alpha if

Item

DeletedCó khả năng truyền

thơng57.810412.254.539.932Có chiến lược nhân

lực57.814112.003.633.929Có chiến lược

tuyển dụng57.821611.990.626.929Chiến lược giữ

nhân viên57.847611.753.682.927Khả năng tuân thủ

kỷ luật57.817811.848.689.927Chiến lược tư vấn57.803012.121.603.929Đánh giá hiệu suất

lao động57.784411.845.754.925Chiến lược nâng

cao năng lực57.784411.912.725.925Khả năng điều

hành nhóm57.812311.620.791.923Thăm khám lâm

sàng57.825311.664.750.924Chiến lược xây

dựng nhóm57.829011.602.769.924Có tính haihuoc57.827111.655.750.924Tính lạc quan57.784412.058.663.9273.4. Nhóm chỉ tiêu về tư duy

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.9318Item-Total Statistics

Scale Mean

if Item

DeletedScale

Variance if

Item

DeletedCorrected

Item-Total

CorrelationCronbach's

Alpha if

Item

DeletedNắm chắc kiến

thực34.07623.869.728.924Chiến lược hành

chính34.07623.810.778.921Chiến lược phát

triển mục tiêu34.07623.810.778.921Hiểu biết về

quy chuẩn34.07623.773.811.918Có thể giảng

dạy34.07623.773.811.918Lập trường

chính trị34.07623.832.759.922Có hiểu biết

tổng quan về

quy trinh34.07623.933.675.928Có hiểu biết về

pháp lý34.07623.843.750.9234. Nhóm chỉ tiêu về lãnh đạo

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.95814Item-Total Statistics

Scale Mean

if Item

DeletedScale

Variance if

Item

DeletedCorrected

Item-Total

CorrelationCronbach's

Alpha if

Item

DeletedCó khả năng ra quyết

định63.228612.989.763.956Tinh tế và hieu quả63.228612.989.763.956Có khả năng giao tiếp63.243512.836.790.955Kiểm sốt q trình

thay đổi63.228613.134.700.957Khả năng giải quyết

xung đột63.258412.959.705.957Khả năng giải quyết

vấn đề63.228612.799.847.954Năng lực quản lý áp lực63.228612.910.797.955Nghiên cứu và đề xuất63.228613.015.752.956Chiến lược tạo động lực63.228612.922.792.955Biết cách tổ chức làm

việc63.239813.002.729.956Hiểu biết về chính sách63.228613.007.755.956Khả năng đào tạo nhân

viên63.228612.799.847.954Khả năng quản lý thời

gian63.228612.799.847.954Năng lực phối hợp63.228613.085.721.9575. Nhóm chỉ tiêu về tài chính

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.8907Item-Total Statistics

Scale Mean

if Item

DeletedScale

Variance if

Item

DeletedCorrected

Item-Total

CorrelationCronbach's

Alpha if

Item

DeletedBiện pháp phù

hợp29.10782.923.675.875Biện pháp phù

hợp nhằm tăng

năng suất29.10972.895.697.872Hiểu biết về

quy chuẩn29.09482.913.721.870Năng lực phân

tích lợi ích29.09482.957.677.875Biện pháp kiểm

sốt ngân sách29.09482.831.803.860Khả năng phát

triển29.12832.823.621.884Có chiến lược

nhân lực29.14682.878.633.881Kiểm định độ tin cậy của thang đo mức độ hồn thành

1. Nhóm chỉ tiêu về kỹ năng chuyên môn

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.85411Item-Total Statistics

Scale Mean

if Item

DeletedScale

Variance if

Item

DeletedCorrected

Item-Total

CorrelationCronbach's

Alpha if

Item

DeletedNăng lực thực hành40.624514.663.411.852Hệ thống dịch vụ40.555814.188.505.845Lập được khcs40.561313.595.672.832Thực hành được kỹ

năng lâm sàng40.583613.584.650.833Hiểu biết hệ thống

phân loại40.552013.466.691.830Thực hành tốt nội

dung kiểm soát40.561314.128.528.843Thực hành dựa vào

bằng chứng40.503713.867.575.839Ứng dụng và sử

dụng tốt công nghệ

mới40.583614.202.494.846Biết và thực hành

tốt40.548314.703.395.853Sử dụng thành thạo

hệ thống máy tính40.509313.915.563.840Hiểu biết về quy

chuẩn40.624514.455.477.8472. Nhóm chỉ tiêu về nhân sựReliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.82613Item-Total Statistics

Scale Mean

if Item

DeletedScale

Variance if

Item

DeletedCorrected

Item-Total

CorrelationCronbach's

Alpha if

Item

DeletedCó khả năng truyền

thơng46.535315.713.368.822Có chiến lược nhân

lực46.507415.338.481.814Có chiến lược

tuyển dụng46.461015.012.515.811Chiến lược giữ

nhân viên46.364314.504.523.810Khả năng tuân thủ

kỷ luật46.475815.032.591.807Chiến lược tư vấn46.487015.509.450.816Đánh giá hiệu suất

lao động46.386614.856.469.815Chiến lược nâng

cao năng lực46.453515.198.507.812Khả năng điều hành

nhóm46.369914.595.475.815Thăm khám lâm

sàng46.513015.610.406.819Chiến lược xây

dựng nhóm46.492615.766.378.821Có tính haihuoc46.254614.771.533.810Tính lạc quan46.334614.957.426.8193. Nhóm chỉ tiêu về tư duyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyễn Văn Uy (2018), “Thực trạng năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa tại bệnh viện đa khoa Simacai - Lào cai”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, tháng 11/2018.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×