Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4.20 Mối quan hệ giữa năng lực quản lý của ĐDTK với tỷ lệ lỗi dùng thuốc

Bảng 4.20 Mối quan hệ giữa năng lực quản lý của ĐDTK với tỷ lệ lỗi dùng thuốc

Tải bản đầy đủ - 0trang

101coi như khơng có nhiều ý nghĩa trong mơ hình.

4.3.4 Phân tích mối quan hệ giữa năng lực quản lý của DDTK với sự hài lòng

của bênh nhân

Bảng 4.21. Mối quan hệ giữa năng lực quản lý của ĐDTK với tỷ lệ hài lòng của

người bệnhĐặc điểmUnstandardized

CoefficientsStd.

CoefficientstpBStd.

ErrorBetaChun mơn0,6250,4270,0971,4640,144Quản lý nhân sự-0,4920,686-0,066-0,7160,474Nhận thức0,2170,5340,0310,4060,685Lãnh đạo-0,4510,249-0,096-1,8130,070Tài chính0,2180,4110,0340,5300,596Constant89,3471,502Tổng kết mơ hìnhR=0,096; R2=0,009; adjusted R2= 0,00; F=0,979;

p=0,430

Nguồn: Tính tốn của tác giảMơ hình hồi quy tuyến tính được xây dựng để tìm hiểu xem nhóm năng lực

nào trong 5 nhóm năng lực có ảnh hưởng nhiều nhất đến tỷ lệ hài lòng của người

bệnh cho thấy:

Tất cả 5 nhóm năng lực của điều dưỡng trưởng đều khơng thực sự ảnh hưởng

đến sự hài lòng chung của người bệnh. Điều này cho thấy rằng sự hài lòng người

bệnh là một chỉ số đầu ra quan trọng của chăm sóc và chịu ảnh hưởng bởi nhiều

yếu tố chứ không chỉ là hoạt động của điều dưỡng trưởng. Đây là điều cần được

kiểm chứng thêm trong các nghiên cứu tiếp theo. Có một điều chưa thể khẳng

định, song sẽ cần lưu tâm khi thực hiện các nghiên cứu sau đây là chỉ số “hài

lòng" khơng chỉ chịu tác động bởi chất lượng chăm sóc y tế mà còn bởi các yếu tố102khác như: tình hình bệnh tật (đặc biệt là các bệnh về tâm thần, ung thư), và các đối

tường BN đặc thù như trẻ em.

Việc giá trị “p” của hai biến này đều lớn hơn 0,05 cho thấy các nhóm chỉ tiêu

về năng lực của điều dưỡng trưởng khơng thực sự có ý nghĩa trong mơ hình phân

tích. Dù vậy, việc hệ số beta dương đối với các nhóm năng lực “chun mơn”,

“nhận thức” cho thấy nếu điều dưỡng trưởng có năng lực chun mơn và nhận thức

cao thì tỷ lệ hài lòng sẽ có các biến thiên thuận chiều.

4.3.5 Đánh giá chung về mối quan hệ giữa năng lực quản lý của DDTK với kết

quả chăm sóc người bệnh

Thơng qua việc đánh giá về sự hài lòng hay năng lực của điều dưỡng trưởng

khoa qua các nhóm kỹ năng của họ, việc đánh giá này được chính bản thân các điều

dưỡng trưởng khoa và điều dưỡng viên đánh giá, sau đó phân tích dựa vào kết quả

chăm sóc người bệnh. Dựa vào việc phân tích và điều tra của 7 bệnh viện lớn tại Hà

Nội cùng với các thang đo về các nhóm kỹ năng, ta được một số kết luận như sau:

Mối quan hệ của nhóm kỹ năng kỹ thuật và năng lực quản lý của điều dưỡng

trưởng khoa tới việc chăm sóc người bệnh

Thơng qua kết quả phân tích cho thấy, tiêu chí về chun mơn của người quản

lý ln có ảnh hưởng mạnh nhất đối với kết quả chăm sóc người bệnh, cụ thể nếu

chỉ tiêu nhóm chun mơn của điều dưỡng trưởng khoa tăng lên (hay có điểm đánh

giá tăng lên) thì việc người bệnh bị ngã, dùng nhầm thuốc hay bị loét tỳ đè đều có

khả năng giảm đi.

Tuy cần chú ý đến thái độ phục vụ hay sự chủ quan của điều dưỡng trưởng

khoa, bởi còn một yếu tố ảnh hưởng ngược chiều mà kết quả nghiên cứu cho thấy,

khi nhóm chỉ tiêu về chun mơn của điều dưỡng trưởng khoa được đánh giá càng

cao, hay tốt hơn thì khả năng người bệnh hài lòng lại có xu hướng giảm đi, mặc dù

mối quan hệ này khơng có ý nghĩa thống kê nhưng có thể lý giải một phần là do sự

chủ quan về mặt tâm lý của người điều dưỡng và việc đo lường sự hài long của

người bệnh đặc thù như: tâm thần, ung thư hay trẻ em.

Vậy nên các điều dưỡng trưởng khoa cần đặc biệt chú ý, ngoại trừ việc nâng

cao trình độ về các yếu tố trong nhóm chun mơn cho bản thân và các điều dưỡng

viên, để việc chăm sóc người bệnh tốt nhất và hiệu quả nhất, các điều dưỡng trưởng103khoa cũng như việc quản lý các điều dưỡng viên mà họ quản lý cần chú ý đến thái

độ phục vụ và chăm sóc người bệnh, đồng thời chú ý đến cả việc người bệnh có tiếp

xúc dễ dàng với các kỹ thuật hiện đại và mời của bệnh viện hay không.

Mối quan hệ của nhóm tiêu chí về nhân sự và năng lực quản lý của điều

dưỡng trưởng khoa tới việc chăm sóc người bệnh

Nhóm tiêu chí về nhân sự của năng lực quản lý về điều dưỡng trưởng khoa

được đánh giá thơng qua các tiêu chí về kỹ năng quản lý, tuyển dụng nhân sự (các

điều dưỡng viên), xây dựng các chiến lược đội nhóm cùng phát triển hay duy trì

được tính kỹ luật cho nhân viên. Ngồi ra còn thể hiện ở việc truyền thông hiệu quả

hay không và việc điều hành nhóm do điều dưỡng trưởng khoa quản lý. Nhóm tiêu

chí này về mặt lý thuyết ln đóng góp rất nhiều vào sự hài lòng của người bệnh

hay giảm tình trạng loét tỳ đè, giảm nhầm thuốc, giảm ngã. Tuy nhiên, trên thực tế

số liệu của nghiên cứu này nó lại khơng hẳn phát huy hiệu quả.

Đối mặt với việc nâng cao các kỹ năng quản lý, xây dựng các kĩ năng quản

lý nhân sự về cá nhân và con người giúp đội nhóm cùng phát triển thì các điều

dưỡng trưởng khoa cũng như các bệnh viên cần chú ý thưởng xuyên mở các lớp

tập huấn thực tế, đào tạo nâng cao tay nghề và các kỹ năng quản lý cho các điều

dưỡng trưởng khoa, do trình độ chuyên mơn của các điều dưỡng theo thống kê

đa phần còn thấp, ở mức trung cấp và cao đẳng còn nhiều. Bởi các tiêu chí về

quản lý nhân sự cá nhân đóng góp vào sự thành cơng cho việc chăm sóc người

bệnh cũng có ảnh hưởng khá lớn.

Đặc biệt bên cạnh việc phát triển các kỹ năng nhân sự của điều dưỡng trưởng

khoa, các điều dưỡng trưởng khoa cần chú ý đến việc sắp xếp hợp lý giữa học tập,

đào tạo và phát triển với việc chăm sóc người bệnh, cụ thể như từ kết quả phân tích

ở chương 4, các tiêu chí về mặt nhân sự này được đánh giá rất cao, nhưng bên cạnh

đó số người bệnh bị ngã và số nhầm thuốc cũng lại tăng lên khi nhóm tiêu chí nhân

sự của các điều dưỡng trưởng khoa có xu hướng tăng, điều này phản ánh sự chú

trọng quan tâm đến người bệnh của các điều dưỡng viên còn thấp, các điều dưỡng

trưởng khoa cần phải chú tâm nhắc nhở và theo sát các điều dưỡng viên hơn cũng

như các người bệnh.

Mối quan hệ của nhóm tiêu chí về nhận thức và năng lực quản lý của điều104dưỡng trưởng khoa tới việc chăm sóc người bệnh

Từ kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, việc chăm sóc người bệnh khơng

bị ảnh hưởng nhiều bởi nhóm chỉ tiêu về nhận thức hoặc có ảnh hưởng khơng rõ rệt,

hay chính xác hơn là việc nắm chắc các lý thuyết, nhận thức hay các nguyên tắc đạo

đức chính trị của các điều dưỡng trưởng cũng như điều dưỡng viên vẫn chưa áp

dụng được nhiều vào việc nâng cao sự tỉ mỉ hay hiệu quả trong việc chăm sóc người

bệnh. Dù vậy, chiều của các mối quan hệ là phù hợp logic, khi năng lực “nhận thức”

tăng thì các kết quả “ngã”, “loét tỳ đè” và “lỗi thuốc” giảm và mức “hài lòng" lại

tăng.

Mối quan hệ của nhóm tiêu chí về khả năng lãnh đạo và năng lực quản lý của

điều dưỡng trưởng khoa tới việc chăm sóc người bệnh

Các kỹ năng về nhóm tiêu chí lãnh đạo đối với năng lực quản lý của điều

dưỡng trưởng khoa là một yếu tố góp phần làm nên sự thành công trong lĩnh vực

điều dưỡng, bởi nó thể hiện cho việc ra quyết định hay giải quyết vấn đề gấp cho

khoa, viện tức thời. Thông qua phân tích định lượng thực nghiệm, chúng ta có thể

nhận thấy khi trình độ hay kỹ năng về năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa

được đánh giá càng cao (hay tăng lên) thì sự hài lòng của người bệnh cũng tăng cao,

số ca nhầm thuốc hay số người bệnh bị ngã trong quá trình điều trị cũng giảm đi.

Chỉ duy việc dùng nhầm thuốc thì khơng phản ánh được nhiều, bởi nó còn liên quan

đến lĩnh vực chuyên môn hay hiểu biết của các điều dưỡng viên, do họ là người trực

tiếp thực hành và ảnh hưởng tới người bệnh.

Mối quan hệ của nhóm tiêu chí về kỹ năng quản lý thiết bị y tế , tài chính và

năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa tới việc chăm sóc người bệnh

Đối với năng lực quản lý về tài chính của điều dưỡng viên, mặc dù phần đa

tiêu chí này được mọi người đánh giá về mức độ của năng lực là khá cao, nhưng

bên cạnh việc các điều dưỡng trưởng khoa có năng lực cao trong nhom tiêu chí này

thì nó lại có sự ảnh hưởng trái chiều với hiệu quả của việc chăm sóc người bệnh.

Điều này lý giải cho các kỹ năng về quản lý tài chính trong năng lực quản lý

của điều dưỡng trưởng khoa so với việc chăm sóc người bệnh có nhiều điều chưa

hợp lý, hay nói cách khác việc quản lý hay phát triển tài chính có thể đã phần nào

làm giảm đi sự hài lòng của người bệnh. Có thể dó quá tập trung vào tăng năng suất105hay các chi phí lợi ích làm cho nhiều người bệnh còn khó khăn, chưa kịp giải quyết

về tài chính hoặc ít được quan tâm đi. Đã có rất nhiều điều trường hợp do ảnh

hưởng của vấn đề tài chính mà một số điều dưỡng viên làm ảnh hưởng đến kết quả

chăm sóc người bệnh.

4.4. Nhu cầu nâng cao năng lực quản lý của các ĐDTK tại các bệnh viện trung

ương (được nghiên cứu) trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thông qua đánh giá thực trạng năng lực của ĐDTK thông qua ý kiến của các

ĐDV và bản thân ĐDTK có thể thấy năng lực hiện tại của ĐDTK là khá thấp

Với mức chênh lớn giữa “tầm quan trọng của năng lực” và “năng lực hiện đạt

được” của các ĐDTK cho thấy mong đợi của BV106CHƯƠNG 5

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA

ĐDTK ĐẾN 2025

5.1. Định hướng nâng cao năng lực quản lý của ĐDTK

5.1.1. Sự cần thiết của nâng cao năng lực ĐDTK

Công tác điều dưỡng, hộ sinh đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc sức

khỏe. Ở Việt Nam, trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà

nước, chính phủ và các cấp Lãnh đạo Ngành Y tế, công tác điều dưỡng, hộ sinh

đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trên các lĩnh vực: chính sách, hệ thống

tổ chức, quản lý, đào tạo, thực hành và nghiên cứu khoa học. Chất lượng chăm

sóc người bệnh đã có nhiều chuyển biến rõ rệt thơng qua việc đổi mới các mơ hình

phân cơng chăm sóc, tổ chức chăm sóc người bệnh tồn diện, chuẩn hóa các kỹ

thuật điều dưỡng.

Để nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo đảm an toàn cho người bệnh, người

điều dưỡng, ra các giải pháp trong những năm tới Ngành Y tế cần quan tâm đổi mới

một số nội dung như:

1- Đổi mới về chính sách điều dưỡng, hệ thống quản lý điều dưỡng

2- Tăng cường số lượng và chất lượng nguồn nhân lực điều dưỡng, hộ sinh

3- Đổi mới phong cách thái độ phục vụ và cải tiến chất lượng chăm hướng tới

sự hài lòng của người bệnh

4- Ban hành quy trình kỹ thuật chăm sóc và chi phí thực hiện

Đồng thời, trong Bộ 83 Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện có nhiều tiêu

chí liên quan đến hoạt động của điều dưỡng, đặc biệt trong những tiêu chí hướng về

người bệnh. Chăm sóc khơng tốt sẽ khơng có những thành quả điều trị, nâng cao

chất lượng của hệ thống y tế.

Bên cạnh đó, Các phân tích về thực trạng và các mong đợi về năng lực của

ĐDTK; các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực của ĐDTK trong nghiên cứu này cũng

góp phần làm rõ hơn bức tranh năng lực điều dưỡng trưởng khoa và chất lượng

chăm sóc.107Như vậy, có thể nói việc nâng cao năng lực ĐDTK là một phần quan trọng

trong chiến lược chung, đồng thời cũng là mong mỏi của hệ thống điều dưỡng với

hơn 130.000 người trong cả nước.

5.1.2. Mục tiêu nâng cao năng lực ĐDTK từ nay đến 2025

Mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam cần có đạt được các mục tiêu sau đây:

1- Tăng cường hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật liên quan đến vai trò,

vị trí, chức năng, quyền lợi, trách nhiệm của Điều dưỡng trưởng khoa

2- Xây dựng và chuẩn hoá bộ tiêu chuẩn năng lực dành cho ĐDTK để làm cơ

sở cho các ĐDV phấn đấu, đồng thời là cơ sở để tuyển chọn, bổ sung thêm các

ĐDTK có trình độ đào tạo và trình độ quản lý tốt

3- Kiện tồn lại chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và

đội ngũ giáo viên chuẩn để giảng dạy các nội dung liên quan đến quản lý - quản trị

nguồn lực sao cho thực tế và hiệu quả

4- Tăng cường hiệu quả và hiệu lực quản lý điều dưỡng của các ĐDTK

hiện tại.

5.1.3. Quan điểm nâng cao năng lực ĐDTK từ nay đến năm 2025

Điều dưỡng trưởng nói chung và Điều dưỡng trưởng khoa nói riêng là

thành phần quan trọng trong kế hoạch nâng cao chất lượng chăm sóc người

bệnh. Họ chính là cầu nối giữa các cấp quản lý với những người thực hành

chăm sóc, và các bên khác nhau trong q trình chăm sóc. Thêm nữa, họ chính

là người trực tiếp tham gia điều hành và thậm chí thực hiện từng chăm sóc trên

người bệnh. Tuy vậy, cũng phải thấy rằng, với xuất phát điểm thấp, khơng đồng

đều, các chương trình đào tạo chưa chuẩn mực, q trình học tập và rèn luyện

khơng thực sự thuận lợi, chưa có các cơ chế hỗ trợ tốt, các chính sách của

ngành y tế có thể khơng theo kịp sự phát triển của ngành; thì việc nâng cao

năng lực ĐDTK nói riêng và ĐDT nói chung cần:

- Được thực hiện một cách khoa học, bền bỉ và quyết liệt.

- Được bố trí đầy đủ nguồn lực về chính sách, con người, cơ sở vật chất và

điều kiện thực hành các nội dung đã học.

- Được bổ sung các “công cụ hỗ trợ quản lý công việc” đảm

bảo khả thi và hiệu quả

- Có chính sách hỗ trợ, khuyến khích phù hợp để có thể tập trung và giữ chân

được người giỏi, ghi nhận các đóng góp của đội ngũ ĐDTK.108- Có sự đồng thuận cao của các ĐDTK trong việc tự lập kế hoạch, tim kiếm cơ

hội và thực hiện việc nâng cao năng lực của bản thân.

5.2. Khuyến nghị đối với các điều dưỡng trưởng khoa

Năng lực của ĐDTK trước hết phải đến từ những người đang nắm giữ vị trí

quan trọng này và những người sẽ đảm trách nó trong tương lai. Xuất phát từ các

phát hiện trong nghiên cứu này, có nhiều việc mà các ĐDTK và các nhân sự kế cận

cần phải lưu tâm gồm:

Tăng cường hoàn thiện năng lực của bản thân, với nền tảng kiến thức vững

chắc từ các trường đào tạo điều dưỡng, người ĐDTK sẽ có cơ hội năm bắt các cơ

hội một cách nhanh chóng và bền vững hơn. Cần chú trọng phát triển các năng lực

“chuyên môn” và “quản lý tài chính”; tiếp sau đó là các kĩ năng “lãnh đạo”, “quản

trị nhân sự” và “tư duy”.

Các ĐDTK phải biết tự đánh giá mức độ năng lực quản lý hiện tại của mình,

biết được điểm mạnh, điểm yếu năng lực quản lý để từ đó có ý thức xây dựng kế

hoạch học tập và rèn luyện bản thân nâng cao năng lực quản lý cho bản thân.

Bên cạnh đó, bản thân người ĐDTK cũng cần ý thức được về tầm quan trọng

của việc nâng cao năng lực quản lý, từ đó tích cực tham gia các khóa đào tạo về quản

lý, trau dồi kiến thức, rèn luyện bản thân và làm việc vì tinh thần tự giác cao độ.

Trong thời đại mới, ngành y tế có nhiều thay đổi, các cơng nghệ khám chữa

bệnh, chăm sóc người bệnh ngày càng hiện đại, người ĐDTK cần phải tuân thủ tốt

các nguyên tắc: lấy người bệnh làm trung tâm, xây dựng văn hố làm việc an tồn,

hiệu quả và đoàn kết. Mỗi ĐDTK cần lưu ý thực hiện đúng các chức trách, nhiệm

vụ của mình, tránh lấn sân của các ĐDV, bởi như vậy sẽ làm lãng phí thời gian cần

thiết để thực hiện chức trách của chính mình. Vai trò kết nối cần được thực hiện một

cách linh hoạt và hiệu quả nhất có thể.

ĐDTK cần có kiến thức và kĩ năng uỷ quyền và động viên các ĐDV hợp lý,

nhằm tăng hiệu quả công việc. Đồng thời, những người giữ vị trí này cũng cần biết

và trau dồi kĩ năng giao tiếp đối với cấp trên, với đồng nghiệp khác, với người bệnh,

người nhà và người dân. Một ĐDTK tốt cần có khả năng hài hồ giữa quyền lợi của

các bên tham gia vào quá trình chăm sóc điều dưỡng.

Tóm lại, một ĐDTK tốt cần phải có hiểu biết và kĩ năng phân tích, lập kế

hoạch và thực hiện kế hoạch tốt; họ cần ham học hỏi và biết cách lựa chọn các nội

dung cần học tập trau dồi để đáp ứng công việc được giao; họ cần biết cách điều109phối nguồn lực và cả cảm xúc của bản thân để cung ứng dịch vụ y tế tốt và công

bằng cho người dân. Người ĐDTK cần xây dựng khả năng:

- Tự nhân diện vấn đề thuộc phạm vi mình được giao, và nhu cầu tự hồn

thiện bản thân mình, tự xác định trách nhiệm một cách tự giác

- Tự quản: tự điều chỉnh, thích nghi, tìm kiếm cách thức tối ưu để thực hiện

nhiệm vụ, đảm bảo trong sáng.

- Có khả năng nhận diện các vấn đề xã hội: biết được xã hội cần gì, cơ quan

cần gì, người bệnh cần gì, các dịch vụ nào là cần thiết.

- Quản trị tốt các mối quan hệ: tận dụng, động viên, hỗ trợ các thành phần liên

quan; có khả năng làm việc nhóm và giải quyết xung đột.

5.3. Khuyến nghị giải pháp cho các bệnh viên nhằm nâng cao năng lực điều

dưỡng trưởng khoa

Tại mỗi bệnh viện, không riêng các bệnh viện tuyến trung ương, lãnh đạo

bệnh viện cần nghiên cứu kĩ các văn bản pháp luật liên quan đến hành nghề

chăm sóc sức khoẻ. Chỉ có vậy, BV mới có thể xây dựng/hồ n thiện hệ thống

quy chế, quy định liên quan đến vai trò, vị trí, chức năng, quyền lợi, trách

nhiệm của Điều dưỡng trưởng khoa trong chính BV mình. Đồng thời thiết lập

một bộ cơng cụ có thể sử dụng để đánh giá năng lực của từng vị trí điều dưỡng

trong bệnh viện, của từng cơng việc chăm sóc người bệnh để có thể hướng dẫn

và giám sát kịp thời, dễ dàng.

Tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo:

Đặc biệt, khi nói đến nâng cao năng lực, một trong các nội dung khơng thể

thiếu đó là xây dựng và chuẩn hố bộ tiêu chuẩn năng lực dành cho ĐDTK để làm

cơ sở cho các ĐDV phấn đấu, đồng thời là cơ sở để tuyển chọn, bổ sung thêm các

ĐDTK có trình độ đào tạo và trình độ quản lý tốt. Kiện tồn lại chương trình, giáo

trình, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và đội ngũ giáo viên chuẩn để giảng dạy các

nội dung liên quan đến quản lý - quản trị nguồn lực sao cho thực tế và hiệu quả.

Một số nội dung cần chú ý để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy gồm:

Đổi mới phương pháp đánh giá hiệu quả đào tạo: đánh giá dựa theo chuẩn

năng lực. Việc đánh giá hiệu quả công tác đào tạo là rất khó khăn, vì các kế hoạch

đào tạo dài hạn chưa có mà chỉ mang tính chất chắp vá, nên cơng tác đánh giá trở

nên khó khăn hơn nhiều. Mặt khác, bệnh viện Việt Đức cũng chưa áp dụng khung110năng lực quản lý cho ĐDTK do đó cũng chưa có các tiêu chí đánh giá cụ thể. Việc

đánh giá về cơng tác đào tạo có thể được đánh giá theo các hướng sau:

Đánh giá trước khi bắt đầu khóa học: Các chuyên viên đào tạo sẽ thiết kế

bảng hỏi để các ĐDTK tự đánh giá về kiến thức quản lý và các tiêu chuẩn chuyên

môn, để xem kiến thức họ đang ở mức nào.

Đánh giá sau khóa học: Trên cơ sở bảng hỏi ở trên, các ĐDTK tự đánh giá sau

từng khóa học cũng như khả năng truyền đạt của giảng viên và nội dung đào tạo.

Như vậy, việc đào tạo hiệu quả hay không sẽ thấy rất rõ. Việc đánh giá này rất cần

thiết để lựa chọn nội dung học tập và giảng viên ngày càng phù hợp.

Đánh giá sau một thời gian: Sau một thời gian, có thể 6 tháng hay một năm,

các chuyên viên đào tạo sẽ đánh giá lại, để xác định xem từ những kiến thức họ

tiếp thu được, các ĐDTK áp dụng vào thực tiễn và thu được kết quả như thế nào,

năng lực quản lý của họ được cải thiện ở mức độ nào, từ đó để có kế hoạch tiếp

theo cho phù hợp.

Các tiêu chí đánh giá có thể dựa vào các tiêu chí để đánh giá năng lực quản lý

của ĐDTK đã trình bày ở trên.

Sử dụng điều dưỡng trưởng khoa theo khung năng lực

Để có thể đánh giá năng lực của một cá nhân thì cần phải có một hệ thống các

chỉ tiêu đánh giá, với ĐDTK cũng vậy, họ sẽ được đánh giá về năng lực dựa vào

khung năng lực đã được xây dựng. Với khung năng lực, chuyên viên phòng Tổ chức

sẽ thiết kế phiếu điều tra để đánh giá từng năng lực cụ thể của một ĐDTK theo

phương pháp 360 độ. Sau khi đánh giá, ta có thể dễ dàng nhận thấy được điểm mạnh

cũng như những hạn chế trong năng lực làm việc của ĐDTK, và dựa vào kết quả đó

nhà quản lý cấp trên có thể sắp xếp, bố trí họ vào những vị trí cơng tác phù hợp để

phát huy tối đa điểm mạnh đồng thời khắc phục những điểm yếu còn tồn tại đối với

năng lực của ĐDTK. Vì vậy, có thể thấy sử dụng ĐDTK theo khung năng lực sẽ tạo

rất nhiều thuận lợi cho nhà quản lý trong việc sử dụng đúng người đúng việc.

Thường xuyên thực hiện đánh giá ĐDTK theo khung năng lực

Đánh giá cán bộ nói chung và ĐDTK nói riêng là một cơng việc hết sức quan

trọng của các bộ phân liên quan trong BV. Việc đánh giá để biết được năng lực

quản lý của họ hiện tại đạt kết quả đến đâu, từ đó có giải pháp để nâng cao năng

lực quản lý của các ĐDTK. Tránh tình trạng chỉ tập trung đánh giá vào cuối mỗi

khoảng thời gian, chẳng hạn như theo năm (thi đua - khen thưởng). Việc đánh giá111cần được thực hiện tập trung và dân chủ. Trong trường hợp sử dụng cán bộ cấp

trên hoặc giao cho ĐDTK tự đánh giá chính mình cần phải cẩn trọng, tránh cảm

tính, đối phó, thích thì đánh giá tốt, khơng thích thì đánh giá không tốt. Cần bổ

sung, sửa chữa sao cho đảm bảo tính rõ ràng, cụ thể của các tiêu chí đánh giá.

Điều này sẽ có ích cho việc đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ cũng như

công tác quản lý cán bộ tại các bệnh viện.

Vì vậy, để năng cao năng năng lực quản lý một cách hiệu quả nhất, đòi hỏi

phải đổi mới cơng tác đánh giá. Bộ cơng cụ đánh giá cụ thể nhất là khung năng lực

quản lý của ĐDTK, công cụ này cung cấp những tiêu chí cụ thể, chi tiết để có thể

đánh giá kết quả thực hiện công việc của đội ngũ ĐDTK dễ dàng. Hơn nữa, việc

đánh giá phải áp dụng phương pháp đánh giá 360 độ để có cái nhìn khách quan và

cơng bằng hơn từ đó lựa chọn chính xác nhất những cán bộ có năng lực thực sự đảm

đương vị trí cơng việc.

Nâng cao động lực làm việc cho điều dưỡng trưởng khoa

+ Tăng cường vật chất: Khen thưởng kịp thời đối với các ĐDTK có thành tích.

Các ĐDTK có thành tích xuất sắc trong cơng việc được khen thưởng theo quy định của

pháp luật về thi đua khen thưởng, được nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên khi

xem xét bổ nhiệm chức vụ cao hơn. Việc áp dụng khen thưởng cần rõ ràng, chính xác,

khơng mang tính bình quân đối với các ĐDTK. Thu nhập là yếu tố quan trọng nhất để

tạo động lực cho ĐDTK, ngoài thu nhập chính là lương được hưởng từ ngân sách nhà

nước. Bệnh viện còn tạo động lực cho cán bộ cơng nhân viên nói chung và ĐDTK nói

riêng bằng thu nhập tăng thêm, thưởng trực tiếp từ các nguồn thu thêm của Bệnh viện.

Đây là yếu tố vô cùng quan trọng để tạo động lực làm việc cho ĐDTK vì khi có thu

nhập ổn định mới khuyến khích được tinh thần làm việc của họ.

+ Các khuyến khích tinh thần: Cùng với khuyến khích vật chất, khuyến

khích tinh thần trong Bệnh viện rất cần nhằm động viên các ĐDTK nâng cao năng

lực, nâng cao kết quả thực hiện công việc. Khuyến khích tinh thần làm việc của

người ĐDTK trong Bệnh viện cũng là phạm trù tương đối rộng trên nhiều lĩnh vực

khác nhau. Tại Bệnh viện cũng sử dụng nhiều hình thức khác nhau nhằm tơn vinh

ĐDTK có tinh thần tận tụy phục vụ người bệnh, hết lòng chăm sóc người bệnh,

những người có đóng góp lớn và trong thời gian dài như: khen tặng danh hiệu thi

đua từ cấp cơ sở đến cấp bộ, huy chương vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân

dân, bằng khen của cấp trên, bằng khen của Bệnh viện…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4.20 Mối quan hệ giữa năng lực quản lý của ĐDTK với tỷ lệ lỗi dùng thuốc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×