Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 3.1: Khung nghiên cứu

Hình 3.1: Khung nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

64Như vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm:

Thứ nhất, tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về năng lực quản lý

của ĐDTK với kết quả chăm sóc người bệnh; trên cơ sở đó xây dựng khung lý

thuyết và lựa chọn mơ hình nghiên cứu năng lực quản lý của ĐDTK với kết quả

hoạt động chăm sóc người bệnh.

Thứ hai, đánh giá thực trạng năng lực quản lý của ĐDTK với kết quả chăm

sóc người bệnh tại các bệnh viện công lập trung ương trên địa bàn thành phố Hà

Nội hiện nay, chỉ ra được những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân hạn chế.

Thứ ba, đề xuất khuyến nghị nâng cao năng lực quản lý của ĐDTK với kết

quả chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện công lập trung ương trên địa bàn thành

phố Hà Nội những năm tới.

3.2. Giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu

Giả thuyết:

Thứ nhất, phương án đo lường năng lực quản lý của ĐDTK và mối quan hệ

của năng lực quản lý của ĐDTK với kết quả chăm sóc người bệnh cần phù hợp với

hoàn cảnh của Việt Nam;

Thứ hai, các ĐDTK và các ĐDV có nhận định tương đương về năng lực quản

lý của ĐDTK và năng lực của ĐDTK có liên quan với một số kết quả chăm sóc

người bệnh như tình trạng trượt ngã, tình trạng loét đè ép, tình trạng dùng nhầm

thuốc và mức độ hài lòng của người bệnh tại các bệnh viện công lập trung ương

trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Thứ ba, có thể nâng cao năng lực quản lý của ĐDTK và chất lượng của các

kết quả chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện công lập trung ương trên địa bàn

thành phố Hà Nội những năm tới.

Câu hỏi nghiên cứu:

Thứ nhất, năng lực quản lý của ĐDTK là gì, bao gồm những yếu tố nào? Các

kết quả đầu ra của quá trình chăm sóc người bệnh là gì? Năng lực quản lý của

ĐDTK có quan hệ như thế nào đến kết quả chăm sóc người bệnh?

Thứ hai, thực trạng năng lực quản lý của ĐDTK tại các bệnh viện công lập

trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay như thế nào? ảnh hưởng của

năng lực quản lý của ĐDTK đến kết quả chăm sóc như thế nào? Mức độ ảnh hưởng

của từng yếu tố ra sao?

Thứ ba, những định hướng nào để cao năng lực quản lý của ĐDTK với kết quả65chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện cơng lập trung ương trên địa bàn thành phố

Hà Nội những năm tới

3.3. Quy trình nghiên cứu

Quy trình nghiên cứu của luận án được thực hiện thơng qua ba giai đoạn

chính: (1) Nghiên cứu sơ bộ (2) Nghiên cứu định lượng chuyên sâu. Trong đó

cụ thể:

Giai đoạn nghiên cứu sơ bộ: Được coi như giai đoạn nghiên cứu nền tảng

của luận án. Trong giai đoạn này, nghiên cứu tập trung vào xây dựng các chỉ tiêu

nghiên cứu, xác định các biến dùng trong nghiên cứu, lập bảng hỏi và phân tích sơ

bộ bảng hỏi bằng phương pháp định tính. Trong đó, các cơng việc cụ thể như sau:

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết và thực tiễn của luận án, tổng hợp các kết quả của

các nghiên cứu trước đây, đánh giá những kết quả phù hợp đối với tình huống

nghiên cứu của đề tài và những hạn chế chưa được giải quyết từ các nghiên cứu

trước đây.

- Xây dựng khung nghiên cứu cho đề tài, xác định các biến số dùng trong phân

tích, xây dựng bảng hỏi điều tra thơng tin.

- Tham khảo ý kiến chuyên gia về bảng hỏi. Dựa trên ý kiến chuyên gia để

hoàn thiện, bổ sung và chỉnh sửa bảng hỏi cho phù hợp với mục tiêu nghiên cứu và

thực tiễn, điều chỉnh hoặc bổ sung các nhân tố khác có ý nghĩa cho nghiên cứu. Các

chuyên gia tham gia góp ý là các Giáo sư, Phó giáo sư về Y khoa, Kinh tế học từ

các bệnh viện lớn ở Hà Nội và các trường Đại học; Ngồi ra, còn có sự phản biện từ

các chun gia điều tra xã hội học.

- Tiến hành thu thập các thông tin nền từ các số liệu thứ cấp, liên hệ với

các bệnh viện, với cơ quan quản lý để thu thập các thông tin chung về bệnh

viện nghiên cứu

Giai đoạn nghiên cứu định lượng chuyên sâu:

- Điều tra thử nghiệm trên 100 đối tượng và đánh giá thử độ đồng đều của

thang đo, điều chỉnh các thang đo theo hướng loại bỏ các câu hỏi hoàn toàn làm

giảm chất lượng các thang đo.

- Điều tra chính thức trên các đối tượng nghiên cứu (60 điều dưỡng trưởng và 538

điều dưỡng viên tại 60 khoa của 07 bệnh viện tuyến trung ương trên địa bàn Hà Nội), tiến

hành phân tích cơ bản thơng tin về các đối tượng điều tra, phân tích thống kê căn bản.

- Sử dụng các cơng cụ phân tích định lượng để đánh giá tổng hợp các nhóm66nhân tố. Ngồi ra thực hiện các phân tích logistic hồi quy để nghiên cứu ảnh hưởng

của các nhân tố đến các biến số phản ánh chất lượng chăm sóc người bệnh. Cụ thể

thực hiện các cơng việc:

o Kiểm định lại độ tin cậy của các thang đo.

o Phân tích thành phần chính, xác định các nhóm thành phần chính và tính

tốn các chỉ tiêu đại diện các nhóm.

o Phân tích tương quan và phân tích phương sai

o Phân tích hồi quy logistic ảnh hưởng của các nhóm nhân tố lên các biến số

phản ánh chất lượng chăm sóc người bệnh.

3.4. Các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu

3.4.1. Chọn mẫu và cỡ mẫu

3.4.1.1. Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu

Các bệnh viện được chọn có chủ đích đảm bảo bao gồm các bệnh viện đa

khoa, chuyên khoa, bệnh viện lớn và bệnh viện nhỏ trực thuộc trung ương và đóng

trên địa bàn Hà Nội.

Các ĐDT và ĐDV được lựa chon thuận tiện, nhằm tìm được các đối tượng sẵn

sàng chia sẻ thông tin. Tại mỗi bệnh viện, nghiên cứu sẽ tiến hành điều tra các điều

dưỡng trưởng khoa và lựa chọn điều tra các điều dưỡng viên trong từng đơn vị của điều

dưỡng trưởng khoa quản lý theo phương pháp thuận tiện. Tuy vậy, do đa phần các điều

dưỡng viên là nữ, nên việc lựa chọn điều tra thông tin điều dưỡng viên ngẫu nhiên cũng

đảm bảo tỷ lệ giới tính tương ứng như tỷ lệ thực tế tại các đơn vị.

3.3.1.2. Kích thước mẫu

Để xác định kích cỡ mẫu, nghiên cứu sử dụng gợi ý từ các nghiên cứu trước

đây cho từng phương pháp phân tích định lượng cụ thể. Nghiên cứu sử dụng chính

hai phương pháp phân tích định lượng là phân tích thành phần chính (PCA) và phân

tích hồi quy logistic. Tương ứng với từng phương pháp, các yêu cầu kích thước mẫu

cụ thể như sau:

Đối với yêu cầu dành cho phương pháp phân tích thành phần chính (PCA),

theo nghiên cứu của Hair, Anderson, Tatham và Black (1998), các tác giả đề xuất

kích thước mẫu tối thiểu gấp năm lần tổng số biến quan sát. Khi đạt được kích cỡ

mẫu này, số liệu mới được coi là đạt yêu cầu phân tích nhân tố. Với bảng hỏi dự

kiến bao gồm 55 câu hỏi, kích thước mẫu tối thiểu cần đạt 555 = 275 quan sát.67Tuy nhiên bởi nghiên cứu được thực hiện trên 07 bệnh viện có đặc điểm khá khác

biệt nên cần tiến hành điều tra trên diện rộng hơn, thực tế cần điều tra trên 550 đối

tượng với tối thiểu 50 ĐDT và 500 ĐDV.

Đối với yêu cầu của phương pháp phân tích mơ hình hồi quy logistic, theo

nghiên cứu của Tabachnick và Fidell, 1996), cần thu thập mẫu tối thiểu là 50 + 8m

quan sát, trong đó, m là số biến độc lập trong mơ hình. Với lượng nhân tố dự kiến là

5 nhóm, kích thước mẫu tối thiểu cần đạt là 90 quan sát.

Từ yêu cầu về số quan sát ở trên và dựa theo điều kiện của nghiên cứu, tác

giả cần điều tra trên 50 ĐDT và 500 điều dưỡng viên tại các bệnh viện trung ương

trên địa bàn Hà Nội. Thực tế, nghiên cứu đã điều tra 60 ĐDTK và 532 ĐDV.

3.4.2. Phương pháp thu thập dữ liệu

3.4.2.1. Thu thập dữ liệu thứ cấp

Thu thập dữ liệu thứ cấp từ các cơ quan quản lý gồm Cục Quản lý Khám Chữa

bệnh, các phòng Hành chính tổng hợp tại các bệnh viện. Người nghiên cứu tiến

hành liên hệ và thu thập dữ liệu, đối sánh dữ liệu và kiểm tra lại dữ liệu nhằm đảm

bảo các dữ liệu là thống nhất và đáng tin cậy.

3.4.2.2. Thu thập dữ liệu sơ cấp

Người nghiên cứu tiến hành phỏng vấn đối tượng nghiên cứu bằng các bảng

hỏi được thiết kế cho các ĐDTK và các ĐDV.

Nhập và làm sạch dữ liệu.

3.4.3. Thiết kế bảng hỏi

Mục tiêu chính của luận án là đánh giá mối liên quan giữa năng lực quản lý

của ĐDTK với kết quả chăm sóc người bệnh. Trong đó, bảng hỏi sẽ được thiết kế

cho hai đối tượng: Điều dưỡng trưởng khoa và các điều dưỡng viên.

• Quy trình thiết kế bảng hỏi.

Bảng hỏi được thiết kế dựa trên việc tham khảo bảng hỏi từ các nghiên cứu

trước đây, hiệu chỉnh cho phù hợp với thực trạng trong nước và dựa trên ý kiến góp

ý của các chuyên gia. Trong đó, quy trình cụ thể theo trình tự như sau:

- Xác định nhóm các thơng tin điều tra, tham khảo bảng hỏi của các nghiên

cứu trước đây.

- Xây dựng nhóm tiêu chí đánh giá, xác định cụ thể từng thơng tin điều tra

trong từng nhóm tiêu chí.

- Xây dựng bảng hỏi sơ bộ và hiệu chỉnh ngôn ngữ trong bảng hỏi.

- Tham khảo ý kiến chuyên gia (các bác sỹ, điều dưỡng tại các bệnh viện, các68chuyên gia tại các trường đại học) để hiệu chỉnh, bổ sung bảng hỏi.

- Hoàn thiện bảng hỏi chính thức.

• Bảng hỏi dành cho điều dưỡng trưởng khoa

Đối với bảng hỏi dành cho điều dưỡng trưởng khoa, nghiên cứu tập trung vào

ba nhóm thơng tin cơ bản: nhóm thơng tin cá nhân của điều dưỡng trưởng khoa,

nhóm thơng tin về tự đánh giá năng lực (với các nội dung tương tự như của điều

dưỡng viên, trình bày trong phần sau) và nhóm thơng tin về kết quả chăm sóc người

bệnh ở đơn vị quản lý của điều dưỡng trưởng khoa.

Đối với các thông tin cá nhân, nghiên cứu tập trung vào các thông tin cơ bản

như giới tính, độ tuổi, bằng cấp, kinh nghiệm làm điều dưỡng và thời gian làm quản

lý. Đây là các thơng tin quan trọng để tiến hành phân tích thống kê so sánh chất

lượng của điều dưỡng trưởng khoa theo các nhóm thơng tin cá nhân.

Đối với thơng tin về kết quả chăm sóc người bệnh, nghiên cứu tập trung vào

một số chỉ tiêu chính được gợi ý từ nghiên cứu của Ten Haaf (2007) và Sharon

Holcombe Pappas (2007). Trong đó, cụ thể các thơng tin được điều tra như sau:

Bảng 3.1: Các thơng tin về kết quả chăm sóc người bệnh

Thông tinDiễn giảiCăn cứ tham khảoChú ýSố người bệnh ngãNhận giá trị bằng số

người bệnh ngã/ nămTen Haaf (2007)Thể hiện năng lực

chuyên môn của

ĐDTK đến các

trường hợp NB ngãLỗi cấp phát thuốcNhận giá trị tương

ứng với số lỗi do

dùng thuốc (như

dùng sai chỉ định,

nhầm loại thuốc,

nhầm NB)/ nămTen Haaf (2007)Số người bệnh loét

tỳ đèNhận giá trị tương

ứng với số NB bị

loét tỳ đè trong quá

trình điều trị/ nămSharon Holcombe

Pappas (2007)Thể hiện năng lực

chuyên môn của

ĐDTK đến NB bị

loét tỳ đèSố người bệnh hài

lòngNhận giá trị tương

ứng với số NB hài

lòng trong q trình

điều trị/nămAli T. Shnishil, M.Sc

Khalida A. Mansour,

PhD (2013)Đánh giá sự hài lòng

của người bệnh đối

với sự chăm sóc của

điều dưỡng tại khoa

chạy thận nhân tạo• Bảng hỏi dành cho điều dưỡng viênThể hiện năng lực

chuyên môn của

ĐDTK đến các sự cố

y khoa (sự cố nhầm

thuốc)69Đối với bảng hỏi dành cho điều dưỡng viên, nghiên cứu tập trung vào các

nhóm thơng tin sau: Nhóm thơng tin cá nhân về điều dưỡng viên, nhóm thơng tin về

đánh giá tầm quan trọng và đánh giá thực tế năng lực của điều dưỡng trưởng khoa.

Đối với các thông tin cá nhân, nghiên cứu tập trung vào các thông tin cơ bản

như tuổi, giới tính, kinh nghiệm của điều dưỡng viên, đây là các thơng tin có tính

chất phân nhóm để phân tích sự khác nhau về đánh giá năng lực trưởng khoa giữa

các nhóm điều dưỡng viên.

Đối với thơng tin về đánh giá tầm quan trọng và năng lực thực tế của điều dưỡng

trưởng khoa, nghiên cứu tập trung vào một số chỉ tiêu chính được gợi ý từ nghiên cứu

của Ten Haaf (2007) và sự góp ý từ các chuyên gia trong nước. Trong đó, cụ thể có năm

nhóm thơng tin về năng lực của điều dưỡng trưởng khoa là năng lực về kĩ thuật, quản lý

nhân sự, khả năng tư duy (nhận thức), khả năng lãnh đạo và khả năng quản lý tài chính. Đối

với mỗi nhóm thơng tin này, các câu hỏi sẽ được điều tra theo hai cấp độ: cấp độ về tầm

quan trọng và cấp độ về đánh giá năng lực thực tế. Các câu hỏi đều được khảo sát theo thang

đo Likert, trong đó với cấp độ quan trọng có 5 mức: 1 – Rất không quan trọng, 2- Không

quan trọng, 3 – Quan trọng, 4 – Khá quan trọng và 5 – Rất quan trọng; tương tự, với đánh

giá mức độ năng lực cũng có 5 mức: 1- Rất thấp, 2 – Thấp, 3 – Trung bình, 4 – Cao, 5- Rất

cao. Các nhóm thông tin điều tra và các chỉ tiêu đánh giá cụ thể như sau.

Bảng 3.2: Nhóm các tiêu chí về kỹ năng chun mơn của điều

dưỡng trưởng khoa

Mã hóa tiêu chíDiễn giảite01Các tiêu chuẩn thực hành điều dưỡngte02Các hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sócte03Lập kế hoạc chăm sócte04Các cơng cụ khám, chữa bệnh, chuẩn đốnte05Các hệ thống phân loại người bệnhte06Thực hành kiểm soát nhiễm khuẩnte07Thực hành dựa trên nghiên cứute08Công nghệ mớite09Quản lý hồ sơ của từng người bệnhte10Hệ thống thơng tin và máy tínhte11Tiêu chuẩn của cơ quan điều tiết (Nhà nước, Hiệp hội)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 3.1: Khung nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×