Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo

4 Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Điểm đánh giá của 10 đáp viên về quản lý nhân lực

ABCD1141635352301030303352020254203025255202030306271927277352222218152030359302025251035202025Tổng261197264278Điểm đánh giá của 10 đáp viên về chất kết dính trong tổ chức

ABCD1253515252222228283272727194252530205253520206202030307272725218253020259252525251025302520Tổng246276245233Điểm đánh giá của 10 đáp viên về trọng tâm chiến lược

ABCD1252530202302515303252525254202530255252525256302517287253025208252530209302520251025252525Tổng260255242243Điểm đánh giá của 10 đáp viên về tiêu chuẩn thành công

ABCD1103030302252030253192727274302030205152530306242230247202525308162828289252030251020253025Tổng204242290264Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×