Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAY-Xác định từ dữ liệu về chi phí các cơng trình tương tự đã ho ặc đang th ực

hiện:

11.4.Nội dung lập TMĐT và kinh phí lậpLƯƠNG MINH ĐIỀN90CẦU ĐƯỜNG Ơ TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYBảng 11.1. Tổng mức đầu tư phương án 1TTI

I.1

1

2

3

4

I.2

1HẠNH MỤC

GIÁ TRỊ XÂY

DỰNG

XÂY DỰNG

CHÍNH

Nền đường

Mặt đường

Cơng trình thốt

nước

An tồn giao

thơng

XÂY DỰNG

KHÁC

Lán trại cơng trìnhDIỄN GIẢITHUẾ

VAT(10%)SAU THUẾI.1+I.2111,915,355,627 11,191,535,563 123,106,891,1901+2+3+4

DTCT

DTCT111,401,269,448 11,140,126,945 122,541,396,392

25,704,308,986 2,570,430,899 28,274,739,885

23,246,324,397 2,324,632,440 25,570,956,836DTCT62,296,746,7506,229,674,67568,526,421,425DTCT153,889,31515,388,931169,278,2462% * I.1514,086,18051,408,618565,494,7981,526,525,451152,652,5451,679,177,996CHI PHÍ QUẢN

II LÝ DỰ ÁN

1.364%* I

CHI PHÍ TƯ

VẤN ĐẦU TƯ

III XÂY DỰNG

Khảo sát bước lập

1 dự án

Tạm tính

2 Lập dự án

0.271%*I*1.2

Khảo sát lập

3 TKKT-TC

Tạm tính

4 Thiết kế KT-TC

1.022%*I

Thẩm tra TKKT5 TC

0.108%*I

Thẩm tra hồ sơ

6 tổng dự tốn

0.066%*I

Lựa chọn nhà thầu

thi cơng

7

xây lắp

0.132%*I

8 Giám sát xây dựng

1.605%*I

IV CHÍ PHÍ KHÁC

Chi phí đảm bảo

an tồn

1 giao thơng

1%*I.1

Thẩm tra tổng

2 mức đầu tư

0.122%*I

Mua bảo hiểm

3 cơng trình

0.42%*I

Chi phí lập hồ sơ

4 hồn cơng

10%*CPTKLƯƠNG MINH ĐIỀNTRƯỚC

THUẾ914,669,229,740

400,000,000

362,276,92840,000,000

36,227,693440,000,000

398,504,621200,000,000

1,143,774,93520,000,000

114,377,493220,000,000

1,258,152,428120,868,58412,086,858132,955,44273,864,1357,386,41381,250,548147,728,269

1,796,241,45814,772,827

179,624,146162,501,096

1,975,865,604

3,702,570,8281,114,012,694111,401,2691,225,413,9641,365,367,339136,536,7341,501,904,073470,044,49447,004,449517,048,943114,377,49311,437,749125,815,243CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP6Thẩm tra phê

duyệt

quyết tốn

Chi phí kiểm tốn

các cấpVCHI PHÍ ĐỀN

BÙ GPMBVIDỰ PHỊNG PHÍ5TỔNG MỨC ĐẦUSUẤT ĐẦU TƯ

CHO 1KMBỘ MƠN ĐƯỜNG Ơ TƠ VÀ SÂN BAY0.12%*I134,298,42713,429,843147,728,2690.15%*I167,873,03316,787,303184,660,337Tạm tính

5%(I+II+III+

+IV)8,000,000,000

6,052,630,443I+II+III+IV+

+V+VI147,210,500,197

20,912,127,060Bảng 11.2. Tổng mức đầu tư phương án 2TT

I

I.1

1

2

3

4

I.2

1HẠNH MỤC

GIÁ TRỊ XÂY

DỰNG

XÂY DỰNG

CHÍNH

Nền đường

Mặt đường

Cơng trình thốt

nước

An tồn giao

thơng

XÂY DỰNG

KHÁC

Lán trại cơng trìnhCHI PHÍ QUẢN

LÝ DỰ ÁN

CHI PHÍ TƯ

VẤN ĐẦU TƯ

III XÂY DỰNG

Khảo sát bước lập

1 dự án

2 Lập dự án

Khảo sát lập

3 TKKT-TC

4 Thiết kế KT-TC

Thẩm tra TKKT5 TC

Thẩm tra hồ sơ

6 tổng dự toán

IILƯƠNG MINH ĐIỀNTRƯỚC THUẾTHUẾ

VAT(10%)SAU THUẾ1+2+3+4

DTCT

DTCT120,220,284,7

39

119,525,698,9

28

34,729,290,530

22,214,510,75812,022,028,47

4

11,952,569,89

3

3,472,929,053

2,221,451,076132,242,313,2

13

131,478,268,8

21

38,202,219,584

24,435,961,833DTCT62,428,546,1256,242,854,61368,671,400,738DTCT153,351,51515,335,152168,686,6672% * I.1694,585,81169,458,581764,044,3921.442%* I1,733,576,506173,357,6511,906,934,157DIỄN GIẢI

I.1+I.25,051,767,222

Tạm tính

0.296%*I400,000,000

355,852,04340,000,000

35,585,204440,000,000

391,437,247Tạm tính

1.050%*I200,000,000

1,262,312,99020,000,000

126,231,299220,000,000

1,388,544,2890.118%*I141,859,93614,185,994156,045,9300.071%*I85,356,4028,535,64093,892,04292CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP6Lựa chọn nhà thầu

thi cơng

xây lắp

Giám sát xây dựng

CHÍ PHÍ KHÁC

Chi phí đảm bảo

an tồn

giao thơng

Thẩm tra tổng

mức đầu tư

Mua bảo hiểm

cơng trình

Chi phí lập hồ sơ

hồn cơng

Thẩm tra phê

duyệt

quyết tốn

Chi phí kiểm tốn

các cấpVCHI PHÍ ĐỀN

BÙ GPMBVIDỰ PHỊNG PHÍ7

8

IV

1

2

3

4

5TỔNG MỨC

ĐẦU TƯ

SUẤT ĐẦU TƯ

CHO 1KMLƯƠNG MINH ĐIỀNBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAY0.153%*I

1.784%*I183,937,036

1,963,197,25018,393,704

196,319,725202,330,739

2,159,516,975

3,979,465,2991%*I.11,195,256,989119,525,6991,314,782,6880.122%*I1,466,687,474146,668,7471,613,356,2210.42%*I504,925,19650,492,520555,417,71510%*CPTK126,231,29912,623,130138,854,4290.12%*I144,264,34214,426,434158,690,7760.15%*I180,330,42718,033,043198,363,470Tạm tính

5%(I+II+III+

+IV)7,700,000,000I+II+III+IV+

+V+VI157,388,683,5

22

22,357,998,53

4936,508,203,631CẦU ĐƯỜNG Ơ TƠ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYPHẦN II

THIẾT KẾ KỸ THUẬT

KM 1+400 -:- KM2+500LƯƠNG MINH ĐIỀN94CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYCHƯƠNG 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1.1. Những yêu cầu đối với thiết kế kỹ thuật

Tất cả các cơng trình phải được thiết kế hợp lý tương ứng với yêu cầu

giao thông và điều kiện tự nhiên khu vực đi qua. Toàn b ộ thi ết k ế và t ừng ph ần

phải có luận chứng kinh tế kỹ thuật phù hợp với thiết kế sơ bộ đó được duyệt.

Đảm bảo chất lượng cơng trình, phù hợp với điều kiện thi công, khai thác.

Phải phù hợp với thiết kế sơ bộ đó được duyệt.

Các tài liệu phải đầy đủ, rừ ràng theo đỳng các quy định hiện hành.1.2. Tình hình chung đoạn tuyến

1.2.1. Đặc điểm địa hìnhKhu vực tuyến đi qua chủ yếu là dạng địa hình đồi, khơng có cơng trìnhvĩnh cửu, sơng suối nhỏ. Tuyến đi cắt qua khe tụ thuỷ phải xây dựng cống thoát

nước cho các khe tụ thuỷ này và đi qua một số khu vực dân cư. Nói chung, y ếu t ố

địa hình đảm bảo cho đường có chất lượng khai thác cao.

1.2.2. Đặc điểm địa chất

Qua kết quả khảo sát của Cục Đường bộ Việt Nam địa tầng khu vực khảo

sát từ trên xuống dưới gồm các lớp sau :

- Lớp 1: lớp đất hữu cơ, dày từ 0,3m đến 0,5m.

- Lớp 2: là lớp á sét, dày trung bình 1,5 m

- Lớp 3: lớp đất sét có hàm lượng sỏi sạn > 20%, dày trung bình 3.6m

- Lớp 4: là lớp đất cứng, dày > 1,5 m.

Khu vực tuyến đi qua có điều kiện địa chất cơng trình tương đối ổn định

về các hiện tượng địa chất động lực, các hiện tượng địa chất bất lợi như sụt,

trượt xảy ra ở diện nhỏ không ảnh hưởng đến tuyến đường.

1.2.3. Đặc điểm khí hậu

1.2.3.1.

Khí hậu

Khí hậu khác nhau giữa các dạng địa hình và giảm dần theo độ cao: vùng

dưới 300m nắng nóng vào mùa hè, từ 400 – 800 m khí hậu nóng ẩm và trên 800

m khí hậu mát. Tuy nhiên, chế độ mưa theo mùa là một hạn chế đối v ới phát

triển sản xuất nơng sản hàng hóa.

Đoạn tuyến nằm nằm trong vùng đồi có độ cao < 120m nên tình hình khí

tượng thuỷ văn trên tồn tuyến là như nhau, ổn định.

1.2.3.2.

Nhiệt độLƯƠNG MINH ĐIỀN95CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×