Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYKết quả dự báo mức độ lan truyền chất ô nhi ễm khơng khí trong đi ều

kiện thời tiết bình thường ở mỗi vùng cho thấy nồng độ bụi, và lượng khí CO 2,

NO khơng vượt q tiêu chuẩn qui định .10.1.3.Ồn rung.Khi chạy trên đường động cơ sẽ gây ra tiếng nổ, ti ếng rú c ủa xe khi xe lên

dốc. Đường có độ dốc dọc nhỏ khi xe lên dốc không thay đổi vận tốc mấy nên

tiếng ồn khi xe chạy trên đường gây ra không quá mức cho phép theo qui đ ịnh

của Việt Nam.10.1.4.Môi trường nướcNền đường nằm trên phần lớn là lớp đất á sét bên dưới là l ớp đá g ốc ,

nước ngầm cách mặt đất khơng sâu. Vì vậy chất lượng nước ngầm sạch không

bị ô nhiễm. Do nước ngầm nằm cách mặt đất khơng sâu nên cần ph ải có bi ện

pháp giảm hiện tượng mao dẫn.

Chất lượng nước mặt hiện nay chưa có dấu hiệu ơ nhiễm do tuyến chưa

làm. Khi tuyến được làm mới thì nước mặt ở đây sẽ gây ô nhi ễm do khi thi công

các chất thải của các máy thi công thải ra như dầu mỡ, xăng v v .. và c ả ch ất th ải

của con người thải ra .Vì vậy khi mưa xuống nước sẽ hoà tan các ch ất này ch ảy

xuống sông suối làm ô nhiễm nguồn nước. Mặt khác khi tuy ến đường làm xong

và đưa vào khai thác thì lượng rác thải của khách đi đường th ải ra và rác th ải

công nghiệp sẽ chiếm một phần không nhỏ tạo ra sự ô nhiễm môi trường nước .

Khi chưa có đường thì mơi trường nước ở đây chưa bị ơ nhiễm, khi làm

đường thì trong q trình thi công các chất thải của máy như dâu xăng của các

máy thi công rơi vãi ra. Khi mưa xuống nước sẽ hoà tan các ch ất này vào n ước và

chảy xuống sông suối gây ra ô nhiễm môi trường nước. Mặt khác do khơng có

thảm thực vật ở khu vực làm đường nên khi mưa nước sẽ cu ốn những hạt đ ất ở

trên mặt đất xuống sông suối lúc này làm cho nước bị đục.10.2.Các biện pháp giảm thiểu tác động của môi trườngLƯƠNG MINH ĐIỀN86CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP10.2.1.BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYCác biện pháp giảm thiểu xói lở bào mòn đất.- Hạn chế việc phát quang thảm thực vật , trồng phục hồi nhanh thảm

thực vật , đặc biệt là trên các mái dốc taluy , trên các khu v ực đổ đất th ải ; cây ,

cỏ phảI à loại có khả năng tạo ra liên kết bề mặt .

- Phải phủ xanh vùng đất bị bóc lớp đất trên cùng.

- Trong mùa mưa hạn chế thi công các vùng đất dốc kém ổn đ ịnh sẽ gây ra

trượt.

- Chú trọng quy hoạch bố trí hệ thống thoát nước ( cầu, cống , rãnh biên ,

rãnh đỉnh , …) hợp lý về vị trí và khẩu độ .

- Áp dụng các biện pháp gia cố mái taluy tuỳ điều ki ện địa ch ất và loại đ ất .

- Các rãnh biên phải được gia cố tuỳ theo độ dốc dọc rãnh .

- Tạo chỗ thích hợp để chứa đất hữu cơ nhằm sử dụng lại chúng để rải lên

các khu vực trồng lại thảm thực vật .

- Khi đào đất bằng thuốc nổ phải tính tốn lượng thuốc nổ sao cho phần

đất khơng đào đến khơng bị xáo trộn, khơng bị chấn động.

- Duy trì thảm thực vật tại vùng đệm và vùng chuy ển ti ếp trên các m ặt

dốc của nên đường .

- Khi khai thác vật liệu chọn nơi có độ dốc nhỏ, các hố khai thác v ật li ệu

xong phải phủ lớp thảm thực vật.10.2.2.Biện pháp làm giảm thiểu ô nhiễm bụi và ồn.Các đoạn đường có dân cư ở hai bên đường, làm mặt đường bê tông nh ựa

để giảm bụi

Khu vực dân cư, trường học, bệnh viện phải trồng cây xanh để che chắn

bụi .

Các trạm nghiền đá , trạm trộn bê tông nhựa phải cách xa khu dân cư, vì ở

khu vực này lượng bụi và tiếng ồn lớn .10.2.3.Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước.- Trong q trình thi cơng lán trại làm xa nguồn nước, các chất th ải ph ải

được chôn sâu và phải cách xa nguồn nước hoặc có biện pháp xử lý. C ần tránh

vương vãi dầu xăng của máy thi công gây ô nhiễm nguồn nước .

- Nếu thay đổi quá lớn mức nước mặt , mức nước ngầm sẽ ảnh hưởng đến

thảm thực vật , đến canh tác nông nghiệp , đến động vật dưới nước và ngu ồn

LƯƠNG MINH ĐIỀN87CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYnước sinh hoạt . Do vậy cần chọn khẩu độ cơng trình thốt n ước thích h ợp ,

khơng để tích nước , dềnh nước q lâu trước cơng trình . Đ ể duy trì n ước

ngầm , khơng thiết kế các nền đào cắt vào vùng nước ngầm10.3.Kết luậnQua nghiên cứu tác động mơi trường ta thấy ngồi tác động tích cực, còn

có những tác động tiêu cực gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái xung quanh

tuy nhiên như phân tích ở trên ta thấy những tác động đó đều khơng lớn đến mơi

trường xung quanh. Do đó tơi kiến nghị nhà nước, các ban ngành có liên quan, c ơ

quan chủ đầu tư phê chuẩn dự án và cho phép ti ến hành bước ti ếp theo - thi ết

kế kỹ thuật.LƯƠNG MINH ĐIỀN88CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYCHƯƠNG 11

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

11.1.Khái niệm về Tổng mức đầu tư và các chi phí trong nóTổng mức đầu tư xây dựng là tồn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án

được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Báo cáo

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng g ồm

chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thi ết

bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí

dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá.

11.2.Các căn cứ để lập TMĐT-Căn cứ Định mức XDCB - Phần xây dựng ban hành kèm theo Công văn s ố

1776/2007/CV-BXD ngày 16/08/2008;

- Theo thông tư số 04/2010/TT-BXD về hướng dẫn lập và quản lý chi phí

đầu tư xây dựng cơng trình.

- Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng v ề

việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng cơng

trình;

- Lệ phí thẩm định Báo cáo KTKT căn cứ thông tư s ố: 176/2011/TT - BTC

ngày 16/12/2011;

- Chi phí kiểm tốn, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư căn c ứ

thông tư số: 19/2011/TT - BTC ngày 14/2/2011 của bộ Tài Chính;

- Bảo hiểm cơng trình theo quyết định s ố 33/2004/QĐ-BTC ngày

12/4/2004 của Bộ tài chính;

- Căn cứ vào khối lượng xây lắp chính: nền đường, mặt đường, cơng trình

thốt nước, cơng trình an tồn giao thơng trên đường.

11.3.Phương pháp lập TMĐTTổng mức đầu tư xây dựng được xác định theo một trong các phương pháp

sau:

-Xác định từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở và các yêu cầu

cần thiết khác của dự án.

-Xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng cơng trình

LƯƠNG MINH ĐIỀN89CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAY-Xác định từ dữ liệu về chi phí các cơng trình tương tự đã ho ặc đang th ực

hiện:

11.4.Nội dung lập TMĐT và kinh phí lậpLƯƠNG MINH ĐIỀN90CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×