Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
LỰA CHỌN QUY MÔ XÂY DỰNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CHỦ YẾU

LỰA CHỌN QUY MÔ XÂY DỰNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CHỦ YẾU

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAY5.1.3. Tính tốn lưu lượng xe thiết kếBảng 5.2: Bảng lưu lượng xe con quy đổi

Thành

STTLoại xe1

2

3

4

5

-Xe đạp

Xe máy

Xe con

Xe buýt

Loại nhỏ

Loại lớn

Xe tải

Loại nhẹ

Loại trung

Loại lớn

Loại lớnTổngphầnHệ số

Số lượngquySố lượng xe

con quy

đổi

29

64

304xe

xe

8%

12%

17%143

215

304đổi

0.2

0.3

1.013%

15%233

2682.0

2.5465

67112%

11%

7%

5%

100%215

197

125

89

17892.0

2.0

4.0

4.0429

394

501

358

32155.1.4. Xác định cấp hạng kỹ thuật tuyến đường

Căn cứ vào quy phạm của Bộ GTVT TCVN 4054 - 05.

Quyết định chọn cấp hạng kỹ thuật của tuyến đường là Cấp III. Với địa

hình là Đồng bằng – Đồi. Tốc độ tính tốn của đường tương ứng sẽ là V tt= 80

km/h.5.2. Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật tuyến đường

5.2.1. Xác định độ dốc dọc lớn nhất

5.2.1.1. Xác định độ dốc dọc tối đa theo sức kéo của xeNgun lý tính tốn: Lực kéo của xe phải lớn hơn tổng lực cản trên đường.

Khi đó độ dốc dọc lớn nhất của đường được tính tốn căn cứ vào kh ả năng vượt

dốc của các loại xe. tức là phụ thuộc vào nhân tố động lực c ủa ô tô và đ ược tính

theo công thức sau:

LƯƠNG MINH ĐIỀN22CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYDk=f  i  dj

Trong đó:

Dk : Đặc tính động lực biểu thị cho sức kéo của ô tô.

f : Hệ số cản lăn của đường ( Lấy theo quy trình v ới m ặt đường bê tông

nhựa f=0,02 ).

i : Độ dốc đường biểu thị bằng %.

j : Gia tốc chuyển động của xe.

( Lấy dấu + khi xe lên dốc. lấy dấu trừ khi xe xuống dốc)

Giả thiết xe chuyển động đều. ta có j = 0 suy ra h ệ s ố l ực c ản qn tính: dj

=0

Tính tốn cho trường hợp bất lợi nhất: xe chuyển động lên dốc :

Dk  f + i ⇒ imax= Dk - f

Với Vtt = 80 km/h ( vận tốc thiết kế - tốc độ lớn nhất của xe đ ơn chi ếc có

thể chạy an tồn trong diều kiện bình thường do sức bám của bánh xe vào m ặt

đường). tra bảng đặc tính động lực của xe và thay vào cơng thức tính tốn ta có

Bảng 5.3. Độ dốc dọc lớn nhất

Loại xeXe tải nhẹXe con6-8TXe tải vừa

10TXe tải

nặng >10TXe tương đươngMoscovitZil 130Ga 51Maz 200Dk0,070,050,0350,03imax0,050,030,0150,01Căn cứ vào bảng trên ta chọn imax=5%

5.2.1.2.Xác định độ dốc dọc theo điều kiện lực bámTheo điều kiện về lực bám giữa lốp xe với mặt đường. để cho xe chuy ển

động được an tồn thì sức kéo có ích của ơ tơ phải nh ỏ h ơn hoặc b ằng s ức bám

của lốp xe với mặt đường. Như vậy theo điều kiện này đ ộ dốc dọc l ớn nh ất ph ải

nhỏ hơn độ dốc dọc tính theo lực bám (i b). ib được tính trong trường hợp lực kéo

của ơ tơ tối đa bằng lực bám giữa lốp xe với mặt đường.

Ib = D’ - f

Trong đó:

LƯƠNG MINH ĐIỀN23CẦU ĐƯỜNG Ơ TƠ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAY+ f: là hệ số sức cản lăn của đường f = 0,02

+D’: là đặc tính động lực của xe tính theo lực bámD’ =ϕ * G k − Pw

GVới: G: trọng lượng toàn xe

Gk: trọng lượng tác dụng lên bánh xe chủ động được lấy như sau:

Xe tảiGk= (0,65 ÷ 0,7)G.Xe conGk= (0,50 ÷ 0,55)Gϕ: hệ số bám dọc bánh xe với mặt đường phụ thuộc trạng thái bánh xevới mặt đường. trường hợp bất lợi nhất (mặt đường ẩm và bẩn) lấy ϕ=0,3

Pw: lực cản không khí của xe

K: hệ số sức cản khơng khí ph ụ thu ộc m ật đ ộ khơng khí và hình

dáng xe

Xe conK = 0,015 – 0,03Xe ơtơ tải K = 0,05 – 0,07

F: diện tích chắn gió của xe F =0,8*B*H

B: chiều rộng của xe

H: chiều cao của xe

V: vận tốc thiết kế V=80km/h.

Tra các số liệu từng loại xe cụ thể và tính tốn ta được kết quả sau:

Bảng 5.4. Độ dốc dọc theo sức bám

Loại xeKFPwXe con0,03229,538Xe tải nhẹ0,05498,462Xe tải vừa0,065Xe tải nặng0,076LƯƠNG MINH ĐIỀNG

(kg)

7600

1070147,690

15382

206,765

18469024Gk (kg)D’Ib41800,161 0,14174900,201 0,18110770

129220,20,180,199 0,179CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYVới mặt đường bê tông nhựa hệ số cản lăn f= 0,02 ta tính i b=D’-f. Kết hợp

với độ dốc imax tính được theo đặc tính động lực ta có bảng sau:Bảng 5.5. Kết quả tính độ dốc dọc

D’fibimaxKiểm traXe con0,1610,020,1410,05Đảm bảoXe tải nhẹ0,2010,020,1810,03Đảm bảoXe tải vừa0,200,020,180,015Đảm bảoXe tải nặng0,1990,020,1790,01Đảm bảoLoại xeĐiều kiện để xe chạy không bị trượt và mất ổn định là i ≥ imax. Các điều

kiện được kiểm tra ở trên bảng và đều đảm bảo.

Theo TCVN 4054-2005 qui định với đường có tốc độ tính tốn 80 km/h thì

độ dốc dọc lớn nhất cho phép là 5%.

=> Kết hợp giữa tính tốn và qui trình chọn độ dốc dọc t ối đa là 5% để

thiết kế cho tuyến A-B.5.2.2. Khả năng thông xe của đường

5.2.2.1. Khả năng thông xe lý thuyết tối đa của một làn xeNăng lực thông hành lý thuyết là khả năng thông xe trong đi ều ki ện lý

tưởng về dòng xe (dòng xe thuần nhất toàn xe con ) và lề đường (làn xe đ ủ r ộng,

mặt đường tốt, tuyến đường thẳng, không dốc, khơng có trướng ngại vật...). Các

xe nối đi nhau chạy cùng một vận tốc và cách nhau một kho ảng cách t ối thi ểu

không đổi đảm bảo an tồn.

Khả năng thơng xe của đường phụ thuộc vào số làn xe và năng lực thông xe

của mỗi làn

Năng lực thơng hành lý thuyết được tính theo cơng thức sau:

Nlt = 1000*v/d ( xe/ h)

Trong đó:

Nlt: năng lực thơng xe lý thuyết.

V: vận tốc thiết kế (km/h)

LƯƠNG MINH ĐIỀN25CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYd : khổ động học của xe (m)

d = l 1 + Sh + l k + l 0Hính 5.1: Mơ hình

dòng xe lý thuyết

l1:chiều dài phản ứng tâm lý của lái xe. tính từ lúc lái xe nhận ra chướng

ngại vật cần phải sử dụng phanh. thời gian phản ứng tâm lý thường lấy bằng 1

giây. do đó:l1 =V

3, 6=80

= 22, 22

3,6(m)lk: khoảng cách an toàn. lk = 5

lo : chiều dài xe. lo= 12 m

Sh: chiều dài hãm xe. được tính như sau:

S h = S2 - S1Để an toàn ta xét trường hợp một xe dừng đột ngột, khi đó có:

K*V 2

Sh =

254*ϕVới:

K : hệ số sử dụng phanh K = 1.2

ϕ: là hệ số bám giữa bánh xe và mặt đường, ϕ = 0.5

Sh =1, 2*802

254*0,5=60,47(m)d = 87,69 (m)LƯƠNG MINH ĐIỀN26CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYThay vào công thức xác định Nlt ta có:

1000*80

Nlt =87, 69= 912,30( x / h)5.2.2.2. Khả năng thông xe thực tế của một làn xeLà khả năng thơng xe có xét tới điều kiện thực tế của đường và giao thông

trên đường. Khả năng thông xe thực tế phụ thuộc vào mối làn xe, s ố làn xe, v ận

tốc xe, chướng ngại vật, thành phần xe.Khả năng thông xe thực tế thường được lấy:

Ntt = Z*Nlt

Trong đó

Z: là hệ số sử dụng năng lực thơng hành, b = 0,55

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của tuyến đường thiết kế. ta có:

Ntt = 0,55* Nlt = 0,55* 912,30=501,77 xe/h5.2.3. Xác định các đặc trưng hình học của mặt cắt ngang

5.2.3.1. Số làn xeTheo điều 4.2.2 quy trình TCVN 4054-2005 số làn xe trên mặt c ắt ngangđược xác định:N

cdgio

n =

lx Z .N

lthTrong đó :

Nqđgiờ: lưu lượng xe chạy trong giờ cao điểm đã qui đổi về xe con

N qđgiờ =α*Nqda: hệ số tính đổi lưu lượng xe chạy trong một ngày đêm về lưu lượng xe

chạy trong một giờ. với a = 0,12 thì Nqđgiờ = 0,12*3215 = 385,80 xe/h

Nlth : Khả năng thông hành của một làn xe; Nlth=1000 xcqđ/h

Z : Hệ số sử dụng năng lực thông hành; Z = 0,55

385,80n =

lx 0,55*1000

LƯƠNG MINH ĐIỀN= 0,70 làn

27CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYDo tuyến là cấp III-Đồng bằng - đồi nên số làn xe ta chọn là: n = 2 làn.

5.2.3.2. Bề rộng làn xe chạyBề rộng của một làn xe được xác định phụ thuộc vào chiều rộng của thùng

xe. khoảng cách từ thùng xe đến làn xe bên cạnh và từ bánh xe đ ến mép ph ần xe

chạy. Các khoảng cách này dao động trong phạm vi đáng k ể tuỳ thu ộc vào ng ười

lái xe và được xác định dựa vào số liệu thống kê từ các số li ệu quan sát ngồi

thực tếb

xxBcByHính 5.2: Kích thước của xe trên mặt cắt ngang của đường

Với đường hai làn xe bề rộng mỗi làn được xác định theo công thức sau:

B= (b+c)/2 +x+y

Trong đó:

b: bề rộng thùng xe, theo qui trình cho xe con lấy b = 1,8 m

c: khoảng cách giữa hai bánh xe. lấy c = 1,8m

x: khoảng cách từ mép sườn thùng xe tới làn bên cạnh khi hai xe đi cùng

chiều.

y: khoảng cách từ bánh xe đến mép phần xe chạy.

Các trị số x, y được xác định theo công thức thực nghiệm sau:

x = y = 0,5 + 0,005V (m)với V=80 km/h là vận tốc thiết kếSuy ra: x = y = 0,5+0,005V =0,9 mThay vào ta có B =

LƯƠNG MINH ĐIỀN1,8 + 1,8

+ 0,9 + 0,9 = 3, 6

228mCẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYTheo TCVN 4054-2005 đối với đường cấp III, Vtk= 80 km/h, bề rộng mỗi

làn xe là 3,5m. Đối chiếu quy trình và tính tốn ta chọn bề rộng phần xe chạy là B

= 3,5 m.

5.2.3.3. Chiều rộng mặt đường

Bm = n*B = 2*3,5 = 7,0 m

5.2.3.4. Chiều rộng nền đường

Bn = Bm +2*Bl

Trong đó

Bm : bề rộng tồn bộ phần xe chạy

Bl: bề rộng lề đường theo qui trình lấy Bl = 2,5m

Bn =7,0 + 2*2,5 = 12 m

5.2.3.5. Độ dốc ngang mặt đường, lề đường

Theo qui trình TCVN - 4054 - 2005 với đường cấp kỹ thuật 60 km/h có các

tiêu chuẩn mặt cắt ngang đường như sau:

+ Độ dốc ngang mặt đường : 2%

+ Độ dốc ngang lề gia cố : 2%

+ Độ dốc ngang lề đất : 4%5.2.4. Xác định tầm nhìn xe chạy

5.2.4.1. Theo sơ đồ tầm nhìn 1 chiềuXe cần hãm để kịp dừng trước chướng ngại vật. chiều dài tầm nhìn được

xác định theo sơ đồ sau:

Shlpư

1l0

1S1Hình 5.3: Sơ đồ tầm nhìn 1 chiều

Chướng ngại vật theo sơ đổ tầm nhìn một chiều này là một vật c ố

định nằm trên làn xe đang chạy: chướng ngại vật. đống đất trượt. hố sụt.... Xe

đang chạy với vận tốc V phải kịp thời dừng lại an toàn tr ước ch ướng ngại

vật với tầm nhìn S1 bao gồm một đoạn phản ứng tâm lý l 1, một đoạn hãm xe

Sh và một đoạn dự trữ an tồn lk.

Cơng thức xác định tầm nhìn:

S1= lpư + Sh + lo

Trong đó:

LƯƠNG MINH ĐIỀN29CẦU ĐƯỜNG Ơ TƠ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAY+ lpư: đoạn phản ứng tâm lý lpư =22V

3,6m+ V: vận tốc xe chạy tính tốn. V = 80 km/h.

+ K: hệ số sử dụng phanh K = 1,2.

+ lo: cự li an toàn, 5 đến 10 m

+ i: độ dốc dọc trên đường; tính cho trường hợp i=0

+ ϕ: hệ số bám dọc, trường hợp mặt đường bằng phẳng ϕ = 0,5.S1 =80 1, 2*802

+

3,6 254*0,5+10 = 82,69 mTheo qui phạm TCVN 4054 - 2005 quy định chiều dài tầm nhìn tr ước

chướng ngại vật cố định (tầm nhìn một chiều) với vận tốc thi ết kế V tk = 80

km/h là 100 m. Kết hợp tính tốn với qui trình ta chọn S1= 150 m để thiết kế.

5.2.4.2. Theo sơ đồ tầm nhìn 2 chiềuTầm nhìn hai chiều được xác định trong trường hợp có hai xe ch ạy ng ược

chiều trên cùng một làn xe. Hai xe cần hãm kịp th ời đ ể không đâm vào nhau.

Chiều dài tầm nhìn hai chiều được xác định theo sơ đồ sau:Hình 5.4. Sơ đồ tầm nhìn 2 chiều

Cơng thức xác định tầm nhìn hai chiều:

S2 = 2 lpư+ 2Sh+ lk

Các thơng số tính tốn như sơ đồ tầm nhìn một chiều. ta có cơng thức tính

tốn:

LƯƠNG MINH ĐIỀN30CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYS2 = 2 lpư+ 2Sh+ l0- Khi i = 0⇒ S2 =80 1, 2*80 2

+

1,8 127*0,5+ 10 =175,39 (m)Theo TCVN 4054-2005 qui định: chiều dài tầm nhìn thấy xe ngược chiều

(tầm nhìn 2 chiều) của đường có cấp kỹ thuật Vtk = 80 km/h là 200 m. Kết hợp

giữa qui phạm và tính toán ta chọn S2 = 200 m để thiết kế.

5.2.4.3. Tầm nhìn vượt xeSơ đồ vượt xe :Hình 5.5. Sơ đồ tầm nhìn vượt xe

 v2

1S4 =  v1 − v2+   v3 

kv1 (v1 + v2 )

v 

kv22

+ 1 

+ l0 ÷

÷ 1 + v ÷+ l0

2 g (ϕd ± id ) v1 − v2  2 g (ϕd ± id )

1 

  Để đơn giản có thể tính tầm nhìn vượt xe như sau:

Trường hợp bình thường: S4 = 6V = 6.80 = 480 m

Trường hợp cưỡng bức: S4 = 4V = 4.80 = 320 m

Theo TCVN 4054-2005, chiều dài tầm nhìn vượt xe (bảng 10): S4 = 550m.

Vậy kiến nghị chọn: S4 = 550 m5.2.5. Xác định bán kính đường cong nằm tối thiểu trên bình đồ

5.2.5.1. Khi bố trí siêu cao lớn nhấtTính tốn bán kính nhỏ nhất trong điều kiện hạn chế và có b ố trí siêu cao

lớn nhất.

V2

127( µ − iRminsc =

LƯƠNG MINH ĐIỀNsc max)31CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYTrong đó: iscmax: độ dốc siêu cao lớn nhất. lấy theo quy trình iscmax = 0,08

m: hệ số lực đẩy ngang lấy µ = 0,15

V: vận tốc xe chạy thiết kế V = 80 km/h

Thay vào cơng thức tính ta có:

V2

127( µ − isc maxRminsc =)=802

127*(0,15 + 0,08)= 219,10 mTheo qui trình TCVN 4054 - 2005 qui định cho đường có c ấp kỹ thu ật V tk =

80 km/h. Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất ứng với siêu cao 8% là 250 (m). Do

đó ta chọn Rminsc =250m.

Kết hợp giữa tính tốn và qui phạm ta chọn ta chọn tiêu chu ẩn đ ể thi ết k ế

như qui phạm.

5.2.5.2. Khi bố trí siêu cao thơng thường

Trên đường cong có bố trí siêu cao thơng thường. isc= 5%Rtt =

Trong đó:V2

127( µ − i )

nisc: độ dốc siêu cao của mặt đường, lấy isc = 0,05

: hệ số lực đẩy ngang, lấy µ = 0,1V: vận tốc xe chạy thi ết kế V = 80 km/h

Thay vào cơng thức tính ta có:

V2

127( µ − i )Rtth =sc=802

127*(0,1 + 0,05)= 335,96( m)Theo qui trình TCVN 4054 – 2005 qui định cho đường cấp kỹ thuật V tk =

80km/h thì bán kính đường cong nhỏ nhất bố trí siêu cao thơng th ường là 400m.

Do vậy ta chọn Rmintt = 400m.

5.2.5.3. Khi khơng bố trí siêu caoTrên đường cong khơng bố trí siêu cao, tính cho trường hợp bất l ợi xe

chạy phía lưng đường cong.

LƯƠNG MINH ĐIỀN32CẦU ĐƯỜNG Ơ TƠ & SB K53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LỰA CHỌN QUY MÔ XÂY DỰNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CHỦ YẾU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×