Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYCHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Khái quát về dự án

Tuyến A-B nằm trong địa phận huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá.

Căn cứ vào nhiệm vụ thiết kế và bản đồ địa hình khu vực có tỉ l ệ 1:10000,

đường đồng mức cách nhau 5m, tuyến A-B dài 7039.48 m-PA1, 6745.42m- PA2

và đi qua một số vùng dân cư rải rác.

Đối tượng nghiên cứu của dự án là địa hình, địa mạo, địa chất thuỷ văn…và

trên cơ sở đó thiết kế tuyến A – B cùng các cơng trình trên đường.

1.2 Các căn cứ và tài liệu được sử dụng để lập dự án

1.2.1 Các căn cứ

Quy chế quản lý Đầu tư và Xây dựng ban hành kèm theo Nghị định s ố

52/1999/NĐ - CP ngày 8/7/1999 và các Nghị định sửa đổi, bổ sung s ố

12/2000/NĐ - CP ngày 5/5/2000; Nghị định số 07/2003/NĐ - CP ngày

30/1/2003 của Chính phủ.

Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020.1.2.2 Các tài liệu được sử dụng để lập dự án

- Bản đồ địa hình tỉ lệ 1/10 000.

- Tài liệu khảo sát do công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng thực hiện :

+ Khảo sát đo đạc địa hình.

+ Khảo sát khoan thăm dò, thí nghiệm địa chất.

+ Điều tra thuỷ văn dọc tuyến.

+ Điều tra mỏ vật liệu dọc tuyến.

+ Quy hoạch các đường giao thông khu vực.

1.3 Các quy trình, quy phạm áp dụng để lập dự án

1.3.1 Quy trình khảo sát

+ Quy trình khảo sát thiết kế đường Ơ tơ 22TCN 263 – 2000

+ Quy trình khoan thăm dò địa chất cơng trình 22TCN 82-85

+ Quy trình khảo sát địa chất 22TCN 27 – 821.3.2 Quy trình thiết kế

+ Tiêu chuẩn thiết kế đường Ô tô TCVN 4054 – 2005

LƯƠNG MINH ĐIỀN6CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TƠ VÀ SÂN BAY+ Quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN 211 – 06

+ Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 1979- Bộ GTVT

+ Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi cơng TCVN 425288

+ Quy trình tính tốn dòng chảy lũ do mưa rào ở lưu vực nhỏ của Viện

thiết kế giao thông 1979.

+Quy chuẩn kỹ

QCVN41:2012/BGTVTthuậtQuốcgiavềbáohiệuđường1.3.3 Các thiết kế định hình

Định hình cống tròn BTCT 78-02XLƯƠNG MINH ĐIỀN7CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53bộĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYCHƯƠNG 2

TÌNH HÌNH CHUNG TUYẾN

2.1. Đặc điểm dân cư , kinh tế - xã hội

2.1.1. Tình hình dân cư

Đoạn tuyến A-B thuộc địa phận xã Bãi Trành thuộc huyện Như Xuân của

tỉnh Thanh Hoá. Cuộc sống về vật chất và tinh thần của đồng bào ở đây v ẫn còn

nghèo nàn, lạc hậu, sống chủ yếu bằng nghề nông và chăn nuôi. Mạng lưới giao

thông trong khu vực kém phát triển chủ yếu là đường mòn và đường cấp thấp

không đáp ứng đủ nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hoá. Với chi ến lược

phát triển khu vực nên việc xây dựng tuyến đi qua huyện Như Xn tỉnh Thanh

Hố sẽ giúp phần khơng nhỏ cho việc nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh

thần của đồng bào ở đây.2.1.2. Tình hình kinh tế xã hội

2.1.2.1.Cơng nghiệpThanh Hố cũng như các tỉnh Trung bộ, trong thời kì đổi mới nền cơng

nghiệp cũng đã đạt được những thành quả rất đáng trân tr ọng:

Công nghiệp năng lượng đã và đang được đầu tư với quy mô lớn và sẽ trở

thành một trong những động lực phát triển trong thời gian tới. Lưới điện truyền

tải và phân phối phát triển nhanh đáp ứng nhu cầu điện năng cho sản xuất và

tiêu dùng, đến nay đã có 100% phường xã có điện lưới quốc gia và 82% số h ộ

được dùng điện.

2.1.2.2. Nông nghiệp

Về du lịch: Với nguồn tài nguyên du lịch đa dạng và phong phú, thời gian

qua Thanh Hố đã có nhiều chính sách nhằm khai thác ti ềm năng và l ợi th ế đ ể

phát triển dịch vụ du lịch. Trong đó, chủ trương xã hội hóa du lịch đang được bắt

đầu thực hiện nhằm tranh thủ các nguồn lực của xã hội để đầu tư xây dựng và

phát triển cơ sở hạ tầng, các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí.

Về lâm nghiệp: Thanh Hố là tỉnh có diện tích rừng tương đối lớn trong cả

nước. Diện tích đất có rừng: 604.807.5 ha (độ che phủ 46,1%). Tổng trữ lượng

gỗ trên toàn tỉnh ước khoảng 59 triệu m3. Việc quản lý, bảo vệ và sử dụng hợp lý

tài nguyên rừng không những có ý nghĩa trực tiếp đối với các ngành kinh tế, xãLƯƠNG MINH ĐIỀN8CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYhội trong tỉnh, mà còn đóng vai trò rất quan trọng trong việc phòng hộ cho các

tỉnh Trung Bộ, phía nam và nam Trung bộ.

Về thuỷ sản: Thanh Hố có tiềm năng lớn về phát tri ển nuôi trồng và đánh

bắt thủy sản, là 01 trong 09 Tỉnh điểm của Việt Nam được lựa chọn thực hiện

Chương trình hỗ trợ ngành thủy sản (FSPS II) giai đoạn II do DANIDA hỗ trợ giai

đoạn 2006-2010.

2.1.2.3. Văn hóa xã hội

Tồn tỉnh 100% số huyện và 98% số xã phường hoàn thành phổ cập ti ểu

học đúng độ tuổi 100% số huyện và 98% số xã phường được cơng nhận hồn

thành phổ cập trung học cơ sở. Hệ thống trường đào tạo nghề đã có bước phát

triển cả về số lượng và chất lượng tỉ lệ qua đào tạo đạt 27%. Mạng lưới y tế

được tăng cường cả về cán bộ và cơ sở vật chất. Các chính sách xã hội giải quy ết

việc làm xố đói giảm nghèo từng bước thực hiện có hiệu quả tỷ lệ hộ đói

nghèo giảm dần qua các năm, đời sống nhân dân ngày một tăng lên.2.1.3. Dân số và sự phát triển dân số

Dân số tỉnh vào khoảng 3,712 triệu người. Tỷ lệ tăng trưởng dân số hằng

năm là 2,1% năm. Những năm gần đây tỷ lệ tăng dân s ố có xu hướng giảm nhưng

tỷ lệ trung bình vẫn ở mức cao. Mật độ dân số thấp hơn so với mật độ dân số

trung bình cả nước.2.2. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của vùng đến định hướng đến

năm 2030

Ngày 17/6/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 872/QĐTTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh

Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội nhanh, từng bước tạo sự

chuyển biến về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh hiệu quả của nền

kinh tế. Phấn đấu đến năm 2020, Thanh Hóa cơ bản trở thành tỉnh cơng nghiệp,

có cơ cấu kinh tế hợp lý, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chủ yếu đồng bộ, hiện

đại.

Trên cơ sở đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng tổng

sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hằng năm đạt 12 - 13%; GRDP bình

quân đầu người đạt từ 3.600 USD trở lên, thu nhập thực tế của dân cư năm 2020

LƯƠNG MINH ĐIỀN9CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×