Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
23/ Một kính lúp có tiêu cự f, độ bội giác của kính đối với người có mắt bình thường là G1, độ bội giác của kính đối với mắt bò cận là G2. Ta có:

23/ Một kính lúp có tiêu cự f, độ bội giác của kính đối với người có mắt bình thường là G1, độ bội giác của kính đối với mắt bò cận là G2. Ta có:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

23/ Một kính lúp có tiêu cự f, độ bội giác của kính đối với người có mắt bình thường là G1, độ bội giác của kính đối với mắt bò cận là G2. Ta có:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×