Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
80/ Một người chỉ có thể nhìn rõ các vật cách mắt ít nhất 50cm. Muốn nhìn rõ vật cách mắt ít nhất 25cm thì phải đeo sát mắt 1 kính có độ tụ D bằng:

80/ Một người chỉ có thể nhìn rõ các vật cách mắt ít nhất 50cm. Muốn nhìn rõ vật cách mắt ít nhất 25cm thì phải đeo sát mắt 1 kính có độ tụ D bằng:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

80/ Một người chỉ có thể nhìn rõ các vật cách mắt ít nhất 50cm. Muốn nhìn rõ vật cách mắt ít nhất 25cm thì phải đeo sát mắt 1 kính có độ tụ D bằng:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×