Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
28/ Vật sáng AB đặt vuông góc cách TKHT có tiêu cự f một khoảng d =2f. ta có:

28/ Vật sáng AB đặt vuông góc cách TKHT có tiêu cự f một khoảng d =2f. ta có:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

28/ Vật sáng AB đặt vuông góc cách TKHT có tiêu cự f một khoảng d =2f. ta có:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×