Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giáo dục an ninh và quốc phòng nhằm mục đích hình thành, bồi dưỡng ở học sinh tình yêu quê hương, đất nước. Giáo dục học sinh ý thức công dân trong việc bảo vệ xã hội, xây dựng nền quốc phòng vững mạnh để bảo vệ đất nước.

Giáo dục an ninh và quốc phòng nhằm mục đích hình thành, bồi dưỡng ở học sinh tình yêu quê hương, đất nước. Giáo dục học sinh ý thức công dân trong việc bảo vệ xã hội, xây dựng nền quốc phòng vững mạnh để bảo vệ đất nước.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giáo dục an ninh và quốc phòng nhằm mục đích hình thành, bồi dưỡng ở học sinh tình yêu quê hương, đất nước. Giáo dục học sinh ý thức công dân trong việc bảo vệ xã hội, xây dựng nền quốc phòng vững mạnh để bảo vệ đất nước.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×