Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các nút hệ thống

Các nút hệ thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 2.3. Nút BAT DAU

Nút VAO là nút thể hiện trạng thái có hỏng hóc mới đến hàng đợi, khi đó số

hỏng hóc trong hàng đợi sẽ tăng lên 1. Vậy biến QUEUE = QUEUE + 1.11Hình 2.4. Nút VAO

Nút PHUC VU là nút trạng thái của hệ thống khi có hỏng hóc từ hàng đợi vào

trạm sửa chưa. Khi đó QUEUE = QUEUE – 1. Và đồng thời chỗ trống của trạm sẽ

giảm đi 1, tức là SERVERS = SERVERS – 1.Hình 2.5. Nút PHUC VU

Nút RA là trạng thái có một hỏng hóc sau khi sửa chưa xong đi ra khỏi hệ thống

để lại một máy trống. Tức là SERVERS = SERVERS + 1.12Hình 2.6. Nút RA

Các mũi tên điều kiện

Mũi tên từ BAT DAU tới VAO, điều kiện chuyển trạng thái là TRUE (luôn

đúng), nghĩa là bắt đầu khởi động mơ phỏng thì sẽ đưa các giá trị biến vào quá trình.Hình 2.7. Mũi tên BAT DAU tới VAO13Mũi tên từ VAO tới VAO, mơ tả dòng hỏng hóc đến hàng đợi. Dòng hỏng hóc

này tn theo quy luật phân bố mũ trong khoảng thời gian 0,05/giờ nên ta đặt thời gian

trễ là DELAY = -20*LN{RND}.Hình 2.8. Mũi tên VAO tới VAO

Mũi tên từ VAO tới PHUC VU, điều kiện này có nghĩa là nếu trong hệ thống có

trạm sửa chữa rảnh thì hỏng hóc đường dây từ hàng đợi sẽ được đưa vào sửa chữa.

Vậy điều kiện là SERVERS > 0.14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các nút hệ thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×