Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.8: Sơ đồ vị trí các thiết bị trong một node OADM

Hình 2.8: Sơ đồ vị trí các thiết bị trong một node OADM

Tải bản đầy đủ - 0trang

tích lũy. Vì thế, cần tái tạo lại tín hiệu ban đầu để loại bỏ các ảnh

hưởng này. Thiết bị REG có chức năng 3R: tái tạo dạng xung

(reshaping), định thời lại (re-timing) và phát lại (regenerating) để cải

thiện chất lượng tín hiệu và tăng khoảng cách truyền dẫn. Hình 2.9

biểu diễn sơ đồ cấu trúc của một thiết bị REG.

Nguyên lý hoạt động của thiết bị REG như sau: tín hiệu đến ,

sau khi được khuếch đại và bù tán sắc, được đưa đến ODU để tách

hoàn toàn thành các kênh bước sóng đơn. Các kênh này được đưa

đến OTU REG tương ứng. OTU có chức năng khơi phục thành luồng

số ban đầu và phát lại tại bước sóng tương tự như đầu vào. Các kênh

đầu ra của các OTU REG lại được ghép lại như cũ tại OMU, được

khuyếch đại và phát vào sợi quang hướng tây. Hướng ngược lại được

thực hiện tương tự. Như vậy, sau thiết bị REG, tín hiệu đã được khơi

phục lại như ban đầu. OTU REG cũng có chức năng sửa lỗi như OTU

thơng thường.



Hình 2.9: Cấu trúc thiết bị tái tạo (REG)

Ngun lý khuyếch đại, bù tán sắc và tách ghép OSC của thiết

bị REG cũng tương tự như các loại thiết bị còn lại.

36



III. KẾT LUẬN

Truyền dẫn dung lượng cao theo hướng sử dụng cơng nghệ

DWDM đang có một sức hút mạnh đối với các nhà cung cấp dịch vụ

viễn thông hàng đầu thế giới. Đã có hàng loạt tuyến truyền dẫn

đang vận hành và khai thác theo công nghệ mới này, nhất là khi mà

nhu cầu dung lượng ngày càng cao như hiện nay. Cơng nghệ DWDM

có thể ghép nhiều bước sóng trong dải 1550 nm, tận dụng được

băng thơng rất rộng và khả năng dẫn sóng của sợi quang, từ đó

nâng cao được dung lượng truyền dẫn trên sợi quang, đáp ứng được

những yêu cầu về truyền dẫn tốc độ cao. Hiện nay,công nghệ DWDM

đang được nghiên cứu và tiếp tục phát triển theo hướng: nâng cao

tốc độ kênh, tăng số bước sóng ghép,truyền dẫn quang ở khoảng

cách rất xa, phát triển từ mạng toàn quang điểm - điểm thành mạng

toàn quang trong tương lai.

Với đề tài này em đã trình bày về: tổng quan về DWDM,

nguyên lý hoạt động của hệ thống, các thành phần cơ bản của

DWDM.

Đề án là báo cáo tìm hiểu của em về ghép kênh theo bước

sóng mật độ cao DWDM. Với thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thực

tế mạng lưới, cũng như tìm hiểu cơng nghệ mới DWDM còn hạn chế

nên em tìm hiểu đề tài này trên phương diện lý thuyết tổng quát.



37



TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Th.s Đỗ Văn Việt Em, giáo trình “Kỹ thuật Thơng Tin Quang

II” , HV Cơng nghệ bưu chính viễn thơng.

2.TS.Cao Phán, Cao Hồng Sơn



“Cơ sở kỹ thuật thông tin



quang”, Nhà xuất bản bưu điện.

3. Dương Đức Tuệ, “Hệ thống ghép kênh theo bước sóng”, Nhà

xuất bản Bưu điện, 2001.

4. Dương Đức Tuệ, Tài liệu: khuếch đại quang sợi và khả năng

ứng dụng vào mạng viễn thông.



38



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.8: Sơ đồ vị trí các thiết bị trong một node OADM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×