Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chỉ tiêu này phản ánh mức độ huy động số VCĐ hiện có của DN vào HĐKD. Số vốn cố định được tính trong công thức trên được xác định bằng giá tri còn lại của TSCĐHH và TSCĐVH của doanh nghiệp tại thời điểm đánh giá

Chỉ tiêu này phản ánh mức độ huy động số VCĐ hiện có của DN vào HĐKD. Số vốn cố định được tính trong công thức trên được xác định bằng giá tri còn lại của TSCĐHH và TSCĐVH của doanh nghiệp tại thời điểm đánh giá

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chỉ tiêu này phản ánh mức độ huy động số VCĐ hiện có của DN vào HĐKD. Số vốn cố định được tính trong công thức trên được xác định bằng giá tri còn lại của TSCĐHH và TSCĐVH của doanh nghiệp tại thời điểm đánh giá

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×