Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giám đốc: là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty, là đại diện pháp nhân của công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động kinh doanh của công ty.

Giám đốc: là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty, là đại diện pháp nhân của công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động kinh doanh của công ty.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giám đốc: là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty, là đại diện pháp nhân của công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động kinh doanh của công ty.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x