Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 1.1 - Phân tích cơ cấu và biến động tài sản của công ty qua 3 năm 2015-2017

Bảng 1.1 - Phân tích cơ cấu và biến động tài sản của công ty qua 3 năm 2015-2017

Tải bản đầy đủ - 0trang

-2.059.02

2.259.46

1-1. Phải thu khách

hàng-2. Trả trước cho

người bán-108.355.

688.039-3. Phải thu ngắn

hạn khác--4. Dự phòng phải

thu khó đòi(*)390.914.

195.337

- 34.409.0

00-5. Tài sản thiếu chờ

xử lýIV. Hàng tồn kho....

3.467.27

9.028.32

8

3.484.39

5.015.08

6

- 17.115.9

86.758-1. Hàng tồn kho-2.Dự phòng giảm

giá hàng tồn kho(*)-V. Tài sản ngắn

hạn khác-75.807.8

44.557-1. Chi phí trả trước

ngắn hạn-38.346.9

03.574-2. Thuế giá trị gia

tăng được khấu trừ

B. TÀI SẢN DÀI

HẠN

(200=210+220+240

+250+260)

I. Các khoản phải-37.460.9

40.983-10.186.0

83.968.3

54

14.238.2-SVTH:Lê Thị Hồng Trang0,----7,1,-1.983.88

0.118.265-240.402.

985.745-478.323.

444.840

- 475.005.

167(---11-(-------113.197.1

62.4403---10.321.8

62.962.3

86

15.126.60,-515.607.

637.431-320.433.

597.717

- 4.159.89

0.032(--1-1(30.082.2

17.988-99.201.4

17.1873---13.506.6

29.942.1

42

43.381.70-0------1--1(00-31-18,18,(2,-(13-135.778

.994.03

2-888.344-11.858.73

6.072-93,--157.889.

847.123

- 3.684.88

4.865

- 76.396.5

13

- 650.969.

845.161

- 662.828.

581.2331275.736.

221.457275.204.

651.686-22,631.450

.120.09

4

631.007

.624.58

25.022.1

03.3921.362.13

4.621.91

9---4-12-70.714.1

18.065--76.396.

513--(3,-442.495

.5120-440.596

.167--75.142.

141.196

132.047

.297.70

6

87.409.

249.503(--0-13.447.75

9.303.26

1

3.452.57

4.058.43

5

- 4.814.75

5.174

129.283.

635.175--....-0-1--0-3.346.01

4.740.18

4---33.324.8

00.182-14.115.402

.639.668

- 16.673.4

91.246-0,076.396.5

13

4.098.72

9.148.42

2146.521.

962.622---0,-720-1,3-68,11(3377(10(15(16(7117.238.3

27.447

- 3.242.58

2.194

- 13.995.7

45.253-3.184.76

6.979.75

6-28.255.1-(11(9,(1230,0,thu dài hạn-1. Phải thu dài hạn

của khách hàng-2. Phải thu từ cho

vay dài hạn-5.573.70

0.349-3. Phải thu dài hạn

khác-8.664.59

3.421-II. Tài sản cố định-6.195.23

3.101.40

3-6.002.21

8.183.00

0

10.302.0

40.639.6

36

- 4.299.82

2.456.63

6-...1. Tài sản cố định

hữu hình-- Nguyên giá-- Giá trị hao mòn

lũy kế(*)-2. Tài sản cố định

vơ hình-193.014.

918.403-- Nguyên giá--- Giá trị hao mòn

lũy kế(*)296.279.

437.932

- 103.264.

519.529-III. Bất động sản

đầu tư--1. Nguyên giá-----0,0,22-7.245.90

8.762-7.880.72

9.414-5.790.52

2.519.07

2-5.612.29

6.370.37

5

10.748.4

06.433.5

91-513.611.0

06.321(1,178.226.

148.697-297.619.

795.932

- 119.393.6

47.235(0,----0021-134.895.

415.278

176.272.--29.973.9

48.684-5.373.55

8.222-8.034.27

1.418-6.578.19

3.561.05

4-6.491.04

4.842.49

7

12.565.1

40.937.8

48---(01--203.811.

252.886

- 116.662.

534.3290---0-21--3-1.672.2

08.413(-95.273.2

70.528

143.340.032-14.788.

769.706--1.340.3

58.000-16.129.

127.706

- 4.827.2

32.520

- ...(9,(6,(6,--1.872.35

0.540

- .

153.542.

004---1.816.73

4.504.25

7-93.798.6

03.214-91.077.4

30.140

- 93.808.5

43.046--0,4-1,9878.748.

472.122-(3,--(7,-(25787.671.

041.982(8815,--4,3-1829.973.9

48.684-30,----3.786.21

1.450.3

15-40.148--006,2783.864

.007

- 404.710

.582.33

1

- 389.921

.812.62

5

446.365

.793.95

5(-....-087.148.7

18.557(-607.409.

609.535---0-3--.40678.324---0,...-3-139.722.

647.798

176.272.038.176--SVTH:Lê Thị Hồng Trang093.770-2.731.112

.906-39.622.1

44.750

- -13,15,16,18,(51(31(2,(29-0,

511.838

- 36.549.8

64.040-2. Giá trị hao mòn

lũy kế(*)-IV. Tài sản dở

dang dài hạn-277.294.

577.637- Xây dựng cơ bản

dở dang

V. Các khoản đầu

tư tài chính dài

hạn-277.294.

577.637

3.255.62

7.270.38

5

2.500.05

6.584.69

3--1. Đầu tư vào các

công ty con-2. Đầu tư vào các

công ty liên kết-311.189.

808.669-3. Đầu tư góp vốn

vào đơn vị khác

4. Dự phòng giảm

giá đầu tư tài chính

dài hạn-10.570.2

76.240

- 102.785.

399.217-(--430.308.

443.0751,---430.308.

443.075

3.616.41

9.284.27

8

3.126.81

0.823.12

21,1-5. Đầu tư nắm giữ

đến ngày đáo hạn-536.596.

000.000-VI. Tài sản dài

hạn khác-303.968.

077.361-1. Chi phí trả trước

dài hạn-278.787.

890.047-2. Tài sản thuế thu

nhập hoãn lại-25.180.1

87.314-9,1,--SVTH:Lê Thị Hồng Trang---0

511.838

- 41.377.0

96.5600,319.289.

808.669-10.570.2

76.240

- 30.251.6

23.753((1---11001,0,-334.590.

662.507-299.939.

849.755-34.650.8

12.752....-388.119.

808.669-28.570.2

76.240

- 15.325.8

09.878110---(-------5.358.85

6.346.18

7

4.957.49

2.071.15

6-(2,1,--190.000.

000.000....1---1-0

838.168

- 48.067.5

67.640-1--11---(460.319.

984.483-429.925.

215.603-30.394.7

68.88011033...

72.533.

775.464------....8.100.0

00.000-04.827.2

32.520

153.013

.865.43

8

153.013

.865.43

8

360.792

.013.89

3

626.754

.238.42

9346.596

.000.00

0-30.622.

585.146-21.151.

959.708-9.470.6

25.43813,55,55,--11,--25,2,6-32.931.6

73.670

- 6.690.47

1.080

- 430.308.

443.075

- 430.308.

443.075

1.742.43

7.061.90

9

1.830.68

1.248.03

4-68.830.0

00.000-18.000.0

00.000-14.925.8

13.875-(70--(6410,7,537,190.000.

000.000-125.729.

321.976-129.985.

365.848-4.256.04

3.872(1816,(10(1048,58,21,17(49(1037,43,(12--TỔNG TÀI SẢN

(270=100+200)26.008.5

47.893.6

27--1-28.123.2

04.344.7

94-1-32.509.5

73.337.6

70-1-2.114.65

6.451.1

67--4.386.36

8.992.87

68,115,--Về Cơ cấu tài sản:

-Bảng 1.2 - Phân tích cơ cấu tài sản của công ty qua 3 năm 2015 – 2017

---Chỉ tiêu--Năm 2015

Giá trị--%

--Tài sản

ngắn hạn-15.822.463.

925.3726

-Tài sản dài

hạn--10.186.083.

968.3543

--Tổng tài

sản-26.008.547.

893.627-1Năm 2016

---Giá trị-%-17.801.341.

382.408-10.321.862.

962.386-28.123.204.

344.794Giá trị-6

-3

-1-%

--19.002.943.

395.528-13.506.629.

942.142-32.509.573.

337.670-SVTH:Lê Thị Hồng TrangNăm 2017

-3458,

-41,

-10Đơn vị tính: Đồng

- So sánh

- 20

- 20

16/

17/

20

20

15

16

-%-%-2,4

6-(4,

85)-(2,

46)-4,8

5-0,0

0-0,0

0--Biểu đồ 1.1 – Cơ cấu tài sản qua 3 năm 2015 – 2017 của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk--Về biến động tài sản:

-Bảng 1.3 – Phân tích biến động tài sản của cơng ty qua 3 năm 2015– 2017-Đơn vị tính: Đồng

-2015-2016-2017-Giá trị-Giá trị-Giá trị-Chỉ tiêu

-Giá trị-Tài sản ngắn

hạn-15.822.46

3.925.372-17.801.34

1.382.408-19.002.94

3.395.528-1.978.877.

457.036-Tài sản dài

hạn-10.186.08

3.968.354-10.321.86

2.962.386-13.506.62

9.942.142-135.778.99

4.032-Tổng tài sản-26.008.54

7.893.726-28.123.20

4.344.794-32.509.57

3.337.670-2.114.656.

451.068SVTH:Lê Thị Hồng Trang35So sánh2016/2015%-2017/2016

Giá trị12-1.201.602.

013.1201,-3.184.766.

979.7568,-4.386.368.

992.876%

6,

30

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 1.1 - Phân tích cơ cấu và biến động tài sản của công ty qua 3 năm 2015-2017

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×