Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 1.1 - Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty

Sơ đồ 1.1 - Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ghi chú:Quan hệ trực tuyến

Quan hệ chức năng

Đây là mô hình trực tuyến chức năng

Ưu điểm:

+

+Các bộ phận làm việc sẽ nhận lệnh trực tiếp từ một cấp lãnh đạo cấp trên.

Phát huy đầy đủ hơn ưu thế chuyên môn ngành theo chức năng của từng+

+

+

+

+đơn vị.

Giữ sức mạnh và uy tín các chức năng chủ yếu.

Đơn giản hóa việc đào tạo.

Chú trọng hơn đến tiêu chuẩn nghề nghiệp và tư cách nhân viên.

Tạo điều kiện cho việc kiểm tra chặt chẽ của cấp cao nhất.

Hiệu quả tác nghệp cao đối với nhiệm vụ làm đi làm lại hằng ngày.Nhược điểm:

+Dễ dẫn đến mâu thuẫn giữa các đơn vị chức năng khi đề ra mục tiêu hay+

+chi phí chiến lược.

Thiếu sự phối hợp hành động giữa các phòng ban chức năng.

Chun mơn hóa cao cán bộ nhân viên có tầm nhìn hạn hẹp vì chỉ giỏichun mơn của mình, khơng biết, không quan tâm dến chuyên môn khác.

+ Hạn chế phát triển đội ngũ quản lý chung.

+ Trách nhiệm thực hiện vấn đề mục tiêu chung của tổ chức thường được

gán cho lãnh đạo cấp cao.GĐGĐ

PKĐK

ANMÁY

KHANG

GĐXN

NHÀ

CHÁNH

VĂN

PHÒNG

KHO

VẬNChức năng, nhiệm vụ của các bộ phận:

-Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi

vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ

Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, có trách nhiệm-thảo luận và phê duyệt các chủ trương, chính sách của cơng ty.

Cơ cấu cổ đơng:

• Cổ đơng nước ngồi nắm giữ 40,21% vốn điều lệ.

• Cổ đơng trong nước nắm giữ 59.79% vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Cơng ty có tồn quyền nhân danh

Cơng ty để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi củaSVTH:Lê Thị Hồng Trang19Công ty, trừ những vấn đề thuộc Đại hội đồng cổ đơng quyết định, có

trách nhiệm định hướng chiến lược phát triển và phương án đầu tư của

Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị gồm 9 người:

• Bà Lê Băng Tâm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng

quản trị độc lập, Trưởng Tiểu ban Nhân sự.

• Bà Mai Kiều Liên: thành viên Hội đồng quản trị điều hành, kiêmTổng giám đốc.

Ơng Lê Thành Liêm: thành viên Hội đồng quản trị điều hành.

Ông Nguyễn Hồng Hiền: thành viên Hội đồng quản trị không điềuhành, Trưởng Tiểu ban Chiến lược.

• Ơng Michael Chye Hin Fah: thành viên Hội đồng quản trị khơng

điều hành.

Bà Đặng thị Thu Hà: thành viên Hội đồng quản trị khơng điềuhành.

• Ônh Lee Meng Tat: thành viên Hội đồng quản trị khơng điều hành.

• Ơng Đỗ Lê Hùng: thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Trưởng

Tiểu ban Kiểm tốn.

Ơng Nguyễn Bá Dương: thành viên Hội đồng quản trị độc lập,

Trưởng Tiểu ban Lương thưởng.Chủ tịch Hội đồng quản trị:

+

+Do Hội đồng quản trị bầu ra.

Chức năng: Lập chương trình, kế hoạch cho Hội đồng quản trị, làchủ tọa các cuộc họp Đại Hội đồng cổ đơng.

+ Nhiệm vụ:

• Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hồi đồng cổ

đơng. Tổ chức thông qua quyết điịnh Hội đồng quản trị dưới

hình thức khác. Theo dõi quá trình thực hiện quyết định của

Hội đồng quản trị. Tổ chức họp mỗi quý ít nhất 1 lần.

Giám sát chiến lược và kiểm soát hoạt động quản lý, tuyển

chọn và giám sát TGĐ và Cán bộ quản lý cao cấp của Công

ty.SVTH:Lê Thị Hồng Trang20Đảm bảo các quyền lợi của cổ đơng thơng qua việc tổ chức

ĐHĐCĐ, xây dựng chính sách cổ tức, giải quyết các xungđột giữa cổ đơng và Cơng ty.

• Các nhiệm vụ liên quan đến vốn điều lệ và tài sản của Cơng

ty.

Cơng bố thơng tin và tính minh bạch của thông tin.Hoạt động của các Tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

Tiểu ban Chiến lược:

+ HĐQT thành lập Tiểu ban Chiến lược. TBCL bao gồm bốn thành viên, cụ

thể là ông Nguyễn Bá Dương, ông Nguyễn Hồng Hiển, bà Mai Kiều Liên

và ông Lee Meng Tat. Người đứng đầu Tiểu ban Chiến lược là ông

Nguyễn Hồng Hiển.

+ TBCL chịu trách nhiệm chính trong việc soạn thảo và đề xuất chiến lược

kinh doanh của Công ty lên HĐQT. bao gồm phê chuẩn tầm nhìn, sứ

mệnh và các mục tiêu chiến lược dài hạn; giám sát việc lập, triển khai và

thực thi chiến lược; phụ trách định hướng về phát triển bền vững và có

trách nhiệm; phụ trách lĩnh vực báo cáo tích hợp; và phụ trách lĩnh vực

quan hệ với các bên liên quan.

Tiểu ban Kiểm toán:

+ HĐQT thành lập Tiểu ban Kiểm toán và xác định năng lực của các thành

viên, thẩm quyền và trách nhiệm của Tiểu ban trong Điều lệ Tiểu ban

Kiểm toán. TBKT bao gồm bốn thành viên HĐQT, cụ thể là ông Michael

Chye Hin Fah, bà Đặng Thị Thu Hà, ông Đỗ Lê Hùng và ông Lê Thành

Liêm. Ông Đỗ Lê Hùng, thành viên HĐQT độc lập, làm Trưởng TBKT.

+ Tiểu ban Kiểm toán chịu trách nhiệm chính trong việc rà sốt các vấn đề

và các xét đốn trọng yếu của báo cáo tài chính để đảm bảo tính trung

thực của báo cáo tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ,

tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của

Công ty, các giao dịch liên kết, các giao dịch của bên có quyền lợi liên

quan hoặc giao dịch của người có thể gây xung đột lợi ích, phạm vi và kếtSVTH:Lê Thị Hồng Trang21quả của kiểm toán độc lập, cũng như xem xét lựa chọn cơng ty kiểm tốn

độc lập cho Cơng ty và của các công ty con…

Tiểu ban Nhân sự :

+ HĐQT thành lập Tiểu ban Nhân sự. TBNS gồm có bà Lê Thị Băng Tâm,

bà Mai Kiều Liên, ông Nguyễn Hồng Hiển và ông Lee Meng Tat. Bà Lê

Thị Băng Tâm, thành viên HĐQT độc lập, làm Trưởng TBNS.

+ TBNS chịu trách nhiệm chính trong việc xác định tiêu chuẩn và lựa chọn

những người phù hợp để được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT và cán bộ

quản lý chủ chốt, xây dựng các quy trình và hướng dẫn cho cơng tác lựa

chọn đó nhằm duy trì sự minh bạch, thực hiện các nhiệm vụ theo đúng

quy định của pháp luật và Quy chế niêm yết cũng như bất kỳ sửa đổi nào

được thực hiện theo đó và các mệnh lệnh của các cơ quan có thẩm quyền

trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của TBNS, xem xét

việc đề cử tái bổ nhiệm của thành viên HĐQT và giúp HĐQT trong việc

quyết định và xem xét lại tính độc lập của các thành viên HĐQT độc lập ít

nhất mỗi năm. Ngồi ra, HĐQT cũng thực hiện cơng tác đánh giá HĐQT

và Ban Điều hành, soạn lập và khuyến nghị các nguyên tắc Quản trị Công

ty (bao gồm 04 yếu tố: các thực hành tốt về HĐQT, mơi trường kiểm sốt,

minh bạch thông tin, cam kết về Quản trị Công ty) áp dụng cho HĐQT và

người lao động của Công ty.

Tiểu ban Lương thưởng:

+ HĐQT thành lập Tiểu ban Lương thưởng. TBLT bao gồm bốn thành viên,

cụ thể là ông Nguyễn Bá Dương, ông Michael Chye Hin Fah, bà Lê Thị

Băng Tâm và bà Đặng Thị Thu Hà. Ông Nguyễn Bá Dương, thành viên

HĐQT độc lập, làm Trưởng TBLT.

+ TBLT chủ yếu chịu trách nhiệm về: Xây dựng các chính sách và hướng

dẫn trong việc xác định lương, thưởng và thù lao cho các thành viên

HĐQT và Ban Điều hành cũng như rà soát, sửa đổi, tu chỉnh hoặc thu hồi

các quy trình và quy định về thù lao của các thành viên HĐQT để được

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên thông qua; Xem xét và

đánh giá mức lương, thưởng và thù lao của các thành viên HĐQT và Ban

Điều hành và đề xuất với HĐQT; Đề xuất với HĐQT một khuôn khổ và

SVTH:Lê Thị Hồng Trang22các tiêu chuẩn lương, thưởng và thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban

Điều hành; Đề xuất lương, thưởng và thù lao cụ thể cho từng thành viên

HĐQT và Giám đốc Điều hành; Thực hiện các hoạt động khác do HĐQT

-uỷ quyền.

Bộ máy điều hành:

Tổng Giám đốc Công ty: Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bãi nhiệm, là

người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội

đồng quản trị, quyết định tất cả những vấn đề liên quan đến hoạt động

hằng ngày của Công ty.

Bà Mai Kiều Liên hiện đang là Tổng Giám đốc của Công ty.

Các Phó Tổng Giám đốc: Là

Thành viên trong Ban Điều hành gồm 10 người:

• Bà Mai Kim Liên: Tổng Giám đốc

• Ông Lê Thành Liêm: Giám đốc Điều hành Tài chính, kiêm Kế tốntrưởng

Ơng Mai Hồi Anh: Giám đốc Điều hành Kinh doanh

Ông Trịnh Quốc Dũng: Giám đốc Điều hành Phát triển Vùngngun liệu

• Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa: Giám đốc Điều hành Chuỗi cung ứng

• Bà Bùi Thị Hương: Giám đốc Điều hành Nhân sự-Hành chính &

Đối ngoại

• Ơng Nguyễn Quốc Khánh: Giám đốc Điều hành Nghiên cứu và-Phát triển

• Ông Phạm Minh Tiên: Giám đốc Điều hành Marketing

• Bà Ngơ Thị Thu Trang: Giám đốc Điều hành Dự án

• Ông Trần Minh Văn: Giám đốc Điều hành Sản xuất

Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên độc lập với tư cách là đại diện cổ đông

và được sự hổ trọ của ban điều hành và Hội đồng quản trị, tiếp tục thực

hiện công việc kiểm tra, giám sát và kiến nghị thực hiện những thay đổi

cần thiết tại Vinamilk. Ban Kiểm soát hoạt động chủ yếu như: kiểm soát

hoạt động và rủi ro, tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị với tư cách

là giám sát, cùng Tiểu ban Kiểm toán làm việc với Kiểm toán độc lập về-kết quả kiểm toán.

Giám đốc Kiểm toán Nội bộ: Phụ trách phòng Kiểm tốn Nội bộ chịu sự

điều hành của ban kiểm soát.SVTH:Lê Thị Hồng Trang23-Giám đốc Kiểm soát Nội bộ & Quản lý Rủi ro chịu sự lãnh đạo của Tổng

Giám đốc liên quan đến vấn đề kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro nóichung trong Cơng ty.

1.1.3.2.

Bộ máy quản lý tại Công ty

Hệ thống quản lý của công ty bảo hộ bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước

Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Cơng ty

có một Tổng giám đốc điều hành, các Phó tổng giám đốc điều hành, một Kế

toán trưởng và các chức danh khác do hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ

nhiệm, miễn nhiệm và bão nhiệm các chức danh nêu trên được thực hiện

bằng Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua một cách hợp thức.

 Thành phần của Bộ máy quản lý:Hội đồng quản trị:

Bà Lê Băng Tâm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồngquản trị độc lập.

• Bà Mai Kiều Liên: thành viên Hội đồng quản trị điều hành.

• Ơng Lê Thành Liêm: thành viên Hội đồng quản trị điều hành.

• Ơng Nguyễn Hồng Hiền: thành viên Hội đồng quản trị khơng điều

hành.

• Ơng Michael Chye Hin Fah: thành viên Hội đồng quản trị khơng

điều hành.

Bà Đặng thị Thu Hà: thành viên Hội đồng quản trị khơng điềuhành.

• Ônh Lee Meng Tat: thành viên Hội đồng quản trị khơng điều hành.

• Ơng Đỗ Lê Hùng: thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

• Ơng Nguyễn Bá Dương: thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Ban Điều hành:Bà Mai Kim Liên: Tổng Giám đốc

Ông Lê Thành Liêm: Giám đốc Điều hành Tài chính, kiêm Kế tốntrưởng

• Ơng Mai Hồi Anh: Giám đốc Điều hành Kinh doanh

• Ơng Trịnh Quốc Dũng: Giám đốc Điều hành Phát triển Vùng

nguyên liệuSVTH:Lê Thị Hồng Trang24

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa: Giám đốc Điều hành Chuỗi cung ứng

Bà Bùi Thị Hương: Giám đốc Điều hành Nhân sự-Hành chính & Đ.ngoại

• Ơng Nguhyễn Quốc Khánh: Giám đốc Điều hành Nghiên cứu và

Phát triển

• Ơng Phạm Minh Tiên: Giám đốc Điều hành Marketing

• Bà Ngơ Thị Thu Trang: Giám đốc Điều hành Dự án

• Ơng Trần Minh Văn: Giám đốc Điều hành sản xuấn

1.1.3.3. Tình hình tổ chức cơng tác kế tốn của Cơng ty

1.1.3.4. Tổ chức bộ máy kế tốnKẾ TỐN TRƯỞNG

Kế tốn Tổng hợpKế

tốn

thanh

tốnKế

tốn

tài sảnKế toán

các đơn

vị hạch

toán

phụ

thuộcKế

toán

Tiền

lươngKế

toán

Vật tưKế

toán

Doanh

thu và

Thành

phẩmThủ

quỹSơ đồ 1.2 - Tổ chức bộ máy kế tốn của Cơng ty

Ghi chú:Quan hệ trực tuyến

Quan hệ chức năngSVTH:Lê Thị Hồng Trang25Kế toán trưởng : phụ trách tài chính kế tốn, chịu trách nhiệm điều hành và

giám sốt tồn bộ hoạt động bộ máy kế tốn của Cơng ty.

• Có 2 kế tốn tổng hợp:.Các kế tốn tổng hợp có nhiệm vụ chỉ đạo các kế tốn

viên làm chi iết và thực hiện tổng hợp số liệu theo các nộ dung kế tốn trưởng

phân cơng.

- 1 kế tốn tổng hợp có nhiệm vụ phụ trchs trực tiếp các kế toán của chi nhánh,

-cửa hàng hạch toán phụ thuộc gửi số liệu về đơn vị.

1 kế tốn tổng hợp chịu trách nhiệm điều hành cơng việc các kế tốn phần

hành tại văn phòng Cơng ty và trợ giúp kế tốn trưởng lập báo cáo tài chính(BCTC) của Cơng ty

• Các kế tốn thành viên thực hiện theo sự chỉ đạo của kế toán tổng hợp và kế

toán trưởng: Bao gồm 8 thành viên nhue trên sơ đồ.

• Các đơn vị hạch tốn phụ thuộc, hạch tốn độc lập, sau khi lập BCTC,

chuyển về cho phòng tài chính kế tốn của Tập đồn Vinamilk.

1.1.3.5. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán

a. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ

- Công ty áp dụng Chế độ kế tốn doanh nghiệp ban hành theo Thơng tư số

-200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài chính.

Niên độ kế tốn: áp dụng kì kế tốn năm, bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết-thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm dương lịch.

Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam (VNĐ).

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng-dẫn chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành.

Các báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, Bảng báo cáo kết quả hoạt động

kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính) được

lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướngdẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng

b. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản

- Hệ thống tài khoản của công ty được xây dựng dựa trên Thông tư 200/2014/TTBTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, các thơng tư về việc hướng dẫn, sửa

đổi bổ sung và các quyết định ban hành chuẩn mực kế tốn Việt Nam, các thơng

tư hướng dẫn, sửa đổi bổ sung chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chínhSVTH:Lê Thị Hồng Trang26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 1.1 - Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×