Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Tải bản đầy đủ - 0trang

- 2.1. Đánh giá chung về tình hình tài chính của Công ty:

-2.1.1. Những mặt đã đạt được:

-Là một trong những Công ty hàng đầu trong ngành sữa Việt Nam về sản lượng và chủng loại sản phẩm. Sản phẩm của Cơng tyđã có mặt gần 42 năm ở thị trường trong nước, được người tiêu dùng tín nhiệm và bình chọn nhiều năm liền là hàng Việt Nam chất lượng cao

và thương hiệu mạnh. Vinamilk luôn quan tâm đến vấn đề sức khỏe và dinh dưỡng của con người lên hàng đầu.

- Trên cơ sở phân tích tình hình tài chính của Cơng ty thơng qua hệ thống Báo cáo tài chính năm 3 năm 2015, 2016, 2017 cho chúng tamột số đánh giá về tình hình tài chính của Cơng ty như sau:

 Về cơng tác kế tốn tại cơng ty:

• Cơng tác kế tốn được thực hiện trên máy vi tính nên cơng tác kế tốn được giảm nhẹ khi cần truy suất số liệu hay kiểm tra, đối chiếu số liệu,cơng việc xử lý, tính tốn lập báo cáo được thực hiện nhanh chóng, chính xác.

Bộ máy kế tốn có sự phân cơng rõ ràng, hợp lý.

Về tình hình tài chính tại Cơng ty cổ phần dầu thực vật Tường An:

Doanh thu thuần của Công ty cao, là một biểu hiện cho hoạt động kinh doanh của Cơng ty rất tốt.

Cấu trúc tài chính của Cơng ty đang có sự chuyển dịch theo hướng : tăng tỷ trọng tài sản ngắn hạn, giảm tỷ trọng tài sản dài hạn. Mặc dù 2017

thì cơ cấu này có sự chuyển dịch khi tăng tài sản dài hạn, giảm tài sản ngắn hạn. Tuy nhiên tỷ trọng TSNH vẩn chiếm tỷ trọng lớn nhất trongtổng cơ cấu, đảm bảo cho khả năng thanh tốn trong ngắn hạn Cơng ty.

• Trong tổng TSDH, TSCĐ chiếm tỷ trọng rất lớn qua cả 3 năm. Điều kiện để công ty mở rộng quy mô hoạt động, tăng năng lực sản xuất, hướng

đến mục tiêu lợi nhuận lâu dài.

• Cơng ty khơng có nợ dài dài cho thấy công ty chiếm dụng vốn nhiều.Nguồn vốn: tỷ trọng nợ phải trả trong cơ cấu tổng nguồn vốn tăng lên cho thấy Công ty càng ngày càng được lòng tin của nhà cung cấp, nâng

cao uy tín cũng như sức hút của cơng ty trên thị trường.

Chỉ số giá thị trường: hệ số M/B qua 3 năm đều có xu hướng tăng, cho thấy Cơng ty kinh doanh hiệu quả, thu hút các nhà đầu tư.

Hiệu quả sinh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) đang tăng dần cho thấy dấu hiệu khả quan cho các nhà đầu tư đã, đang và sẽ đầu tư vào Cơng ty.

-2.1.2. Những mặt hạn chế của Cơng ty:Các khoản chi phí, giá vốn hàng bán của cơng ty có xu hướng tăng lên với tốc độ cao hơn tốc độ tăng của doanh thu dẫn tới tợi nhuận của cơngty giảm tỷ trọng.

• Tiền và các khoản tương đương tiền, chi phí lãi vay, khoản đầu tư… biến động rất mạnh. Do đó, doanh nghiệp cần phải điều tiết để đảm bảo

tính ổn định cho doanh nghiệp.

• Khả năng thanh toán: hệ số thanh toán ngắn hạn, hệ số thanh tốn nhanh có xu hướng giảm xuống, qua đây cho thấy khả năng thanh tốn của

Cơng ty khơng tốt.

• Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng quá cao trong cơ cấu tổng tài sản, tỷ trọng giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn chênh lệch khá lớn

• Tài sản: hàng tồn kho của Cơng ty có xu hướng giảm tuy nhiên tỷ trọng trong tài sản vẫn còn cao, làm giảm tính thanh khoản của Cơng ty, gây

ứ đọng vốn và tốn thêm chi phí bảo quản.

• Khả năng sinh lời: lợi nhuận ròng biên, tỷ suất sinh lời của tài sản ROA giảm qua 2 năm cho thấy khả năng sinh lời của Công ty đang giảm sút.

• Khả năng sinh lời: tỷ suất sinh lời trên TSCĐ của Cơng ty có xu hướng giảm cho thấy Cơng ty kinh doanh còn chưa hiệu quả, nhưng doanh

thu bán hàng tăng, nếu tiết kiệm được chi phí sản xuất và sử dụng hiệu quả TSCĐ thì doanh tu sẽ còn cao nữa.- 2.2. Một số giải pháp nhằm hồn thiện tình hình tài chính của Cơng ty:

-Trong cơ chế cạnh tranh day gắt như hiện nay, việc nghiên cứu các giải pháp nhằm hồn thiện tình hình tài chính là rất quantrọng và cần thiết, nó giúp cơng ty tìm ra những hướng giải quyết nhất định tùy vào từng trường hợp cụ thể. Trên cơ sở đó, cơng ty nào nắmbắt và áp dụng một cách linh hoạt sẽ đem lại kết qua kinh doanh cao cho cơng ty, giúp cơng ty có thể tồn tại và phát triển, nâng cao khả năng

tự chủ về tài chính. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, em xin đưa ra một số giải pháp nhằm hồn khắc phục những hạn chế, phát

huy mặt tích cực để hồn thiện tình hình tài chính của Cơng ty:

Điều chỉnh cơ cấu vốn hợp lý: Đối với cơ cấu nguồn vốn: Công ty nên tăng cường sử dụng vốn vay, không nên sử dụng quá nhiều vốn chủ sở

hữu. Sử dụng nhiều vốn vay hơn sẽ giúp Công ty có thể tận dụng đong bẩy tài chính được hiệu quả hơn, ngồi ra còn là lá chắn thuế giúp Công ty

tiết kiệm được một khoản tiền. Đặc biệt Công ty nên sử dụng thê các khoản nợ dài hạn , vì với một Cơng ty có tiềm lực tài chính mạnh nhưVinamilk thì nên sử dụng các khoản vay dài hạn để đầu tư cho tài sản dài hạn.

• Quản lý hàng tồn kho: Cơng ty cần chú trọng hơn nữa tới việc xác định mức dự trữ tối ưu bằng phương pháp lượng đặt hàng kinh tế cơ bản để

tính tốn sao cho số lượng về mức dự trữ sai lệch là nhỏ. Ngoài ra hàng tồn kho của Cơng ty cần có những biện pháp quản lý tiêu thụ nhằm giảm

chí phí lưu kho, đồng thời tránh tình trạnh ứ động. Phải có chiến lược đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa trên thị trường bằng chính sách chiết khấu,

chiến lược marketing, tìm kiếm thị trường, nghiên cứu thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh,..để giảm hàng tồn kho nhằm nâng cao khả

năng thanh toán của Cơng ty.

• Đầu mỗi kỳ, cơng ty cần phải tính tốn tỷ lệ dự trữ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng là bao nhiêu để có thể cân bằng được các giao dịch cần thanh

tốn ngay, qua đó hoạch định nguồn ngân sách tiền mặt và thiết lập mức tồn quỹ ở mức tối thiểu cần thiết.

• Khả năng quản lý các khoản phải thu

- Công ty phải có chính sách tín dụng tốt, chính sách tín dụng này liên quan đến mức độ, chất lượng và độ rủi ro của doanh thu. Việc hạ thấp tiêu

chuẩn bán chịu hoặc mở rộng thời hạn bán chịu hay tăng tỷ lệ chiết khấu đều có thể làm cho doanh thu và lợi nhuận tăng, đồng thời kéo theo các

khoản phải thu cùng với những chi phí đi kèm các khoản phải này cũng tăng và có nguy cơ phát sinh nợ khó đòi. Vì vậy Cơng ty cần phải cân nhắc

khi quyết định thay đổi một yếu tố nào đó, giữa lợi nhuận mà Cơng ty nhận được và mức độ rủi ro các khoản thu khó đòi cho nên cần phải có chính

sách tín dụng phù hợp.-Cơng ty cần thực hiện việc phân loại khách hàng để với mỗi nhóm khách hàng sẽ có chính sách tín dụng khác nhau. Để giảm bớt các khoản phải thu

thì khi kí kết hợp đồng với khách hàng Cơng ty nên đưa ra một số rành buộc trong điều khoản thanh toán hoặc một số ưu đãi cho khách hàng trả tiền-sớm. Việc làm này giúp Công ty thu được nợ vừa là hình thức khuyến mãi giúp giữ chân khách hàng.

Thường xuyên theo dõi các khoản phải thu, đôn đốc, ghi nhận thời hạn trả nợ của khách hàng, gửi thông báo thời hạn trả nợ hoặc điiện thoại kháchhàng xác nhận thời hạn trả nợ.

• Xác định nhu cầu vốn: Công ty phải tổ chức huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trên cơ sở tơn trọng các nguyên tắc tài chính, tín dụng và chấp

hành pháp luật. Việc xác định lượng vốn và cơ cấu vốn hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng thanh tốn của Cơng ty bởi vì sẽ tiết tiêt

kiệm đươc chi phí sử dụng vốn.Việc xác định vốn khơng hiệu quả sẽ dẫn đén tình trạng thừa vốn kinh doanh làm giảm hiệu quả sử dụng vốn. Mặt

khác mối đồng vốn của Công ty sử dụng đều phải chi trả chi phí nhất định do vậy việc dùng chúng tiết kiệm là một việc rất cần thiết. Sau đó trên

cơ sở nhu cầu vốn xác định Công ty cần phải xây dựng kế hoạch huy động vốn, lựa chọn nguồn tài trợ thích hợp, xác định khả năng vốn tự có, sử

dụng thật hiệu quả vốn tự có của doanh nghiệp.

• Phòng ngừa rủi ro tỷ giá:

- Sử dụng quỹ dự phòng rủi ro: Khi nào tỷ giá biến động bất lợi khiến Cơng ty bị tổn thất thì sử dụng quỹ này để bù đắp rủi ro, trên cơ sở đó hạn chế

tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh, cách trích lập quỹ này khơng tốn phí, khơng tốn thời gian để theo dõi khoản này. Tuy nhiên nếu kiểm

-sốt quỹ này khơng khéo sẽ bị thất thoát do lạm dụng vào việc riêng.

Sử dụng thị trường tiền tệ: Sử dụng thị trường tiền tệ để tự bảo hiểm tỷ giá để cố định các khoản phải thu hoặc phải trả không lệ thuộc vào sự biếnđộng của tỷ giá.

• Nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn

- Đối với những dự án cơ bản dở dang. Công ty cần xác định lại nhu cầu vốn của các dự án và cần đẩy mạnh tiến độ hoàn thành tạo ra tài sản cố định

hữu hình, từ đó sẽ giảm bớt các tài sản khơng sinh lời và Cơng ty có thêm tái sản cố định để tạo ra doanh thu.-Khi lập kế hoạch sử dụng tài sản phải căn cứ vào kế hoạch vốn kinh doanh đảm bảo cho phù hợp với tình hình thực tế thơng qua việc phân tích, tính

tốn các chỉ tiêu kinh tế, tài chính của kỳ trước cùng với những dự đốn về tình hình hoạt động kinh doanh, khả năng tăng trưởng trong năm tới và-những dự kiến về sự biến động của thị trường.

Công ty cần chú ý đến việc bảo trì các máy móc thiết bị định kì, việc này sẽ giúp cho Cơng ty sớm nhận ra hư hỏng để kịp thời sữa chữa, ít hao tốn-chi phí.

Bố trí dây chuyền sản xuất hợp lý, khai thác tối đa công suất và nâng cao khả năng làm việc của máy móc thiết bị bằng cách: Phân cấp quản ly

TSCĐ cho các bộ phần nhằm nâng cao trách nhiệm trong quản lý và sử dụng TSCĐ, giảm tối đa thời gian ngừng việc, sửa dụng các đòn bẩy kinh tế

để khuyến khích người lao động bảo quản, giũ gìn máy móc thiết bị và quy trách nhiệm bồi thường đối với những người gây thiệt hại về TSCĐ cho

Công ty. Hằng năm Công ty nên tiến hành đánh giá lại TSCĐ kết hợp với việc bảo quản và phát triển vốn cổ định. Bảo toàn vốn xuất phát từ điều

kiện nền kinh tế có lạm phát, giá cả thường xuyên biến động, do đó đánh giá tài sản cố định theo giá thị trường sẽ cho chúng ta thấy được tiềm lựckinh tế của Cơng ty.

• Trong tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, giá nguyên liệu đầu vào diễn biến bất thường, thuế nhập khẩu sữa ngoại giảm, Cơng ty nên tự chủ

kinh doanh, đặc biệt là vấn đề nguyên liệu, tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm để có thể cạnh tranh trước xu thế sữa nhập khẩu ngày càng rẻ.

Giảm thiểu chi phí kinh doanh: Tối thiểu hóa chi phí là việc mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng muốn làm nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận-cho doanh nghiệp. Để làm được điều này, Cơng ty có thể dụng một số biên pháp sau:

Lãnh đạo công ty cần phải phối hợp trực tiếp với các nhân viên để tìm ra những bất hợp lý trong khâu sản xuất, bán hàng, quản lý doanh nghiệp, từ

đó thực hiện kế hoạch giảm các chi phí bất hợp lý này bởi vì biện pháp tốt nhất để tiết kiệm chi phí là ý thức tiết kiệm chi phí trong từng cơng việc,

hành động từ ban lãnh đạo đến nhân viên. Ngoài ra để tiết kiệm chi phí cần sử dụng một số biện pháp cứng rắn. Ví dụ: Kỷ luật đối với những trường-hợp làm thất thốt chi phí. Hoặc khai báo chi phí khơng hợp lệ gian lận…

Cần phải thường xun kiểm tra và giám sát các chứng từ khai báo về chi phí. Có những biện pháp cương quyết, khơng chấp nhận những

khoản chi phí khơng có chứng từ hợp lệ. Hoạc vượt quá qui định của nhà nước.-Công ty nên sử dụng dây chuyền sản xuất hiện đại nâng cao năng suất sản xuất, tiết kiệm chi phí nhân công. Thường xuyên tiến hành bảodưỡng định kỳ để đảm bảo dây chuyền sản xuất hoạt động liên tục.

• Nâng cao doanh thu:

-Chính sách sản phẩm: Chú trọng vào việc nâng cao chất lượng hàng hoá và dịch vụ. Đa dạng hố hình thức mẫu mã. Tổ chức khai thác tốt

nguồn hàng. Tổ chức dự trữ hàng hố, ln trong tình trạng sẵn sàng cung cấp khi thị trường có nhu cầu.-Tổ chức tốt công tác bán hàng: nhân viên bán hàng phải nhiệt tình, năng động, thái độ phục vụ khách hàng tốt, tạo sự yêu mến cho khách hàng.

Có chính sách thưởng phạt để tạo động lực làm việc cho nhân viên. Giữ vững mối quan hệ với các khách hàng chiến lược, mở rộng mối quan-hệ với các khách hàng tiềm năng nhằm giúp doanh nghiệp tăng doanh thu, giảm chi phí.

Chính sách giá cả: Cần xác định giá cả hợp lý để có thể tăng khối lượng tiêu thụ. Mặt khác vẫn đảm bảo thu được lãi.

Chính sách ưu đãi khách hàng: thường xuyên tạo ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá để kích thích khách hàng tiêu thụ sản phẩm.

Xây dựng chính sách bán chịu hợp lý: chính sách bán chịu giúp Cơng ty nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng doanh thu và giảm lượng hàng tồn

kho kết hợp với công tác thu hồi nợ trong thời gian ngắn nhấtPHẨN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN-NGHỊ--3.1.-3.1.1. Những điều đã làm được-Kết luậnTrong bài em đã nêu được những thông tin tổng quan về Công ty cổphần sữa Việt Nam Vinamilk, phân tích được một cách tổng qt tình hình tài chính

của cơng ty trong ba năm qua 2015, 2016 và 2017

--Giúp người xem hiểu rõ hơn những con số trên bảng cân đối kế toán,báocáo kết quả kinh doanh hay lưu chuyển tiền tệ có ý nghĩa như thế nào và nó nói lên

điều gì

--Đi sâu phân tích vào từng chỉ tiêu tài chính của cơng ty từ đó nêu ranhững nhận xét kết luận cho mỗi chỉ số. Và cuối cùng đưa ra được ưu, nhược điểm và

giải pháp cho Công ty.

-3.1.2. Những điều chưa làm được- Khi nhận xét về các chỉ tiêu còn mang tính lý thuyết, chưa thật sự có một cáinhìn thực tế để đưa ra được nhiều nhận xét.

-- Phân tích ảnh hưởng của các chỉ tiêu nhiều cái còn chưa làm được.-- Các giải pháp đưa ra nhằm góp phần hồn thiện tình hình tài chính cơng trongđề tài còn khá chung chung và mang tính chủ quan, khó có thể đánh giá được Cơng ty

có áp dụng được hay không.

-3.2.Kiến nghị- Sau khi đã trải qua q trình hồn thành đề tài này thì em có một vài kiếnnghị để những đề tài sau được thực hiện tốt hơn:Nếu có cơ hội, em mong muốn mình được đi tìm hiểu thực tế tại cơng ty nhằm khẳng

định lại những gì đã tìm hiểu, đồng thời trau dồi, phát triển thêm vốn kiến thức cònhạn hẹp của bản thân.

• Vì thời gian và kiến thức của em có hạn nên em chỉ phân tích tình hình tài chính của

Cơng ty mà chưa so sánh, phân tích được với các cơng ty cùng ngành và tình hình kinh

tế chung cũng như kinh tế ngành trong những năm 2015, 2016 và 2017 để thấy được

chính xác sự phát triển của Công ty.

---Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×