Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 .Các kết quả đạt được trong năm 2017

1 .Các kết quả đạt được trong năm 2017

Tải bản đầy đủ - 0trang

tướng, thành viên của Chính phủ phục vụ cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 11

năm 2017.

Phối hợp với Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Vụ

Khoa giáo, Văn xã, Vụ Kinh tế Tổng hợp (Văn phòng Chính phủ) hồn thiện nội

dung Dự thảo Nghị Quyết của Chính phủ (liên quan đến nhiệm vụ Sơ kết) trình Thủ

tướng Chính phủ ký ban hành.

2. Phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan của Campuchia, Lào hoàn thiện Bản

Kế hoạch hành động chung của 3 nước Campuchia, Lào, Việt Nam về kết nối ba

nền kinh tế Campuchia - Lào - Việt Nam đến năm 2030 trong lĩnh vực giáo dục –

đào tạo, y tế, văn hóa thể thao và phát triển nguồn nhân lực trình Hội nghị Ủy ban

điều phối chung lần thứ 11.

3. Đề xuất nội dung, cùng lãnh đạo Viện tham gia, chủ trì phiên họp nhóm

CBN trong khung khổ Hội nghị APEC tại Nha Trang.

4. Tham gia góp ý gửi Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân về việc tổng kết tình

hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, các Nghị quyết chuyên đề, Nghị quyết

phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2017 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm

2018.

5. Đề xuất các câu hỏi dự kiến cử tri, đại biểu quốc hội quan tâm, chất vấn

Lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

6. Góp ý đối với Dự thảo kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ.

7. Tham gia tổ Công tác theo dõi, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện

Báo cáo “Việt Nam 2035”.

8. Tham gia xây dựng Chuyên đề dân số, lao động và các lĩnh vực xã hội

thuộc Đề án “Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

vùng Tây Nguyên thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030.

9. Tham gia góp ý đối với Bộ Công thương về Dự thảo Đề án “phát triển

nhân lực kỹ thuật công nghệ chất lượng cao phục vụ sản xuất trong bối cảnh hội

nhập quốc tế”.10. Tham gia góp ý đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo về Dự thảo Đề án “nâng

cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội

nhập quốc tế giai đoạn 2017-2020”.

11. Tham gia cuộc họp với Bộ Tư pháp góp ý Dự thảo khung theo dõi thi

hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu.12. Tham gia cuộc họp với Viện nghiên cứu Lập pháp của Ủy ban thường vụ

Quốc hội bàn về xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thu hút đãi ngộ các

chuyên gia, nhà khoa học phục vụ hoạt động của Quốc hội.

13. Tham gia xây dựng Khung chính sách kinh tế Việt Nam

14. Tham gia nhóm hỗ trợ thư viện Viện trong khn khổ dự án “Trung tâm

mạng chia sẻ tri thức mở Châu Á”

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng được Lãnh đạo Viện và Lãnh

đạo Bộ giao.

2.1.1. Công tác nghiên cứu khoa học và hội thảo khoa học

1. Công tác nghiên cứu khoa học

Hàng quý, Ban đều xây dựng báo cáo khoa học gửi Viện. Để phục vụ tốt hơn

cho công tác nghiên cứu, Ban đã tổ chức dịch cuốn tài liệu Tổng quan cơ chế,

chính sách phát triển nguồn nhân lực của các nền kinh tế APEC sang tiếng Việt

(hiện cuốn tài liệu đang trong quá trình chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi báo cáo với

Lãnh đạo Viện).

2. Các hoạt động khoa học khác

Một số cán bộ của Ban tham gia góp ý đối với Luận án của NCS đang tham

gia đào tạo tại Viện. Tham gia trả lời phỏng vấn trên truyền hình (về phát triển

nhân lực đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0), viết bài trao đổi với các

chun gia nước ngồi (trình bày với các đại biểu Thái Lan nội dung cơ chế, chính

sách về phát triển nhân lực của Việt Nam) cũng như tham luận tại các cuộc hội,

họp tọa đàm khoa học ở một số Bộ ngành và địa phương (Bộ Lao động, Thương

binh và Xã hội, Ủy ban dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu…)

2.1.2. Công tác tư vấn xây dựng quy hoạch

- Tiếp tục hồn thiện Đề án “Đẩy mạnh xã hội hóa thể dục thể thao thành phố

Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.- Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần

thứ VIII năm 2018” và Đề án “Đào tạo đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên

thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2021”.

2.2. Các kết quả đạt được trong năm 2018

- Chủ trì xây dựng giải pháp xây dựng nguồn nhân lực quốc gia đáp ứng yêu

cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0.

- Tham gia Tổ Biên tập của Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Nghị định của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quy hoạch.

- Tham gia Tổ Công tác của Viện xây dựng Thông tư hướng dẫn về định

mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch thực hiện

Luật quy hoạch.

- Tham gia xây dựng Bộ công cụ hướng dẫn lập Quy hoạch

- Tham gia góp ý với Văn phòng Bộ về xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ theo

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018

- Tham gia góp ý với viện CIEM về Nghị quyết và kế hoạch của Chính phủ

nhằm nâng cao năng suất, chất lượng.

- Chủ trì xây dựng Báo cáo rà sốt, đánh giá việc thực hiện cơ chế, chính

sách phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN và thực trạng đội ngũ cán bộ khoa học và

công nghệ tại Viện Chiến lược phát triển.

- Tham gia góp ý xây dựng Báo cáo tổng tổng kết tình hình thực hiện Nghị

quyết số 01/NQ-CP năm 2018 và xây dựng Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019

của Chính phủ.

- Tham gia xây dựng báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện chủ trương, chính

sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

- Tham gia Tổ Công tác của Viện xây dựng luận chứng về phân vùng trong

quy hoạch...

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng được Lãnh đạo Viện và Lãnh

đạo Bộ giao.2.2.1. Công tác nghiên cứu khoa học và hội thảo khoa học- Tham gia tổ Công tác theo dõi, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện

Báo cáo “Việt Nam 2035”.

- Tham gia xây dựng Khung chính sách kinh tế của Việt Nam.

- Tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho các đề án, luận án, dự thảo văn

bản quy phạm pháp luật… theo yêu cầu của Viện và Bộ, cụ thể:

+ Tham gia đóng góp ý kiến của tập thể Ban/cá nhân một số thành viên

trong Ban đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của

Luật Quy hoạch do Vụ Quản lý quy hoạch xây dựng.

+ Tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế theo

dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính

phủ giao;

+ Tham gia đóng góp ý kiến đối với hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật Đầu tư công.

+ Tham gia đề xuất chủ đề tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận theo

công văn số 17-CV/VPBCSĐ ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Văn phòng Ban cán

sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Tham gia góp ý xây dựng thông tư hướng dẫn công tác thi đua khen

thưởng.

+ Tham gia góp ý Dự thảo cuối cùng Tài liệu Khái niệm Kế hoạch tổng thể

về hợp tác kinh tế Ayey - Chao Phayra - Mê Công (ACMECS).

+ Cho ý kiến về Cơng văn của Quỹ Hòa Bình và Phát triển Việt Nam ngày

26 tháng 3 năm 2018 về kinh tế Việt Nam trong bối cảnh tình hình thay đổi để chủ

động triển khai và đề xuất các giải pháp điều hành phù hợp trong bối cảnh cuộc

Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) và tình hình thế giới có nhiều thay đổi.

+ Tham gia góp ý xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của

Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015…

- Tham dự các Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.- Triển khai đề tài cấp Bộ “Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nhân

lực Việt Nam thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”.

2.2.2. Công tác tư vấn xây dựng quy hoạchTăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và

ngoài cơ quan nhằm tìm kiếm cơ hội việc làm góp phần cải thiện đời sống cho cán

bộ trong Ban

3. Những biện pháp đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp

dụng trong thực tiễn sản xuất, cơng tác.

Có được thành tích trên là do tập thể Ban ln đồn kết, đồng lòng quyết tâm

cùng nhau thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được cấp trên giao; tập thể Lãnh đạo, Chi ủy

và các tổ chức đồn thể của Ban ln có sự phối hợp nhịp nhàng trong điều hành

và triển khai công việc; các cán bộ của Ban luôn khắc phục mọi khó khăn, có kế

hoạch và chủ động với công việc được giao bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo sát sao

của Đảng ủy Viện, lãnh đạo Viện.

4. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Tất cả cán bộ, viên chức trong Ban luôn thực hiện nghiêm túc mọi chủ

trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý thức tổ chức

và kỷ luật lao động, chấp hành tốt các nội quy, quy định của Bộ cũng như các quy

định về thi đua khen thưởng.

Các cán bộ nghiên cứu của Ban đều có ý thức trong việc học tập, bồi dưỡng

nâng cao trình độ chun mơn, tiếp thu và quán triệt các Nghị quyết, chủ trương,

đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước, hiện có 1 cán bộ đang

theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ, 5/8 cán bộ có trình độ sau đại học. Các cán

bộ của Ban đều tham gia đầy đủ các khoá học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

do Bộ, Viện tổ chức như lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên

viên, bồi dưỡng kiến thức về dự báo nhân lực, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình

Dương (TPP), nghiệp vụ Đầu thầu. lớp bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học cũng như

các chương trình bồi dưỡng kiến thức khác.Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân

lực Việt Nam trình Bộ trưởng trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Đàng Thị Mỹ

Hương (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận).

Xây dựng văn bản gửi Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân báo cáo Bộ trưởng

trình Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Hải

(đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An) liên quan đến vấn đề giải quyết việc làm

cho sinh viên sau tốt

5. Hoạt động các tổ chức Đảng, đoàn thể

Các cán bộ của Ban đều có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, trong sạch,

vững mạnh, tham gia đầy đủ và nghiêm túc những hoạt động do các tổ chức Đảng,

Công đồn, nữ cơng, Đồn thanh niên trong cơ quan khởi xướng. Tích cực hưởng

ứng, tham gia đóng góp ủng hộ cho đồng bào bị thiên tai, lũ lụt... thực hiện nghiêm

túc mọi chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, ý thức tổ chức và kỷ

luật lao động

Phối hợp công tác giữa Ban với các đơn vị trong Viện, Bộ được duy trì một

cách thường xuyên và đạt hiệu quả cao trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Sự

phối hợp với các cơ quan ngoài Bộ ngày càng chặt chẽ và thường xuyên hơn giúp

mở rộng quan hệ và quảng bá hình ảnh của Viện.

Tham gia đầy đủ và hiệu quả công tác Đảng, thanh niên và các hoạt động,

phong trào do Đồn thanh niên, Cơng đoàn và các tổ chức đoàn thể khác do Viện

phát động và tổ chức. Đặc biệt, một cán bộ của Ban đã có đóng góp tích cực trong

phong trào văn nghệ của Bộ phục vụ Đại hội Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư

cũng như Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Lãnh đạo và các tổ chức đồn thể ln quan tâm và nhắc nhở cán bộ, viên

chức trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chủ động thực hiện các

biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động tại cơ quan…

Lãnh đạo Ban đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng và Cơng đồn thực hiện

cơng tác chăm lo đời sống cán bộ trong đơn vị. Quyền lợi của cán bộ, viên chức

được đảm bảo như chế độ tiền lương, nâng lương, chuyển ngạch được thực hiện

đúng thời gian; nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau, nghỉ phép theo đúng quy định của NhàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 .Các kết quả đạt được trong năm 2017

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×