Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Nghiên cứu, triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội

1 Nghiên cứu, triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội

Tải bản đầy đủ - 0trang

và được thủ tướng chính phủ giao bộ kê hoạch đầu tư chủ trì triển khai nghiên cứu

chiến lược này

Trong các năm tiếp theo viện tham gia trực tiếp vơi tư cách thường trực

vào nhóm biển biên tập của thủ tướng chính phủ trưởng tiêu ban chiến lược đề

thực hiện các cơng việc hồn thành báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược 2001

-2010 tham gia xây dựng dự thảo chiến lược phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2011

-2020 báo cáo tiếp thu ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp, đại biểu quốc hôi , mặt

trận tổ quốc viêt nam , các đoàn thể các bộ

Chiên lược phát triển kinh tế xã hôi thời kỳ 2011 -2020 trình tiểu ban chiến

lược để trình bộ chính trị tham gia xây dựng các bản giải trình của tiểu ban chiến

lược của bộ chính trị báo cáo của bộ chính trị về tiếp thu ý kiến đóng góp cho dự

thảo chiến lược và dự thảo chiến lược các hội nghị trung ương

Sau khi chiên lược phát triên kinh tê xã hội 2011 -2020 được đại hội đảng

lần thứ XI thơng qua ,viện đã thực hiện nhiệm vụ chủ trì xây dựng chương trình

hành động của chính phủ triển khai thực hiện chiến lược phát triên kinh tế xã hội

2011- 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển đấtt nước 5 năm 2011 – 2015

đươc ban thành tại nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 24/12/2012 của chính phủ

Để đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội XI của đẳng viện

đã được giao nhiệm vụ xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết

đại hội XI về kinh tế xa hội trọng tâm và thực hiện ba khâu đột phát chiên lược

gắn với tái cơ cấu kinh tế chuyển đổi mơ hình tăng trưởng đây là nhệm vụ rất lớn

và quan trọng với ý thức trách nhiệm cao lãnh đạo viện đã tâp trung lưc lượng nỗ

lực xây dựng báo cáo theo yêu cầu báo cáo đã được bộ chính trị và hội nghị trung

ương khóa XI

1.1.4. Các chiến lược khác

Ngoài chiến lược phát triển kinh tế xã hôi, trong thời gian qua viện chiến

lược phát triển cũng đã được bộ giao chủ trị xây dựng mơt sơ chiến lược trong đó

có chiến lược biển việt nam đến năm 2020 và chiến lược phát triển nhân lực thời

kỳ 2011 -2020

Chiến lược biển việt nam đến năm 2020 là chiến lược biển đầu tiên của

nước ta , đã được ban chấp hành trung ương đảng thông qua và ban hành tại nghịquyết số 09-NQ/TW và được chính phủ ban hành nghị quyết số 27/NQ-CP ngày

30/5/2007 đồng thời viện đã được giao chủ trì xây dựng và hồn thành đề án hợp

tác quôc tế về biển được thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số

80/2008/QĐ

Chiến lược phát triển nhân lực việt nam thời kỳ 2011 -2020 cũng lần đầu

tiên được xây dựng ơ nước ta nhằm cụ thể hóa một trong ba khâu đột phá chiến

lược ngày 19/4/2011 thủ tướng chính phủ phê duyệt chiến lược này tai quyết định

số 579/QĐ –TTg đề cụ thể hóa chiến lược ,viện đã tiếp tục được giao chủ trì xây

dựng quy hoạch phát triển nhân lực việt nam giai đoạn 2011- 2020 và được thu

tướng chính phủ phê duyệt tại quyêt địnnh số 1216/QD-TTg

1.2. Công tác quy hoạch

Đây là mảng công việc rât lớn mà viện đã thực hiện được trong những

năm qua, góp phần quan trong phục vụ việc hoạch định chính sách phát triển đất

nước đóng góp trong lĩnh vực quy hoạch thể hiện trên hai mặt chủ yếu sau:

1.2.1 Xây dựng các văn bản phục vụ quản lý nhà nước về quy hoạch:

Để triển khai xây dựng các quy hoạch đến năm 2010 và từng bước đưa

công tác quy hoạch đi vào nề niếp , viện đã tham mưu để trình bộ trình thủ tướng

chính phủ ban hành chỉ thị số 32/1998/CT/TTg về công tác quy hoạch. Triển khai

chỉ thi viện đã hướng dẫn các ngành , các tỉnh , thành phố trực thuộc trung ương

tiến hảnh ra soát bổ sung đểu chỉnh và xây dung mới quy hoạch phát triển đến

năm 2010 xây dựng bộ tài liệu nghiệp vụ để hướng dẫn các ngành các địa

phương triển khai nghiên cứu quy hoạch

Nhằm tạo khuôn khổ có tinh pháp lý cao cho cơng tac quy hoạch , viện đã

chủ trì xây dựng để bộ trình chính phủ ban hành nghị định về lập , thẩm định và

quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và chủ trương xây dựng các

thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định xây dựng định mức chi phí cho thực hiện

cơng tác quy hoạch. Hiện này một số cán bộ của viện đang tham gia nhóm thưởng

trực và tổ biên tập xây dựng luật quy hoạch1.2.2. Nghiên cứu tổng hợp xây dựng các quy hoạch

Trong giai đoạn 1995 – 2000 viện đã phối hợp các đơn vị trong bộ kế

hoạch đầu tư và các ngành TW triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế

xã hội đến năm 2010 cho 8 vùng kinh tế lớn , 3 vùng trọng điểm, quy hoạch kinh

tế biển quy hoạch phát triển công nghiệp kết cấu hạ tầng của cả nước và hướng dẫn

hỗ trợ các tỉnh thành phố trực thuôc trung ương triển khai xây dựng quy hoạch

tổng thể phát triển kinh tê xã hội đến năm 2010 đóng góp thiết thực vào việc phục

vụ sự chỉ đạo phát triển kinh tế theo lãnh thổ của chính phủ và xây dựng đinh

hướng phát triển kinh tế xã hội của các địa phương ngoài ra viện đã tham gia

nghiên cùng các Bộ chuyên ngành nghiên cứu quy hoạch một số chuyên ngành

lớn như tổng quan về sản xuât lương thực thực phẩm cáo su chè cà phê

Trong giai đoạn từ năm 2001 đến nay viện đã chủ trì rà soát quy hoạch

tổng thể phát triển kinh tế xã hội các vùng đến năm 2010 và xây dựng mới quy

hoạch các vùng đến năm 2020 Trong các năm 2012-2013 quy hoạch tổng thể phát

triển kinh tê xã hôi đến năm 2020 của 6 vùng đã được thủ tướng chính phủ phê

duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể đên năm 2020 của 5 vùng kinh tế

trọng điểm

Ngoài các quy hoạch vùng kinh tế xã hôi vùng kinh tế trọng điểm viện

cũng đã chủ trì thực hiện các đề án xây dựng quy hoach phát triển các hành lang

kinh tế dài ven biển kinh tế đảo đến năm 2020 như quy hoạch phát triển hành làng

kinh tế lào cai – hà nội – hải phòng

Viện cũng đã chủ xây dựng một số quy hoạch phát triển các lãnh thổ đặc

biệt như quy hoạch phát triển các khu công nghiệp quy hoach phát triển các khu

kinh tế của khẩu quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển, quy hoạch hệ thống

sân golf.

1.3 Các nhiệm vụ chính trị khác

Tại các kỳ đại hội đại biểu toàn quốc của đảng đơng chí viện trưởng

thường xun tham gia các tổ biên tập báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế xã hội

sau các đại hội Đảng, viện tham gia tích cực vào triển khai văn kiện Đại hội như

giới thiệu Nghị quyết đại hộ chủ trì xây dựng chương trình hành động của chínhphủ thực hiện nghị quyết đại hội soạn thảo chương trình hành động của bộ kế

hoạch đầu tư để bộ trưởng giao cho các dơn vị thực hiện

Trong các năm 2006 – 2007 viện chiến lược phát triển được giao là cơ

quan chủ trì

Xây dựng đề án thành lập học viện chính sách và phát triển viện đã triển

khai tốt các công việc đầu năm 2008 học viện được thành lập và đồng chí viện

trưởng được giao kiêm giam đốc học viện cho đến năm 2011

Năm 2011 viện được giao nhiệm vụ thường trực trong nhóm xây dựng

báo cáo xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ sự nghiêp cơng

nghiệp hóa hiện đại hóa đât nước giai doạn 2011 - 2020 báo cáo này đã được hội

nghị trung ương lần thứ 4 khóa VI thơng qua sau đó viện tiếp tục được giao xây

dựng chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết này và đã được

chính phủ ban hành trong cá năm tiếp theo viện đã theo dõi tình hình thực hiện

nghị quyêt ở các bộ ngành

Trong các năm 2012 – 2013 viện đã hoành thành xây dung đề án cải cách

cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2012 -2020 đề

án được thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định 1317/QĐ-TTg ngày

6/8/2013 triển khai thực hiện quyết định phê duyệt đề án viện chiến lược phát

triển tiếp tục được giao tham gia tổ điều phối và trưởng nhóm thư ký thực hiện đề

án 1317 của bộ kế hoạch đầu tư

Trong năm 2013 viện chiến lược phát triển được giao xây dựng báo cáo

đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phat triển kinh tế xa hội 5 năm 2011-2015

kết quả thưc hiện từ 2011 đên nay và phương hướng giải pháp thực hiện các mục

tiêu kinh tế xã hội đến hêt năm 2015 đề báo cáo quốc hội tại kỳ họp thư 6 qc

hội khóa XIII mặc dù dược triển khai nhiệm vụ sau nhiều lần báo cáo lãnh đạo bộ

chính phủ ủy ban thường vụ quốc viện chiến lược phátt triển đã hoàn thành tốt

nhiệm vụ xây dựng báo cáo này báo cáo đã dược trình quốc hội tài kỳ họp thư

2. Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ trọng tâm của viện chiến lược phát

triển trong mọi thời kỳ nhờ đó một sơ vấn dề về lý luận và thục tiễn được làm rõTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Nghiên cứu, triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×